Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven1)

(Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012 og § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 41 indsættes efter »kWh«: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 41 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ejere af vindmøller omfattet af stk. 1, 1. pkt., med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, kan i stedet for at modtage pristillæg efter stk. 1 vælge at modtage pristillæg i henhold til § 47, stk. 4, nr. 1. Anmodning om valg af pristillæg efter § 47, stk. 4, nr. 1, skal indgives inden nettilslutning af vindmøllen.«

3. Efter § 43 indsættes før overskriften før § 44:

»Pristillæg m.v. til biogas

§ 43 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som produceres ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse.

Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg, som alene anvender gasser omfattet af stk. 1, ydes der et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 79,3 øre pr. kWh, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. For elektricitet, som er fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af stk. 1 sammen med andre brændsler, ydes et pristillæg på 43,1 øre pr. kWh for den andel af elektricitet, som er fremstillet ved gasser omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Ejeren af et elproduktionsanlæg kan med virkning fra et årsskifte vælge at modtage pristillæg efter stk. 3 i stedet for stk. 2. Valget er bindende, indtil der med virkning fra et årsskifte igen vælges at modtage pristillæg efter stk. 2. Anmodningen om valg af pristillæg skal indgives inden den 1. oktober for at få virkning fra årsskiftet. Energinet.dk kan fastsætte nærmere retningslinjer om tidsfrister m.v. for valg af pristillæg.

Stk. 5. Ud over de i stk. 2 og 3 nævnte pristillæg ydes et pristillæg på 26 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh til elektricitet fremstillet ved anvendelse af gasser omfattet af stk. 1. Pristillæggene reguleres efter § 43 e.

Stk. 6. Summen af pristillæg og markedspris som nævnt i stk. 2 og pristillæg som nævnt i stk. 3 indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2013 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

Stk. 7. Ejere af elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender gasser omfattet af stk. 1, kan i stedet for at modtage pristillæg efter stk. 2 vælge at modtage pristillæg i henhold til § 47, stk. 4, nr. 1. Anmodning om valg af pristillæg efter § 47, stk. 4, nr. 1, skal indgives inden nettilslutning af anlægget.

Stk. 8. Det er en betingelse for tildeling af pristillægget, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 b. Denne bestemmelse omhandler salg af biogas til brug for transport.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. solgt gigajoule (GJ) biogas til brug for transport.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. solgt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. solgt GJ biogas til brug for transport. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til den, der sælger biogassen til transport til en slutbruger.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 c. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. anvendt gigajoule (GJ) biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. anvendt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt GJ biogas til procesformål i virksomheder. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 d. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til energiudnyttelse, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Den, der anvender biogas til energiudnyttelse omfattet af stk. 1, er berettiget til et tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas og et tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 3. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 e. Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas nedsættes den 1. januar hvert år fra 2013 med det beløb i kroner pr. GJ, naturgasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr. pr. GJ, jf. stk. 5. Er naturgasprisen lavere end basisprisen, forøges tilskuddet tilsvarende.

Stk. 2. Det i § 43 a, stk. 5, nævnte pristillæg på 26 øre pr. kWh reguleres den 1. januar hvert år fra 2013 med 1 øre pr. kWh for hver krone pr. GJ, det i stk. 1 nævnte tilskud reguleres.

Stk. 3. Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 4. Det i § 43 a, stk. 5, nævnte pristillæg på 10 øre pr. kWh nedsættes årligt med 2 øre pr. kWh fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.

Stk. 5. Ved beregningen efter stk. 1 anvendes den gennemsnitlige markedspris på naturgas i kalenderåret. Ved markedspris forstås den daglige day ahead-slutpris i kroner pr. kubikmeter på den danske gasbørs, Nordpool Gas, omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi.

Stk. 6. Priser, tilskud og pristillæg nævnt i stk. 1-3, § 43 a, stk. 6, og § 44, stk. 4, beregnes med én decimal.

Stk. 7. Staten afholder udgifterne til tilskud til biogas efter bestemmelserne i §§ 43 b-43 e og omkostningerne forbundet med administration af ordningerne inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.«

4. I § 44, stk. 2, indsættes efter »kWh«: », jf. dog stk. 5«.

5. I § 44 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ejere af elproduktionsanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, og som alene anvender energikilder omfattet af stk. 1, kan i stedet for at modtage pristillæg efter stk. 2 vælge at modtage pristillæg i henhold til § 47, stk. 4, nr. 1. Anmodning om valg af pristillæg efter § 47, stk. 4, nr. 1, skal indgives inden nettilslutning af anlægget.«

6. I § 47, stk. 3, ændres »den 22. april 2004 eller senere« til: »efter den 21. april 2004, dog senest den 19. november 2012«.

7. I § 47 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, ydes der pristillæg på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, jf. dog nr. 2, nettilsluttet inden den 1. januar 2014 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh. For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg efter 1. eller 2. pkt.

2) For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg nettilsluttet inden den 1. januar 2014 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 145 øre pr. kWh. For elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 17 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg efter 1. eller 2. pkt.

3) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, ydes efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse samme pristillæg som efter nr. 1, hvis anlægget har en installeret effekt på 6 kW eller derunder.

4) For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på over 400 kW eller ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet, som ikke er omfattet af nr. 1-3, ydes efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

5) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1-4 nævnte ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

8. I § 49, stk. 4, indsættes efter »§ 47, stk. 3, nr. 1,«: »eller stk. 4, nr. 1-4,«.

9. I § 50, stk. 2, ændres »§ 47, stk. 3, nr. 1, eller § 48, stk. 3, nr. 1« til: »§ 47, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 3 og 4, eller § 48, stk. 3, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg der er omfattet af § 47, stk. 4, nr. 2«.

10. I § 51, stk. 2, nr. 1, og § 52, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 2« til: »§ 43 a, stk. 2 og 7, § 44, stk. 2 og 5«.

11. I § 51, stk. 4, ændres »og § 47, stk. 2 og 3, nr. 1« til: »§ 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5, og § 47, stk. 2, stk. 3, nr. 1, og stk. 4, nr. 1-4«.

12. I § 52, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »vindmøller«: »og på et solcelleanlæg med en installeret effekt på 50 kW eller derunder, som er omfattet af § 47, stk. 4, nr. 1 eller 2,«.

§ 2

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 27 c, stk. 8, 2. pkt., ændres »§ 44, stk. 2« til: »§ 43 a, stk. 2 og 7, § 44, stk. 2 og 5«.

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 574 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, litra c, affattes således:

»c) fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, og som direkte forbruges af producenten,«.

2. I § 2, stk. 1, litra d, ændres »svigter,« til: »svigter.«

3. § 2, stk. 1, litra e, ophæves.

4. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af stk. 1, litra c, kan afregnes på timebasis efter regler fastsat i medfør af lov om elforsyning.«

§ 4

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 P, stk. 1, indsættes som 3.-5. pkt.:

»Ejere af vedvarende energi-anlæg, der for indkomståret 2012 ved indkomstopgørelsen har valgt ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, kan ikke i senere indkomstår vælge at opgøre den skattepligtige indkomst efter stk. 2 og 3. For ejere af vedvarende energi-anlæg, hvor der senest den 19. november 2012 er indgået bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg, og hvor anlægget er nettilsluttet i indkomståret 2013 eller i indkomståret 2014, er valget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 henholdsvis indkomståret 2014 dog afgørende. Kravet i 2. pkt. om, at valget skal omfatte alle vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, omfatter ikke vedvarende energi-anlæg, hvor der den 20. november 2012 eller senere er indgået bindende aftale om køb af anlægget, og hvor ejeren senest den 19. november 2012 indgik bindende aftale om køb af et andet vedvarende energi-anlæg og for dette anlæg har valgt ikke at anvende stk. 2 og 3.«

2. I § 8 P, stk. 2, indsættes efter »vedvarende energi-anlæg, der«: »for hver ejer«.

3. § 8 P, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 5-8.

4. I § 8 P, stk. 7-9, der bliver stk. 6-8, ændres »stk. 6, nr. 2« til: »stk. 5, nr. 2«.

5. I § 8 P indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Ejere af vedvarende energi-anlæg omfattet af stk. 1-8 beskattes ikke af værdien af den energi, der produceres og anvendes af ejeren i dennes private ejendom. Hvis en erhvervsdrivende anvender elektricitet, der er produceret af et vedvarende energi-anlæg i den erhvervsdrivendes virksomhed, til forsyning af den erhvervsdrivendes private beboelsesejendom, beskattes den erhvervsdrivende af værdien af den leverede elektricitet med en værdi svarende til den værdi, som den erhvervsdrivende skulle have betalt inklusive skatter og afgifter, hvis elektriciteten var blevet leveret fra elforsyningsnettet. 2. pkt. omfatter også leverancer af elektricitet til private ejendomme, der bebos af nærtstående, jf. boafgiftslovens § 22, eller bebos af medarbejdere i virksomheden. Værdien af elektricitet efter 2. pkt. fastsættes i 2013 til 2,20 kr. pr. kWh og reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen foretages på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De satser, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes.«

6. I § 29, stk. 4, ændres »vindmøller eller vindmølleandele« til: »vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg«.

§ 5

I lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 5, 18 og 20, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1, 2 og 5. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af §§ 1, 2 og 5 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at dele af §§ 1 og 2 får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 20. november 2012. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dog efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte, at dele af § 1, nr. 3, får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 8. juni 2012.

Stk. 4. § 4, nr. 1-4 og 6, har virkning for fysiske personer, der den 20. november 2012 eller senere indgår en bindende aftale om køb af et vedvarende energi-anlæg.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 4, nr. 5, har virkning for erhvervsdrivende, som anskaffer vedvarende energi-anlæg den 20. november 2012 eller senere.

Stk. 6. De hidtil gældende regler om afgiftsfritagelse i § 2, stk. 1, litra e, i lov om afgift af elektricitet finder anvendelse til og med den 19. november 2032 for anlæg nettilsluttet senest den 19. november 2012 og for anlæg, hvor der er indgået bindende aftale om køb senest den 19. november 2012, og hvor netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012 og anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 7. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 11. november 2011, i stedet for efter § 47, stk. 4, nr. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, til elektricitet fremstillet på elproduktionsanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis

1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012,

2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget Energinet.dk’s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning og

3) anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 8. Ejere af elproduktionsanlæg kan ikke vælge pristillæg efter § 41, stk. 2, § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 3 og 5, selv om elproduktionsanlægget er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis de i stk. 7, nr. 1-3, anførte forhold er til stede.

Stk. 9. Ejere af elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, men inden ikrafttrædelsen af § 41, stk. 2, § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 3 og 5, skal anmode om at modtage pristillæg fastsat efter § 47, stk. 4, nr. 1, senest 30 dage efter de nævnte bestemmelsers ikrafttræden.

Stk. 10. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 7-9. Afgørelsen kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.