Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

(Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at styrke grundlaget for private investeringer træffe beslutning om områdefornyelse for følgende områder:

1) Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling.

2) Nedslidte byområder i større byer, hvor der er et væsentligt behov for bygningsfornyelse.

3) Nyere boligområder med store sociale problemer.

4) Ældre erhvervs- og havneområder, som kommunalbestyrelsen senest ved tidspunktet for beslutningen om områdefornyelse udpeger som byomdannelsesområder efter § 11, stk. 5, nr. 4, i lov om planlægning, og som ikke umiddelbart kan omdannes på markedsvilkår.

Stk. 2. Beslutningen skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i området.«

2. I § 6, stk. 1, ændres »på 50 mio. kr.« til: », jf. § 94, stk. 2, 3. pkt.,«, og »og § 94, stk. 2« udgår.

3. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Tilsagn om refusion efter stk. 1 meddeles til ansøgninger i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Tilsagn til byområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, inden for højst 35 mio. kr. af den i § 94, stk. 2, 3. pkt., nævnte udgiftsramme, jf. dog stk. 3.

2) Tilsagn til byområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 2.

3) Tilsagn til boligområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 3.

4) Tilsagn til områder, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Uudnyttet udgiftsramme til de områder, der er nævnt i stk. 2, nr. 2-4, overføres til ansøgninger under stk. 2, nr. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 6, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »jf. dog stk. 3« til: »jf. dog stk. 5«.

5. I § 8, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) Fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.«

6. I § 12, stk. 1, indsættes efter »støtteberettigede udgifter,«: »jf. § 8, stk. 2, nr. 1-4, og stk. 3,«.

7. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De støtteberettigede udgifter, der udgør det maksimale grundlag for støtteberegningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 5, består af udgifter til fjernelse af skrot og affald.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 14 ændres »samt til nedrivningsudgifter« til: »og til udgifter vedrørende nedrivning samt fjernelse af skrot og affald«.

9. I § 19, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Dog refunderes 60 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt tilskud vedrører arbejder omfattet af § 8, stk. 2, nr. 1-3 og 5, og arbejderne udføres på bygninger eller ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.«

10. I § 21, nr. 1 og 2, ændres »eller wc« til: », wc eller bad«.

11. § 22, stk. 1, affattes således:

»Støtte til boliger omfattet af § 21, nr. 1 og 2, kan ydes til følgende foranstaltninger:

1) Istandsættelse af bygningens klimaskærm.

2) Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand.

3) Etablering af bad.

4) Afhjælpning af kondemnable forhold.

5) Fjernelse af skrot og affald på ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.«

12. I § 22, stk. 3, ændres »§ 22, stk. 1, nr. 1 og 3« til: »§ 22, stk. 1, nr. 1 og 4«.

13. I § 27 ændres »§ 22, stk. 1, nr. 1 og 3« til: »§ 22, stk. 1, nr. 1 og 3-5«.

14. I § 34, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Dog refunderes 60 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt tilskud vedrører arbejde, der udføres på bygninger eller ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.«

15. Efter § 38 b indsættes før kapitel 6:

»Nedrivning af erhvervsbygninger

§ 38 c. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er nedlagt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på bygninger, som er offentligt ejede.

Stk. 2. I sager efter stk. 1 finder bestemmelserne i §§ 23-25 om ansøgnings- og beslutningsprocedure anvendelse, og fastsættelse af støtte samt finansiering og refusion ydes efter §§ 26, 27 og 34.

Kapitel 5 a

Opkøb af nedslidte ejendomme

Anvendelsesområde for dette kapitel

§ 38 d. Kommunalbestyrelsen kan opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Refusion

§ 38 e. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til opkøb efter § 38 d.

Stk. 2. Staten refunderer 60 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1.«

16. § 63, stk. 1, affattes således:

»Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af denne lov, men på ny kan være beboelig inden for højst 6 måneder, kan kommunalbestyrelsen forlange, at husstanden midlertidigt overtager en anden bolig. Hvis boligen er en udlejningsbolig, kan udlejer ikke opsige lejeaftalen. I særlige tilfælde, og hvis husstanden er indforstået hermed, kan den midlertidige genhusning forlænges indtil højst 12 måneder.«

17. § 94, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»En del af udgiftsrammen kan dog anvendes til løsning af afgrænsede byfornyelsesopgaver, herunder byfornyelsesforsøg efter § 96 og § 97. 60 mio. kr. af udgiftsrammen kan anvendes til områdefornyelse, jf. § 6, stk. 1. 40 mio. kr. kan anvendes til bygningsfornyelse i områder, der har fået tilsagn efter § 6, stk. 2, nr. 1. Eventuelle uforbrugte midler til bygningsfornyelse i områder, jf. 4. pkt., fordeles til områder som nævnt i § 6, stk. 2, nr. 2 og 3, i prioriteret rækkefølge.«

18. I § 107, stk. 1, nr. 6, ændres »eller § 77, stk. 1 og 2« til: »§ 77, stk. 1 og 2, eller § 80, stk. 1«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 94, stk. 2, 4. og 5. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, træder først i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 3. I 2013 kan 40 mio. kr. af den i § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer nævnte udgiftsramme anvendes til bygningsfornyelse i områder som nævnt i lov om byfornyelse og udvikling af byer § 3 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Midlerne fordeles med højst 10 mio. kr. til byområder som nævnt i lov om byfornyelse og udvikling af byer § 3, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Resterende midler fordeles i prioriteret rækkefølge til områder som nævnt i lov om byfornyelse og udvikling af byer § 6, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Hansen