Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af museumsloven

(Udvikling af museumsområdet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1517 af 27. december 2009, § 25 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, § 26 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 og § 26 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Lovens formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv

1) aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende,

2) udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund og

3) sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Stk. 2. Museerne skal samarbejde om de opgaver, som er nævnt i stk. 1.«

3. § 3 ophæves.

4. § 10, 2. pkt., ophæves.

5. § 11, stk. 1, affattes således:

»De statslige kulturhistoriske museer og kunstmuseer indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst og oplysninger til registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder, jf. § 39.«

6. I § 11, stk. 2, indsættes efter »genstande«: », kunstværker og anden dokumentation«.

7. I § 13, stk. 1, ændres »§ 3« til: »§ 2, stk. 2«.

8. § 13, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Tilskuddet ydes efter § 13 a.«

9. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Kulturministeren yder årligt tilskud til driften af statsanerkendte museer.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes på grundlag af bevillingen, der er afsat på finansloven til formålet.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at ikkestatslige tilskud til museet udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven.

Stk. 4. Huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag fradrages i de ikkestatslige tilskud, som indgår i grundlaget for fastsættelse af det statslige tilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fastlæggelse og udbetaling af tilskud til statsanerkendte museer.

Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4, jf. lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Stk. 7. Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 3, for så vidt angår museer med forhøjet statsligt tilskud.«

10. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 15 og 16« til: »§ 13 a«.

11. § 14, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-14 bliver herefter nr. 4-13.

12. § 14, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., der bliver nr. 6, 1. pkt., ophæves.

13. § 14, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., der bliver nr. 7, 2. pkt., ophæves.

14. I § 14, stk. 1, nr. 9, der bliver nr. 8, indsættes efter »genstande«: », kunstværker og anden dokumentation«.

15. § 14, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 9, affattes således:

»9) Museet skal indberette genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst og oplysninger til registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder, jf. § 39.«

16. § 14, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 13, ophæves.

Nr. 15 bliver herefter nr. 13.

17. I § 14, stk. 3, udgår »4 og 14,«.

18. § 14, stk. 4, ophæves.

19. §§ 14 a-16 ophæves.

20. § 16 a ophæves.

21. Efter § 17 indsættes før kapitel 7:

»Kapitel 6 a

Udvikling af museumsområdet

§ 17 a. Kulturministeren nedsætter udvalg m.v., der skal rådgive med henblik på udvikling af museumsområdet.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte udvalg m.v., herunder om deres sammensætning og opgaver.

§ 17 b. Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet, herunder tilskud til museernes erhvervelser af værker og genstande. Tilskud kan ydes til museer og i særlige tilfælde til organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om indsendelse og behandling af ansøgninger, ydelse af tilskud og fastsættelse af vilkår for anvendelse af tilskud efter stk. 1.«

22. § 39 affattes således:

»§ 39. Kulturministeren fører de centrale registre over kulturhistorie og kunst og over arkæologiske lokaliteter og fundsteder. Kulturministeren stiller registrene til rådighed for offentligheden og relevante myndigheder.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Denne lovs § 1, nr. 20, træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3. For de statsanerkendte museer, hvis ikkestatslige tilskud ved lovens ikrafttræden ikke udgør det minimum for ikkestatslige tilskud, som årligt fastsættes på finansloven, finder lovens § 13 a, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, først anvendelse fra den 1. januar 2016.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved