Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven

(Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 112, stk. 5 og 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 5.

2. § 182, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-10 bliver herefter stk. 5-9.

§ 2

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret senest ved lov nr. 603 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 70 indsættes:

»§ 70 a. Regionsrådet yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år.«

2. I § 72 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om godkendelse af private leverandører til høreapparatbehandling i medfør af § 70 a og om gebyrer for omkostninger ved udstedelse og vedligeholdelse af godkendelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. For ansøgninger om tilskud til høreapparater efter § 112, stk. 5, i lov om social service indgivet før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag