Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Inddeling af udlånsprodukter mod pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening i risikokategorier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, samt § 14 b og § 30, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 20. januar 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på erhvervsdrivende, der udbyder egne eller andre erhvervsdrivendes låne- eller kredittilbud med en hovedstol på over 100.000 kr. til forbrugere og andelsboligforeninger mod pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening.

Oplysningskrav

§ 2. Erhvervsdrivende skal ved skiltning eller på anden tydelig vis oplyse om risikoklassificeringen for låne- eller kredittilbud, i henhold til § 3. Oplysningerne skal være frit tilgængelige for låntagerne på det sted, hvor lånet udbydes.

Stk. 2. Erhvervsdrivende skal endvidere oplyse om risikoklassificeringen for låne- eller kredittilbud på en eventuel hjemmeside.

Stk. 3. Oplysning om risikoklassificering, i henhold til § 3, skal endvidere indgå i den rådgivning, som penge- og realkreditinstitutter er forpligtet til at yde efter §§ 7 og 14 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

§ 3. Låne- eller kredittilbud, som i henhold til § 1, er omfattet af denne bekendtgørelse skal inddeles i 3 risikokategorier: grøn, gul eller rød, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft.

Stk. 3. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

Stk. 4. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

Stk. 5. Det fremgår af bilag 1 hvilke låne- eller kredittilbud, der kan indgå i henholdsvis kategori grøn, gul og rød.

Stk. 6. Lånepakker, der består af fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med renteloft i hele løbetiden, hvor mindst et af lånene til stadighed afdrages, og hvor afdragsprofilen for lånepakken svarer til et fastforrentet lån med afdrag med samme løbetid som lånepakken, er i kategorien grøn. Øvrige lånepakker kategoriseres jf. stk. 2-4 efter det mest risikable lån. Ved lånepakker forstås en flerhed af låne- eller kredittilbud, der udbydes samlet, og hvor ydelsen af lånene er betingede af hinanden.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 4. Finanstilsynet fører tilsyn med, at penge- og realkreditinstitutter overholder denne bekendtgørelse, jf. § 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med § 2.

Stk. 3. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at andre erhvervsdrivende end penge- og realkreditinstitutter overholder denne bekendtgørelse. Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler.

§ 5. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 4, stk. 2.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 18. december 2012

Annette Vilhelmsen

/ Louise Mogensen


Bilag 1

Inddeling af udlånsprodukter mod pant i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening i risikokategorier

Kategori
Beskrivelse
Eksempler1)
1: ”Grøn”
Et låne- eller kredittilbud, som i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft.
1)
Fastforrentede realkreditlån med afdrag.
 
2)
Fastforrentede banklån med afdrag.
3)
Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med afdrag.
     
4)
Variabelt forrentede lån med afdrag og renteloft.
     
5)
Fastforrentede andelsboliglån med afdrag.
     
6)
Variabelt forrentede andelsboliglån med afdrag og renteloft.
2: ”Gul”
Et låne- eller kredittilbud, der er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
1)
Fastforrentede realkreditlån uden afdrag.
 
2)
Fastforrentede banklån uden afdrag.
3)
Variabelt forrentede realkreditlån med/uden afdrag.
     
4)
Variabelt forrentede banklån med/uden afdrag.
     
5)
Variabelt forrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med/uden afdrag.
     
6)
Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter uden afdrag.
     
7)
Variabelt forrentede andelsboliglån med/uden afdrag.
     
8)
Variabelt forrentede lån med renteloft uden afdrag.
3: ”Rød”
Et låne- eller kredittilbud, der:
1)
Lån, hvor der samtidig indgås en aftale om en renteswap.
 
a)
udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt,
 
   
2)
Lån optaget i anden valuta end DKK eller EUR.
   
3)
Lån, der ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.
     
 
b)
er optaget i anden valuta end DKK og EUR, eller
   
 
c)
ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.
   

1) alle eksempler forudsætter en hovedstol på over 100.000 kr.