Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Ved arbejde på byggepladser, hvor flere virksomheder er beskæftigede, skal den enkelte arbejdsgiver instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. På byggepladser, der er omfattet af bekendtgørelse om bygherrens pligter, og hvor der skal udarbejdes plan for sikkerhed og sundhed, skal arbejdsgiveren endvidere instruere sine ansatte i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed.

Stk. 3. Ved arbejde på byggepladser, der er omfattet af bekendtgørelse om bygherrens pligter, skal den enkelte arbejdsgiver, hvor denne påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen, orientere bygherren og bygherrens koordinator inden den enkelte underentreprenør påbegynder beskæftigelsen på byggepladsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Arbejdstilsynet, den 5. februar 2013

Jens Jensen

/ Eva Jensen