Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
31999L0031
 
32002L0096
 
32003L0035
 
32006L0066
 
32006L0123
 
32008L0098
 
Links til øvrige EU dokumenter
32000D0532
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Klassificering
Kapitel 4 Kommunal affaldshåndtering - affaldshierarki
Kapitel 5 Kommunal affaldsplanlægning
Kapitel 6 Kommunale affaldsregulativer
Kapitel 7 Kommunale affaldsordninger
Kapitel 8 Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer
Kapitel 9 Deponering af affald
Kapitel 10 Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kapitel 11 Særlige regler om farligt affald fra virksomheder
Kapitel 12 Oplysningspligt i forbindelse med håndteringen af erhvervsaffald
Kapitel 13 Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
Kapitel 14 Kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 15 Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg
Kapitel 16 Den nationale regulativdatabase
Kapitel 17 Tilsyn
Kapitel 18 Administrative bestemmelser
Kapitel 19 Straf
Kapitel 20 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen
Bilag 2 Listen over affald, jf. § 2, stk. 1
Bilag 3 Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 88, stk. 1
Bilag 4 Egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt
Bilag 5 A Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 14
Bilag 5 B Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 40
Bilag 6 Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 19, stk. 3
Bilag 7 Standardregulativ for erhvervsaffald, jf. § 19, stk. 3
Bilag 8 Fritagelse for affaldsgebyrer – branchekoder, jf. § 60, stk. 1
Bilag 9 Fritagelse for affaldsgebyrer – virksomhedsformer, jf. § 60, stk. 2
Bilag 10 Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 58, stk. 4
Bilag 11 Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om affald1)2)

I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 6, § 45, stk. 2, 5 og 7, § 45 a, § 46 a, stk. 1-3, § 46 b, stk. 1 og 2, § 47, stk. 2 og 3, § 48, stk. 4, 8 og 9, § 50 d, stk. 2-4, § 51, stk. 6, § 67, § 73, § 80, stk. 1 og 2, § 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1387 af 14. december 2010, lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012, lov nr. 1149 af 11. december 2012 og lov nr. 1248 af 18. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, og klassificering af affald, planlægning om affald, regulativer om affald, ordninger for affald, data om affald, gebyrer for affald, brug af affaldssystemer, mærkning af affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke håndtering af og planlægning for restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baserede på fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof eller enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

Stk. 2. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis

1) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,

2) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,

3) stoffet eller genstanden fremstilles som en integreret del af en produktionsproces, og

4) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås endvidere ved:

1) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

2) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

3) Affaldsdatasystemet: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.

4) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ.

5) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet.

6) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode.

8) Affaldstransportør: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

9) Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles.

10) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

11) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

12) Benyttelsespligt: Pligt til at

a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller

b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

13) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder.

14) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 5 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer.

15) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger.

16) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.

17) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

18) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse eller til forbrænding.

19) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

20) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager.

21) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

22) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4.

23) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere.

24) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling.

25) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.

26) Forhandler: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

27) Genanvendeligt affald: Affald, som er egnet til genanvendelse, og som efter lovgivningen skal genanvendes.

28) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.

29) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr. 28.

30) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.

31) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

32) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed.

33) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg.

34) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning.

35) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

36) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i affald egnet til materialenyttiggørelse, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

37) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler affald til materialenyttiggørelse, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget.

38) Materialenyttiggørelse: Forberedelse til genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

39) Mægler: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

40) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 5 B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer.

41) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger.

42) Udenlandsk virksomhed: En udenlandsk virksomhed er en virksomhed beliggende i udlandet, og som derfor ikke er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

43) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Kapitel 3

Klassificering

§ 4. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er affald, jf. dog stk. 7 og § 6, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør endvidere, om affald er:

1) Farligt affald.

2) Emballageaffald.

3) Affald egnet til materialenyttiggørelse.

4) Forbrændingsegnet affald.

5) Deponeringsegnet affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal klassificere erhvervsaffald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan godtgøre, at affaldet kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse som kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at stoffer eller genstande, som opfylder kriterierne i stk. 5, ikke længere er affald.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal i sin afgørelse efter stk. 4 inddrage følgende kriterier

1) stoffet eller genstanden har gennemgået en nyttiggørelsesoperation, herunder genanvendelse,

2) stoffet eller genstanden er almindeligt anvendt til specifikke formål,

3) der findes et marked for eller en efterspørgsel efter et sådant stof eller en sådan genstand,

4) stoffet eller genstanden opfylder de tekniske krav til de specifikke formål og lever op til gældende lovgivning og normer vedrørende produkter, og

5) anvendelsen af stoffet eller genstanden får ikke generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser truffet efter stk. 4. Miljøstyrelsen offentliggør disse afgørelser på www.mst.dk.

Stk. 7. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1-5 om klassificering af affald i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn efter bekendtgørelse om overførsel af affald.

Stk. 8. Stk. 7 gælder også, hvis den i stk. 1 nævnte myndighed er til stede samtidig med Miljøstyrelsen og fører eget tilsyn efter loven eller regler udstedt i medfør heraf.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal orientere Miljøstyrelsen om afgørelser, hvor affald, som løbende fremkommer fra en virksomhed, og som opfylder kriterierne i bilag 4, men som ikke fremgår markeret som farligt affald i bilag 2, er blevet klassificeret som farligt affald i henhold til bilag 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes orientere Miljøstyrelsen om affald, der løbende fremkommer fra en virksomhed, og som ikke opfylder kriterierne i bilag 4, men som fremgår af bilag 2 markeret som farligt affald.

Klassificering af skibe

§ 6. Kommunalbestyrelsen afgør, om et skib på 1.500 ton letvægt (egenvægt) eller derunder er affald. Kommunalbestyrelsen afgør samtidig, om skibet tillige skal klassificeres som farligt affald.

Stk. 2. Miljøstyrelsen afgør, om et skib over 1.500 ton letvægt (egenvægt) er affald. Miljøstyrelsen afgør samtidig, om skibet tillige skal klassificeres som farligt affald.

§ 7. Når et skib, der er ældre end 25 år og har en skroglængde på mere end 15 meter ved vandlinjen, er beliggende i en dansk havn og overdrages med henblik på eksport eller ønskes eksporteret, skal overdrageren eller eksportøren straks give kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skibet ligger, underretning herom med angivelse af skibets fremtidige destination og formål.

§ 8. Umiddelbart efter underretning efter § 7, eller hvis kommunalbestyrelsen i øvrigt fra anden side får underretning om salg eller overdragelse, der kan sidestilles med salg, eller forestående eksport af et skib, der ligger i havn, foretager kommunalbestyrelsen besigtigelse af skibet. Ved besigtigelsen skal kommunalbestyrelsen inspicere skibets stand og dokumenter, der kan have betydning for vurdering af en klassificering af skibet efter § 6, herunder dokumentation for skibets egenvægt.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at det konkrete skib har en egenvægt over 1.500 ton letvægt (egenvægt), indsendes sagen med kommunalbestyrelsens bemærkninger og sagens dokumenter til Miljøstyrelsen hurtigst muligt og senest tre arbejdsdage efter besigtigelsen. Hidtidig og fremtidig ejer underrettes herom.

Stk. 3. I situationer, hvor skibet formodes at skulle eksporteres til en destination uden for EU/EØS, og hvor skibets alder, destination og stand m.v. umiddelbart giver grundlag for at antage, at skibet er affald eller farligt affald, kan myndighederne straks træffe afgørelse om, at skibet ikke må forlade den danske havn, førend der er truffet afgørelse efter § 6, jf. § 10, stk. 1.

§ 9. Til brug for en afgørelse om hvorvidt et skib er affald, indhenter den kompetente myndighed, inden tre dage fra konstateringen af, at kommunalbestyrelsen, henholdsvis Miljøstyrelsen er kompetent myndighed, følgende oplysninger:

1) Dokumentation af ejerforhold.

2) Registrering af skibet samt status for certifikater og klassifikationer.

3) Dokumentation, evt. i form af tro og love erklæringer, af ejers hensigter med skibet.

4) Dokumentation for de økonomiske forhold ved salg og videre skæbne for skibet.

5) Andre nødvendige oplysninger for afgørelsen af den konkrete sag.

§ 10. Den kompetente myndighed afgør hurtigst muligt og senest otte arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor oplysningerne efter § 9, nr. 1-5, foreligger, om skibet klassificeres som affald og underretter ejeren af skibet samt eventuelle andre implicerede parter om afgørelsen.

Stk. 2. Såfremt skibet er blevet klassificeret som affald og ikke ønskes eksporteret, meddeler skibets ejer snarest muligt den kompetente myndighed, hvilken godkendt affaldsbehandler ejeren ønsker skal stå for behandlingen.

§ 11. Til brug for en afgørelse efter §§ 6 og 10 skal ejere, købere, sælgere, eller eksportører efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afgive alle oplysninger i deres besiddelse vedrørende et stof eller genstand, herunder om ejerforhold, oprindelse, tilstand, tekniske oplysninger, påtænkt anvendelse, sammensætning eller eventuelt påtænkt destination.

Kapitel 4

Kommunal affaldshåndtering - affaldshierarki

§ 12. Den kommunale affaldshåndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

1) Forberedelse med henblik på genbrug.

2) Genanvendelse.

3) Anden nyttiggørelse.

4) Bortskaffelse.

Stk. 2. Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning.

Stk. 3. Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat, jf. lovens §§ 1 og 3.

Kapitel 5

Kommunal affaldsplanlægning

§ 13. Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år, jf. dog § 96.

Stk. 2. Den kommunale affaldshåndteringsplan skal indeholde:

1) En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen, jf. § 14.

2) En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.

3) En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden, jf. § 15.

Stk. 3. Ved udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan finder lovens § 6 b tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, jf. lovens § 46 c, og må ikke stride mod denne.

§ 14. Kortlægningsdelen skal indeholde:

1) Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen, fordelt på den branche, hvor affaldet stammer fra, affaldstyper (EAK-koder), jf. bilag 2, eller affaldsfraktioner, og hvordan affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet.

2) Opgørelser over mængderne af affald, som eksporteres fra eller importeres til kommunen, fordelt på affaldstyper.

3) Oversigt over og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald.

4) Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunalbestyrelsen anvender eller anviser til, samt oplysninger om tilførte mængder af affald og kapacitet til rådighed.

5) Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg m.v., som kommunalbestyrelsen anvender eller anviser til.

6) Oplysninger om kommunalbestyrelsens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder.

§ 15. Planlægningsdelen skal indeholde en redegørelse for:

1) Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Redegørelsen skal dog indeholde et skøn over de fremtidige affaldsmængder til materialenyttiggørelse fra kommunens institutioner og virksomheder samt over erhvervsaffald til materialenyttiggørelse afleveret på genbrugspladser i kommunen af virksomheder.

2) En vurdering af behovet for nye indsamlingsordninger.

3) En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler eller anviser til behandling.

4) Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler, samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg.

5) Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

6) Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse, jf. kapitel 8.

7) Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg, jf. § 61, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

8) En vurdering af i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet, jf. lovens § 6 b, og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Stk. 2. Redegørelserne i stk. 1, nr. 2-4 og 6-8, skal være detaljerede for de første 6 år og overordnede for den resterende del af planperioden.

Stk. 3. Redegørelserne i stk. 1, nr. 1 og 5, skal være detaljerede for hele planperioden.

§ 16. For at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden affaldshåndteringsplanen vedtages, skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering af forslag til affaldshåndteringsplan eller revision af affaldshåndteringsplanen. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1) Kommunalbestyrelsens adresse.

2) Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller revision af planen.

3) Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 8 uger fra annonceringen og oplysning om, hvor kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

§ 17. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af planens vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Affaldshåndteringsplanen skal være offentlig tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 18. I det omfang kommunalbestyrelsens faktiske forvaltningsvirksomhed (driftsherreopgaver) efter denne bekendtgørelse varetages af et kommunalt fællesskab, kan planlægningen, jf. §§ 13-17, foretages af det kommunale fællesskab.

Kapitel 6

Kommunale affaldsregulativer

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. § 24, stk. 1-3, jf. dog stk. 2 og § 40.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når de udarbejder regulativerne efter stk. 1, anvende de paradigmer, som fremgår af bilag 6 og 7. Regulativerne består af en obligatorisk tekst og en tekst, der udfyldes af de enkelte kommunalbestyrelser. Paradigmerne er tilgængelige på www.miljoeportal.dk.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de efter stk. 1 vedtagne regulativer ved indrapportering til den nationale regulativdatabase, der er tilgængelig på www.mst.dk.

Stk. 5. Regulativerne efter stk. 1 træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen, medmindre en anden og senere ikrafttrædelsesdato er fastsat i regulativet.

Stk. 6. Oplysninger om vedtagelse og ikrafttræden af et regulativ efter stk. 2 offentliggøres ved kommunalbestyrelsens annoncering heraf. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter annonceringen. Samtidig med annonceringen skal regulativet være offentligt tilgængeligt og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen, jf. kapitel 7. Kommunalbestyrelsen vælger selv, om felter, der i paradigmerne, jf. § 19, stk. 3, er angivet med ”frivillig at udfylde”, skal udfyldes.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover for indsamlingsordninger fastsætte forskrifter om:

1) Emballering af affald.

2) Beholdertype.

3) Opbevaring af affald.

4) Kapacitet for beholdere.

5) Anbringelse af beholdere, herunder adgangsveje.

6) Anvendelse af beholdere.

7) Fyldning af beholdere.

8) Renholdelse af beholdere.

9) Afhentning af beholdere.

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte forskrifter om anvisningsordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., herunder krav om sortering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover for anvisningsordninger fastsætte forskrifter om:

1) Emballering af affald.

2) Mærkning af containere m.v.

3) Opbevaring af affald.

4) Forbehandling.

5) Anvisning af affald til midlertidig oplagring.

6) Undtagelse af store og uhåndterlige emner fra kravet om forbrænding, hvis de kræver særlig forbehandling udover forbehandling med kompaktor eller lignende.

7) Deklarering af affald.

§ 23. §§ 16 og 17 om offentlighedens inddragelse finder tilsvarende anvendelse for regulativer dog således, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 4 uger fra annonceringen.

Stk. 2. §§ 16 og 17 om offentlighedens inddragelse finder ikke anvendelse for regulativer efter § 19, stk. 1, hvor der alene er tale om ændringer i regulativernes obligatoriske tekst.

Kapitel 7

Kommunale affaldsordninger

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, herunder jord, som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 40. Ordningerne skal fremgå af henholdsvis regulativet for husholdningsaffald, regulativet for erhvervsaffald og regulativet for jord, som er affald, jf. § 19.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for eksplosivt affald.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder, jf. dog § 40, stk. 1, §§ 41 og 42. Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat lade kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder være omfattet af ordninger for affald egnet til materialenyttiggørelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1 etableres som en indsamlings- eller en anvisningsordning, jf. dog §§ 25-27, §§ 29-34, §§ 37 og 40. En indsamlingsordning kan etableres som en hente- eller en bringeordning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan etablere forskellige ordninger for den samme brugergruppe, når forskellen er begrundet i objektive kriterier som f.eks. boligtype.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning, jf. dog stk. 2 og 3. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser til brug for klassificering og anvisning.

Etablering af og krav til visse ordninger for husholdninger

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger.

Stk. 2. I sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, kan kommunalbestyrelsen erstatte en indsamlingsordning med en anvisningsordning for dagrenovation i en del af kalenderåret.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i regulativet for husholdningsaffald fastsætte forskrifter, som er nævnt i § 21, stk. 2, for indsamlingsordninger for dagrenovation.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for husholdningsaffald fastsætte bestemmelser om, at husholdninger kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for papiraffald fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet. Indsamlingsordningen skal som minimum dække følgende:

1) Dagblade.

2) Distriktsblade.

3) Uge- og månedsblade, herunder fag- og medlemsblade.

4) Adresseløse tryksager.

5) Adresserede forsendelser.

6) Telefonbøger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede papiraffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af papiraffald forud for genanvendelse af papiraffaldet, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende papiraffaldet.

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for papaffald, herunder papemballager, fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 1000 indbyggere. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede papaffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af papaffald forud for genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende papaffaldet.

§ 28. Hvis den indsamlede mængde af papir- og papaffald, jf. §§ 26 og 27, i kommunen udgør mindre end 55 % af det samlede papir- og pappotentiale for husholdninger i hele kommunen i to på hinanden følgende kalenderår regnet fra og med kalenderåret 2006, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge indsamlingsordningen, jf. § 26, på en sådan måde, at der anvendes fast opsamlingsmateriel, som gør det mindst lige så nemt for husholdningerne at aflevere papiraffaldet som at aflevere dagrenovation.

Stk. 2. Miljøstyrelsen forestår udarbejdelsen og offentliggørelsen af beregningerne af de samlede papir- og pappotentialer fra husholdninger for kommunerne. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. I kommuner, hvor over 50 % af indbyggerne bor i landdistrikter, hvorved forstås områder med bebyggelser på under 200 indbyggere, vil potentialet blive beregnet med 100 % af husstande i byer med over 200 indbyggere og 50 % af husstande i landdistrikter. Miljøstyrelsen afgør tvivlspørgsmål om, hvorvidt en kommune er omfattet af stk. 2, 2. pkt.

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for glasemballageaffald fra husholdninger i bebyggelser, hvor der til stadighed er mere end 2000 husstande. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af glasemballageaffaldet, som kan forberedes til genbrug eller genanvendes, bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede glasemballageaffald bliver genanvendt eller forberedt til genbrug.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af glasemballageaffaldet forud for genanvendelse eller forberedelse til genbrug, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende glasemballageaffaldet eller forberede affaldet til genbrug.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt metalemballageaffald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige metalemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige metalemballageaffald bliver genanvendt.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af det genanvendelige metalemballageaffald forud for genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende metalemballageaffaldet.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for genanvendeligt plastemballageaffald, herunder for affald i form af plastflasker og -dunke. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det genanvendelige plastemballageaffald bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af den indsamlede plastemballageaffald bliver oparbejdet og genanvendt som plastmateriale.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af plastemballageaffaldet forud for oparbejdning og genanvendelse heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan oparbejde og genanvende plastemballage.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en bringeordning, der giver husholdninger i kommunen adgang til mindst én genbrugsplads.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det alene er tilladt for husholdningerne i kommunen at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

§ 33. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for PVC-affald. Ordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald indsamles.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede genanvendelige PVC-affald bliver genanvendt, og at væsentlige dele af det ikke-genanvendelige PVC-affald bliver deponeret.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af PVC-affald forud for genanvendelse eller deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at genanvendeligt og deponeringsegnet PVC-affald sorteres og afleveres på et anlæg, som kan genanvende genanvendeligt PVC-affald eller på et anlæg, hvorpå der kan deponeres ikke-genanvendeligt PVC-affald.

§ 34. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for affald af imprægneret træ. Indsamlingsordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af det imprægnerede træ bliver indsamlet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det indsamlede affald af imprægneret træ deponeres, medmindre kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald er egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af træaffaldet forud for genanvendelse, forbrænding eller deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan genanvende, forbrænde eller deponere træaffaldet.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for bygge- og anlægsaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere i overensstemmelse med kravene til sortering i § 65, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af det omfattede bygge- og anlægsaffald bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af bygge- og anlægsaffald til materialenyttiggørelse, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet bliver forberedt til genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse.

§ 36. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for husholdningsaffald fastsætte bestemmelser om, at affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af neddelt kreosotbehandlet træaffald forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan forbrænde affald af neddelt kreosotbehandlet træ.

§ 37. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning for farligt affald, der ikke er omfattet af §§ 25-27 og §§ 29-36.

§ 38. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 50, i regulativet for husholdningsaffald fastsætte bestemmelser om, at borgere og grundejere må afbrænde:

1) Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, jf. dog stk. 3.

2) Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.

3) Haveaffald Sankt Hans aften.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i regulativet for husholdningsaffald de nærmere betingelser for de i stk. 1 nævnte former for afbrænding af affald, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for afbrænding af affald i byzone og i sommerhusområder.

Benyttelsespligt og oplysningspligt for husholdninger

§ 39. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. § 24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, jf. § 24, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Borgere og grundejere skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativet for husholdningsaffald.

Stk. 3. Borgere og grundejere skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning.

Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder

§ 40. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jf. dog stk. 3. Ordningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 57-58, hvis tilbuddet benyttes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for virksomheder begrænse adgangen efter stk. 1 til affald bragt til pladsen i indregistrerede køretøjer, der vejer op til 3500 kg. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, som transporteres i en på køretøjet monteret trailer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen planlægger, jf. § 15, stk. 1, nr. 1, med henblik på løbende at stille kapacitet til rådighed for virksomhederne på kommunens genbrugsplads. Kommunalbestyrelsen skal dog ikke sikre, at der til enhver tid er kapacitet på genbrugspladsen til enhver virksomhed (beredskabskapacitet), idet kommunalbestyrelsen ved manglende kapacitet på genbrugspladsen anviser eller henviser til anden tilsvarende håndtering.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at det alene er tilladt for virksomheder at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal begrænse adgangen til at aflevere farligt affald på kommunens genbrugspladser til aflevering af 200 kg. farligt affald om året pr. virksomhed. I opgørelsen af de 200 kg. farligt affald indgår ikke:

1) Bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal udstede en kvittering til virksomheder, der afleverer farligt affald på en genbrugsplads, for aflevering af det farlige affald.

§ 41. Kommunalbestyrelsen kan indtil den 1. januar 2016 tilbyde virksomheder i kommunen, at de omfattes af en ordning for organisk affald fra deres dagrenovationslignende affald.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen i sit regulativ for husholdningsaffald har fastsat bestemmelser om, at organisk affald skal udsorteres fra dagrenovationen, og har etableret en selvstændig ordning for dette affald.

§ 42. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at de omfattes af den eller de ordninger for kildesorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvor kommunalbestyrelsen i sit regulativ for husholdningsaffald har fastsat en indsamlingsordning organiseret som en henteordning for det genanvendelige affald.

§ 43. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at væsentlige dele af mængden af ikke-genanvendeligt PVC-affald deponeres.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af ikke-genanvendeligt PVC-affald forud for deponering heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet modtages af et anlæg, som kan deponere det ikke-genanvendelige PVC-affald.

§ 44. Kommunalbestyrelsen kan i regulativet for erhvervsaffald beslutte, at affald af neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes med energiudnyttelse.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af affald af neddelt kreosotbehandlet træ forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som kan forbrænde affald af neddelt kreosotbehandlet træ.

§ 45. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for affald af imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres, således at træaffaldet deponeres, medmindre kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald er forbrændingsegnet.

§ 46. Kommunalbestyrelsen kan, uanset § 50, i regulativet for erhvervsaffald fastsætte bestemmelser om, at det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i regulativet for erhvervsaffald de nærmere betingelser for afbrændingen, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde af affald, som må afbrændes.

Stk. 3. Det er, uanset § 50, tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Benyttelsespligt og oplysningspligt for virksomheder

§ 47. Når en kommunal ordning for affald er fastlagt i regulativet for erhvervsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er virksomheder forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en konkret anvisning, er virksomheder endvidere forpligtet til at følge anvisningen.

Stk. 2. Virksomheder kan, uanset stk. 1, eksportere deres forbrændingsegnede affald til et nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald.

§ 48. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten i § 47, stk. 1, for så vidt angår farligt affald, som ikke er kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Kommunalbestyrelsen skal som dokumentation forlange kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Stk. 2. Fritagelsen efter stk. 1 er gældende, så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består, eller virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Stk. 3. Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene beskrevet i stk. 2 med henblik på, at virksomheden kan omfattes af den kommunale ordning for farligt affald.

§ 49. Virksomheder skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning eller er eksporteret, jf. § 47, stk. 2.

Stk. 2. Ved væsentlige ændringer i relation til affald omfattet af de kommunale ordninger for så vidt angår affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på kommunalbestyrelsens eventuelle fornyede klassificering eller anvisning.

Forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger

§ 50. Forbrænding af forbrændingsegnet affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg, jf. dog § 38, § 46, stk. 1 og 3, og § 52.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale med en virksomhed om håndtering af det forbrændingsegnede affald forud for forbrænding heraf, skal kommunalbestyrelsen i aftalen sikre sig, at virksomheden dokumenterer, at affaldet afleveres på et anlæg, som er godkendt til at forbrænde forbrændingsegnet affald efter lovens kapitel 5.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har etableret en anvisningsordning, skal kommunalbestyrelsen opfylde forpligtelsen efter stk. 1 ved at indgå aftaler med et eller flere forbrændingsanlæg, som er godkendt efter lovens kapitel 5 til at forbrænde forbrændingsegnet affald, eller med et eller flere anlæg, som forbereder affaldet til forbrænding.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for kommunalbestyrelsens regulativer for øer, der ikke råder over et forbrændingsanlæg, og som ikke har landfast forbindelse til et sådant.

§ 51. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at affald, som ikke er egnet til forbrænding, ikke forbrændes, herunder at PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger og affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer, ikke forbrændes.

§ 52. Kommunalbestyrelsen kan, hvis forholdene nødvendiggør det, anvise forbrændingsegnet affald til midlertidig oplagring på et anlæg, der er godkendt til midlertidig oplagring efter lovens kapitel 5, dog højst i 1 år. Anvisning til midlertidig oplagring kan ikke omfatte dagrenovation eller andet let fordærveligt affald.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan dispensere fra den i stk. 1 nævnte frist på 1 år ved midlertidig oplagring af affald, hvis der opstår midlertidige kapacitetsproblemer på forbrændingsanlæggene.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan, med henblik på konkret anvendelse ved etablering af nye deponeringsanlæg eller -enheder for blandet affald, dispensere fra ordningen eller anvisningen efter § 50, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pligten til at benytte forbrændingsanlæg, som er godkendt, jf. lovens kapitel 5, ikke gælder, hvis det eller de anlæg, hvortil det er muligt at anvise affaldet, er ude af drift midlertidigt som følge af driftsuheld.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune kan bestemme, at pligten til at benytte forbrændingsanlæg, som er godkendt, jf. lovens kapitel 5, ikke gælder i tilfælde af renoveringer af forbrændingsanlæg, hvortil der normalt anvises, hvis renoveringsarbejdet gør anlægget uegnet til at modtage og behandle affald.

Kapitel 8

Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer

§ 53. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder.

Stk. 3. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. lovens § 48, stk. 6.

Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i registret, jf. dog § 60, stk. 1-4.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4 for året hos de virksomheder, som er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret, til grund.

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det kommunale budget- og regnskabssystem, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen, jf. lovens § 48, stk. 3. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal kontere gebyret for den nationale regulativdatabase, jf. § 91, og gebyret for Affaldsdatasystemet, jf. bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, på kontoen for det i § 55, stk. 1, og § 56, stk. 1, angivne gebyr for administration. Gebyret skal fordeles med halvdelen til husholdninger i kommunen og halvdelen til virksomheder i kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et samlet gebyr for alle de ordninger, som en husholdning eller virksomhed er forpligtet til at betale til. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning dokumentere fordelingen af omkostningerne på de forskellige ordninger.

§ 55. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyr hos alle husholdninger i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver, til dækning af de af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger, jf. stk. 3-7. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger til denne administration og planlægning, der vedrører husholdninger. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet fastsætte fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamilieshuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. For indsamlingsordninger i form af henteordninger skal gebyret fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier, jf. dog stk. 2. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for papir, pap og glas hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for farligt affald hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald hos alle husholdninger i kommunen, som er omfattet af ordningen, jf. dog stk. 2. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for husholdningers adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret kan fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 3-7. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.

§ 56. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virksomheder i kommunen, der ikke er omfattet af § 60, stk. 1-3, til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. stk. 2-4 og § 57. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunens omkostninger, der vedrører virksomheder. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for virksomheden, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal differentieres efter kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 2 og 3 og §§ 57-59. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.

§ 57. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 40, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.

Stk. 3. Uanset hvilken model der vælges, skilles farligt affald fra det øvrige affald og afregnes med hensyntagen til dette affalds behandlingsudgifter.

§ 58. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, jf. § 57, som betaling pr. besøg, skal betalingen afspejle den enkelte virksomheds afleverede arter og mængder af affald. Ved betalingen skelnes som minimum mellem to arter: Farligt affald og andet affald. Til brug for opgørelse af den afleverede mængde af andet affald, kan der ske vejning af affaldet, opgørelsen kan baseres på størrelsen af det køretøj, der anvendes ved besøget, herunder om køretøjet har en trailer påmonteret, eller den afleverede mængde kan fastsættes på anden måde.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen som betaling af et abonnement, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge ordningen således, at der er en nøje sammenhæng mellem betaling for abonnementet og mængden af affald fra den enkelte virksomhed.

Stk. 3. I den i stk. 2 nævnte situation skal kommunalbestyrelsen ved beregning af gebyret anvende opgørelserne af de reelle affaldsmængder fra virksomhederne, som de bliver afdækket via brugerundersøgelserne, jf. § 59, til at fastsætte betalingen for abonnementet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved sin fastsættelse af gebyret i den i stk. 2 nævnte situation lægge branchekoder opført i bilag 10 til grund for sin gebyrfastsættelse.

§ 59. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen som betaling af et abonnement, jf. § 58, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der årligt senest 1. oktober er gennemført brugerundersøgelser på de genbrugspladser, som kommunens borgere og virksomheder anvender. Brugerundersøgelserne skal danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder og indeholde opgørelser af de mængder af affald, som forskellige kategorier af virksomheder faktisk afleverer på genbrugspladsen.

§ 60. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, hvor virksomhedens branchekode fremgår af bilag 8, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antal ansatte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, som over for kommunalbestyrelsen dokumenterer, at de har en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Kommunalbestyrelsen undtager virksomheder med momsomsætning under 300.000 kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne efter § 56, stk. 1-4, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en årlig skæringsdato for, hvornår anmodning om fritagelse efter stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen. Kommunalbestyrelsen lægger oplysninger om skæringsdatoen på sin hjemmeside og kommunikerer dette på anden måde til virksomhederne. Af oplysningerne skal fremgå, at der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser efter skæringsdatoen. Virksomheden skal have mindst 8 uger regnet fra, at skæringsdatoen første gang fremgår af kommunens hjemmeside og er kommunikeret på anden måde til virksomhederne, til at anmode om fritagelse.

Stk. 6. Såfremt en virksomhed, der er fritaget for betaling efter reglerne i stk. 1-4, benytter en eller flere kommunale affaldsordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger, jf. §§ 56-57, herunder de generelle administrationsomkostninger, jf. § 56, stk. 1.

Henlæggelser til fremtidige investeringer

§ 61. Ved fastsættelse af gebyrer kan kommunalbestyrelsen lade indgå henlæggelser til planlagte investeringer, hvis

1) kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg,

2) kommunalbestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af et budget for investeringens omfang og en plan for finansieringen af investeringen, og

3) investeringen fremgår af den gældende affaldshåndteringsplan, jf. § 15, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2. Der kan ske henlæggelser til investeringen i op til 5 år efter, at investeringsbeslutningen er truffet.

Kapitel 9

Deponering af affald

§ 62. Affaldsproducenter og affaldsindehavere må ikke fortynde eller blande affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

§ 63. Affaldsproducenter og affaldsindehavere må ikke aflevere følgende affald til deponering:

1) Affald i flydende form, dog ikke slam.

2) Affald, som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag 4.

3) Klinisk risikoaffald, jf. bilag 2.

4) Dæk med en udvendig diameter på under 1,40 meter.

5) Ituskårne dæk.

6) Affald, der ikke har været underkastet forbehandling, jf. § 3, nr. 23. Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.

Kapitel 10

Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

§ 64. Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 65, stk. 5 og 6, og § 66.

§ 65. Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Stk. 2. Ud over kravet i stk. 1 indebærer kravet om kildesortering, jf. § 64, for så vidt angår bygge- og anlægsaffald, at de affaldsproducerende virksomheder på stedet skal sortere affaldet i som minimum følgende fraktioner, jf. dog stk. 5 og 6:

1) Natursten, f.eks. granit og flint.

2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten).

3) Beton.

4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

5) Jern og metal.

6) Gips.

7) Stenuld.

8) Jord.

9) Asfalt.

10) Blandinger af beton og asfalt.

Stk. 3. Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducerende virksomhed sikre, at disse frasorteres og om muligt genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller deponeres.

Stk. 4. Affaldsproducerende virksomheder skal ved sortering af affaldsfraktionerne omfattet af stk. 2, nr. 1-4, sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt materiale er identificeret og frasorteret.

Stk. 5. Den affaldsproducerende virksomhed kan undlade sortering i fraktioner, jf. stk. 2, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald af kommunalbestyrelsen til sortering.

Stk. 6. Den affaldsproducerende virksomhed kan uanset stk. 2 lade usorteret bygge- og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et sorteringsanlæg, som er registreret i Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.

§ 66. Affaldsproducerende virksomheder kan overdrage fødevareaffald i originalemballage til en virksomhed, der er registreret i Affaldsregistret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg eller genanvendelsesanlæg, og som efter forbehandling sikrer håndtering af emballagen i henhold til gældende regler herom og energiudnyttelse af fødevareaffaldet og efterfølgende anvendelse heraf til jordbrugsformål.

§ 67. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

§ 68. Affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen efter § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.

2) En indsamlingsvirksomhed.

3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.

5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg kan uanset stk. 1 eksportere kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse til et anlæg beliggende i udlandet i overensstemmelse med reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald eller sikre genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse af det genanvendelige affald efter anden lovgivning.

Stk. 3. Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år.

Stk. 4. Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1 eller 2.

§ 69. Indsamlingsvirksomheder, der modtager kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, overtager ansvaret efter § 67 for at sikre, at affaldet forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Stk. 2. Den indsamlingsvirksomhed, som efter stk. 1 overtager ansvaret for affaldets behandling i henhold til stk. 1, skal sikre, at der indgås en skriftlig aftale med den, der overdrager affaldet, herom. Heraf skal det fremgå, hvilken affaldstype eller affaldstyper, som aftalen omfatter, og mængden heraf.

Stk. 3. Den part, som overdrager affaldet til videre håndtering, kan beslutte, at der ikke skal indgås en skriftlig aftale. Dette gælder dog kun, hvis de i stk. 2 angivne oplysninger fremgår af en faktura, som skal opbevares af den, som overdrager ansvaret for affaldet.

Stk. 4. Indgås der ikke en aftale efter stk. 2, og erstattes en sådan aftale ikke af en faktura efter stk. 3, anses affaldet for at være overgivet til en affaldstransportør.

Stk. 5. Indsamlingsvirksomheder skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for, er anvendt til materialenyttiggørelse eller overdraget til en virksomhed eller anlæg, som nævnt i § 68, stk. 1 og 2.

Kapitel 11

Særlige regler om farligt affald fra virksomheder

§ 70. Virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

§ 71. Affaldstransportører, som transporterer farligt affald, og forhandlere og mæglere af farligt affald, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), det farlige affalds producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år.

Stk. 2. Affaldstransportører, som transporterer farligt affald, og forhandlere og mæglere af farligt affald skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen eller kommunalbestyrelsen afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger.

§ 72. Virksomheder, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne.

§ 73. Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 74. Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen m.v.

§ 75. Virksomheder, som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, navnlig fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer, samt mineralolie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 skal opfyldes ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering, eller med anlæg, som oparbejder olieaffald ved regenerering til baseolie.

Kapitel 12

Oplysningspligt i forbindelse med håndteringen af erhvervsaffald

§ 76. Indsamlingsvirksomheder skal oplyse den, som det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald indsamles for, om:

1) Kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen, som indsamlingsvirksomheden har fået godkendelse af, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, og som fører tilsyn med virksomhedens arbejde i Danmark, eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) Navn og adresse på Miljøstyrelsen, der fører Affaldsdatasystemet, jf. bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

3) De eventuelle brancheorganisationer, som indsamlingsvirksomheden er medlem af.

Stk. 2. Hvis den virksomhed, som det genanvendelige erhvervsaffald indsamles for, anmoder om det, skal indsamlingsvirksomheden oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og om hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden aftaleindgåelse.

§ 77. Mæglere, som arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af erhvervsaffald på andres vegne, skal oplyse den, som erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet for, om:

1) Navn og adresse på Miljøstyrelsen, der fører Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranken), jf. § 16 i lov om tjenesteydelser i det indre marked.

2) De eventuelle brancheorganisationer, som mægleren, som arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af erhvervsaffald, er medlem af.

Stk. 2. Hvis den affaldsproducerende virksomhed, som erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet for, anmoder om det, skal mægleren oplyse om de faglige regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og om hvordan man får adgang til dem.

Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid, inden erhvervsaffaldet arrangeres nyttiggjort eller bortskaffet.

Kapitel 13

Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald

§ 78. Ved følgende byggearbejder skal bygherren, inden arbejdet påbegyndes, foretage en screening af bygningen eller anlægget, eller berørte dele heraf ved renovering, for at afdække, om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelse eller renovering af bygningen eller anlægget:

1) Renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

2) Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Stk. 2. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.

Stk. 3. Screeningen, efter stk. 1, foretages ved at udfylde screeningsskemaet for PCB i bilag 11.

§ 79. Hvis der ikke kan svares nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet for PCB i bilag 11, skal bygherren foretage en kortlægning af de dele af en bygning eller et anlæg, som kan indeholde PCB.

§ 80. Inden byggearbejder omfattet af § 78, stk. 1, påbegyndes, skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. En anmeldelse, jf. stk. 1, skal indsendes samtidig med en ansøgning eller anmeldelse efter byggelovgivningen, eller senest 2 uger inden byggearbejdet påbegyndes.

Stk. 3. En anmeldelse, jf. stk. 1, skal være i overensstemmelse med §§ 81 og 82.

§ 81. En anmeldelse, som vedrører et byggearbejde, der alene er omfattet af screeningsforpligtelsen, jf. § 78, stk. 1, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5) Byggeår og eventuelle renoveringsår.

6) Screeningsskemaet for PCB, jf. bilag 11.

7) De forventede affaldsmængder og -typer.

8) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

§ 82. En anmeldelse, som vedrører et byggearbejde, der er omfattet af kortlægningsforpligtelsen, jf. § 79, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.

5) Dato for kortlægningen.

6) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

7) Byggeår og eventuelle renoveringsår.

8) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.

9) Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.

10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.

11) Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.

12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.

13) De forventede affaldsmængder og -typer.

14) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

§ 83. Ved byggearbejder, der ikke er omfattet af § 78, stk. 1, skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5) De forventede affaldsmængder og -typer.

6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Kapitel 14

Kommunale behandlingsanlæg

§ 84. Kommunale behandlingsanlæg må ikke varetage indsamling eller behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et kommunalt behandlingsanlæg, ejet af en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab, kan behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra kommunens eller kommunernes egne institutioner og virksomheder.

Stk. 3. Et kommunalt behandlingsanlæg kan behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra andre virksomheder end de af stk. 2 omfattede, i det omfang det er i overensstemmelse med en af Miljøstyrelsen godkendt anmeldelse, jf. § 99.

§ 85. Kommunale behandlingsanlæg må alene udbyde den af Miljøstyrelsen godkendte behandlingskapacitet på markedet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Falder mængden af husholdningsaffald til materialenyttiggørelse, som den kommunalbestyrelse eller de kommunalbestyrelser, som ejer anlægget, har kapacitetsansvar for, til under den mængde af husholdningsaffald, som blev behandlet på anlægget 26. februar 2009, kan den herved frigjorte kapacitet udbydes på markedet.

Stk. 3. Effektiviseres det kommunale behandlingsanlæg således, at behandlingskapaciteten øges indenfor de i den 26. februar 2009 gældende miljøgodkendelses udledningskrav m.v., kan denne yderligere behandlingskapacitet udbydes på markedet, såfremt det ikke er muligt at udnytte den til behandling af genanvendeligt husholdningsaffald, som den kommunalbestyrelse eller de kommunalbestyrelser, som ejer anlægget, har kapacitetsansvar for.

Regnskabskrav

§ 86. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, skal føre særskilte regnskaber for anlæggets aktiviteter i forbindelse med behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, der ikke er omfattet af § 84, stk. 2, og andet affald.

Stk. 2. Ved udarbejdelse af regnskaber efter stk. 1 skal indtægter og omkostninger i videst muligt omfang henføres til de særskilte aktiviteter. I det omfang dette ikke er muligt, fordeles omkostningerne forholdsmæssigt mellem aktiviteterne med udgangspunkt i mængder og affaldstyper.

Stk. 3. Udarbejdelse af regnskaber skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., eller hvis anlægget drives af et aktie- eller anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond efter årsregnskabsloven.

Stk. 4. Regnskaber for de særskilte aktiviteter skal fremsendes til Miljøstyrelsen årligt senest 30 dage efter, at de er revideret af revisor og godkendt af anlæggets ansvarlige ledelse.

§ 87. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, skal udbyde denne behandling på markedet, jf. dog § 85. Det kommunale behandlingsanlæg skal fastsætte prisen for behandling på en sådan måde, at den årlige indtægt fra behandlingen af dette affald som minimum dækker de omkostninger til behandlingen, som opgøres i regnskaber efter § 86.

Stk. 2. Det kommunale behandlingsanlæg skal indberette opkrævede priser for behandling af andet kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, end affald omfattet af § 84, stk. 2, og for behandling af andet affald på anlægget i regnskabsåret til Miljøstyrelsen samtidigt med fremsendelse af regnskab til Miljøstyrelsen efter § 86, stk. 4.

Kapitel 15

Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

§ 88. De i stk. 2 angivne anlæg, der deponerer og forbrænder affald, skal hvert år senest den 1. juni for det foregående år indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 3, til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Indberetningspligtige anlæg er:

1) Forbrændingsanlæg: Dedikerede affaldsforbrændingsanlæg, hvor mindst 80 % af den producerede energi strammer fra affald, og hvor anlægget ikke hovedsageligt forbrænder farligt affald.

2) Øvrige forbrændingsanlæg, der ikke omfattet af nr. 1, som brænder mere end 20.000 tons affald om året, herunder anlæg, som hovedsageligt forbrænder farligt affald, dog ikke anlæg, der alene forbrænder slam.

3) Deponeringsanlæg, der er godkendt til at modtage affald efter kravene i bekendtgørelsen om deponeringsanlæg, dog ikke anlæg for havbundssedimenter.

Stk. 3. Repræsentanter, f.eks. i form af brancheorganisationer eller lignende, for indberetningspligtige anlæg skal gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige, energimæssige og økonomiske effektivitet, når Miljøstyrelsen anmoder herom. På anmodning yder Miljøstyrelsen bistand til repræsentanterne.

Stk. 4. Miljøstyrelsen offentliggør på www.mst.dk hvert år senest den 1. november en benchmarking på baggrund af oplysningerne indberettet efter stk. 1 og gennemgangen og beskrivelsen efter stk. 3.

Stk. 5. Miljøstyrelsen fritager anlæg, jf. stk. 1, for at indberette oplysninger, som senest den 1. juni er indberettet for det foregående år i et grønt regnskab efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger.

Kapitel 16

Den nationale regulativdatabase

§ 89. Miljøstyrelsen varetager udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af den nationale database over kommunale affaldsregulativer.

§ 90. Den nationale regulativdatabase har til formål at give en samlet oversigt over gældende kommunale affaldsregulativer.

§ 91. Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af omkostninger til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af den nationale regulativdatabase. Gebyret udgør i alt 147 kr. pr. 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt den 1. juni.

Stk. 2. Gebyrsatsen nævnt i stk. 1 gælder for omkostningerne i stk. 1. Gebyret gælder for 2013 og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Kapitel 17

Tilsyn

§ 92. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når Miljøstyrelsen træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse, fører Miljøstyrelsen tilsyn med overholdelsen af disse afgørelser.

Kapitel 18

Administrative bestemmelser

§ 93. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 19

Straf

§ 94. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at afgive oplysninger efter § 11,

2) overtræder forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af § 19, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1 og 2, og § 22, stk. 1 og 2,

3) undlader at benytte ordninger etableret efter § 24, stk. 1,

4) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens konkrete anvisning efter § 24, stk. 6, § 39, stk. 1, 2. pkt., eller § 47, stk. 1, 2. pkt.,

5) undlader at sortere i overensstemmelse med de ordninger, som fremgår af regulativet, jf. § 39, stk. 2,

6) afleverer affald på genbrugspladsen i strid med § 40, stk. 1, 3. pkt.,

7) undlader at godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger, jf. § 39, stk. 3, og § 49, stk. 1,

8) undlader at underrette kommunalbestyrelsen om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber, jf. § 49, stk. 2,

9) afbrænder affald på et ikke godkendt anlæg, jf. 50, stk. 1,

10) afgiver urigtige oplysninger ved dokumentation over for kommunalbestyrelsen, jf. § 60, stk. 3,

11) fortynder eller blander affald med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering, jf. § 62,

12) afleverer affaldstyper til deponering i strid med § 63, nr. 1-6,

13) undlader at kildesortere affald, jf. § 64,

14) undlader at sortere bygge- og anlægsaffald eller undlader at følge kommunalbestyrelsens anvisning, jf. § 65, stk. 1-4, og stk. 5, 2. pkt.,

15) undlader at sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse, jf. § 67 og § 69, jf. § 67,

16) undlader at aflevere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, som foreskrevet i § 68, stk. 1 og 2,

17) opbevarer erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, i mere end ét år, jf. § 68, stk. 3,

18) undlader at efterkomme en anmodning fra kommunalbestyrelsen efter § 68, stk. 4, om at fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med § 68, stk. 1 og 2,

19) undlader at indgå en skriftlig aftale eller gøre brug af faktura med de angivne oplysninger, jf. § 69, stk. 2 og 3,

20) undlader at efterkomme en anmodning fra kommunalbestyrelsen efter § 69, stk. 5, om at fremvise dokumentation for, at affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for er anvendt til materialenyttiggørelse eller er overdraget til en virksomhed eller et anlæg som nævnt i § 68, stk. 1 og 2,

21) undlader at anmelde frembringelse af farligt affald, jf. § 70, stk. 1,

22) undlader at føre register efter § 71, stk. 1,

23) undlader at afgive oplysninger fra registret og dokumentation for disse oplysninger, jf. § 71, stk. 2,

24) undlader at sikre at eksplosivt affald håndteres miljømæssigt forsvarligt, jf. § 72,

25) undlader at sikre at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet affald, jf. § 73,

26) undlader at sikre at det farlige affald er forsvarligt emballeret, jf. § 74,

27) undlader at sikre forsvarlig håndtering af olieaffald, jf. § 75, stk. 1 og 2,

28) undlader at afgive de i § 76, stk. 1, og § 77, stk. 1, angivne oplysninger, herunder klart, entydigt og i god tid, jf. § 76, stk. 3, og § 77, stk. 3,

29) undlader at oplyse om faglige regler, jf. § 76, stk. 2, og § 77, stk. 2,

30) undlader at foretage screening, jf. § 78,

31) undlader at foretage kortlægning, jf. § 79,

32) undlader at indgive anmeldelse, jf. § 80, og medsende de i § 81 eller § 82 angivne oplysninger,

33) undlader at indgive anmeldelse, jf. § 83,

34) indsamler eller behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i strid med § 84, stk. 1,

35) udbyder behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i strid med § 85,

36) undlader at føre særskilte regnskaber, jf. § 86, stk. 1-3,

37) undlader at fremsende regnskaber rettidigt til Miljøstyrelsen, jf. § 86, stk. 4,

38) undlader at udbyde behandling på markedsvilkår, jf. § 87, stk. 1,

39) undlader at indberette opkrævede priser, jf. § 87, stk. 2,

40) undlader at indberette oplysninger, jf. § 88, stk. 1,

41) undlader at gennemgå og beskrive ligheder og forskelle i anlæggenes miljømæssige, energimæssige og økonomiske effektivitet, jf. § 88, stk. 3, 1. pkt., eller

42) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 20

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 95. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011 om affald ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De hidtidige regler finder fortsat anvendelse for indberetning af data til Affaldsdatasystemet foretaget inden den 1. januar 2013.

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første affaldshåndteringsplan efter denne bekendtgørelse senest den 1. januar 2014. Planen skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år inklusive.

§ 97. Hvis kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2013 ikke har udarbejdet et regulativ for erhvervsaffald, der tilbyder både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jf. § 40, stk. 1, gælder der, indtil regulativet er ændret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, følgende:

1) Virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, skal have adgang til mindst én genbrugsplads i kommunen.

2) Virksomhederne i nr. 1 skal have adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med.

3) Virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, skal i øvrigt have adgang på samme vilkår som virksomheder, som er hjemhørende i kommunen.

4) Virksomheder, der benytter tilbuddet, skal betale gebyr efter kommunens gebyrblad for virksomheders benyttelse af genbrugspladser.

§ 98. Indtil 15. januar 2013 kan skriftlig anmeldelse jf. §§ 80 og 83, indgives til kommunalbestyrelsen samtidig med eller indtil en uge efter, at et byggearbejde omfattet af § 78, stk. 1, og § 83 påbegyndes.

Stk. 2. Indtil 1. februar 2013 kan skriftlig anmeldelse, jf. §§ 80 og 83, indgives til kommunalbestyrelsen samtidig med, at et byggearbejde omfattet af § 78, stk. 1, og § 83 påbegyndes.

§ 99. Verserende sager om godkendelse af kommunale behandlingsanlægs fortsatte behandling af kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald anmeldt efter § 95 i bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald færdigbehandles efter reglerne i § 96 i bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald.

Miljøministeriet, den 18. december 2012

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen

Kapiteloversigt
Kapitel 1:
Anvendelsesområde
Kapitel 2:
Definitioner
Kapitel 3:
Klassificering
Kapitel 4:
Kommunal affaldshåndtering - affaldshierarki
Kapitel 5:
Kommunal affaldsplanlægning
Kapitel 6:
Kommunale affaldsregulativer
Kapitel 7:
Kommunale affaldsordninger
Kapitel 8:
Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer
Kapitel 9:
Deponering af affald
Kapitel 10:
Erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
Kapitel 11:
Særlige regler om farligt affald fra virksomheder
Kapitel 12:
Oplysningspligt i forbindelse med håndteringen af erhvervsaffald
Kapitel 13:
Særlige regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald
Kapitel 14:
Kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 15:
Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg
Kapitel 16:
Den nationale regulativdatabase
Kapitel 17:
Tilsyn
Kapitel 18:
Administrative bestemmelser
Kapitel 19:
Straf
Kapitel 20:
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
   
Bilagsoversigt
Bilag 1:
Indholdsfortegnelse
Bilag 2:
Listen over affald, jf. § 2, stk. 1
Bilag 3:
Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 88, stk. 1
Bilag 4:
Egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt
Bilag 5 A:
Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 14
Bilag 5 B:
Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 40
Bilag 6:
Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 19, stk. 3
Bilag 7:
Standardregulativ for erhvervsaffald, jf. § 19, stk. 3
Bilag 8:
Fritagelse for affaldsgebyrer – branchekoder, jf. § 60, stk. 1
Bilag 9:
Fritagelse for affaldsgebyrer – virksomhedsformer, jf. § 60, stk. 2
Bilag 10:
Bilag 11:
Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 58, stk. 4
Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. 3


Bilag 2

Listen over affald, jf. § 2, stk. 1

Indledning

Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 2, er opfyldt.

Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald, når kriterierne i bilag 4 er opfyldt, jf. § 3, nr. 22. Affaldstyperne i listen må ikke læses uafhængigt af det afsnit, de optræder i.

INDHOLDSFORTEGNELSE

EAK-kode
Affaldstype
01
Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler
02
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler
03
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap og papirmasse
04
Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien
05
Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul
06
Affald fra uorganisk-kemiske processer
07
Affald fra organisk-kemiske processer
08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver
09
Affald fra den fotografiske industri
10
Affald fra termiske processer
11
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer samt affald fra hydrometallurgiske processer
12
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
13
Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 12)
14
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08)
15
Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret
16
Affald ikke andetsteds specificeret i listen
17
Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)
18
Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling)
19
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
20
Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner
   

01
AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER
   
01 01
Affald fra brydning af mineraler
 
01 01 01
Affald fra brydning af metalholdige mineraler
 
01 01 02
Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler
     
01 03
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
 
01 03 04
Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm
 
01 03 05
Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer
 
01 03 06
Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05
 
01 03 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
 
01 03 08
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
 
01 03 09
Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
 
01 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
01 04
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 
01 04 07
Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 
01 04 08
Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 09
Kasseret sand og ler
 
01 04 10
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 11
Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 12
Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11
 
01 04 13
Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
01 05
Boremudder og andet boreaffald
 
01 05 04
Ferskvandsboremudder og -boreaffald
 
01 05 05
Boremudder og boreaffald indeholdende olie
 
01 05 06
Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer
 
01 05 07
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
 
01 05 08
Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
 
01 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02
AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER
     
02 01
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri
     
 
02 01 01
Slam fra vask og rengøring
 
02 01 02
Affald i form af animalske vævsdele
 
02 01 03
Affald i form af vegetabilske vævsdele
 
02 01 04
Plastaffald (undtagen emballager)
 
02 01 06
Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet
 
02 01 07
Affald fra skovbrug
 
02 01 08
Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer
 
02 01 09
Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08
 
02 01 10
Metalaffald
 
02 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 02
Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse
 
02 02 01
Slam fra vask og rengøring
 
02 02 02
Affald i form af animalske vævsdele
 
02 02 03
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 02 04
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse
 
02 03 01
Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering
 
02 03 02
Affald fra konserveringsmidler
 
02 03 03
Affald fra opløsningsmiddelekstraktion
 
02 03 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 03 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 04
Affald fra sukkerfremstilling
 
02 04 01
Jord fra rengøring og vask af roer
 
02 04 02
Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne
 
02 04 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 05
Affald fra fremstilling af mejeriprodukter
 
02 05 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 06
Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker
 
02 06 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 06 02
Affald fra konserveringsmidler
 
02 06 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 07
Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)
 
02 07 01
Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer
 
02 07 02
Affald fra spritdestillation
 
02 07 03
Affald fra kemisk behandling
 
02 07 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 07 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
03
AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE
     
03 01
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler
 
03 01 01
Bark- og korkaffald
 
03 01 04
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer
 
03 01 05
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04
 
03 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
03 02
Affald fra træbeskyttelse
 
03 02 01
Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler
 
03 02 02
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser
 
03 02 03
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser
 
03 02 04
Uorganiske træbeskyttelsesmidler
 
03 02 05
Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer
 
03 02 99
Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret
     
03 03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap
 
03 03 01
Bark- og træaffald
 
03 03 02
Grønludslam (fra genvinding af kogelud)
 
03 03 05
Slam fra afsværtning af returpapir
 
03 03 07
Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap
 
03 03 08
Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug
 
03 03 09
Kalkslamaffald
 
03 03 10
Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt
 
03 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10
 
03 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
04
AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN
     
04 01
Affald fra læder- og pelsindustrien
 
04 01 01
Affald fra skavning og spaltning med kalk
 
04 01 02
Affald fra kalkbehandling
 
04 01 03
Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase
 
04 01 04
Garvelud indeholdende chrom
 
04 01 05
Garvelud uden chrom
 
04 01 06
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende chrom
 
04 01 07
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden chrom
 
04 01 08
Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende chrom
 
04 01 09
Affald fra beredning og efterbehandling
 
04 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
04 02
Affald fra tekstilindustrien
 
04 02 09
Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)
 
04 02 10
Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)
 
04 02 14
Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler
 
04 02 15
Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14
 
04 02 16
Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer
 
04 02 17
Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16
 
04 02 19
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
04 02 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19
 
04 02 21
Affald fra uforarbejdede tekstilfibre
 
04 02 22
Affald fra forarbejdede tekstilfibre
 
04 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
05
AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL
     
05 01
Affald fra olieraffinering
 
05 01 02
Slam fra afsaltning
 
05 01 03
Bundslam fra tanke
 
05 01 04
Surt alkylslam
 
05 01 05
Oliespild
 
05 01 06
Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr
 
05 01 07
Svovlsur tjære
 
05 01 08
Andre former for tjære
 
05 01 09
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
05 01 10
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09
 
05 01 11
Affald fra rensning af brændstoffer med baser
 
05 01 12
Olie indeholdende syrer
 
05 01 13
Slam fra kedelfødevand
 
05 01 14
Affald fra køletårne
 
05 01 15
Brugt filterjord
 
05 01 16
Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie
 
05 01 17
Bitumen
 
05 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
05 06
Affald fra pyrolyse af kul
 
05 06 01
Svovlsur tjære
 
05 06 03
Andre former for tjære
 
05 06 04
Affald fra køletårne
 
05 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
05 07
Affald fra rensning og transport af naturgas
 
05 07 01
Kviksølvholdigt affald
 
05 07 02
Svovlholdigt affald
 
05 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06
AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER
     
06 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer
 
06 01 01
Svovlsyre og svovlsyrling
 
06 01 02
Saltsyre
 
06 01 03
Flussyre
 
06 01 04
Phosphorsyre og phosphorsyrling
 
06 01 05
Salpetersyre og salpetersyrling
 
06 01 06
Andre syrer
 
06 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser
 
06 02 01
Calciumhydroxid
 
06 02 03
Ammoniumhydroxid
 
06 02 04
Natrium- og kaliumhydroxid
 
06 02 05
Andre baser
 
06 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider
 
06 03 11
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider
 
06 03 13
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller
 
06 03 14
Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13
 
06 03 15
Metaloxider indeholdende tungmetaller
 
06 03 16
Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15
 
06 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 04
Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03
 
06 04 03
Arsenholdigt affald
 
06 04 04
Kviksølvholdigt affald
 
06 04 05
Affald indeholdende andre tungmetaller
 
06 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
06 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
06 05 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02
     
06 06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser
 
06 06 02
Affald indeholdende farlige sulfider
 
06 06 03
Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02
 
06 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser
 
06 07 01
Asbestholdigt affald fra elektrolyse
 
06 07 02
Aktivt kul fra chlorproduktion
 
06 07 03
Kviksølvholdigt bariumsulfatslam
 
06 07 04
Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre
 
06 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater
 
06 08 02
Affald indeholdende farlig silicone
 
06 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 09
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor
 
06 09 02
Phosphorslagge
 
06 09 03
Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
 
06 09 04
Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03
 
06 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 10
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning
 
06 10 02
Affald indeholdende farlige stoffer
 
06 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 11
Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
 
06 11 01
Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid
 
06 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 13
Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret
 
06 13 01
Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider
 
06 13 02
Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)
 
06 13 03
Carbon black
 
06 13 04
Affald fra asbestforarbejdning
 
06 13 05
Sod
 
06 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07
AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER
     
07 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser
 
07 01 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 01 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 01 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 01 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 01 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 01 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 01 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 01 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 01 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11
 
07 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre
 
07 02 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 02 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 02 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 02 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 02 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 02 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 02 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 02 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 02 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11
 
07 02 13
Plastaffald
 
07 02 14
Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer
 
07 02 15
Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14
 
07 02 16
Affald indeholdende farlig silicone
 
07 02 17
Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16
 
07 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)
 
07 03 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 03 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 03 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 03 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 03 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 03 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 03 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 03 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11
 
07 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider
 
07 04 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 04 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 04 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 04 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 04 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 04 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 04 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 04 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 04 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11
 
07 04 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
 
07 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 05
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler
 
07 05 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 05 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 05 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 05 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 05 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 05 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 05 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 05 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 05 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11
 
07 05 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
 
07 05 14
Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13
 
07 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
 
07 06 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 06 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 06 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 06 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 06 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 06 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 06 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 06 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 06 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11
 
07 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede
 
07 07 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 07 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 07 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 07 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 07 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 07 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 07 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 07 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 07 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11
 
07 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
     
08 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
 
08 01 11
Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 12
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
 
08 01 13
Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 14
Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13
 
08 01 15
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 16
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15
 
08 01 17
Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 18
Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17
 
08 01 19
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 20
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19
 
08 01 21
Affald fra fjernelse af maling eller lak
 
08 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)
 
08 02 01
Affald fra pulverbelægningsmaterialer
 
08 02 02
Vandigt slam indeholdende keramiske materialer
 
08 02 03
Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer
 
08 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver
 
08 03 07
Vandigt slam indeholdende trykfarver
 
08 03 08
Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver
 
08 03 12
Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
 
08 03 13
Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12
 
08 03 14
Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
 
08 03 15
Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14
 
08 03 16
Kasserede ætsevæsker
 
08 03 17
Kasseret toner indeholdende farlige stoffer
 
08 03 18
Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17
 
08 03 19
Dispergeringsolie
 
08 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
 
08 04 09
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 10
Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
 
08 04 11
Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 12
Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11
 
08 04 13
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 14
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13
 
08 04 15
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 16
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15
 
08 04 17
Harpiksolie
 
08 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 05
Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08
 
08 05 01
Isocyanataffald
     
09
AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI
     
09 01
Affald fra den fotografiske industri
 
09 01 01
Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade
 
09 01 02
Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader
 
09 01 03
Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade
 
09 01 04
Fixerbade
 
09 01 05
Blegebade og blege-fixerbade
 
09 01 06
Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet
 
09 01 07
Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser
 
09 01 08
Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser
 
09 01 10
Engangskameraer uden batterier
 
09 01 11
Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
 
09 01 12
Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11
 
09 01 13
Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06
 
09 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10
AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER
     
10 01
Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)
 
10 01 01
Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)
 
10 01 02
Flyveaske stammende fra kul
 
10 01 03
Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
 
10 01 04
Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie
 
10 01 05
Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling
 
10 01 07
Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling
 
10 01 09
Svovlsyre
 
10 01 13
Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel
 
10 01 14
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
 
10 01 15
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14
 
10 01 16
Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
 
10 01 17
Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16
 
10 01 18
Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 01 19
Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
 
10 01 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
10 01 21
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20
 
10 01 22
Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 01 23
Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22
 
10 01 24
Sand fra fluid bed-forbrænding
 
10 01 25
Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker
 
10 01 26
Affald fra behandling af kølevand
 
10 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 02
Affald fra jern- og stålindustrien
 
10 02 01
Affald fra slaggebehandling
 
10 02 02
Ubehandlet slagge
 
10 02 07
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 02 08
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07
 
10 02 10
Glødeskal
 
10 02 11
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 02 12
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11
 
10 02 13
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 02 14
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13
 
10 02 15
Andet slam og filterkager
 
10 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 03
Affald fra termisk baserede aluminiumsværker
 
10 03 02
Anodeaffald
 
10 03 04
Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning
 
10 03 05
Aluminiumoxidaffald
 
10 03 08
Saltslagge fra sekundær forarbejdning
 
10 03 09
Sort slagge fra sekundær forarbejdning
 
10 03 15
Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 03 16
Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15
 
10 03 17
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
 
10 03 18
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17
 
10 03 19
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 20
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19
 
10 03 21
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer
 
10 03 22
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21
 
10 03 23
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 24
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23
 
10 03 25
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 26
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25
 
10 03 27
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 03 28
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27
 
10 03 29
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer
 
10 03 30
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29
 
10 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 04
Affald fra termisk baserede blyværker
 
10 04 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 04 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 04 03
Calciumarsenat
 
10 04 04
Støv fra røggasrensning
 
10 04 05
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 04 06
Fast affald fra røggasrensning
 
10 04 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 04 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 04 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09
 
10 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 05
Affald fra termisk baserede zinkværker
 
10 05 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 05 03
Støv fra røggasrensning
 
10 05 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 05 05
Fast affald fra røggasrensning
 
10 05 06
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 05 08
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 05 09
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08
 
10 05 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 05 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10
 
10 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 06
Affald fra termisk baserede kobberværker
 
10 06 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 06 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 06 03
Støv fra røggasrensning
 
10 06 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 06 06
Fast affald fra røggasrensning
 
10 06 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 06 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 06 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09
 
10 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 07
Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker
 
10 07 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 07 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 07 03
Fast affald fra røggasrensning
 
10 07 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 07 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 07 07
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 07 08
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07
 
10 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 08
Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker
 
10 08 04
Partikelformet materiale og støv
 
10 08 08
Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 08 09
Andre slagger
 
10 08 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 08 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10
 
10 08 12
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
 
10 08 13
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12
 
10 08 14
Anodeaffald
 
10 08 15
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 08 16
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15
 
10 08 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 08 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17
 
10 08 19
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 08 20
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19
 
10 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 09
Affald fra jernstøberier
 
10 09 03
Ovnslagge
 
10 09 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 09 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05
 
10 09 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 09 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07
 
10 09 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 09 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09
 
10 09 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
 
10 09 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11
 
10 09 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
 
10 09 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13
 
10 09 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
 
10 09 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15
 
10 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 10
Affald fra metalstøberier
 
10 10 03
Ovnslagge
 
10 10 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 10 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05
 
10 10 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 10 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07
 
10 10 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 10 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09
 
10 10 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
 
10 10 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11
 
10 10 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
 
10 10 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13
 
10 10 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
 
10 10 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15
 
10 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 11
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter
 
10 11 03
Affaldsglasbaserede fibermaterialer
 
10 11 05
Partikelformet materiale og støv
 
10 11 09
Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer
 
10 11 10
Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09
 
10 11 11
Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)
 
10 11 12
Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11
 
10 11 13
Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer
 
10 11 14
Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13
 
10 11 15
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 11 16
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15
 
10 11 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 11 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17
 
10 11 19
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
10 11 20
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19
 
10 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 12
Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer
 
10 12 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
 
10 12 03
Partikelformet materiale og støv
 
10 12 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 12 06
Kasserede forme
 
10 12 08
Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)
 
10 12 09
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 12 10
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09
 
10 12 11
Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller
 
10 12 12
Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11
 
10 12 13
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
10 12 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 13
Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå
 
10 13 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
 
10 13 04
Affald fra brænding og læskning af kalk
 
10 13 06
Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)
 
10 13 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 13 09
Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest
 
10 13 10
Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09
 
10 13 11
Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
 
10 13 12
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 13 13
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12
 
10 13 14
Betonaffald og betonslam
 
10 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 14
Affald fra krematorier
 
10 14 01
Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv
     
11
AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER
     
11 01
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)
 
11 01 05
Bejdsesyrer
 
11 01 06
Syrer, ikke andetsteds specificeret
 
11 01 07
Bejdsebaser
 
11 01 08
Phosphateringsbade
 
11 01 09
Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer
 
11 01 10
Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09
 
11 01 11
Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer
 
11 01 12
Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11
 
11 01 13
Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer
 
11 01 14
Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13
 
11 01 15
Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer
 
11 01 16
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
11 01 98
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
11 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
11 02
Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer
 
11 02 02
Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)
 
11 02 03
Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer
 
11 02 05
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
11 02 06
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05
 
11 02 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
11 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
11 03
Slam og faste produkter fra hærdning
 
11 03 01
Cyanidholdigt affald
 
11 03 02
Andet affald
     
11 05
Affald fra varmforzinkningsprocesser
 
11 05 01
Hårdzink
 
11 05 02
Zinkaske
 
11 05 03
Fast affald fra røggasrensning
 
11 05 04
Kasserede flusmidler
 
11 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
12
AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST
     
12 01
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
 
12 01 01
Filspåner og drejespåner af jern
 
12 01 02
Metalstøv og -partikler af jern
 
12 01 03
Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal
 
12 01 04
Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal
 
12 01 05
Plastspåner
 
12 01 06
Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
 
12 01 07
Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
 
12 01 08
Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger
 
12 01 09
Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger
 
12 01 10
Syntetiske skæreolier
 
12 01 12
Brugt voks og fedt
 
12 01 13
Affald fra svejsning
 
12 01 14
Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer
 
12 01 15
Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14
 
12 01 16
Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer
 
12 01 17
Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16
 
12 01 18
Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)
 
12 01 19
Let bionedbrydelige skæreolier
 
12 01 20
Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer
 
12 01 21
Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20
 
12 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
12 03
Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)
 
12 03 01
Vandigt vaskevand
 
12 03 02
Affald fra dampaffedtning
     
13
OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)
     
13 01
Affald fra hydraulikolier
 
13 01 01
Hydraulikolier indeholdende PCB 1)
 
13 01 04
Chlorerede emulsioner
 
13 01 05
Ikke-chlorerede emulsioner
 
13 01 09
Mineralske, chlorerede hydraulikolier
 
13 01 10
Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier
 
13 01 11
Syntetiske hydraulikolier
 
13 01 12
Let bionedbrydelige hydraulikolier
 
13 01 13
Andre hydraulikolier
     
13 02
Motor-, gear- og smøreolieaffald
 
13 02 04
Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 05
Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 06
Syntetiske motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 07
Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 08
Andre motor-, gear- og smøreolier
     
13 03
Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 01
Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB
 
13 03 06
Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01
 
13 03 07
Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 08
Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 09
Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 10
Andre isolations- og varmetransmissionsolier
     
13 04
Bundolie (fra skibe)
 
13 04 01
Bundolie fra sejlads på indre vandveje
 
13 04 02
Affald fra modtageanlæg for bundolie
 
13 04 03
Bundolie fra anden sejlads
     
13 05
Materiale fra olieseparatorer
 
13 05 01
Fast affald fra sandfang og olieseparatorer
 
13 05 02
Slam fra olieseparatorer
 
13 05 03
Slam fra olieudskillere
 
13 05 06
Olie fra olieseparatorer
 
13 05 07
Olieholdigt vand fra olieseparatorer
 
13 05 08
Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer
     
13 07
Affald fra flydende brændstoffer
 
13 07 01
Brændselsolie og dieselolie
 
13 07 02
Benzin
 
13 07 03
Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)
     
13 08
Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret
 
13 08 01
Afsaltningsslam eller -emulsioner
 
13 08 02
Andre emulsioner
 
13 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
14
KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)
     
14 06
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler
 
14 06 01
Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC
 
14 06 02
Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
 
14 06 03
Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
 
14 06 04
Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler
 
14 06 05
Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler
     
15
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET
     
15 01
Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)
 
15 01 01
Papir- og papemballage
 
15 01 02
Plastemballage
 
15 01 03
Træemballage
 
15 01 04
Metalemballage
 
15 01 05
Kompositemballage
 
15 01 06
Blandet emballage
 
15 01 07
Glasemballage
 
15 01 09
Tekstilemballage
 
15 01 10
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
 
15 01 11
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere
     
15 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter
 
15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer
 
15 02 03
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02
     
16
AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN
     
16 01
Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)
 
16 01 03
Udtjente dæk
 
16 01 04
Udtjente køretøjer.
 
16 01 06
Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele
 
16 01 07
Oliefiltre
 
16 01 08
Kviksølvholdige komponenter
 
16 01 09
Komponenter indeholdende PCB
 
16 01 10
Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)
 
16 01 11
Bremseklodser indeholdende asbest
 
16 01 12
Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11
 
16 01 13
Bremsevæsker
 
16 01 14
Frostvæsker indeholdende farlige stoffer
 
16 01 15
Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14
 
16 01 16
Tanke til flydende gas
 
16 01 17
Jernholdigt metal
 
16 01 18
Ikke-jernmetal
 
16 01 19
Plast
 
16 01 20
Glas
 
16 01 21
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14
 
16 01 22
Komponenter, ikke andetsteds specificeret
 
16 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
16 02
Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
 
16 02 09
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB
 
16 02 10
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09
 
16 02 11
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC
 
16 02 12
Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest
 
16 02 13
Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele 2) , bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12
 
16 02 14
Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 13
 
16 02 15
Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr
 
16 02 16
Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15
     
16 03
Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer
 
16 03 03
Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer
 
16 03 04
Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03
 
16 03 05
Organisk affald indeholdende farlige stoffer
 
16 03 06
Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05
     
16 04
Kasserede eksplosive stoffer
 
16 04 01
Kasseret ammunition
 
16 04 02
Kasseret fyrværkeri
 
16 04 03
Andre kasserede eksplosive stoffer
     
16 05
Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier
 
16 05 04
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
 
16 05 05
Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04
 
16 05 06
Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier
 
16 05 07
Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
16 05 08
Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
16 05 09
Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
     
16 06
Batterier og akkumulatorer
 
16 06 01
Blyakkumulatorer
 
16 06 02
Ni-Cd-batterier
 
16 06 03
Kviksølvholdige batterier
 
16 06 04
Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)
 
16 06 05
Andre batterier og akkumulatorer
 
16 06 06
Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer
     
16 07
Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)
 
16 07 08
Olieholdigt affald
 
16 07 09
Affald indeholdende andre farlige stoffer
 
16 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
16 08
Brugte katalysatorer
 
16 08 01
Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)
 
16 08 02
Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller 3) eller farlige overgangsmetalforbindelser
 
16 08 03
Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret
 
16 08 04
Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 16 08 07)
 
16 08 05
Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre
 
16 08 06
Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer
 
16 08 07
Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer
     
16 09
Oxiderende stoffer
 
16 09 01
Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat
 
16 09 02
Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat
 
16 09 03
Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid
 
16 09 04
Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret
     
16 10
Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet
 
16 10 01
Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer
 
16 10 02
Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01
 
16 10 03
Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer
 
16 10 04
Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03
     
16 11
Affald fra foringer og ildfaste materialer
 
16 11 01
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 02
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01
 
16 11 03
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 04
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03
 
16 11 05
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 06
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05
     
17
BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)
     
17 01
Beton, mursten, tegl og keramik
 
17 01 01
Beton
 
17 01 02
Mursten
 
17 01 03
Tegl og keramik
 
17 01 06
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer
 
17 01 07
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06
     
17 02
Træ, glas og plast
 
17 02 01
Træ
 
17 02 02
Glas
 
17 02 03
Plast
 
17 02 04
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
     
17 03
Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter
 
17 03 01
Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære
 
17 03 02
Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01
 
17 03 03
Kultjære og tjærede produkter
     
17 04
Metaller (og legeringer heraf)
 
17 04 01
Kobber, bronze, messing
 
17 04 02
Aluminium
 
17 04 03
Bly
 
17 04 04
Zink
 
17 04 05
Jern og stål
 
17 04 06
Tin
 
17 04 07
Blandet metal
 
17 04 09
Metalaffald forurenet med farlige stoffer
 
17 04 10
Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer
 
17 04 11
Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10
     
17 05
Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer
 
17 05 03
Jord og sten indeholdende farlige stoffer
 
17 05 04
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03
 
17 05 05
Klapmateriale indeholdende farlige stoffer
 
17 05 06
Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05
 
17 05 07
Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer
 
17 05 08
Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07
     
17 06
Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer
 
17 06 01
Isolationsmateriale indeholdende asbest
 
17 06 03
Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
17 06 04
Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 06 03
 
17 06 05
Asbestholdige byggematerialer
 
17 06 06
Asbestholdige byggematerialer, støvende
     
17 08
Gipsbaserede byggematerialer
 
17 08 01
Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer
 
17 08 02
Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01
     
17 09
Andet bygnings- og nedrivningsaffald
 
17 09 01
Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald
 
17 09 02
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)
 
17 09 03
Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer
 
17 09 04
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
     
18
AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)
     
18 01
Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker
 
18 01 01
Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03)
 
18 01 02
Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med undtagelse af 18 01 03)
 
18 01 03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 01 04
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)
 
18 01 06
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
18 01 07
Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06
 
18 01 08
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
18 01 09
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08
 
18 01 10
Amalgamaffald fra tandpleje
     
18 02
Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr
 
18 02 01
Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02)
 
18 02 02
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 02 03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 02 05
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
18 02 06
Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05
 
18 02 07
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
18 02 08
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07
     
19
AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG
     
19 01
Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald
 
19 01 02
Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske
 
19 01 05
Filterkage fra røggasrensning
 
19 01 06
Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald
 
19 01 07
Fast affald fra røggasrensning
 
19 01 10
Brugt aktivt kul fra røggasrensning
 
19 01 11
Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer
 
19 01 12
Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11
 
19 01 13
Flyveaske indeholdende farlige stoffer
 
19 01 14
Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13
 
19 01 15
Kedelstøv indeholdende farlige stoffer
 
19 01 16
Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15
 
19 01 17
Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer
 
19 01 18
Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17
 
19 01 19
Sand fra fluid bed-forbrænding
 
19 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 02
Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)
 
19 02 03
Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald
 
19 02 04
Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald
 
19 02 05
Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer
 
19 02 06
Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05
 
19 02 07
Olie og koncentrater fra separering
 
19 02 08
Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 09
Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 10
Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09
 
19 02 11
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 03
Stabiliseret eller solidificeret affald4)
 
19 03 04
Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis 5) stabiliseret
 
19 03 05
Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04
 
19 03 06
Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret
 
19 03 07
Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06
     
19 04
Forglasset affald og affald fra forglasning
 
19 04 01
Forglasset affald
 
19 04 02
Flyveaske og andet affald fra røggasrensning
 
19 04 03
Ikke-forglasset fast fase
 
19 04 04
Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald
     
19 05
Affald fra aerob behandling af fast affald
 
19 05 01
Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende affald
 
19 05 02
Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 05 03
Kompost, som ikke overholder specifikationerne
 
19 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 06
Affald fra anaerob behandling af affald
 
19 06 03
Væske fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald
 
19 06 04
Fermentat fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald
 
19 06 05
Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 06 06
Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 07
Perkolat fra lossepladser
 
19 07 02
Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer
 
19 07 03
Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02
     
19 08
Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret
 
19 08 01
Ristegods
 
19 08 02
Affald fra sandfang
 
19 08 05
Slam fra behandling af byspildevand
 
19 08 06
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
19 08 07
Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere
 
19 08 08
Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller
 
19 08 09
Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt
 
19 08 10
Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09
 
19 08 11
Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industrispildevand
 
19 08 12
Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 11
 
19 08 13
Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand
 
19 08 14
Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13
 
19 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 09
Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
 
19 09 01
Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist
 
19 09 02
Slam fra klaring af drikkevand
 
19 09 03
Slam fra karbonatfjernelse
 
19 09 04
Brugt aktivt kul
 
19 09 05
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
19 09 06
Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere
 
19 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 10
Affald fra fragmentering af metalholdigt affald
 
19 10 01
Jern- og stålaffald
 
19 10 02
Ikke-jernmetal
 
19 10 03
Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer
 
19 10 04
Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 03
 
19 10 05
Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer
 
19 10 06
Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05
     
19 11
Affald fra regenerering af olie
 
19 11 01
Brugt filterjord
 
19 11 02
Svovlsur tjære
 
19 11 03
Vandigt flydende affald
 
19 11 04
Affald fra rensning af brændstoffer med baser
 
19 11 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
19 11 06
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 19 11 05
 
19 11 07
Affald fra røggasrensning
 
19 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 12
Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret
 
19 12 01
Papir og pap
 
19 12 02
Jernholdigt metal
 
19 12 03
Ikke-jernmetal
 
19 12 04
Plast og gummi
 
19 12 05
Glas
 
19 12 06
Træ indeholdende farlige stoffer
 
19 12 07
Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06
 
19 12 08
Tekstiler
 
19 12 09
Mineraler (f.eks. sand, sten)
 
19 12 10
Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)
 
19 12 11
Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald indeholdende farlige stoffer
 
19 12 12
Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11
     
19 13
Affald fra rensning af jord og grundvand
 
19 13 01
Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer
 
19 13 02
Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01
 
19 13 03
Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer
 
19 13 04
Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 03
 
19 13 05
Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer
 
19 13 06
Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 05
 
19 13 07
Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer
 
19 13 08
Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 07
     
20
KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER
     
20 01
Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)
 
20 01 01
Papir og pap
 
20 01 02
Glas
 
20 01 08
Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald
 
20 01 10
Tøj
 
20 01 11
Tekstiler
 
20 01 13
Opløsningsmidler
 
20 01 14
Syrer
 
20 01 15
Baser
 
20 01 17
Fotokemikalier
 
20 01 19
Pesticider
 
20 01 21
Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald
 
20 01 23
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner
 
20 01 25
Spiselig olie og fedt
 
20 01 26
Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25
 
20 01 27
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer
 
20 01 28
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27
 
20 01 29
Detergenter indeholdende farlige stoffer
 
20 01 30
Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29
 
20 01 31
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
20 01 32
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31
 
20 01 33
Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier
 
20 01 34
Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33
 
20 01 35
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 6)
 
20 01 36
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35
 
20 01 37
Træ indeholdende farlige stoffer
 
20 01 38
Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37
 
20 01 39
Plast
 
20 01 40
Metaller
 
20 01 41
Affald fra skorstensfejning
 
20 01 99
Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret
     
20 02
Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde)
 
20 02 01
Bionedbrydeligt affald
 
20 02 02
Jord og sten
 
20 02 03
Andet ikke-bionedbrydeligt affald
     
20 03
Andet kommunalt indsamlet affald
 
20 03 01
Blandet kommunalt indsamlet affald
 
20 03 02
Affald fra markedspladser
 
20 03 03
Affald fra gadefejning
 
20 03 04
Slam fra septiktanke
 
20 03 06
Affald fra rensning af kloakker
 
20 03 07
Storskrald
 
20 03 99
Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret
     
1)
Til brug for denne affaldsliste defineres PCB som i PCB-bekendtgørelsen.
2)
Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas osv.
3)
Ved overgangsmetaller forstås i denne position: scandium, vanadium, mangan, cobalt, kobber, yttrium, niobium, hafnium, wolfram, titan, chrom, jern, nikkel, zink, zirconium, molybdæn og tantal. Disse metaller eller deres forbindelser er farlige, hvis de er klassificerede som farlige stoffer. Klassifikationen af farlige stoffer er bestemmende for, hvilke af disse overgangsmetaller og hvilke overgangsmetalforbindelser der er farlige.
4)
Stabiliseringsprocesser ændrer farligheden af affaldets bestanddele og omdanner herved farligt affald til ikke-farligt affald. Solidifikationsprocesser ændrer kun affaldets fysiske tilstand (f.eks. omdannelse fra flydende til fast form) gennem anvendelse af tilsætningsstoffer uden at ændre affaldets kemiske egenskaber.
5)
Affald anses for at være delvis stabiliseret, hvis farlige bestanddele, som ikke er blevet fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele efter stabiliseringsprocessen, kan frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt.
6)
Farlige dele af elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katoderør og andet aktiveret glas osv.
 


Bilag 3

Oplysninger, som skal indberettes til brug for benchmarking, jf. § 88, stk. 1

1.1 Forbrændingsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

Udfyldes for (år)

Forbrændingsanlæggets navn

CVR nummer

Anlæggets p-nummer/p-numre

Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold

Angiv ejerforholdet for forbrændingsanlægget: (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Ejet af andelsejet fjernvarmeværk (AMBA); Elværksejet (A/S); Ejet i fællesskab af to eller flere)

Hvis andet, angiv selskabsform:

Andre driftsområder

Har anlægget følgende aktiviteter? Det kan være på samme lokalitet eller en anden lokalitet (sæt kryds)? (Neddeling af forbrændingsegnet affald, Sortering af forbrændingsegnet affald; Omlastning af forbrændingsegnet affald; Mellemlager for affald; Slaggehåndtering; Fjernvarmetransmission)

Kapacitet

Hvad er forbrændingsanlæggets nuværende totale årlige godkendte kapacitet efter varmeforsyningsloven til forbrænding af affald (tons/år)?

Hvad er forbrændingsanlæggets nuværende totale årlige miljøgodkendte kapacitet (tons/år)?

Hvad er forbrændingsanlæggets nominelle kapacitet for hver ovn (antal tons per time)? Der fraregnes ikke evt. begrænsning ift. røggasrensning.

Driftstimer

Hvad var forbrændingsanlæggets driftstimer?

Angiv driftstimer for hver ovn på anlægget.

Røggas

Angiv typen af røggasrensning på hver ovn: (Tør røggasrensning; Semitør røggasrensning; Våd røggasrensning)

Etableringsår

Hvilket år blev anlægget etableret? Angiv år for hver ovn.

Angiv årstal for levetidsforlængelser

2. Affald

Affaldsmængde

Hvor meget affald blev indvejet?

Hvor meget netto heraf kom fra mellemdeponering?

Hvor meget affald blev brændt?

Hvor mange % af læssene tager I ud til stikprøvekontrol af affaldet?

Affaldets brændværdi

Hvad var den gennemsnitlige (beregnede) brændværdi for det afbrændte affald (GJ/ton)?

3. Miljø

Slagge og restproduktmængde

Angiv den producerede mængde slagge (tons) før udsortering af metaller

Hvor stor en del af slaggerne blev genanvendt (angiv den årlige gennemsnitlige genanvendelsesprocent)?

Hvor stor en andel af slaggen (i %) blev deponeret, fordi den ikke kunne overholde grænseværdierne i Restprodukt-bekendtgørelsen, Kategori II og III?

Angiv den producerede restproduktmængde ekskl. slagge (tons)

Overskridelser af døgnmiddelværdier

Angiv antallet af vilkårsoverskridelser af døgnmiddelværdierne på luftemissioner (hvis ingen, angiv 0) Summeret over alle ovne

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til spildevandsudledninger til kloak?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til spildevandsudledninger til recipient?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til støv?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til støj?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til indhold af TOC/glødetab i slagge?

Har anlægget haft vilkårsoverskridelser i forhold til krav om kvalitetssikring af de automatiske målende systemer?

Uheld

Har der været uheld med konsekvenser for det ydre miljø eller med fare herfor?

Røggas og emissioner (samlet for alle ovnlinier)

Røggasmængde (Nm3 per ton brændt affald)

Angiv den faktisk udledte mængde af følgende emissioner per Nm3 (opgørelserne baseres på såvel kontinuerligt målte emissioner og emissioner, der udtages stikprøvevis. For sidstnævnte beregnes emissionerne som gennemsnittet af de målte værdier i året. ) For emissioner mindre end detektionsgrænsen angives »detektionsgrænse«

Dioxin (g DCDD og PCDF per Nm3)

Partikler (g per Nm3)

CO (g per Nm3)

SO2 (g per Nm3)

NOX (g per Nm3)

For andre tungmetaller angives summen af de udledte mængder af Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, V, Sn, T1 m.fl. (g per Nm3)

4. Energiproduktion

Varmeproduktion

Angiv den producerede mængde varme (GJ)

Angiv den solgte mængde varme (GJ)

Angiv den bortkølede mængde varme (GJ)

Afsætter anlægget anden energi?

Elektricitetsproduktion

Angiv den producerede mængde (MWh)

Angiv den solgte mængde (MWh)

R1-faktor

Angiv anlæggets R1-faktor, og hvordan den er beregnet, jf. fodnoten til R1 i bilag 5B.

5. Priser og økonomi

Afsætning og afregning af varme

Hvad var den gennemsnitlige afregningspris for varmen (kr./GJ)? (Baseret på indtægten fra den solgte varme fordelt på de solgte GJ. Incl. statslige energi- og miljøafgifter f.eks. affaldsvarmeafgift. )

Afsætning og afregning af elektricitet

Hvad var den gennemsnitlige afregningspris for elektriciteten (kr./MWh)? Baseret på indtægten fra den solgte el fordelt på de solgte MWh. Ekskl. afgifter og finansielle indtægter fra el-afregningen. Inkl. indtægter for balance/reguleringskraft og reservekraft.

Takster

Hvad var den gennemsnitlige takst i kr./ton? (Den gennemsnitlige takst beregnes som de samlede indtægter, som anlægget modtager i betaling i form af gebyrer/takster for affaldet divideret med den brændte mængde affald. Incl. energi- og miljøafgifter, som affaldsproducenterne faktureres for).

Anlæggets økonomi

Hvad var anlæggets totale indtægter? (kr.) Gebyr og takster, indtægter fra salg af el og varme, salg af genbrugeligt materiale etc. Incl. alle statslige energi- og miljøafgifter, f.eks. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO2-afgift og svovlafgift.

Hvad var anlæggets totale driftsomkostninger? (kr.) Totale omkostninger til drift, vedligehold, administration, forsikringer mm, der har relation til forbrændingsanlægget, herunder sortering, håndtering af slagge og røggashåndtering. Hvor administrationen varetager flere opgaver skal medtages en andel svarende til forbrændingsanlæggets belastning af administrationen. Omkostninger til div. statslige energi- og miljøafgifter, f.eks. affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO2-afgift og svovlafgift opgøres særskilt.

Er der nogle af driftsomkostningerne, som I betragter som ekstraordinære lige netop i år, og som det derfor er rimeligt at fratrække? (kr.)

Hvis ja, forklar hvorfor:

Hvad var anlæggets afskrivninger? (kr.) Årsregnskabslovens principper for afskrivninger anvendes. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget er lig anskaffelsessummen (byggesummen) og afskrivningsprofiler er lig aktivets levetid. (Se afskrivningsregler nederst på siden. )

Hvad var anlæggets finansielle omkostninger? (kr.) Primært renter på gæld og opsparing - angiv »-« hvis de finansielle omkostninger er positive.

Hvad var anlæggets hensættelser for året? (kr.)

Hvor optræder hensættelserne i resultatopgørelsen?

Hvad var anlæggets bogførte værdi? (kr.)

Angiv afskrivningsperiode for ovne (angiv antal år. )

Angiv afskrivningsperiode for bygninger (angiv antal år. )

6. Øvrige forhold

Er der nogle forskelle på jeres forbrændingsanlæg og øvrige forbrændingsanlæg, der har betydning for effektiviteten og ikke allerede er blevet kortlagt i spørgsmålene ovenfor?

Kommentarer til dette spørgeskema eller undersøgelsen som helhed:

1.2 Øvrige forbrændingsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

Udfyldes for (år)

Forbrændingsanlæggets navn

CVR nummer

Anlæggets p-nummer/p-numre

Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold

Angiv ejerforholdet for forbrændingsanlægget: (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Ejet af andelsejet fjernvarmeværk (AMBA); Elværksejet (A/S); Ejet i fællesskab af to eller flere)

Hvis andet, angiv selskabsform:

2. Affald

Affaldsmængde

Hvor meget affald blev indvejet?

Hvor meget netto heraf kom fra mellemdeponering?

Hvor meget affald blev brændt?

Hvor mange % af læssene tager I ud til stikprøvekontrol af affaldet?

Affaldets brændværdi

Hvad var den gennemsnitlige (beregnede) brændværdi for det afbrændte affald (GJ/ton)

4. Energiproduktion

R1-faktor

Angiv anlæggets R1-faktor, og hvordan den er beregnet, jf. fodnoten til R1 i bilag 5B.

5. Priser og økonomi

Takster

Hvad var den gennemsnitlige takst i kr./ton? (Den gennemsnitlige takst beregnes som de samlede indtægter, som anlægget modtager i betaling i form af gebyrer/takster for affaldet divideret med den brændte mængde affald. Ekskl. energi- og CO2-afgifter. )

1.3 Deponeringsanlæg

1. Anlæg

Generelle informationer

Udfyldes for (år)

Deponeringsanlæggets navn

CVR nummer

Anlæggets p-nummer/ p-numre

Kontaktperson vedr. dette spørgeskema

Tlf. nr. til kontaktperson

Ejerforhold og anlæg

Hvordan er ejerforholdet for deponeringsanlægget (Kommunalt ejet; Fælleskommunalt ejet (I/S); Offentligt ejet A/S)?

Hvis andet, angiv selskabsform:

Hvor mange fysisk adskilte anlæg er der tale om?

Andre driftsområder

Hvilke typer af sideordnede aktiviteter drives der i tilknytning til deponeringsanlægget? (sæt kryds) (Ingen; Indsamling; Container/genbrugsplads; Sortering til genanvendelse; Kompostering; Andet)

Hvis andet angiv hvad:

Areal og kapacitet (ved flere anlæg angives det samlede areal)

Hvad er anlæggets kapacitet, som er eller forventes ibrugtaget i indeværende henholdsvis de kommende planperioder for den nationale affaldsplanlægning? Angiv enhed, tons eller m3.

Hvad er den tilladte fyldhøjde (gennemsnit for alle enheder på anlægget)?

Etableringsår

Hvilket år blev anlægget etableret?

2. Affald

Affaldsmængde

Hvor meget affald blev indvejet (tons)?

Hvor meget af det indvejede affald blev genanvendt (tons)?

Hvor meget af det indvejede affald blev mellemdeponeret (tons)?

Hvor meget affald blev endeligt deponeret? Angiv antallet af tons i hver affaldsklasse (Inert; Mineralsk; Blandet; Farligt) samt antallet af tons ren og forurenet jord.

3. Miljø

Miljøforanstaltninger

Er anlægget miljøcertificeret?

Hvis Ja, angiv hvilken certificering

Hvor mange grundvandsprøver tages og sendes til undersøgelse om året alt i alt?

Hvordan håndteres perkolat på deponeringsanlægget (vælg det, der passer bedst for de forskellige affaldsklasser)? (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt).

4. Energiproduktion

Gasproduktion

Angiv den opsamlede mængde gas (m3)

Nyttiggøres gassen til energiproduktion?

Står deponeringsanlægget selv for driften af gasindvindingen? (vælg nej, hvis f.eks. en entreprenør står for den)

5. Priser og økonomi

Takster

Hvad er taksten for hver affaldsklasse (vægtet gennemsnit for hver affaldsklasse)? (Blandet; Inert; Mineralsk; Farligt) samt for Forurenet jord.

Anlæggets økonomi (skal opdeles på blandet og andet affald)

Hvad var de totale indtægter relateret til deponeringsaktiviteten? (kr.) Inkl. intern afregning.

Hvad var de totale driftsomkostninger relateret til deponeringsaktiviteten? (kr.)

Er der nogle af driftsomkostningerne, som I betragter som ekstraordinære lige netop i år, og som det derfor er rimeligt at fratrække? (kr.) (Totale omkostninger til drift, vedligehold, administration, forsikringer mm, der har relation til deponeringsanlægget. Hvor administrationen varetager flere opgaver skal medtages en andel svarende til deponeringsanlæggets belastning af administrationen. Ekskl. afskrivninger, forrentning og finansieringsudgifter. )

Hvad var driftsomkostningerne til perkolathåndtering og gashåndtering? (kr.) Beløbet indgår også i 5.2.2. Ekskl. afskrivninger.

Hvad var anlæggets afskrivninger? (kr.) Afskrivninger skal omfatte alle relevante investeringer på deponeringsanlægget, se listen nedenfor. Årsregnskabslovens principper for afskrivninger anvendes. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget er lig anskaffelsessummen (byggesummen) og afskrivningsprofiler er lig aktivets levetid.

Hvad var anlæggets finansielle omkostninger? (kr.) Primært renter på gæld og opsparing - angiv »-« hvis de finansielle omkostninger er positive.

Hvad var anlæggets hensættelser for året? (kr.)

Hvad var omkostningerne til sikkerhedsstillelse? (kr.)

Hvor optræder hensættelserne i resultatopgørelsen?

Hvad var anlæggets bogførte værdi? (kr.)

6. Øvrige forhold

Åbningstid

Hvor mange timer om ugen har deponeringsanlægget åbent for modtagelse af deponeringsegnet affald? Ved flere fysisk adskilte anlæg udfyld for hvert anlæg.

Gives der mulighed for, at der kan komme affald ind uden for åbningstiden (f.eks. vha. kort etc.)? (ja eller nej)

Evt. øvrige forhold

Er der nogen forskelle på jeres deponeringsanlæg og øvrige deponeringsanlæg, der har betydning for effektiviteten og ikke allerede er blevet kortlagt i spørgsmålene i dette spørgeskema?


Bilag 4

Egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt

Affald anses for farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber (tabel 1) i en %-grænse, som angivet i tabel 2. Hvis affaldet indeholder en blanding, hvori der indgår en eller flere kemiske stoffer, som opfylder egenskaberne, skal der ved vurderingen tages hensyn til det samlede indhold af disse stoffer, som anført nedenfor.

Tabel 1: Egenskaber

   
H1
Eksplosiv: stoffer og præparater, der kan eksplodere under flammepåvirkning, eller som er mere følsomme over for stød og gnidning end dinitrobenzen
H2
Brandnærende: stoffer og præparater, der ved berøring med andre stoffer, især brændbare stoffer, reagerer stærkt varmeudviklende
H3-A
Letantændelig:
 
flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 21 °C (herunder yderst letantændelige væsker)
 
stoffer og præparater, som ved kontakt med luften ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes
 
faste stoffer og præparater, som let kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse fortsætter med at brænde eller gløde
 
gasformige stoffer og præparater, som kan antændes i luften under normalt tryk
 
stoffer og præparater, som ved kontakt med vand eller fugtig luft udvikler letantændelige gasser i farlige mængder
H3-B
Antændelig: flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på mindst 21 °C og højst 55 °C
H4
Lokalirriterende: ikke-ætsende stoffer og præparater, der ved direkte, langvarig og gentagen berøring med huden eller slimhinderne kan fremkalde betændelse
H5
Sundhedsskadelig: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan indebære risici af begrænset farlighed
H6
Giftig: stoffer og præparater (herunder meget giftige stoffer og præparater), der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde alvorlige akutte eller kroniske skader eller endog døden
H7
Kræftfremkaldende: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde kræft eller øge forekomsten af kræft
H8
Ætsende: stoffer og præparater, der ved berøring med levende væv kan ødelægge dette
H9
Smitsom: stoffer og præparater, der indeholder levedygtige mikroorganismer eller disses toksiner, hvorom det vides eller kan formodes, at de fremkalder sygdom hos mennesket eller andre levende organismer
H10
Reproduktionstoksiske: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde medfødte, ikke-arvelige misdannelser eller øge forekomsten heraf
H11
Mutagen: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan forårsage arvelige genetiske skader eller øge forekomsten heraf
H12
Affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige luftarter
H13
* Allergifremkaldende: stoffer og præparater, der ved indånding eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde en overfølsomhedsreaktion, således at der ved yderligere eksponering for stofferne eller præparaterne fremkommer karakteristiske symptomer
H14
Økotoksisk: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller efterfølgende risici for en eller flere miljøsektorer
H15
affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et udvaskningsprodukt, med en af de ovenfor anførte egenskaber
 
* For så vidt der findes afprøvningsmetoder
 

Vurdering for egenskaberne 1 til 14 skal ske efter kriterier fastsat i bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Procentgrænser, der gør affald farligt.

Ved vurderingen af om affald, som indeholder en blanding af en eller flere kemiske stoffer, er farligt, skal der tages hensyn til alle egenskaberne (1 til 15), som er nævnt ovenfor.

Affald er under alle omstændigheder farligt, hvis:

affaldet har et flammepunkt mindre end eller lig med 55° og/eller hvis:

summen af det eller de indgående kemiske stoffer, som udviser de ovenfor anførte egenskaber, er tilstede i en koncentration, som er lig med eller overstiger følgende procentgrænser (vægtprocent):

   
Tabel 2: Egenskab
%
Meget giftig (R26, R27, R28, R39)1)
0,1
Giftig (R23, R24, R25)1)
3
Giftig (R48, R39)1)
1
Sundhedsskadelig (R20, R21, R22)1)
25
Sundhedsskadelig (R48)1)
10
Ætsende (R35)1)
1
Ætsende (R34)1)
5
Lokalirriterende (R36, R37, R38)1)
20
Lokalirriterende (R41)1)
10
Sensibiliserende (R42, R43)1)
12)
Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 (R45, R49)1)
0,12)
Kræftfremkaldende, kategori 3 (R40)1)
12)
Mutagen, kategori 1 eller 2 (R46)1)
0,12)
Mutagen, kategori 3 (R68)1)
12)
Reproduktionsskadende, kategori 1 eller 2 (R60, R61)1)
0,52)
Reproduktionsskadende, kategori 3 (R62, R63)1)
52)
Miljøfarlig, vandmiljøet (R50, R51, R52, R53) og øvrige økosystemer (R54, R55, R56, R57, R58, R59)1)
ikke fastsat
Smitsom
ikke fastsat
Øvrige
ikke fastsat
   
1)
Der henvises til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt til bilag VI, tabel 3.2. i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
2)
Koncentrationsgrænsen gælder for det enkelte kemiske stof med den pågældende egenskab
   


Bilag 5 A

Former og metoder for bortskaffelse, jf. § 3, nr. 14

   
D 1
Deponering på eller i jorden (f.eks. deponeringsanlæg)
D 2
Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden)
D 3
Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f. eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter)
D 4
Deponering i overfladevand (f. eks. udledning af flydende affald eller slam i udgravninger, småsøer eller laguner)
D 5
Deponering på specielt indrettet deponeringsanlæg (f. eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø)
D 6
Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning i havet
D 7
Dumpning i havet, herunder nedgravning i havbunden
D 8
Biologisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, der bortskaffes ved en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer
D 9
Fysisk-kemisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, der bortskaffes ved en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer (f.eks. fordampning, tørring og kalcinering)
D 10
Forbrænding på landjorden
D 11
Forbrænding på havet *
D 12
Permanent oplagring (f. eks. placering af beholdere i en mine)
D 13
Blanding forud for en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer **
D 14
Rekonditionering forud for en af de i D 1 til D 13 omhandlede operationer
D 15
Oplagring forud for en af de i D 1 til D 14 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret) ***
   
*
Denne operation er forbudt ved EU-lovgivning og internationale konventioner.
**
Hvis der ikke er nogen anden relevant D-kode, kan dette omfatte indledende operationer forud for bortskaffelse, herunder forbehandling såsom bl.a. sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, eller adskillelse inden gennemførelse af en af operationerne D 1 til D 12.
***
Ved midlertidig oplagring forstås indledende oplagring i henhold til artikel 3, nr. 10).
   


Bilag 5 B

Former og metoder for nyttiggørelse, jf. § 3, nr. 40

   
R 1
Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling *
R 2
Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler
R 3
Genanvendelse eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse) **
R 4
Genanvendelse eller genvinding af metaller og metalforbindelser
R 5
Genanvendelse eller genvinding af andre uorganiske stoffer ***
R 6
Regenerering af syrer eller baser
R 7
Nyttiggørelse af komponenter, der har været benyttet til forureningsbekæmpelse
R 8
Nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer
R 9
Regenerering og anden genbrug af olie
R 10
Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller miljø
R 11
Anvendelse af affald hidrørende fra en af operationerne R 1 til R 10
R 12
Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af operationerne R 1 til R 11 ****
R 13
Oplagring af affald forud for en af de i R 1 til R 12 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret) *****
   
*
Dette omfatter forbrændingsanlæg for kommunalt fast affald, men kun hvis energieffektiviteten er på mindst:
 
0,60 for anlæg, der er i drift, og hvortil der er udstedt tilladelse i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning inden den 1. januar 2009
 
0,65 for anlæg, der er i drift, og hvortil der er udstedt tilladelse efter den 31. december 2008
 
R1-faktoren beregnes efter følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)), hvor:
 
Ep er den årligt producerede energi i form af varme eller elektricitet. Den beregnes ved, at energi i form af elektricitet multipliceres med 2,6, og varme fremstillet til kommerciel brug multipliceres med 1,1 (GJ/år)
 
Ef er den årlige energitilførsel til systemet fra brændsler, som bidrager til produktionen af damp (GJ/år)
 
Ew er den energi, der på årsbasis er indeholdt i det behandlede affald, beregnet ud fra affaldets effektive brændværdi (GJ/år)
 
Ei er den årligt importerede energimængde, uden Ew og Ef (GJ/år)
 
0,97 er en faktor der tager hensyn til energitab på grund af bundaske og stråling. Denne formel anvendes i overensstemmelse med referencedokumentet om de bedste tilgængelige teknikker til affaldsforbrænding
 
R1-faktoren beregnes efter anvisningerne i Kommissionens vejledning ”Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste according to Annex II of Directive 2008/98/EC on waste.
**
Dette omfatter forgasning og pyrolyse under anvendelse af komponenterne som kemikalier.
***
Dette omfatter jordrensning, som medfører nyttiggørelse af jorden og genanvendelse af uorganiske byggematerialer.
****
Hvis der ikke er nogen anden relevant R-kode, kan dette omfatte indledende operationer forud for nyttiggørelse, herunder forbehandling såsom bl.a. demontering, sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, ompakning, adskillelse, blending eller blanding inden gennemførelse af en af operationerne R 1 til R 11.
*****
Ved midlertidig oplagring forstås indledende oplagring i henhold til artikel 3, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald.
   


Bilag 6

Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 19, stk. 3

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i [. . ] Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen angiver efter behov, hvad der forstås ved f.eks. brugercenter, sommerbolig m.m. Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.
 

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på […] Kommunes hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 7 Bemyndigelse

 
(Skal udfyldes)
 
Valgfri tekst:
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på udvalget] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive hvilke bemyndigelser, der gives til udvalg og forvaltningen.
 

§ 8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den [. . . ].

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
[Tidligere gældende regulativer i kommunen]
 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [dd.mm.åååå].

[…f.eks. Borgmester] […f.eks. Kommunaldirektør]

§ 9 Ordning for dagrenovation

§ 9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved dagrenovation.
 

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 
Fritekst: (frivillig af udfylde)
 
Kommunalbestyrelsen kan vælge eventuelt at formulere bestemmelser om undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer dagrenovation på ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme.
 

§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen
 
Valgfri tekst:
 
Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.
 

§ 9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.
 
Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune.
 
Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren.
 
Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
 
Det påhviler kommunalbestyrelsen at vedligeholde og udskifte beholdere.
 
Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere.
 
Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.
 
Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.
 
Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
 
Fritekst:
 
Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om, at flere husholdninger kan dele beholdere.
 

§ 9.5 Kapacitet for beholdere

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov, særlige forhold ved affaldsskakte m.m.
 

§ 9.6 Anbringelse af beholdere

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
 
Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen.
 
Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk.
 
Fritekst:
 
Eventuelle yderligere krav.
 

§ 9.8 Renholdelse af beholdere

 
(Skal udfyldes)
Fritekst:
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation

 
(Skal udfyldes)
Fritekst:
Kommunalbestyrelsen kan f.eks. angive nærmere om tømningshyppighed, fremgangsmåde ved eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

 
(Frivillig af udfylde)
Fritekst:
Eventuelle bestemmelser om til- og afmelding, f.eks. om det skal ske ved månedsskift, med en frist på 14 dage, dags dato, hvem der er ansvarlig for til- og afmelding m.m.
 

§ 10 Ordning for papiraffald

§ 10.1 Hvad er papiraffald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved papiraffald.
 

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 10.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle kapacitetskrav til beholdere, antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 10.9 Afhentning af papiraffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 10.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang papiraffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 11 Ordning for papaffald

§ 11.1 Hvad er papaffald

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved affald af andet papir og pap.
 

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 11.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 11.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 11.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 11.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 11.9 Afhentning af papaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 11.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang affald af andet papir og pap ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 12 Ordning for glasemballageaffald

§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved glasemballageaffald.
 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 12.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 12.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 12.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 12.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 12.9 Afhentning af glasemballageaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 12.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang glasemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved metalemballageaffald.
 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 13.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 13.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 13.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 13.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 13.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang metalemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

§ 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen.

 
(Frivilligt at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan her uddybe med eksempler på, hvad der forstås ved plastemballageaffald.
 
Som eksempler bør opregnes plastflasker og dunke.
 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet helårsrenovation.
 
Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet sommerhusrenovation.
 
Fritekst:
 

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen.
 

§ 14.4 Beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v.
 

§ 14.5 Kapacitet for beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m.
 

§ 14.6 Anbringelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder opstillingsstedet, adgangsveje m.m.
 

§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og fyldningen af beholderne.
 

§ 14.8 Renholdelse af beholdere

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne.
 

§ 14.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m.
 

§ 14.10 Øvrige ordninger

 
(Frivillig af udfylde):
 
Fritekst:
 
Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om storskraldsordninger eller om, at i det omfang plastemballageaffald ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes.
 

§ 15 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads[-er] til modtagelse af affald.

§ 15.1 Hvem gælder ordningen for

 
(Skal udfyldes)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere og grundejere i […] Kommune.
 
Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere og grundejere i [. . . ].
 
Fritekst:
 
Beskrivelse af øvrige eller andre krav – f.eks. hvis der er indgået aftale om brug af genbrugspladser med andre kommuner.
 

§ 15.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller –erne]

 
(Frivillig at udfylde)
 
Fritekst:
 
Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser):
 
Forud for benyttelse af genbrugsplads[-en eller –erne] skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om d