Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love1)

(Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 4 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, lov nr. 1381 af 28. december 2011, § 10 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og § 2 i lov nr. 923 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 A, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »hvori«: »rekonstruktionsforslaget med«.

2. I § 32, stk. 5, indsættes som nr. 10:

»10) Skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af CO2-kvoter og CO2-kreditter, jf. afskrivningslovens § 40 A.«

§ 2

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 526 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 1361 af 8. december 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, ændres »3,08« til: »4,12«.

2. I § 5, stk. 3, ændres »5,33« til: »6,37«.

3. I § 5, stk. 4, ændres »2,50« til: »3,54«.

4. I § 5, stk. 5, ændres »5,33« til: »6,37«.

§ 3

I afskrivningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret senest ved lov nr. 592 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 B, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»§ 5 A finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 5 C, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »4-6,«: »§ 5 A«.

3. I § 5 C, stk. 5, indsættes efter »vindmøller«: », der er anskaffet i indkomstår, der udløber før indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere«.

4. I § 5 C indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse på vindmøller.«

5. I § 5 D indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse på vindmøller.«

§ 4

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 62, stk. 4, udgår »og iværksætterkontoindskud«.

§ 5

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 174 af 4. marts 2011 og senest ved § 10 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, og § 11 A, stk. 1, 9. pkt., ændres »5. og 6. pkt.« til: »6. og 7. pkt.«

2. I § 11, stk. 9, 1. pkt., ændres »indskud og indskud« til: »etableringskontoindskud og etableringskontoindskud«.

3. I § 11, stk. 9, 2. pkt., ændres »indskud« til: »etableringskontoindskud«.

4. I § 11, stk. 9, 4. pkt., ændres »indskuddene som nævnt i 1. og 2. pkt.« til: »iværksætterkontoindskud«.

§ 6

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 14. november 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter »kapitel 4,«: »4 a,«.

2. I § 24, stk. 1, indsættes efter »tvangsakkord«: »i en rekonstruktion«.

§ 7

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1379 af 28. december 2011, § 8 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og § 1 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 8 G ophæves.

2. § 8 Q ophæves.

3. I § 8 X, stk. 2, indsættes som 6. pkt.:

»Beløb, der udbetales på grundlag af underskud i udenlandske selskaber og faste driftssteder i udlandet, medregnes til genbeskatningssaldoen, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 10.«

§ 8

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og senest ved § 7 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, udgår »8 Q,«.

2. I § 13 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »tvangsakkord«: »i en rekonstruktion«.

3. I § 13 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 4, 3. pkt., ændres »tvangsakkord« til: »rekonstruktionsforslaget med tvangsakkorden«.

§ 9

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. november 2005, som ændret ved § 84 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, ændres »1 pct.« til: »1,34 pct.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. § 1, nr. 2, § 2, nr. 1, og § 3, nr. 1-4, har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 3. Afskrivningsgrundlaget for vindmøller med en kapacitet på over 1 MW anskaffet den 1. januar 2013 eller senere, som vælges afskrevet på et grundlag svarende til anskaffelsessummen, indgår på en særskilt saldo og afskrives med en sats på højst 15 pct. Den afskrivningsberettigede saldoværdi lægges sammen med saldoværdien efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, ved udgangen af indkomståret 2015. Den derved fremkomne samlede saldoværdi skal fra og med indkomståret 2016 behandles efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1 og stk. 4, 1. pkt.

Stk. 4. Afskrivningsgrundlaget for vindmøller med en kapacitet på over 1 MW anskaffet den 1. januar 2013 eller senere, som vælges afskrevet på et grundlag svarende til 115 pct. af anskaffelsessummen, indgår på en særskilt saldo og afskrives med en sats på højst 15 pct. Den afskrivningsberettigede saldoværdi skal lægges sammen med saldoværdien efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, ved udgangen af indkomståret 2017. Den derved fremkomne samlede saldoværdi skal fra og med indkomståret 2018 behandles efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1 og stk. 4, 1. pkt.

Stk. 5. § 9 har virkning for forsikringer, hvor forsikringspræmien forfalder til betaling den 1. januar 2013 eller senere. § 9 har endvidere virkning for forsikringer, hvor forsikringspræmien har forfaldstidspunkt fra og med den 16. november 2012 til og med den 31. december 2012, hvis det ordinære forfaldstidspunkt ligger efter den 31. december 2012.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen

Officielle noter

1) Loven har vedrørende ændringen af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer været notificeret som udkast i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.