Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

(Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 271 af 27. marts 2012 og § 2 i lov nr. 379 af 28. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 1, ændres »stk. 2, og« til: »stk. 2,«.

2. § 3, stk. 1, nr. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. § 3 a, 1. pkt., i lov om folkeskolen,

3) yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen, hvis der er behov herfor, jf. § 3 a, 2. pkt., i lov om folkeskolen, og«

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

3. I § 11, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. § 3, stk. 1, nr. 2.«

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

4. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 1, nr. 2« til: »stk. 1, nr. 3«, og i 2. pkt. ændres »stk. 1, nr. 4« til: »stk. 1, nr. 5«.

5. I § 11, stk. 4, ændres »stk. 1, nr. 3« til: »stk. 1, nr. 4«.

6. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Staten yder årligt hver enkelt skole 70.000 kr. i tilskud til inklusion efter § 11, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. I skoleåret 2013-14 og i skoleåret 2014-15 ydes herudover et tilskud på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer. I skoleåret 2014-15 yder staten endvidere et tilskud på 300 kr. pr. årselev.

Stk. 2. Skolen skal i årsregnskabet særskilt redegøre for tilskuddenes anvendelse.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betingelser for og beregning af tilskud og om skolens redegørelse efter stk. 2.«

7. I § 24, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 11, stk. 1, nr. 2 og 3« til: »§ 11, stk. 1, nr. 3 og 4«.

§ 2

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 271 af 27. marts 2012 og § 3 i lov nr. 379 af 28. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. § 3 a, 1. pkt., i lov om folkeskolen. Hvis der er behov herfor, skal efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler give personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisningen, jf. § 3 a, 2. pkt., i lov om folkeskolen.«

2. I § 5 a, stk. 7, udgår », og med historieundervisningen på skoler, der er omfattet af stk. 3«.

3. I § 18, stk. 1, udgår »27 a,«.

4. Efter § 24 indsættes før overskriften før § 25:

»Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

§ 24 a. Staten yder til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilskud til støtte til elever, der er omfattet af § 3 a, til inklusion af disse elever i den almindelige undervisning. Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever efter stk. 4 er mindst 5. Skolen skal i sit årsregnskab særskilt redegøre for tilskuddenes anvendelse.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes med en takst pr. årselev til inklusion efter stk. 4. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet beregnes ud fra antallet af årselever til inklusion i det skoleår, der slutter i året før finansåret. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet efter stk. 1 ud fra det forventede antal årselever omfattet af § 3 a i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal omfattet af § 3 a i finansåret.

Stk. 3. Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at skolens inklusionstilbud, jf. § 3 a, fremgår af skolens indholdsplan og offentliggøres på skolens hjemmeside, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 4. En elev kan indgå i opgørelsen af årselever til tilskud til inklusion, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Eleven har deltaget i skolens inklusionstilbud, jf. § 3 a.

2) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for inklusion af den pågældende elev, som er underskrevet af skolen samt for elever under 18 år af forældre eller værge og for elever, der er fyldt 18 år, af eleven selv.

3) Skolen har foretaget en systematisk og løbende evaluering af skolens støtte til eleven.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. § 25, stk. 1.

Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion, jf. stk. 1-4, herunder om betingelser for og beregning af tilskud, evaluering af skolens støtte til eleverne og skolens redegørelse for tilskuddenes anvendelse.

§ 24 b. Staten yder efter § 25 tilskud til folkehøjskoler samt til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. § 25, stk. 1, til støtte til elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.«

5. Overskriften før § 27 a ophæves.

6. § 27 a ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Loven finder anvendelse fra skoleåret 2013-14.

Stk. 3. Tilskud til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til inklusion, jf. § 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, beregnes for perioden fra den 1. august til den 31. december 2013, således at det månedlige tilskud svarer til den enkelte skoles månedlige tilskud i perioden fra den 1. august til den 31. december 2012, der er ydet efter § 25, stk. 1 og 2, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) til elever til støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer. En efterskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole skal i skoleåret 2012-13 have haft mindst 3 årselever, for hvilke skolen har modtaget tilskud til støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer efter § 25, stk. 1 og 2, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), for at kunne modtage tilskud til inklusion for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 efter § 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler).

Givet på Amalienborg, den 21. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini