Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

(Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden, som ændret ved lov nr. 345 af 5. maj 2009 og lov nr. 430 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse«.

2. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Fondens formål«.

3. § 1 affattes således:

»§ 1. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.«

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.«

5. § 3 affattes således:

»§ 3. Der kan ydes støtte til følgende indsatser:

1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom.

3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter rammer for eller regler om fordeling, anvendelse og prioritering af fondens midler og fordeling og prioritering af fondens opgaver.«

6. § 4 ophæves.

7. § 4 a ophæves.

8. I § 5 ændres »projekter« til: »indsatser«.

9. § 5 a ophæves.

10. § 6 ophæves.

11. § 8 affattes således:

»§ 8. Fonden afholder de nødvendige udgifter til sekretariatsbetjening og øvrige administrative udgifter samt eventuelle udgifter til honorering af bestyrelsens formand og medlemmer.«

12. § 10 affattes således:

»§ 10. Bestyrelsen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 1 formand og følgende andre medlemmer:

1) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark og 1 medlem fra et medlemsforbund efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

2) 1 medlem indstillet af FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

3) 1 medlem indstillet af Akademikernes Centralorganisation.

4) 1 medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

5) 1 medlem indstillet af Lederne.

6) 1 medlem indstillet af Danske Regioner.

7) 1 medlem indstillet af KL (Kommunernes Landsforening).

8) 1 medlem indstillet af Danske Handicaporganisationer.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger tilforordnede til bestyrelsen. De tilforordnede har ikke stemmeret.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udpeger bestyrelsens medlemmer og formand for en periode af op til 4 år. Bestyrelsens medlemmer og formand kan genudpeges. Hvis formanden eller et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen før udløbet af perioden, jf. 1. pkt., kan beskæftigelsesministeren udpege en afløser for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af beskæftigelsesministeren.«

13. §§ 11 og 12 ophæves.

14. § 13 affattes således:

»§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.«

15. § 14 affattes således:

»§ 14. Bestyrelsen kan udmelde særlige indsatsområder inden for rammerne af de midler, som fonden administrerer i medfør af regler eller rammer fastsat efter § 3, stk. 2.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning, som offentliggøres senest den 1. maj.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tillige på anden vis udbrede kendskabet til fondens virke og resultatet af de indsatser, aktiviteter, projekter m.v., som fonden har tildelt midler.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter kriterier for tildeling af de midler, som fonden administrerer, og bevilger på baggrund af kriterierne støtte efter ansøgning.«

16. § 15 ophæves.

17. § 16 affattes således:

»§ 16. I forbindelse med varetagelsen af sine opgaver kan bestyrelsen rådføre sig med relevante myndigheder og eksperter.«

18. §§ 17-19 ophæves.

19. Overskriften før § 20 ophæves.

20. §§ 20-22 ophæves.

21. I § 23 udgår »og i de faglige rådgivende udvalg«.

22. § 24 affattes således:

»§ 24. Sekretariatet fastsætter retningslinjer om ansøgningers indhold og form samt retningslinjer for udbetalinger.

Stk. 2. Sekretariatet påser, at de fastsatte retningslinjer er overholdt. Ansøgninger og tilbud, der ikke opfylder formkravene, afvises af sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte ansøgninger og forestår udbetaling af støtte.«

23. Efter § 24 indsættes:

»Kapitel 4 a

§ 24 a. Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan indhente oplysninger til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Tillægspension

1) om konkret angivne personers ansættelse hos en arbejdsgiver,

2) om, hos hvilke arbejdsgivere en konkret angivet person har været ansat,

3) om, i hvilke perioder en konkret angivet person har holdt ferie,

4) om, hvornår en konkret angivet person er ophørt hos en arbejdsgiver,

5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en konkret angivet person har været beskæftiget,

6) om, hvilken løn der er udbetalt til en konkret angivet person,

7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en konkret angivet person, og

8) om meddelelser af betydning for udbetaling og kontrol med udbetalinger fra fonden.

Stk. 2. Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og til oplysninger i Det Fælles Datagrundlag, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode, ansættelsesbetingelser og ferie m.v. til brug for udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at udbetalinger fra fonden sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter, i det omfang det er påkrævet, regler om indhentning af oplysninger efter denne bestemmelse.«

24. Overskriften før § 25 ophæves.

25. §§ 25-30 ophæves.

26. § 31, stk. 1, affattes således:

»Sekretariatet fører tilsyn med anvendelsen af de midler, fonden administrerer og bevilger.«

27. I § 34, stk. 2, ændres »§ 30, stk. 1« til: »§ 24, stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af denne lovs § 1, nr. 5, 6, 9 og 22, og § 14, stk. 4, i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen