Den fulde tekst

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Målgruppe

§ 1. Personer, som opbruger deres dagpengeret efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fra den 30. december 2012 og senest den 30. juni 2013, har fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten er opbrugt, ret til uddannelse med særlig uddannelsesydelse efter denne lov, hvis de er ledige og i øvrigt opfylder betingelserne efter denne lov. Det er dog en betingelse, at personen ikke samtidig er omfattet af en anden ordning med ret til offentlig forsørgelsesydelse efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning eller folkepension efter lov om social pension.

Stk. 2. En person, der ikke ønsker at benytte retten til uddannelse med særlig uddannelsesydelse, jf. stk. 1, kan uanset § 11, stk. 2, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik modtage kontanthjælp efter samme lov, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Ret til uddannelse m.v.

§ 2. En person, der er omfattet af § 1, har ret til at deltage i uddannelse efter § 4 fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret er opbrugt, og i op til 6 måneder herefter, hvis personen henvender sig til jobcenteret herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Uddannelsen skal give personen et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker personens muligheder for at komme i beskæftigelse.

Stk. 3. Perioden efter stk. 1 kan sammenlagt med personens forudgående dagpengeperiode højst udgøre i alt 4 år.

§ 3. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb med personen og sørge for, at personen, så tidligt som muligt efter at dagpengeretten er opbrugt, tilbydes en kompetenceafklarende samtale og en plan for et relevant uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb kan bestå af en eller flere uddannelser efter § 4.

Stk. 2. Hvis personen selv har søgt om at blive og er blevet optaget på en uddannelse, skal personen dokumentere dette over for jobcenteret. Uddannelsens navn, uddannelsessted og start- og slutdato skal fremgå af dokumentationen.

Stk. 3. Hvis jobcenteret vurderer, at en uddannelse, som personen er blevet optaget på eller ønsker at deltage i, ikke styrker personens muligheder for at komme i beskæftigelse, træffer jobcenteret afgørelse om, at personen ikke har ret til uddannelsen under uddannelsesordningen.

Stk. 4. Ved korte uddannelsesforløb af indtil 1 uges varighed skal jobcenteret stille krav om deltagelse i efterfølgende uddannelsesforløb mindst hver ottende uge, hvis det hidtidige uddannelsesforløb ikke har ført til ordinær beskæftigelse.

§ 4. En person, der er omfattet af § 1, kan deltage i følgende uddannelser, der har hjemmel i lov:

1) Ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning (FVU).

2) Almen voksenuddannelse (AVU).

3) Hf-enkeltfag.

4) Erhvervsuddannelser.

5) Gymnasiale uddannelser.

6) Gymnasiale suppleringskurser.

7) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

8) Kombinerede FVU-, AMU- og AVU-forløb.

9) Enkeltfag på erhvervsuddannelser, der tages som en del af en grundlæggende voksenuddannelse.

10) Videregående voksen- og efteruddannelse, der er udbudt af offentlige institutioner.

Stk. 2. Den enkelte uddannelse skal som udgangspunkt være tilrettelagt som heltidsundervisning.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke uddannelser der er omfattet af ordningen, herunder betingelserne for at kunne deltage i uddannelse under uddannelsesordningen, hvad der forstås ved heltidsundervisning, i hvilket omfang der skal være tale om heltidsundervisning, samt administration af ordningen.

§ 5. Personer, der er omfattet af § 1, og som deltager i uddannelse efter § 4, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km.

Stk. 2. Godtgørelsen efter stk. 1 udgør 1,05 kr. pr. kilometer (2012-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 C fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag.

Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 1, og som deltager i uddannelse efter § 4, kan efter jobcenterets konkrete vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden til hel eller delvis dækning af transportudgifter, når den daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mindre end 24 km.

Stk. 5. Der kan ikke samtidig med udbetaling af befordringsgodtgørelse efter stk. 1 udbetales befordringsgodtgørelse efter anden lovgivning.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for befordringsgodtgørelse.

Opfølgning

§ 6. Jobcenteret skal påse, at personer, der har tilmeldt sig uddannelsesordningen, aktivt søger at udnytte deres uddannelsesrettigheder under uddannelsesordningen i hele perioden med særlig uddannelsesydelse, herunder påbegynder og følger aftalt uddannelse.

§ 7. Såfremt der sker afvigelser i forhold til det aftalte om uddannelsesforløbet, har personen pligt til straks at meddele dette til jobcenteret.

§ 8. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes pligt til at underrette og afgive oplysninger til kommunen om personens deltagelse i uddannelsen svarende til de bestemmelser, der er fastsat herom i medfør af § 108 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Særlig uddannelsesydelse

§ 9. Kommunen udbetaler særlig uddannelsesydelse til personer, som har henvendt sig til jobcenteret om, at de ønsker at benytte uddannelsesordningen efter §§ 2-5. Personen har ret til særlig uddannelsesydelse uden hensyn til egen formue og en ægtefælles indtægts- og formueforhold.

Stk. 2. Særlig uddannelsesydelse udgør et månedligt beløb på

1) 13.884 kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og

2) 10.413 kr. for andre personer.

Stk. 3. Særlig uddannelsesydelse efter stk. 2, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis deres børn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Stk. 4. Personer, der modtager særlig uddannelsesydelse, bevarer retten til ydelsen under barsel eller sygdom. Perioden med særlig uddannelsesydelse, jf. § 18, stk. 1, forlænges ikke på grund af barsel eller sygdom.

Pligter og kontaktforløb

§ 10. En person er tidligst berettiget til særlig uddannelsesydelse fra det tidspunkt, hvor personen henvender sig til jobcenteret og anmoder om at blive omfattet af uddannelsesordningen efter §§ 2-5. Det er en betingelse for at være berettiget til ydelsen, at personen i hele perioden med særlig uddannelsesydelse står til rådighed for arbejde og aktivt søger at udnytte sine uddannelsesrettigheder efter denne lov med henblik på at opnå beskæftigelse.

Stk. 2. Det er endvidere en betingelse for at modtage ydelsen, at personen

1) deltager aktivt i ordningen,

2) har bopæl og ophold i Danmark, jf. dog stk. 5,

3) er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende, jf. stk. 3,

4) har et godkendt cv på Jobnet.dk og løbende vedligeholder det, jf. stk. 3,

5) er aktivt jobsøgende,

6) kan overtage arbejde med dags varsel,

7) tager arbejde, som jobcenteret har henvist personen til, og

8) deltager i et individuelt kontaktforløb, jf. stk. 4.

Stk. 3. For personer omfattet af uddannelsesordningen efter §§ 2-5 finder følgende regler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse:

1) Kapitel 5 om tilmelding af arbejdssøgende i jobcentre og

2) kapitel 6 om oplysninger om job og cv.

Stk. 4. En person, der deltager i uddannelse under uddannelsesordningen, skal ikke møde personligt op til samtaler. Kontakten holdes i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. I perioder, hvor personen ikke deltager i uddannelse under ordningen, skal personen møde personligt op til samtaler i jobcenteret, som personen indkaldes til.

Stk. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde tillade, at særlig uddannelsesydelse bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis

1) personen udøver aftalt eller fastsat samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år,

2) personen har brug for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, eller

3) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold som f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg.

Stk. 6. Det er en betingelse for at bevare retten til særlig uddannelsesydelse under ophold i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at personen kan opfylde betingelserne for ret til ydelsen, herunder at den pågældende kan følge uddannelsen.

§ 11. En person, der under ordningen får ordinært arbejde, har ret til at fortsætte forløbet med særlig uddannelsesydelse, når arbejdet er ophørt. Perioden med særlig uddannelsesydelse, jf. § 18, stk. 1, forlænges ikke på grund af arbejde.

Stk. 2. En person, der har deltidsarbejde, kan modtage supplerende særlig uddannelsesydelse.

Stk. 3. Arbejdsindtægter og indtægter, der træder i stedet for arbejdsindtægter, trækkes fra i særlig uddannelsesydelse. Ved beregningen af fradraget ses der bort fra 15,23 kr. pr. udført arbejdstime. For personer, der ikke har fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Offentlige forsørgelsesydelser trækkes fuldt ud fra i den særlige uddannelsesydelse.

Stk. 4. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, bliver trukket fra i den særlige uddannelsesydelse, når ferien holdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til ydelsen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

Rimelige grunde

§ 12. Personen har ikke pligt til at stå til rådighed for relevante uddannelser i et uddannelsesforløb, hvis

1) den pågældende ikke kan deltage i uddannelserne på grund af sygdom,

2) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption, eller

3) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn.

Stk. 2. Personen har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejde under ordningen, hvis

1) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,

2) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

3) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption,

4) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

5) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

6) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller

7) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Fradrag i særlig uddannelsesydelse

§ 13. Hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en samtale i jobcenteret, som personen indkaldes til, i perioder, hvor personen ikke deltager i uddannelse under ordningen, jf. § 10, stk. 4, 3. pkt., foretager kommunen fradrag i særlig uddannelsesydelse for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

§ 14. Hvis en person, der ansøger om eller modtager særlig uddannelsesydelse, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 10, stk. 2, nr. 3, eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet.dk, jf. § 10, stk. 2, nr. 4, foretager kommunen fradrag i ydelsen for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret ved at tjekke sine jobforslag og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretager kommunen fradrag i ydelsen for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.

Nedsættelse af særlig uddannelsesydelse

§ 15. Særlig uddannelsesydelse nedsættes efter stk. 2, hvis en person uden rimelig grund

1) ophører med sit arbejde eller

2) afviser arbejde, som jobcenteret har henvist personen til.

Stk. 2. Ydelsen til personer, som er omfattet af stk. 1, nedsættes med 1.615 kr. pr. hændelse.

Stk. 3. Nedsættelsen i ydelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i 1 kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis ydelsen til en person er nedsat, nedsættes beløbene efter stk. 2 med samme andel.

Ophør af særlig uddannelsesydelse ved manglende deltagelse i uddannelsesordningen

§ 16. Særlig uddannelsesydelse ophører, hvis en person uden rimelig grund undlader at

1) deltage aktivt i afklaringen af relevant uddannelse,

2) deltage aktivt i at vælge relevant uddannelse,

3) søge ind på den relevante uddannelse,

4) påbegynde den relevante uddannelse,

5) følge den relevante uddannelse eller

6) færdiggøre den relevante uddannelse.

Stk. 2. Særlig uddannelsesydelse til personen ophører, så længe personen undlader at deltage aktivt i afklaringen af relevant uddannelse m.v. som beskrevet i stk. 1.

§ 17. Det er en betingelse for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af særlig uddannelsesydelse efter §§ 13-16, at kommunen skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af særlig uddannelsesydelse om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund ikke møder til samtale, afslår arbejde, ikke deltager aktivt i afklaringen af relevant uddannelse m.v. Personen skal endvidere informeres om, hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til ydelsen. Informationen skal gives, samtidig med at personen henvender sig til jobcenteret om uddannelsesordningen, indkaldelsen til samtale, henvisningen til arbejde m.v.

Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ydelsen sker med virkning fra den dag, hvor personen uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter § 10, stk. 1 og 2. Fradrag i eller nedsættelse af ydelsen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet.

Stk. 3. Fradrag efter § 13 og § 14 sker med en forholdsmæssig andel af månedens ydelse svarende til antallet af kalenderdage, hvor personen ikke har opfyldt betingelserne for at modtage ydelsen, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage.

Udbetaling af særlig uddannelsesydelse, tilbagebetaling m.v.

§ 18. Særlig uddannelsesydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor en persons dagpengeret er opbrugt, og 6 måneder herefter. Ydelsen kan dog tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen ønsker at deltage i uddannelsesordningen. Perioden med ydelsen kan sammenlagt med personens forudgående dagpengeperiode højst udgøre i alt 4 år.

Stk. 2. Særlig uddannelsesydelse udbetales normalt som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1 måned.

§ 19. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget særlig uddannelsesydelse.

Flytning mellem kommuner

§ 20. Flytter en person, som har fået aftalt et uddannelsesforløb efter § 3, til en anden opholdskommune, har personen ret til at fortsætte uddannelsesforløbet i den nye kommune. Udgifterne til uddannelse og særlig uddannelsesydelse afholdes af den nye opholdskommune.

Indberetning og udveksling af data samt digital kommunikation

§ 21. Kapitel 11 om fælles datagrundlag, it-systemer og registre og kapitel 12 om indberetning, udveksling, videregivelse og samkøring af data i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse for data, der er omfattet af uddannelsesordningen efter denne lov.

§ 22. Kapitel 4 a om digital kommunikation i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af denne lov.

Ansvar for indsatsen og refusion

§ 23. Ansvaret for indsatsen efter denne lov påhviler kommunen.

Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til uddannelse efter § 4 og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter efter § 5.

Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvor personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse, refunderer staten 30 pct. af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision, tilsyn m.v. i forbindelse med refusionen efter stk. 2 og 3 og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.

Klageadgang

§ 24. Kommunens afgørelser efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klagen behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ikrafttræden m.v.

§ 25. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Personer, hvis dagpengeret opbruges i perioden den 30. december 2012 til og med den 6. januar 2013, og som senest den 11. januar 2013 retter henvendelse til jobcenteret om at deltage i ordningen, har ret til at få udbetalt særlig uddannelsesydelse med virkning fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten er opbrugt.

§ 26. I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 14. juni 2007, som ændret ved § 15 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »uddannelse af«: »personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og«.

§ 27. I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 9, indsættes efter »ydelser efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », ydelse efter § 5 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret«.

§ 28. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og § 6 i lov nr. 1364 af 28. december 2011 og senest ved lov nr. 588 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt kontanthjælp og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5,«: »kommunale udgifter til den særlige uddannelsesydelse og driftsudgifter til finansiering af uddannelse samt udgifterne til befordring efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret,«.

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen