Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2012

I medfør af § 9, stk. 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 1287 af 19. december 2012, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2012

§ 1. Pr. 1. januar 2012 konverteres pensionstilsagn for medlemmer født efter 31. december 1953 og før 1. juli 1960 til den gældende pensionsalder for det enkelte medlem, jf. § 1 a i lov om social pension. Konverteringen sker efter et princip om at ophæve effekten af tidligere konvertering af pensionstilsagn pr. 1. januar 2008, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 28. februar 2008 om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008.

Stk. 2. Konverteringen tager udgangspunkt i konverteringsfaktorer anvendt ved konvertering af pensionstilsagn pr. 1. januar 2008. Kf betegner den konverteringsfaktor, medlemmer med beregningsmæssigt fødselstidspunkt f, fik konverteret deres pensionsret med pr. 1. januar 2008, og m betegner antallet af måneder, folkepensionsalderen er hævet med ud over alder 65.

For medlemmer født før 1. juli 1955 sættes Kf2012 til

001 Size: (131 X 40)

For medlemmer født efter 30. juni 1955 sættes Kf2012 til

002 Size: (108 X 40)

For hver årgang og pensionsalder multipliceres Kf2012 med den årlige pension pr. 1. januar 2012. Beregning af konverteringsfaktorerne, jf. stk. 3, anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Følgende konverteringsfaktorer anvendes ved omregningen af pensionstilsagnene:

 
Medlem født
Pensionsalder før
Pensionsalder efter
Konverteringsfaktor
Før 1.1.1954
65
65
1,000000
1.1.1954-30.6.1954
65
65½
1,040467
1.7.1954-31.12.1954
65
66
1,082572
1.1.1955-30.6.1955
65
66½
1,125631
1.7.1955-31.12.1955
65
67
1,170922
1956
65
67
1,169856
1957
65
67
1,168843
1958
65
67
1,167875
1.1.1959-30.6.1959
65½
67
1,123626
1.7.1959-31.12.1959
66
67
1,081033
1.1.1960-30.6.1960
66½
67
1,039831
Fra 1.7.1960
67
67
1,000000
 

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2013 med virkning fra den 1. januar 2012.

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2012

Mette Frederiksen

/ Pernille Christensen