Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

(Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For registrering af køretøjer hos told- og skatteforvaltningen ved personlig henvendelse betales:

1) 200 kr. for indregistrering af et køretøj med nyt registreringsnummer.

2) 100 kr. for omregistrering af et køretøj uden tildeling af nyt registreringsnummer.

3) 60 kr. for afmelding af et registreret køretøj. Der betales dog ikke for en afmelding, der sker, som følge af at et køretøjs nummerplader afleveres af politiet.«

2. I § 15, stk. 2, ændres »stk. 3 og 7« til: »stk. 3, 7 og 8«.

3. § 15, stk. 6 og 7, affattes således:

»Stk. 6. Autoriserede virksomheder må kræve betaling for registrering i Køretøjsregisteret, bortset fra registrering vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed.

Stk. 7. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, der har alle typer af nummerplader på lager, kan told- og skatteforvaltningen autorisere en anden virksomhed end nævnt i stk. 2 og 3 eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret.«

4. I § 15 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan autorisere følgende myndigheder og virksomheder til at registrere i Køretøjsregisteret i det angivne omfang:

1) Politiet til at registrere egne køretøjer i Køretøjsregisteret.

2) Politiet, forsikringsselskaber og virksomheder, der er godkendt til at foretage miljørigtig skrotning af køretøjer, til at afmelde køretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og 10.

5. I § 15, stk. 8, der bliver stk. 9, udgår »eller krav på godtgørelse efter stk. 6«.

6. I § 15 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Told- og skatteforvaltningen kan stille lagre af alle typer af nummerplader gratis til rådighed for synsvirksomheder, der indvilliger i at foretage alle typer af registreringer, og for virksomheder eller myndigheder, der er autoriseret efter stk. 7.«

§ 2

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012, som ændret ved § 11 i lov nr. 924 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 7 b, stk. 3 og 5, ændres »7.500 kr.« til: »8.500 kr.«, og »4.000 kr.« ændres til: »4.500 kr.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Synsvirksomheder, der er autoriseret efter lov om registrering af køretøjer § 15, stk. 1, skal senest den 1. marts 2013 tilkendegive over for told- og skatteforvaltningen, om de fortsat vil være autoriseret, og om de i givet fald fortsat vil foretage alle typer af registreringer. Meddeler en synsvirksomhed, at den ikke ønsker at være autoriseret, bortfalder autorisationen, og virksomhedens lager af nummerplader inddrages. Meddeler en synsvirksomhed, at den fortsat ønsker at være autoriseret, men kun at foretage visse typer af registreringer, inddrages virksomhedens overskydende lager af nummerplader. Undlader en synsvirksomhed at give told- og skatteforvaltningen besked efter 1. pkt., bortfalder autorisationen efter et forudgående skriftligt varsel på 14 dage, og virksomhedens lager af nummerplader inddrages, medmindre virksomheden inden udløbet af de 14 dage meddeler told- og skatteforvaltningen, at den fortsat ønsker af være autoriseret.

Stk. 3. Lovens § 2, nr. 1, har virkning for anmodninger om godtgørelse af registreringsafgift efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 7 b, der for det enkelte køretøj indgives den 1. januar 2013 eller senere. For registrerede virksomheder, der angiver afgiftsgodtgørelse samlet månedsvis, finder de hidtidige regler anvendelse for angivelsen for december måned 2012.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen