Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00351

Resumé

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”21 Søndag” på DR1.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Ifølge DRs oplysninger har en revisor gennemgået økonomien i to af de 18 andelsboligforeningerne på DRs liste. De to andelsboligforeningers, A/B Dommervængets og A/B Birkegade/Egegades, økonomi kunne ikke betegnes som foreninger, der ”i dag er nødlidende”.

Sådan som sagen foreligger oplyst af parterne, kan nævnet ikke vurdere, hvorvidt spørgsmålet om de øvrige 16 andelsboligforeningers økonomi kunne betegnes som ”nødlidende”. Det bemærkes dog, at der ifølge DRs oplysninger blev afholdt tvangsauktion over A/B Kærskifte og A/B Morsøvej i henholdsvis august og september 2012 (forud for indslagets offentliggørelse).

Pressenævnet finder det – som erkendt – ikke dokumenteret, at der var 18 ”nødlidende” andelsboligforeninger på tidspunktet for udsendelsens offentliggørelse.

Da antallet af nødlidende foreninger var med til at underbygge DRs kritik af [Klager]s forretningsadfærd i udsendelsen, finder Pressenævnet, at DR burde have kontrolleret oplysningen yderligere inden offentliggørelsen. Da dette ikke skete, udtaler nævnet kritik af DR. Denne oplysning fremstod tillige uimodsagt i udsendelsen. Det forhold, at Andelsbasen.dk havde vurderet foreningernes økonomi som ”nødlidende” på længere sigt, kan ikke føre til et andet resultat, da der i udsendelsen omtales foreningernes økonomi ”i dag”.

DR berigtigede efterfølgende oplysningen behørigt på dr.dk, men undlod at gøre opmærksom på rettelsen over for seerne af DR1, hvilket burde være sket.

I forhold til udsendelsen den 2. oktober 2012 lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] ikke ønskede at lade sig interviewe under sædvanlige forudsætninger, hvorfor nævnet ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at kritisere formuleringen ”Heller ikke [Klager] vil lade sig interviewe i dag”. Nævnet bemærker, at det af udsendelsen fremgår, at klager finder politianmeldelsen grundløs.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DR1 at offentliggøre følgende:

”Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet kritiserer DR for, at en fejl i 21Søndag blot er blevet rettet på DRs hjemmeside og ikke over for seerne.

Det drejer sig om et indslag søndag den 30. september. Titlen på indslaget lød: ”Boligkollaps: Boligråd koster dyrt”.

Her blev det sagt, at advokat [Klager] stod bag 18 nødlidende andelsboligforeninger. Efterfølgende slettede DR listen over de 18 nødlidende andelsforeninger på DRs hjemmeside. I stedet offentliggjorde man en artikel med overskriften ”Rettelse: Andelsforeninger var ikke nødlidende”.

Men Pressenævnet finder det ikke godt nok, at fejl bragt i en udsendelse kun bliver rettet på hjemmesiden. Derfor har Pressenævnet pålagt DR også at fortælle seerne, at listen med de 18 nødlidende andelsboligforeninger ikke var korrekt.

Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [Her indsættes et skilt med følgende adresse : www.pressenaevnet.dk]: www.pressenaevnet.dk

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en udsendelse på DR1 henholdsvis den 30. september og den 2. oktober 2012, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt en berigtigelse af 19. oktober 2012 på dr.dk er utilstrækkelig.

1 Sagsfremstilling

På hjemmesiden dr.dk offentliggjorde DR den 30. september 2012 kl. 19.00 artiklen ”Samme advokat bag 18 truede andelsboligforeninger”. Til artiklen var under overskriften ”Se de 18 foreninger” indsat en liste over 18 andelsboligforeninger, der ifølge artiklen var i økonomiske vanskeligheder.

De 18 foreninger var: A/B Birkegade/Egegade, A/B Broholms Alle 4, A/B Dommervænget, A/B Duegården, A/B Helgeshus, A/B Kærskifte, A/B Lørups Ridehus, A/B Morsøvej 8A-8B, A/B Nattergalevej 22-30, A/B Nordholm, A/B Ny Ungarnsgade, A/B Nørre Alle 13-13H, A/B Odinsvej, A/B Rørfinken, A/B Strandvejen 179, A/B Valborgshus, A/B Vigerslevvej 242 og A/B Øster Søgade/Sølvgade.

Artiklen er efterfølgende rettet og overskriften ændret til ”Samme advokat bag truede andelsboligforeninger”.

DR1 sendte samme dag kl. 21.00 programmet”21 Søndag” med indslaget ”BOLIGKOLLAPS. BOLIGRÅD KOSTER DYRT”.

Indslaget er kritisk over for advokat [Klager]s rådgivning i forbindelse med stiftelse og administration af andelsboligforeninger. I A/B Duegården og A/B Morsøvej risikerer andelshaverne, at deres indskud vil være nul kroner værd. Disse to andelsforeninger omtales i udsendelsen som ”nødlidende”.

Ifølge indslaget skyldes foreningernes økonomiske situation ikke kun finanskrisen, men også advokatens risikable budgetter og rådgivning, hvor ejendomsværdien (med bistand af en valuar) vurderes højere end, hvad andelsboligforeningen skulle betale for at købe ejendommen. Advokat [Klager] imødegår i udsendelsen denne kritik. Herudover henvises til et tal på 18 ”nødlidende” andelsforeninger, som ikke kommenteres i indslaget.

Af indslaget fremgår bl.a. følgende:

”[…]

Speak: 21 Søndag har tidligere fortalt om den ruinerede forening Kærskifte, hvor beboerne også har mistet hele deres indskud efter rådgivning fra [Klager].

[…]

Speak: Men det viser sig nu, at langt flere, nemlig 18, af [Klager]s foreninger i dag er nødlidende.

Michael Svends, adm. direktør, Andelsbasen: Flere af dem står til at gå konkurs.

Speak: Dokumentationen viser vi til Andelsbasen, der er eksperter i at analysere økonomien i andelsboligforeninger.

Michael Svends: For den enkelte andelshaver betyder det, at den bolig, de bor i i dag, ikke har nogen værdi. Samtidig er der for mange af foreningerne udsigt til, at boligafgiften vil stige fremover.

Speak: I Duegården begynder balladen i 2007. Her foreslår [Klager] beboerne at stifte en andelsboligforening. Selvom de skal betale 360 millioner kroner for ejendommen, vil [Klager]s forslag på papiret gøre beboerne til millionærer.

[Person A]: Folk troede jo på ham. Folk lagde jo deres tillid og fremtid i hænderne på [Klager].

Speak: [Klager] allierer sig med en såkaldt valuar, der vurderer, at ejendommen er over 100 millioner kroner mere værd, end det, beboerne skal give for den. Det stiller beboerne store gevinster i udsigt.

Michael Svendsen: Det gør, at den enkelte stifter bliver blændet af de mange penge, de kan tjene på at være stiftere og ikke fokuserer på, om økonomien og budgettet hænger sammen i den nystiftede andelsboligforening.

[…]

Speak: For Duegårdens gæld er så høj, at økonomien ikke kan hænge sammen. Heller ikke hvis finanskrisen aldrig havde ramt boligmarkedet, vurderer Andelsbasen.

Michael Svends: Hvis det budget, som var på stiftelsestidspunktet skulle hænge sammen, burde den enkelte andelshaver have betalt op mod 20 gange så meget i indskud, som de gjorde.

Speak: 21 Søndags research viser, at [Klager] har brugt stort set samme fremgangsmåde i mange af de 18 nødlidende foreninger. På Morsøvej lover [Klager] endda beboerne så store værdistigninger, at andelsboligerne bliver mere værd end områdets ejerboliger.

[Person B], andelshaver, A/B Morsøvej: Det siger jo sig selv, at det er jo bondefangeri. Det er jo os, når vi har været dumme nok til at købe en andel, som står med ”håret i postkassen”.

[…]

Interviewer: Men har beboerne ikke også være lidt naive og lidt grådige? En kombination af nogle ting så man også må sige: En vis del af ansvaret bærer beboerne også selv.

[…]

Speak: Generalforsamlingen i Duegården er slut. Beboernes indskud står lige nu ikke til at redde.

[…]

Studievært (i studiet med klager): Er det okay for en højtlønnet advokat som dig at tjene rigtig mange penge på rådgivning, som fører til det, vi ser her, markante tab for almindelige andelsboligejere, som nu står, reelt set, i boliger, som ikke er noget værd?

[Klager]: Ja, jeg vil godt starte med at sige, at de honorarer, vi har taget, de faktisk er i underkanten i forhold til, hvad honorarer normalt er for at stifte andelsboligforeninger. Så det var den ene ting. Og den anden ting, du spurgte om, det er så, om det er rimeligt at give den form for rådgivning. Og der vil jeg sige, vi har udført en rådgivning fuldstændig i overensstemmelse med, hvordan man rådgiver stiftelse af andelsboligforeninger dengang, hvor de pågældende stiftelser finder sted.

Studievært: Men det var jo. Var det gode råd, du gav?

[Klager]: Altså, set i bagklogskabens ulideligt klare lys, som den ene beboer jo nævnte, så var der nok nogle råd, jeg ikke ville have givet i dag, men det er jo på grund af boligkrisen. Boligkrisen og finanskrisen er rullet ind over landet, og i dag, der ville vi gøre det – og der gør vi det faktisk – lidt anderledes.

Studievært: Men som vi også hører her i indslaget. Der er nogle af de forudsætninger, som lå til grund – også uden finanskrise, uden boligkrise – hvor det simpelthen ikke havde løbet rundt. Er det rimeligt, jeg spørger en gang til, er det rimeligt, at en rådgiver, en professionel rådgiver som dig, lokker det, som bliver kaldt hr. og fru Jensen med i projekter, hvor de i dag står mange, mange mennesker uden en bolig, som er noget værd.

[Klager]: Altså, jeg har stor medlidenhed med dem, der er kommet i klemme, men som sagt er det boligkrisen, fordi den rådgivning, jeg har givet, den har været helt normal, og derfor er det ikke spørgsmålet, om det er rimeligt eller ikke rimeligt. Det er en rådgivning som svarer til det, som var det helt sædvanlige dengang i 2005-6-7, hvor det her finder sted.

[…]

Studievært: Jamen, hvordan, [Klager], hvordan kan du blive ved med at sige, at de [budgetter] er lavet på en fornuftig måde, når andelsboligforening efter andelsboligforening står i en situation, hvor de må forhøje deres månedlige bidrag, hvor værdien af det, de har tilbage ikke er noget værd? Hvordan kan du sige, at det er fornuftigt lavet?

[Klager]: Det kan jeg sige, fordi langt de fleste, og jeg tror, at vi har stiftet måske 200 foreninger, langt de fleste, der har det fungeret, som det skulle. Og i alle tilfælde, og jeg gentager: I alle tilfælde har vores budgetter været kontrolleret af banker og kreditforeninger og mange andre, og de har godkendt vores budgetter. Og de har givet lån på basis af vores budgetter. Og nu så vi jo i indslaget for eksempel den, der hedder Morsøvej, der er jeg gået tilbage for at se, hvad der skete i 2005, og jeg kan konstatere, at den pågældende kreditforening rent faktisk forhøjede deres lån i forhold til, hvad vi havde budgetteret med, fordi de fandt budgetterne gode og værdien højere end det, andelshaverne rent faktisk gav.

[…]”

Den 2. oktober 2012 kl. 21.30 sendte nyhedsprogrammet TV-Avisen på DR1 med indslaget ”ANDELSBAGMÆND. VOLDSOMME ANKLAGER OM FUSK”.

Af indslaget fremgik det, at blandt andet advokat [Klager] var blevet politianmeldt. Nyhedsindslaget beskriver handlen af ejendommen beliggende på hjørnet af Øster Søgade og Sølvgade i København.

Af indslaget fremgik blandt andet følgende:

”[…]

Speak: Anmeldelsen retter primært anklager mod ham her, [Person C]. Han kalder sig selv for konsulent, og han beskyldes for at have købt dette luksushotel i Caribien for svindelmillionerne.

Speak (til klip fra 21 Søndag): Men også advokaten [Klager], der har stiftet en lang række nødlidende andelsboligforeninger, er blevet anmeldt.

[…]

Speak: Politianmeldelsen beskriver sagen sådan her: [Person C] køber ejendommen på tvangsauktion for 26 millioner kroner og allierer sig med advokat [Klager], der på papiret gør ejendommen 40 millioner kroner værd. Det overbeviser beboerne om, at de skal købe ejendommen og stifte en andelsboligforening med [Person C] og hans stråmænd i bestyrelsen. På den måde får [Person C] magten over foreningen, sælger en række af lejlighederne og beholder det meste af fortjenesten selv.

[…]

Speak: Denne fremgangsmåde skulle have medført store økonomiske tab for beboerne i mindst fire andelsboligforeninger, lyder det i politianmeldelsen.

Korrespondent, DR: TV Avisen har forgæves forsøgt at få fat på [Person C], men det er dog lykkedes os at få fat på hans advokat, Thomas Berg, der bor i kontoret her inde bag ved. Han lader forstå, efter at have været i kontakt med [Person C], at han ikke ønsker at tale med os. Advokaten understreger dog også, at han ikke mener, at der er noget for politiet at komme efter i sagen.

Speak: Heller ikke [Klager] vil lade sig interviewe i dag men skriver til TV-Avisen, at han mener, at anklagerne er grundløse. [Person D] [andelshaver i A/B Øster Søgade/Sølvgade] frygter at indskuddet i lejligheden er tabt, og at [Person C] har taget pengene.

[…]

Korrespondent, DR: Ja, altså vi har jo kendskab til fire sager med samme persongalleri bag og derudover det, vi hørte i indslaget. En anden politianmeldelse mod en anden forening end den, der vedrører indslaget, som jo altså ligger her bag mig. Men der skal vi også skynde os at sige, at en politianmeldelse siger jo intet om, hvorvidt der er hold i anklagerne. Den siger til gengæld noget om, hvor krænkede andelshaverne føler sig, og nogle af dem står jo også til at miste op mod 600.000 kroner hver især. Men problemet kan være langt større, fordi dét der er, det er, at miljøet for denne her type alternative ejendomsinvesteringer jo har været til stede. Der har været masser af beboelsesejendomme på tvangsauktion i kølvandet på finanskrisen, og det er jo så her, de her bagmænd er gået ind og nuppet dem, solgt dem videre og i øvrigt sat sig på magten i foreningen.

[…]”

Den 19. oktober 2012 bragte DR på dr.dk følgende under overskriften ”Rettelse: Andelsforeninger var ikke nødlidende”:

”Dr.dk bragte den 30. september under overskriften ’Samme advokat bag 18 truede andelsboligforeninger’ en liste over 18 andelsboligforeninger. Listen var også omtalt i 21 Søndag samme søndag. Listen var udarbejdet med bistand fra Andelsbasen.dk og omfattede 18 foreninger, der var i så dybe økonomiske vanskeligheder, at andelshaverne står til at miste hele eller dele af deres indskud. Flere er konkurstruede og risikerer tvangsauktion, som det hed i artiklen.

Nogle af andelsboligforeningerne på listen har klaget over, at de optrådte på listen, idet de bestred, at de er i økonomiske vanskeligheder. Det gælder bl.a. A/B Dommervænget og A/B Birkegade/Egegade.

DR Nyheder har efterfølgende bedt en uafhængig revisor vurdere de to foreningers økonomi. Revisorens konklusion er, at det ikke er retvisende at betegne deres økonomi som nødlidende.

DR Nyheder har som konsekvens heraf trukket hele listen over de 18 andelsboligforeninger tilbage og revideret artiklen. DR beklager!”

DR afviste ved e-mail af 24. oktober 2012 at foretager yderligere på baggrund af en klage fra [Klager]. Klagen er modtaget i Pressenævnet 26. oktober 2012.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at DR på urigtigt grundlag har fremført utilstrækkeligt underbyggede og grove beskyldninger mod ham. Det underbygges af indsigelserne vedrørende listen med de 18 andelsboligforeninger.

Ingen af de foreninger, klagers firma administrerer, er nødlidende, og det er et fåtal af dem, firmaet ikke længere administrerer, som kan betegnes som nødlidende. DR burde have ladet revisoren undersøge sagerne, før påstandene blev sendt i æteren, eller have givet klager mulighed for selv at gendrive påstanden om de 18 nødlidende foreninger, og ikke blot stole på en privat sælger af regnskabsanalyser, Andelsbasen.dk.

Mellem DR og klager forelå en aftale om, at klager forud for udsendelsen skulle have spørgsmålene tilsendt. Det første spørgsmål, i den mail klager modtog, vedrørte påstanden om, at 18 andelsboligforeninger var nødlidende og mange af dem decideret konkurstruede. Studieværten sprang i udsendelsen dette spørgsmål over, og da klager alene svarede på de spørgsmål, værten stillede, fik klager ikke præciseret, at påstanden var usand. DRs handlemåde har været til skade for klagers advokatvirksomhed.

Det er ikke tilstrækkeligt, at DR har beklaget og efterfølgende fjernet listen over de 18 andelsboligforeninger, [Klager] har administreret, og som Andelsbasen.dk fandt ”nødlidende”.

Dementiet af den 19. oktober 2012 er alene rettet mod to andelsboligforeninger, klager tidligere har administreret, og er således ikke et dementi i forhold til klagers person. Når der gives dementi i forhold til andelsboligforeningerne, er det også ensbetydende med, at påstanden om, at klager ”står bag” 18 nødlidende foreninger er forkert.

I udsendelsen den 2. oktober 2012 deltog DR i afleveringen af en politianmeldelse. Der fremkom ingen spørgsmål, og DRs ensidige og grove måde at hænge klager ud på er i strid med god presseskik. Heller ikke i dette indslag er personkredsen undersøgt. Andelsboligforeningen Øster Søgade/Sølvgade er repræsenteret ved advokat K.L. Németh, der ifølge klagers oplysninger har indbragt Christian Ploug Christensen, der ikke er juridisk uddannet, og advokat Carsted Rosenbergs adfærd for Advokatnævnet.

2.2 DRs synspunkter

DR har anført, at klager i forbindelse med begge indslag fik mulighed for at medvirke og derved fremføre sine synspunkter.

DR har kontaktet flere af de foreninger, [Klager] har været involveret i, enten ved at forestå stiftelsen eller som administrator. En lang række beboere oplyste, at foreningerne var i dybe økonomiske vanskeligheder, hvilket efter deres opfattelse i høj grad skyldtes klagers mangelfulde rådgivning i forbindelse med stiftelse af foreningerne på et økonomisk usikkert grundlag.

Indslaget den 30. september 2012 tager udgangspunkt i to foreninger, A/B Morsøvej og A/B Duegården, hvor kendetegnene for begge er, at andelshaverne på udsendelsestidspunktet stod til at miste hele deres indskud i andelsboligforeningen. Ifølge en annonce i Berlingske den 4. september 2012 var der indkaldt til afholdelse af tvangsauktion af A/B Morsøvej den 20. september 2012. A/B Duegårdens andelshavere vedtog på en generalforsamling, at andelskronen pt. er nedskrevet til nul kroner som følge af foreningens gæld. A/B Kærskifte blev i august 2012 begæret på tvangsauktion.

Andelsbasen.dk vurderede, at 18 ud af de 26 foreninger, som [Klager] administrerer, har administreret eller stiftet, kunne betegnes som havende en ”truet” økonomi. Andelsbasen.dk’s vurderede, hvorvidt de enkelte foreningernes værdier kan bevares på lang sigt i forhold til foreningens gæld. Det blev vurderet, at foreningernes økonomiske vanskeligheder i høj grad skyldtes, at stiftelsen af foreningerne var sket på et økonomisk usikkert grundlag baseret på opskruede valuarvurderinger. Der har ikke været omstændigheder, der betvivlede Andelsbasen.dk’s kompetence, og DR er således af den opfattelse, at der er foretaget tilstrækkelig kildekritik i brugen af de økonomiske analyser fra Andelsbasen.dk.

Klager blev orienteret om spørgerammen for tv-interviewet, herunder hvilke 18 foreninger, der af Andelsbasen.dk blev vurderet som økonomisk nødlidende og fik desuden lejlighed til at se det indslag, som det efterfølgende interview skulle tage udgangspunkt i. Klager er blevet forelagt kritikpunkterne og havde lejlighed til at komme til orde i udsendelsen.

I alt fire foreninger har klaget over deres tilstedeværelse på listen over nødlidende foreninger. DR forklarede for disse foreninger baggrundene for Andelsbasen.dk’s analyse. To af foreningerne fastholdt, at deres økonomi var i en positiv udvikling. Som konsekvens af den rejste kritik valgte DR at lade en uafhængig revisor vurdere de to foreninger.

Revisoren vurderede ud fra et øjebliksbillede, hvor foreningernes evne til at betale de løbende udgifter var omdrejningspunktet, at foreningerne ikke kunne betragtes som truede.

Andelsbasen.dk og revisoren anvender to forskellige metoder til at vurdere økonomien. DR valgte dog at fjerne listen fra dr.dk og foretage en berigtigelse.

Indslaget den 30. september omhandler primært to navngivne andelsboligforeninger, som ubestridt er i økonomiske vanskeligheder. Med undtagelse af de to foreninger bliver navnene på listen over de 18 nødlidende andelsboligforeninger ikke nævnt i indslaget. Listen havde således en så begrænset betydning i indslaget i 21 Søndag, at der efter DRs vurdering ikke var tale om en fejl af betydning. Berigtigelsen blev derfor kun foretaget på dr.dk.

For så vidt angår indslaget den 2. oktober 2012 rettede DR henvendelse til klager og oplyste, at DR var blevet bekendt med, at der var indgivet politianmeldelse mod blandt andet klager. Klager meddelte, at han ikke ønskede at medvirke i indslaget men svarede ved e-mail af 2. oktober 2012, at han kunne citeres for:

”Jeg har aldrig modtaget nogen anmeldelse eller hørt fra politiet, sikkert fordi beskyldningerne er grundløse, men jeg håber på at modtage en konklusion fra politiet, så sådanne beskyldninger kan stoppes”.

Det siges ikke, at klager ikke ville udtale sig i indslaget, men at ”[Klager] ikke har villet lade sig interviewe i dag, men skriver til TV Avisen, at han anser anklagerne for grundløse”.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Ifølge DRs oplysninger har en revisor gennemgået økonomien i to af de 18 andelsboligforeningerne på DRs liste. De to andelsboligforeningers, A/B Dommervængets og A/B Birkegade/Egegades, økonomi kunne ikke betegnes som foreninger, der ”i dag er nødlidende”.

Sådan som sagen foreligger oplyst af parterne, kan nævnet ikke vurdere, hvorvidt spørgsmålet om de øvrige 16 andelsboligforeningers økonomi kunne betegnes som ”nødlidende”. Det bemærkes dog, at der ifølge DRs oplysninger blev afholdt tvangsauktion over A/B Kærskifte og A/B Morsøvej i henholdsvis august og september 2012 (forud for indslagets offentliggørelse).

Pressenævnet finder det – som erkendt – ikke dokumenteret, at der var 18 ”nødlidende” andelsboligforeninger på tidspunktet for udsendelsens offentliggørelse.

Da antallet af nødlidende foreninger var med til at underbygge DRs kritik af [Klager]s forretningsadfærd i udsendelsen, finder Pressenævnet, at DR burde have kontrolleret oplysningen yderligere inden offentliggørelsen. Da dette ikke skete, udtaler nævnet kritik af DR. Denne oplysning fremstod tillige uimodsagt i udsendelsen. Det forhold, at Andelsbasen.dk havde vurderet foreningernes økonomi som ”nødlidende” på længere sigt, kan ikke føre til et andet resultat, da der i udsendelsen omtales foreningernes økonomi ”i dag”.

DR berigtigede efterfølgende oplysningen behørigt på dr.dk, men undlod at gøre opmærksom på rettelsen over for seerne af DR1, hvilket burde være sket.

I forhold til udsendelsen den 2. oktober 2012 lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] ikke ønskede at lade sig interviewe under sædvanlige forudsætninger, hvorfor nævnet ikke finder tilstrækkeligtgrundlag for at kritisere formuleringen ”Heller ikke [Klager] vil lade sig interviewe i dag”. Nævnet bemærker, at det af udsendelsen fremgår, at klager finder politianmeldelsen grundløs.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DR1 at offentliggøre følgende:

”Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet kritiserer DR for, at en fejl i 21Søndag blot er blevet rettet på DRs hjemmeside og ikke over for seerne.

Det drejer sig om et indslag søndag den 30. september. Titlen på indslaget lød: ”Boligkollaps: Boligråd koster dyrt”.

Her blev det sagt, at advokat [Klager] stod bag 18 nødlidende andelsboligforeninger. Efterfølgende slettede DR listen over de 18 nødlidende andelsforeninger på DRs hjemmeside. I stedet offentliggjorde man en artikel med overskriften ”Rettelse: Andelsforeninger var ikke nødlidende”.

Men Pressenævnet finder det ikke godt nok, at fejl bragt i en udsendelse kun bliver rettet på hjemmesiden. Derfor har Pressenævnet pålagt DR også at fortælle seerne, at listen med de 18 nødlidende andelsboligforeninger ikke var korrekt.

Hele kendelsen fra nævnet kan læses på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [Her indsættes et skilt med følgende adresse: www.pressenaevnet.dk]: www.pressenaevnet.dk

Afgjort den 18. december 2012