Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Fedtafgiftsloven, lov nr. 247 af 30. marts 2011, ophæves.

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 1564 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 625 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 574 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »54,6 øre pr. kWh« til: »24,2 øre pr. kWh«.

2. I § 11, stk. 3, 7. pkt., ændres »12,5 øre pr. kWh« til: »42,9 øre pr. kWh«.

3. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne lov.

4. Bilag 3 a affattes som bilag 2 til denne lov.

§ 3

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 921 af 18. september 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Stk. 1 gælder ikke med hensyn til lønindkomst, der er omfattet af § 33 A eller af § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk.«

2. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 A. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie el.lign. af en sammenlagt varighed på højst 42 dage erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Nedsættelsen omfatter ikke den del af lønindkomsten, der kan henføres til arbejde her i landet. Ved opgørelsen af den nævnte 6-månedersperiode anses ophold om bord på et dansk skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lov om beskatning af søfolk, for at være ophold uden for riget. Ophører skattepligten efter kildeskattelovens § 1 inden udløbet af 6-månedersperioden, finder reglerne i denne bestemmelse tilsvarende anvendelse på lønindkomst erhvervet i den periode, hvor skattepligten bestod, såfremt betingelserne i 1. pkt. i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for lønindkomst ved tjeneste uden for riget for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed, såfremt erhververen af den nævnte lønindkomst modtager ydelser efter § 7, nr. 15, eller § 9 A. Tilsvarende finder stk. 1 ikke anvendelse for lønindkomst erhvervet fra den danske stat eller anden offentlig myndighed, hvis lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv aftale og det ikke udtrykkeligt fremgår af denne aftale, at lønnen er fastsat under hensyn til lempelse efter stk. 1.

Stk. 3. Har en dobbeltbeskatningsoverenskomst for en person, der ikke er udsendt af den danske stat eller en anden offentlig myndighed, tillagt Danmark beskatningsretten til indkomsten, nedsættes den samlede indkomstskat med halvdelen af det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Tilsvarende gælder for personer udsendt til udførelse af systemeksport for den danske stat eller anden dansk offentlig myndighed.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om henstand med opkrævning af skatten.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2.«

§ 4

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, 3.-9. pkt., affattes således:

»For indkomståret 2013 udgør procenten 5,83. For indkomståret 2014 udgør procenten 6,83. For indkomståret 2015 udgør procenten 7,83. For indkomståret 2016 udgør procenten 8,83. For indkomståret 2017 udgør procenten 9,83. For indkomståret 2018 udgør procenten 10,83. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 11,83.«

2. I § 6, stk. 2, 10. pkt., ændres »og senere indkomstår« til: »og indkomståret 2012«.

3. I § 6, stk. 2, indsættes som 11. pkt.:

»For indkomståret 2013 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 3,83.«

4. I § 10, stk. 1, ændres »42.900 kr.« til: »42.000 kr.«

5. I § 10, stk. 2, ændres »32.200 kr.« til: »31.500 kr.«

6. § 13, stk. 5, 5. pkt., affattes således:

»Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvor skatten er nedsat i henhold til bestemmelsen i ligningslovens § 33 A eller efter § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk.«

7. I § 19, stk. 1, ændres »51,5« til: »51,7«.

8. I § 26 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis en gift persons forskelsbeløb efter stk. 3 er positivt, nedsættes den anden ægtefælles negative forskelsbeløb med et beløb svarende til det positive forskelsbeløb, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.«

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 5-10.

9. I § 26, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-8«.

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1565 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 921 af 18. september 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 927 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 F indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Ligningslovens § 33 A finder ikke anvendelse for indkomst, som beskattes efter denne paragraf og § 48 E.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

2. I § 62 D, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »for en arbejdsgiver med hjemting her i landet, skal bestemmelsen«: »i ligningslovens § 33 A eller«.

§ 6

I lov nr. 921 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark) foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

2. § 4, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2013 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2013, der følger af ændringerne af ligningslovens § 9, stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 1, af ligningslovens § 9 A som affattet ved § 1, nr. 2 og 3, og af ligningslovens § 16, stk. 4, som affattet ved § 1, nr. 4 og 5.«

§ 7

I dødsboskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 63, stk. 6, ændres »personskattelovens § 26, stk. 4, 5 og 7« til: »personskattelovens § 26, stk. 4-6 og 8«.

§ 8

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, § 39 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, § 27 i lov nr. 247 af 30. marts 2011, § 8 i lov nr. 277 af 27. marts 2012 og § 20 i lov nr. 551 af 18. juni 2012 og senest ved § 4 i lov nr. 590 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »18, 31 og 35« til: »18 og 31«.

2. Bilag 1, liste A, nr. 35, ophæves.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning for fødevarer, der er afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige efter fedtafgiftslovens § 1 eller § 8, og som fra og med den 1. januar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere m.v., angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 3. § 2 og § 8, nr. 1, har virkning fra den 1. januar 2013. § 8, nr. 2, har virkning fra den 16. januar 2013.

Stk. 4. § 3, § 4, nr. 6, § 5 og § 6 har virkning fra den 20. september 2012.

Stk. 5. § 4, nr. 1-5 og 7-9, og § 7 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen


Bilag 1

»Bilag 2

Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1 2) 3)

             
   
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Energiafgift
øre/kWh
49,9
50,8
51,7
23,3
23,7
Tillægsafgift
øre/kWh
 
6,0
6,1
6,2
6,3
             

«


Bilag 2

»Bilag 3 a

Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 3

         
   
1. jan. –
31. dec. 2012
1. jan. –
31. dec. 2013
1. jan. –
31. dec. 2014
Tilbagebetaling
øre/kWh
11,8
41,3
42,0
         

«