Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. 2013

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, ressourceforløbsydelse, uddannelsesydelse, aktiv beskæftigelsesindsats samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet.

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område, se www.ams.dk

 
Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 653 af 26. juni 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.0051)
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
108,24
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
185,77
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
167,76
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.670
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.314
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.971
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.032
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
3.048
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
7.008.750
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
8.650.800
Præmiesats
 
§ 55, stk. 4
Pct. pr. år
0,66
1) Træder i kraft mandag den 7. januar 2013.
2) Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2013. Satsen for perioden fra den 1. april 2013 til udgangen af marts 2014 offentliggøres på www.ams.dk, ved årsskiftet 2012/2013.
         

 
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 1070 af 14. november 2012)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselloven
 
§ 26 og § 35
Kr. pr. uge
4.0054)
4) Træder i kraft mandag den 7. januar 2013.
         

         
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1096 af 16. november 2005)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
170.773
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
4.615,49
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
18.456
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
115.392
Selvstændige delpension
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
85.392
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt5)
 
§ 1, stk. 7
Kr. pr. år
56.924
Timesats ved ukendt arbejdstid, mand6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
185,77
Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
167,76
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
 
60 pct.
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 7
 
45 pct.
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Kr. pr. år
14.427
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,84
5) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
6) Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
7) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1237 af 11. december 2009 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         

         
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2
Kr. pr. år
189.516
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 11
Kr. pr. år
14.400
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
35.161
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed8)
 
§ 21
Kr. pr. år
72.517
Fleksydelsesbidrag9)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.402
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
 
§ 14
Kr. pr. time
1,68
8) Jf. § 40, stk. 1, i BEK nr. 1408 af 28. december 2011 om fleksydelse.
9) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1408 af 28. december 2011 om fleksydelse.
         

         
Tabel 5. Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Hjælp til forsørgelse
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 25, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
13.952
Fyldt 25 år, andre
 
§ 25, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
10.500
Under 25 år, udeboende
 
§ 25, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
6.767
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
 
§ 25 f, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
5.753
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg (maksimum)
§ 25 f, stk. 3
Kr. pr. måned
1.014
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 25, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
3.265
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
 
§ 25 f, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
2.860
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg (maksimum)
§ 25 f, stk. 3
Kr. pr. måned
405
Under 25 år, børn
 
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
13.952
Under 25 år, psykisk syg, børn
 
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
13.952
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 25, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.500
Under 25 år, gravid
 
§ 25, stk. 3
Kr. pr. måned
10.500
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
13.952
Engangshjælp
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
5.611
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
2.789
Hjælp til visse persongrupper
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
8.718
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
2.822
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
Formue, enlige
 
§ 14, stk. 1
Kr. pr. år
10.000
Formue, ægtefæller
 
§ 14, stk. 1
Kr. pr. år
20.000
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
13.952
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
10.500
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
 
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
15,23
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
§ 31, stk. 2
Kr. pr. time
213,19
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 10)
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
2.750
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
3.950
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
4.050
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme ud over 1
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude ud over 1
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
600
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
17.355
Sanktioner 11)
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 25):
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
644
Fyldt 25 år, andre
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
485
Under 25 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
312
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
266
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
151
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
132
Under 25 år, børn
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
644
Under 25 år, psykisk syg, børn
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
644
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
485
Under 25 år, gravid
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
485
Under 25 år, bidragspligt, max. hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
644
Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb):
Kontanthjælp - voksen med børn m.fl.
 
§ 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.615
Kontanthjælp - voksen uden børn m.fl.
 
§ 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.615
Kontanthjælp - unge, udeboende
 
§ 40, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. hændelse
408
Kontanthjælp - unge, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. hændelse
250
10) BEK nr. 147 af 27. februar 2012 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
11) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 af lov om aktiv socialpolitik og vejledning nr. 52 af 27. juni 2012 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.

 
Tabel 6 Ressourceforløbsydelse, jf. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love (Lov nr. 1380 af 23. december 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Personer, der forsørger børn
 
§ 68, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
13.952
Personer, der ikke forsørger børn
 
§ 68, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.500
Personer under 25 år, hjemmeboende, der ikke forsørger børn
 
§ 68, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.265
Personer under 25 år, hjemmeboende, med dokumenteret bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 25, stk. 4
Kr. pr. måned
13.952
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.005
Ressourceforløbsydelse (Ledighedsydelse, maksimum, gældende til og med juni 2013)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.645
Ressourceforløbsydelse (Ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.565
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
13.952
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
10.500
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2
Kr. pr. måned
13.208
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3
Kr. pr. time
15,23
       
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
2.750
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
3.950
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
4.050
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme ud over 1
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude ud over 1
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
600
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
 
§ 34, stk. 5
Kr. pr. måned
17.355
Sanktioner
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 68)
Ressourceforløbsydelse:
Personer, der forsørger børn
 
§ 69 a, stk. 3
Kr. pr. dag
644
Personer, der ikke forsørger børn
 
§ 69 a, stk. 3
Kr. pr. dag
485
Personer under 25 år, hjemmeboende, der ikke forsørger børn
 
§ 69 a, stk. 3
Kr. pr. dag
151
Personer under 25 år, hjemmeboende, med dokumenteret bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 a , stk. 3
Kr. pr. dag
644
Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb)
Personer, der forsørger børn
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.615
Personer, der ikke forsørger børn.
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.615
Personer, der modtager sygedagpenge eller ledighedsydelse, jf. lovens § 68, stk. 4 og 5
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.615
Personer under 25 år, hjemmeboende
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
250
         

         
Tabel 7. Uddannelsesydelse jf. lov om udannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Lov nr. 1374 af 23. december 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Særlig uddannelsesydelse
       
Uddannelsesydelse, forsørgere
§ 9, stk. 2
Kr. pr. måned
13.884
Uddannelsesydelse, ikke-forsørger
 
§ 9, stk. 2
Kr. pr. måned
10.413
Nedsættelse af særlig uddannelsesydelse
 
§ 15, stk. 2
Pr. hændelse
1.615

 
Tabel 8. Revaliderings- og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
17.351
Under 30 år, forsørger egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
17.351
Fyldt 25 år, forsørger ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
13.952
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.500
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
6.767
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.265
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.500
Under 25 år, forsørger ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
13.952
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
10.500
Under 25 år, max.hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
13.952
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
17.351
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse (maksimum)12)
 
§ 74 d, stk. 2
Kr. pr. uge
3.645
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.565
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
13.952
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.500
Lønindtægtsgrænse
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
13.208
Omregningssats
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
213,19
12) Gældende frem til og med juni 2013.
     
       

       
Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
13.952
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
10.500
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag13)
 
§ 80
Kr. pr. måned
90
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
180
13) Jf. BEK nr. 1237 af 11. december 2009 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

 
Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 706 af 28. juni 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
     
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
25,69
Løntilskud, pensionister
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
44,98
Løntilskud, privat arbejdsgiver
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
71,67
Løntilskud, privat arbejdsgiver
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
104,09
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
138,53
Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år14)
§ 67 c
Kr. pr. time
108,24
Maksimal timeløn15)
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
114,74
Løntilskud ved fleksjob
Maksimum for beregning af løntilskud
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
474.060
Maksimum for beregning af løntilskud
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
246,38
Ved ½ tilskud
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
237.030
Ved ½ tilskud
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
123,19
Ved 2/3 tilskud
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
316.040
Ved 2/3 tilskud
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
164,25
Fleksløntilskud
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
3.925
Lønindtægtsgrænse
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
13.208
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
§ 70 g, stk. 5
Kr. pr. år
127.000
Jobrotationsydelse
Jobrotationsydelse ved offentlig arbejdsgiver
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
173,09
Jobrotationsydelse ved privat arbejdsgiver
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
194,84
Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
§ 26 a, stk. 2 og § 73 b, stk. 2
Kr. pr. uge
3.648,32
Rådighedsbeløb
     
Et fælles rådighedsbeløb, driftsudgifter ved aktivering
§ 118, stk. 2
Kr. pr. år
13.329
14) Satsen bruges kun til afløbsudgifter, da ordningen er ophævet pr. 1. januar 2013, jf. § 7 i lov nr. 1540 af 20. december 2006 om lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
15) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. Kap. 9 i BEK nr. 835 af 10. august 2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Satsen opdateres typisk i april og oktober måned.
 

 
Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1543 af 20. december 2006)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
132.018
 

 
Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 706 af 28. juni 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
     
Befordringsgodtgørelse, kilometersats
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr km.
1,0716)
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2 og 3)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
16) Satsen er pr. 1. januar 2013 1,07 kr. pr. km. over 24 km. Opdatering af satsen finder sted på http://skat.dk/skat.aspx? oId=1988906&vId=0&search=befordring*

 
Tabel 13. Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr. 1071 af 16. november 2012)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb
       
Rådighedsbeløb for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb
§ 45, stk. 4 og stk. 5
Kr. pr. år
82.042
Resultattilskud
Ordinær beskæftigelse
 
§ 45, stk. 8, nr. 1
Kr. (engangsbeløb)
46.880
Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse
 
§ 45, stk. 8, nr. 2
Kr. (engangsbeløb)
46.880
Bestået danskprøve
 
§ 45, stk. 8, nr. 3 og 4
Kr. (engangsbeløb)
35.161

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 12. december 2012

P.M.V.
Marie Hansen

/ Søren Tingskov