Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift
Kapitel 2 Administrative bestemmelser
Kapitel 3 Kontrolbestemmelser
Kapitel 4 Adgang til at søge dækning for afgiften og administrationsomkostningerne
Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsregler
Bilag
Bilag 1
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
Tabel 9
Tabel 10
Tabel 11
Tabel 12
Tabel 13
Tabel 14
Tabel 15
Tabel 16
Tabel 17
Tabel 18
Den fulde tekst

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Arbejdsskadeafgift

§ 1. Der opkræves en arbejdsskadeafgift til staten hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Afgiftsperioden, afgiftssatsen og afgiftsgrundlaget

§ 2. Afgiftsperioden er kalenderåret.

§ 3. Afgiften efter § 1 består af to dele:

1) En afgift på 17 pct. af bidraget efter lov om arbejdsskadesikring § 55, stk. 1, som de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede har indbetalt vedrørende det foregående kalenderår. Ved opgørelsen af bidraget efter 1. pkt. ses der bort fra den del af bidraget, som er en konsekvens af afgiften efter denne lov, jf. § 8.

2) En afgift på 12 pct. af de samlede kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsørger, godtgørelser til efterladte samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatninger for tab af forsørger, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i det foregående kalenderår som følge af en arbejdsulykke, jf. bilag 1.

Stk. 2. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 1, ses der bort fra bidrag indbetalt efter udløbet af sidste rettidige indbetalingsdag for fjerde kvartal. Disse bidrag indgår i stedet i afgiftsgrundlaget for det følgende kalenderår.

Stk. 3. Afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 2, omfatter erstatninger og godtgørelser m.v. tilkendt efter følgende love:

1) Lov om arbejdsskadesikring.

2) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer.

3) Lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Stk. 4. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 2, ses der bort fra udgifter til sygebehandling og optræning og udgifter til anskaffelse af proteser, briller og lignende hjælpemidler samt kørestole, herunder udgifter til reparation og fornyelse af hjælpemidler, tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring § 15, lov om sikring mod følger af arbejdsskade § 30 eller lov om arbejdsskadeforsikring § 25.

Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 2, ses der bort fra erstatninger m.v. tilkendt i medfør af lov om arbejdsskadesikring § 4, stk. 2, nr. 3 og 4, og § 48, stk. 6.

Stk. 6. Til brug for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings angivelse og indbetaling af afgiften opgør Arbejdsskadestyrelsen hvert år senest den 20. april summen af tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsørger og godtgørelser til efterladte, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i det foregående kalenderår som følge af en arbejdsulykke. Denne opgørelse er endelig. Ændringer som følge af Ankestyrelsens afgørelse indgår ikke i afgiftsgrundlaget i de tilfælde, hvor Ankestyrelsens afgørelse først træffes, efter at Arbejdsskadestyrelsen har underrettet Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. Det samme gælder domstolsafgørelser.

Kapitel 2

Administrative bestemmelser

§ 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal føre et regnskab over indbetalte bidrag efter § 3, stk. 1, nr. 1, som kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrol med afgiftens betaling. Regnskabet kan føres i institutionens almindelige forretningsregnskab efter reglerne i bogføringsloven.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal opbevare en kopi af kvitteringer eller andre dokumenter, herunder i elektronisk form, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Opbevaringen kan ske elektronisk. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings regnskabsførelse.

§ 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal senest den 15. september i afgiftsåret angive og indbetale afgiften. Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag eller en søndag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag. Afgiften forfalder til betaling den 1. september i afgiftsåret.

Stk. 3. Ved manglende, mangelfuld eller ikke rettidig angivelse, betaling eller regnskabsførelse efter denne lovs §§ 4 og 5, stk. 2, finder reglerne i opkrævningslovens § 4, stk. 1 og 2, §§ 4 a-8 og § 18 a tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse og indbetaling af afgiften.

Kapitel 3

Kontrolbestemmelser

§ 6. Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og til at efterse institutionens forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale, korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller andre medier.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og institutionens ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Materiale som nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder også, hvis materialet foreligger i elektronisk form.

§ 7. Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for forvaltningens kontrol med afgiftens betaling.

Kapitel 4

Adgang til at søge dækning for afgiften og administrationsomkostningerne

§ 8. Til dækning af afgiften efter § 1 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forhøje bidraget efter lov om arbejdsskadesikring § 55 for tiden efter lovens ikrafttræden. Ved forhøjelsen af bidraget kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring afrunde til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Ved forhøjelsen af bidraget efter stk. 1 skal Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætte forhøjelsen for hver af de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede ud fra branchetilhørsforhold, antallet af fuldtidsansatte og den del af afgiften, som kan henføres til den brancheundergruppe, jf. lov om arbejdsskadesikring § 58 a, som de sikringspligtige arbejdsgivere eller frivilligt sikrede er indplaceret i, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved forhøjelsen af bidraget for sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede indplaceret i brancheundergruppen »Uoplyst« skal Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fordelingsmæssigt fastsætte forhøjelserne, således at forhøjelsen udgør et gennemsnit af det beløb, som bidraget forhøjes med pr. fuldtidsansat i de øvrige brancheundergrupper. Som konsekvens heraf skal forhøjelsen af bidraget i de øvrige brancheundergrupper, jf. stk. 2, korrigeres i forhold til den beregnede forhøjelse for brancheundergruppen »Uoplyst«.

Stk. 4. Ved forhøjelsen af bidraget efter stk. 1 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring alene forhøje bidraget med, hvad der er nødvendigt til dækning af afgiften efter § 1. Eventuelle over- eller underskud skal udlignes ved en regulering af bidraget efter stk. 1 i det følgende kalenderår.

Stk. 5. Til brug for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgørelse efter stk. 2 og 3 skal Arbejdsskadestyrelsen underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om størrelsen af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. med angivelse af branche. Ved Arbejdsskadestyrelsens vurdering af branchetilhørsforhold finder lov om arbejdsskadesikring § 49, stk. 1, 4. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 9. Til dækning af administrationsudgifter som følge af denne lov kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring sammen med bidraget efter lov om arbejdsskadesikring § 55 opkræve et beløb hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede, som er nævnt i lov om arbejdsskadesikring § 48, stk. 1-3.

Stk. 2. Beløbet pr. fuldtidsansat efter stk. 1 må ikke overstige et grundbeløb på 4 kr.

Stk. 3. Grundbeløbet efter stk. 2 reguleres efter personskattelovens § 20. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste ørebeløb.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsregler

§ 10. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 11. Afgiften efter § 1 omfatter indbetalte bidrag efter lov om arbejdsskadesikring § 55, som vedrører risici overtaget af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fra og med den 1. januar 2013, og arbejdsulykkeserstatninger m.v., som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 2. Afgiftsgrundlaget for 2013 er indbetalte bidrag vedrørende 2013 og arbejdsulykkeserstatninger m.v. tilkendt i 2013. For 2013 angiver og indbetaler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring en foreløbig afgift opgjort på grundlag af summen af indbetalte bidrag for 2012 og tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt men, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen i 2012. Sammen med angivelsen og indbetalingen af arbejdsskadeafgiften for 2014 angiver Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring den endelige afgift for 2013 beregnet på grundlag af de faktisk indbetalte bidrag for 2013 og summen af de faktisk tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. i 2013. Såfremt den foreløbige afgift for 2013 er større end den endelige afgift for 2013, kan der ske modregning i den arbejdsskadeafgift, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal angive og indbetale vedrørende 2014.

§ 12. I lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto), som ændret ved § 7 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 5 i lov nr. 1560 af 21. december 2010 og § 22 i lov nr. 551 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 1, nr. 9, indsættes efter § 16, nr. 18, som nyt nummer:

»19) arbejdsskadeafgiftsloven,«.

Nr. 19 og 20 bliver herefter nr. 20 og 21.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 21. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen


Bilag

Bilag 1 – Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsskadestyrelsen til opgørelse af værdien af de løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af afgiften efter § 3, stk. 1, nr. 2.


Bilag 1

Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsskadestyrelsen til opgørelse af værdien af de løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af arbejdsskadeafgiften efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Hensættelsesfaktorerne er opgjort for en ydelse på 1 kr. årligt, der udbetales i tilkendelsesperioden med 1/12 forud hver måned.

Hensættelsesfaktorerne er opgjort med en grundlagsrente på 2,00 pct. og med en dødelighed som fastsat i det aktuarmæssige beregningsgrundlag G82.

Hensættelsesfaktorerne i tabel 1-10 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

Tabel 1 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Tabel 2 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Tabel 3 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66½. år.

Tabel 4 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66½. år.

Tabel 5 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66. år.

Tabel 6 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66. år.

Tabel 7 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65½. år.

Tabel 8 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65½. år.

Tabel 9 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Tabel 10 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Hensættelsesfaktorerne i tabel 11-14 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Tabel 11 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Tabel 12 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

Tabel 13 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Tabel 14 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år.

Hensættelsesfaktorerne i tabel 15-18 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efterladte, der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

Tabel 15 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (ægtefælle/samlever).

Tabel 16 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (ægtefælle/samlever).

Tabel 17 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (børn).

Tabel 18 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (børn).


Tabel 1

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,175
36
21,529
6
33,870
37
21,000
7
33,558
38
20,461
8
33,240
39
19,915
9
32,916
40
19,360
10
32,586
41
18,796
11
32,249
42
18,224
12
31,906
43
17,643
13
31,557
44
17,054
14
31,201
45
16,455
15
30,838
46
15,848
16
30,469
47
15,231
17
30,092
48
14,605
18
29,709
49
13,970
19
29,319
50
13,325
20
28,921
51
12,669
21
28,516
52
12,003
22
28,104
53
11,326
23
27,685
54
10,638
24
27,258
55
9,938
25
26,824
56
9,224
26
26,382
57
8,497
27
25,932
58
7,755
28
25,475
59
6,997
29
25,010
60
6,222
30
24,537
61
5,426
31
24,056
62
4,609
32
23,567
63
3,768
33
23,069
64
2,900
34
22,564
65
 
35
22,051
og derover
2,000
       


Tabel 2

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,495
36
21,956
6
34,194
37
21,424
7
33,888
38
20,882
8
33,575
39
20,332
9
33,256
40
19,772
10
32,932
41
19,203
11
32,600
42
18,624
12
32,263
43
18,036
13
31,918
44
17,437
14
31,568
45
16,829
15
31,210
46
16,211
16
30,846
47
15,583
17
30,474
48
14,944
18
30,096
49
14,294
19
29,710
50
13,633
20
29,317
51
12,961
21
28,917
52
12,277
22
28,509
53
11,582
23
28,093
54
10,873
24
27,670
55
10,152
25
27,239
56
9,416
26
26,801
57
8,667
27
26,354
58
7,901
28
25,899
59
7,120
29
25,436
60
6,321
30
24,964
61
5,502
31
24,484
62
4,663
32
23,996
63
3,801
33
23,499
64
2,914
34
22,994
65
 
35
22,479
og derover
2,000
       


Tabel 3

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
55
9,608
56
8,885
57
8,147
58
7,394
59
6,623
60
5,835
61
5,025
62
4,193
63
3,336
64
2,450
65
 
og derover
2,000
   


Tabel 4

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
55
9,804
56
9,059
57
8,299
58
7,523
59
6,730
60
5,919
61
5,088
62
4,236
63
3,359
64
2,457
65
 
og derover
2,000
   


Tabel 5

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Mænd
 
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
56
8,545
57
7,796
58
7,032
59
6,249
60
5,448
61
4,624
62
3,777
63
2,904
64
 
og derover
2,000
   
   


Tabel 6

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
56
8,701
57
7,931
58
7,145
59
6,341
60
5,518
61
4,674
62
3,808
63
2,917
64
 
og derover
2,000
   


Tabel 7

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
56
8,190
57
7,430
58
6,653
59
5,858
60
5,043
61
4,205
62
3,343
63
2,452
64
 
og derover
2,000
   


Tabel 8

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
56
8,330
57
7,549
58
6,752
59
5,936
60
5,101
61
4,244
62
3,364
63
2,459
64
 
og derover
2,000
   


Tabel 9

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
57
7,064
58
6,275
59
5,467
60
4,638
61
3,786
62
2,908
63
 
og derover
2,000
   


Tabel 10

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
57
7,168
58
6,359
59
5,532
60
4,684
61
3,814
62
2,920
63
 
og derover
2,000
   


Tabel 11

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,634
36
22,406
6
34,338
37
21,896
7
34,035
38
21,378
8
33,727
39
20,852
9
33,414
40
20,319
10
33,094
41
19,778
11
32,768
42
19,229
12
32,435
43
18,672
13
32,097
44
18,107
14
31,752
45
17,534
15
31,401
46
16,953
16
31,043
47
16,364
17
30,679
48
15,767
18
30,308
49
15,162
19
29,930
50
14,548
20
29,545
51
13,926
21
29,154
52
13,294
22
28,755
53
12,654
23
28,349
54
12,004
24
27,937
55
11,344
25
27,517
56
10,674
26
27,089
57
9,992
27
26,655
58
9,299
28
26,213
59
8,592
29
25,763
60
7,872
30
25,307
61
7,136
31
24,842
62
6,383
32
24,370
63
5,611
33
23,891
64
4,818
34
23,404
65
 
35
22,909
og derover
4,000
       


Tabel 12

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,989
36
22,896
6
34,699
37
22,384
7
34,403
38
21,864
8
34,101
39
21,335
9
33,793
40
20,798
10
33,479
41
20,252
11
33,159
42
19,697
12
32,833
43
19,133
13
32,501
44
18,560
14
32,162
45
17,977
15
31,817
46
17,386
16
31,465
47
16,785
17
31,106
48
16,175
18
30,741
49
15,556
19
30,368
50
14,926
20
29,989
51
14,286
21
29,603
52
13,636
22
29,209
53
12,976
23
28,809
54
12,304
24
28,400
55
11,621
25
27,985
56
10,926
26
27,562
57
10,219
27
27,131
58
9,499
28
26,692
59
8,765
29
26,246
60
8,016
30
25,792
61
7,251
31
25,330
62
6,468
32
24,859
63
5,667
33
24,381
64
4,845
34
23,894
65
 
35
23,399
og derover
4,000
       


Tabel 13

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,576
37
21,783
6
34,278
38
21,262
7
33,975
39
20,734
8
33,666
40
20,198
9
33,350
41
19,653
10
33,029
42
19,101
11
32,702
43
18,541
12
32,368
44
17,973
13
32,029
45
17,397
14
31,682
46
16,813
15
31,330
47
16,221
16
30,970
48
15,620
17
30,605
49
15,011
18
30,232
50
14,393
19
29,852
51
13,766
20
29,466
52
13,131
21
29,073
53
12,486
22
28,673
54
11,831
23
28,265
55
11,166
24
27,851
56
10,490
25
27,429
57
9,803
26
27,000
58
9,103
27
26,563
59
8,390
28
26,119
60
7,663
29
25,668
61
6,919
30
25,209
62
6,158
31
24,743
63
5,378
32
24,269
64
4,575
33
23,787
65
3,747
34
23,297
66
2,890
35
22,800
67
 
36
22,295
og derover
2,000
       


Tabel 14

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
5
34,936
37
22,282
6
34,645
38
21,759
7
34,348
39
21,228
8
34,044
40
20,688
9
33,736
41
20,139
10
33,421
42
19,582
11
33,099
43
19,015
12
32,772
44
18,440
13
32,438
45
17,855
14
32,098
46
17,260
15
31,752
47
16,657
16
31,398
48
16,044
17
31,038
49
15,421
18
30,672
50
14,788
19
30,298
51
14,145
20
29,917
52
13,491
21
29,529
53
12,827
22
29,134
54
12,151
23
28,732
55
11,464
24
28,322
56
10,765
25
27,905
57
10,053
26
27,480
58
9,328
27
27,048
59
8,589
28
26,607
60
7,834
29
26,159
61
7,064
30
25,703
62
6,275
31
25,239
63
5,467
32
24,767
64
4,638
33
24,287
65
3,786
34
23,798
66
2,908
35
23,301
67
 
36
22,796
og derover
2,000
       


Tabel 15

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

                     
Mænd. Hensættelse i kr.
Fyldt
alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,991
1,961
2,911
3,842
4,754
5,647
6,521
7,377
8,215
9,036
19
0,991
1,961
2,911
3,842
4,753
5,646
6,520
7,376
8,214
9,034
20
0,991
1,961
2,911
3,841
4,753
5,645
6,519
7,375
8,212
9,032
21
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,518
7,373
8,210
9,030
22
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,517
7,372
8,208
9,027
23
0,990
1,960
2,910
3,840
4,751
5,643
6,515
7,370
8,206
9,024
24
0,990
1,960
2,910
3,840
4,750
5,642
6,514
7,368
8,204
9,021
25
0,990
1,960
2,910
3,839
4,750
5,640
6,512
7,366
8,201
9,018
26
0,990
1,960
2,910
3,839
4,749
5,639
6,511
7,364
8,198
9,015
27
0,990
1,960
2,909
3,838
4,748
5,638
6,509
7,361
8,195
9,011
28
0,990
1,960
2,909
3,838
4,747
5,637
6,507
7,359
8,192
9,006
29
0,990
1,960
2,909
3,837
4,746
5,635
6,505
7,356
8,188
9,002
30
0,990
1,960
2,908
3,836
4,745
5,633
6,502
7,353
8,184
8,996
31
0,990
1,959
2,908
3,836
4,743
5,631
6,500
7,349
8,179
8,991
32
0,990
1,959
2,907
3,835
4,742
5,629
6,497
7,345
8,174
8,985
33
0,990
1,959
2,907
3,834
4,741
5,627
6,494
7,341
8,169
8,978
34
0,990
1,959
2,906
3,833
4,739
5,625
6,491
7,337
8,163
8,971
35
0,990
1,958
2,905
3,832
4,737
5,622
6,487
7,332
8,157
8,963
36
0,990
1,958
2,905
3,830
4,735
5,619
6,483
7,327
8,150
8,954
37
0,990
1,958
2,904
3,829
4,733
5,616
6,479
7,321
8,143
8,945
38
0,990
1,957
2,903
3,828
4,731
5,613
6,474
7,314
8,135
8,935
39
0,990
1,957
2,902
3,826
4,728
5,609
6,469
7,308
8,126
8,924
40
0,990
1,957
2,901
3,824
4,725
5,605
6,463
7,300
8,116
8,912
41
0,989
1,956
2,900
3,822
4,722
5,600
6,457
7,292
8,106
8,898
42
0,989
1,956
2,899
3,820
4,719
5,595
6,450
7,283
8,094
8,884
43
0,989
1,955
2,898
3,818
4,715
5,590
6,443
7,273
8,082
8,868
44
0,989
1,955
2,897
3,816
4,711
5,584
6,435
7,263
8,068
8,851
45
0,989
1,954
2,895
3,813
4,707
5,578
6,426
7,251
8,053
8,833
46
0,989
1,953
2,894
3,810
4,702
5,571
6,417
7,239
8,037
8,813
47
0,989
1,952
2,892
3,807
4,697
5,564
6,406
7,225
8,020
8,791
48
0,988
1,952
2,890
3,803
4,692
5,556
6,395
7,210
8,001
8,767
49
0,988
1,951
2,888
3,799
4,686
5,547
6,383
7,194
7,980
8,741
50
0,988
1,950
2,885
3,795
4,679
5,537
6,370
7,176
7,957
8,713
51
0,988
1,949
2,883
3,791
4,672
5,527
6,355
7,157
7,933
8,682
52
0,987
1,947
2,880
3,786
4,664
5,515
6,340
7,137
7,906
8,649
53
0,987
1,946
2,877
3,780
4,656
5,503
6,322
7,114
7,877
8,613
54
0,987
1,945
2,874
3,775
4,646
5,490
6,304
7,089
7,846
8,574
55
0,986
1,943
2,871
3,768
4,636
5,475
6,284
7,063
7,812
8,531
56
0,986
1,942
2,867
3,761
4,625
5,459
6,262
7,034
7,775
8,486
57
0,986
1,940
2,863
3,754
4,614
5,442
6,238
7,003
7,735
8,436
58
0,985
1,938
2,858
3,746
4,601
5,423
6,212
6,969
7,692
 
59
0,985
1,936
2,853
3,737
4,586
5,402
6,184
6,932
   
60
0,984
1,933
2,848
3,727
4,571
5,380
6,154
     
61
0,983
1,931
2,842
3,716
4,555
5,356
       
62
0,983
1,928
2,835
3,705
4,537
         
63
0,982
1,925
2,828
3,692
           
64
0,981
1,922
2,821
             
65
0,980
1,918
               
66
0,979
                 
                     
Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 11 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 13 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
 


Tabel 16

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

                     
Kvinder. Hensættelse i kr.
Fyldt
alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,991
1,961
2,912
3,843
4,755
5,649
6,524
7,381
8,220
9,043
19
0,991
1,961
2,912
3,843
4,755
5,648
6,523
7,380
8,219
9,041
20
0,991
1,961
2,912
3,843
4,755
5,648
6,522
7,379
8,218
9,040
21
0,991
1,961
2,911
3,842
4,754
5,647
6,522
7,378
8,217
9,038
22
0,991
1,961
2,911
3,842
4,754
5,647
6,521
7,377
8,215
9,036
23
0,991
1,961
2,911
3,842
4,753
5,646
6,520
7,376
8,214
9,034
24
0,991
1,961
2,911
3,841
4,753
5,645
6,519
7,375
8,212
9,032
25
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,518
7,373
8,210
9,030
26
0,991
1,961
2,911
3,841
4,752
5,644
6,517
7,372
8,208
9,027
27
0,990
1,960
2,910
3,840
4,751
5,643
6,515
7,370
8,206
9,024
28
0,990
1,960
2,910
3,840
4,750
5,642
6,514
7,368
8,204
9,021
29
0,990
1,960
2,910
3,839
4,750
5,640
6,512
7,366
8,201
9,018
30
0,990
1,960
2,910
3,839
4,749
5,639
6,511
7,364
8,198
9,015
31
0,990
1,960
2,909
3,838
4,748
5,638
6,509
7,361
8,195
9,011
32
0,990
1,960
2,909
3,838
4,747
5,637
6,507
7,359
8,192
9,006
33
0,990
1,960
2,909
3,837
4,746
5,635
6,505
7,356
8,188
9,002
34
0,990
1,960
2,908
3,836
4,745
5,633
6,502
7,353
8,184
8,996
35
0,990
1,959
2,908
3,836
4,743
5,631
6,500
7,349
8,179
8,991
36
0,990
1,959
2,907
3,835
4,742
5,629
6,497
7,345
8,174
8,985
37
0,990
1,959
2,907
3,834
4,741
5,627
6,494
7,341
8,169
8,978
38
0,990
1,959
2,906
3,833
4,739
5,625
6,491
7,337
8,163
8,971
39
0,990
1,958
2,905
3,832
4,737
5,622
6,487
7,332
8,157
8,963
40
0,990
1,958
2,905
3,830
4,735
5,619
6,483
7,327
8,150
8,954
41
0,990
1,958
2,904
3,829
4,733
5,616
6,479
7,321
8,143
8,945
42
0,990
1,957
2,903
3,828
4,731
5,613
6,474
7,314
8,135
8,935
43
0,990
1,957
2,902
3,826
4,728
5,609
6,469
7,308
8,126
8,924
44
0,990
1,957
2,901
3,824
4,725
5,605
6,463
7,300
8,116
8,912
45
0,989
1,956
2,900
3,822
4,722
5,600
6,457
7,292
8,106
8,898
46
0,989
1,956
2,899
3,820
4,719
5,595
6,450
7,283
8,094
8,884
47
0,989
1,955
2,898
3,818
4,715
5,590
6,443
7,273
8,082
8,868
48
0,989
1,955
2,897
3,816
4,711
5,584
6,435
7,263
8,068
8,851
49
0,989
1,954
2,895
3,813
4,707
5,578
6,426
7,251
8,053
8,833
50
0,989
1,953
2,894
3,810
4,702
5,571
6,417
7,239
8,037
8,813
51
0,989
1,952
2,892
3,807
4,697
5,564
6,406
7,225
8,020
8,791
52
0,988
1,952
2,890
3,803
4,692
5,556
6,395
7,210
8,001
8,767
53
0,988
1,951
2,888
3,799
4,686
5,547
6,383
7,194
7,980
8,741
54
0,988
1,950
2,885
3,795
4,679
5,537
6,370
7,176
7,957
8,713
55
0,988
1,949
2,883
3,791
4,672
5,527
6,355
7,157
7,933
8,682
56
0,987
1,947
2,880
3,786
4,664
5,515
6,340
7,137
7,906
8,649
57
0,987
1,946
2,877
3,780
4,656
5,503
6,322
7,114
7,877
8,613
58
0,987
1,945
2,874
3,775
4,646
5,490
6,304
7,089
7,846
 
59
0,986
1,943
2,871
3,768
4,636
5,475
6,284
7,063
   
60
0,986
1,942
2,867
3,761
4,625
5,459
6,262
     
61
0,986
1,940
2,863
3,754
4,614
5,442
       
62
0,985
1,938
2,858
3,746
4,601
         
63
0,985
1,936
2,853
3,737
           
64
0,984
1,933
2,848
             
65
0,983
1,931
               
66
0,983
                 
                     
Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 12 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 14 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.
 


Tabel 17

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

 
Mænd
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
0
15,073
18
2,911
1
14,372
19
1,961
2
13,657
20
0,991
3
12,928
   
4
12,183
   
5
11,423
   
6
10,648
   
7
9,856
   
8
9,049
   
9
8,225
   
10
7,384
   
11
6,525
   
12
5,649
   
13
4,755
   
14
3,843
   
15
2,912
   
16
1,961
   
17
0,991
   
       


Tabel 18

Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer.

 
Kvinder
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
Fyldt alder
Hensættelse i kr.
0
15,078
18
2,912
1
14,377
19
1,961
2
13,662
20
0,991
3
12,932
   
4
12,187
   
5
11,427
   
6
10,651
   
7
9,859
   
8
9,052
   
9
8,227
   
10
7,386
   
11
6,527
   
12
5,651
   
13
4,756
   
14
3,844
   
15
2,912
   
16
1,961
   
17
0,991
   
       

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.