Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

(Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 23. januar 2004, ophæves.

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 519 af 12. juni 2009 og § 7 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. § 7, nr. 25, ophæves.

Nr. 26-29 bliver herefter nr. 25-28.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 4

Stk. 1. Lov om hjemmeservice og regler, som er fastsat med hjemmel heri, finder fortsat anvendelse på udbetaling af bidrag for ydelser, som er udført før den 1. januar 2013, men hvor udbetaling af bidrag ikke har fundet sted inden den 1. januar 2013. Det er en betingelse, at forbrugeren har betalt sin andel af ydelsen inden den 1. april 2013, og at de krævede oplysninger til identifikation af virksomhed, husstand og ydelse er indberettet inden den 1. juli 2013.

Stk. 2. Skattemyndighederne kan i perioden fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2015 indhente oplysninger i Erhvervsstyrelsen om cpr-numre på personer, der er blevet udbetalt bidrag til efter hjemmeserviceordningen, og cvr-numre på virksomheder, der har været optaget under hjemmeserviceordningen. Endvidere kan skattemyndighederne i samme periode til kontrolbrug indhente de oplysninger, der er registreret i Erhvervsstyrelsen om hjemmeservice.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen