Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0057
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Den projekterendes pligter
Kapitel 3 Dispensation og klageadgang
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Liste over særlige risici og andre særlige forhold
Bilag 2 Generelle forebyggelsesprincipper
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø1)

I medfør af § 35, jf. §§ 33 og 34, § 73, 1. pkt. og § 84, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert projekt, der udgør det direkte grundlag for:

1) Opførelse, udvidelse, nedrivning, forandring, reparation eller vedligeholdelse af et bygge- og anlægsarbejde.

2) Opførelse, udvidelse, forandring, reparation, vedligeholdelse og nedrivning af et produktionsanlæg.

3) Indretning, udvidelse, demontering, forandring, reparation eller vedligeholdelse af et teknisk hjælpemiddel.

4) Fremstilling, anvendelse eller ændring af stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, eller en proces, hvorved der som biprodukt opstår eller kan opstå sådanne stoffer og materialer.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter tillige rådgivning om et konkret forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet inden for de i § 1 nævnte områder.

Stk. 2. Ved rådgivning forstås i bekendtgørelsen, en udtalelse eller erklæring om forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed, afgivet på opfordring og mod vederlag.

§ 3. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler den, der leverer et projekt, der udgør det direkte grundlag for gennemførelse af de i § 1, nævnte projekter.

Stk. 2. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler tillige den, der rådgiver om forhold af betydning for arbejdsmiljøet.

Stk. 3. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler tillige virksomheder, der til eget brug, leverer et projekt, der udgør det direkte grundlag for de i § 1, nævnte projekter eller rådgiver om forhold af betydning for arbejdsmiljøet.

§ 4. Hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarlig for sin del af projektet.

Stk. 2. Hvor der er flere projekterende, skal den enkelte projekterende medvirke til, at eventuelle grænseflader til projekter eller projektdele, som andre projekterende er ansvarlige for, bliver klarlagt således, at overholdelsen af denne bekendtgørelse også bliver påset i grænsefladerne.

Stk. 3. En projekterende, der lader dele af et projekt projektere hos andre, skal sørge for, at det samlede projekt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 4. En projekterende, der i sit projekt lader indgå genstande som nævnt i arbejdsmiljølovens § 30, stk. 1, eller systemer eller dele, der allerede er projekteret, skal sørge for, at indpasningen af genstandene, systemerne eller delene i det samlede projekt sker under opfyldelsen af §§ 6-13.

§ 5. Hvor bekendtgørelsen nævner »den projekterende« gælder det også for rådgivere. Hvor bekendtgørelsen nævner »projekt« gælder det også for rådgivning.

Kapitel 2

Den projekterendes pligter

§ 6. Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

Stk. 2. Den projekterende skal i forbindelse med undersøgelse og udarbejdelse af et projekt til et bygge- og anlægsarbejde tage hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er omhandlet i bilag 2 herunder navnlig:

1) i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden og

2) i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen i stk. 1 skal den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde angive i projektet, af hensyn til det sikkerheds- og sundhedsmæssige ved de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner m.v., som foreskrives, eller som forudsættes anvendt, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 4. Den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde skal sørge for, at bygherrens koordinatorer for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet, jf. bekendtgørelsen om bygherrens pligter, inddrages i den projekterendes overvejelser og får adgang til de relevante dele af projektmaterialet vedrørende stk. 1 - 3. Koordinator skal inddrages, når projekteringen efter aftale med bygherren igangsættes samt herefter i nødvendigt omfang under projekteringen.

Stk. 5. Den projekterende af et teknisk hjælpemiddel eller et produktionsanlæg, skal med sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, det færdige produkt samt tage højde for forudseelige risici i forbindelse med driften heraf.

Stk. 6. Den projekterende skal ved projekteringen tage hensyn til de anvisninger, der kommer fra bygherrens koordinator.

§ 7. Den projekterende skal med sine angivelser i projektet sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af byrder under projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, hvis en manuel håndtering af byrderne indebærer fare for sikkerhed og sundhed.

§ 8. Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale, jf. substitutionsbestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer.

§ 9. Den projekterende og rådgivende skal rådgive sin klient om hvilke forundersøgelser, der bør foretages af hensyn til sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

§ 10. Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige forhold der er forbundet med det konkrete projekt, og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1.

Stk. 2. Den projekterende skal desuden i projektet angive, hvis der er særlige forhold i et bygge- og anlægsarbejdes omgivelser, der kan udgøre en særlig risiko for sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1.

§ 11. Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, oplyser bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang.

§ 12. Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, skal som en del af projektmaterialet levere en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.), i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågældende bygning eller anlæg. Beskrivelsen skal herunder indeholde en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved sådanne fremtidige arbejder.

Stk. 2. Den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde skal på baggrund af vurderingen af stk. 1, give bygherrens koordinator de oplysninger og i givet fald den beskrivelse, der skal foreligge efter stk. 1, med henblik på koordinatorens vurdering af udarbejdelsen af den journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika, og som indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Journalen kan indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende.

Kapitel 3

Dispensation og klageadgang

§ 13. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt og i det omfang, det er foreneligt med Kommissionens direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser.

§ 14. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 4

Straf

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, der:

1) Overtræder § 4, §§ 6-12.

2) Ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet, den 5. februar 2013

Jens Jensen

/ Eva Jensen


Bilag 1

Liste over særlige risici og andre særlige forhold

Særlige risici

1) Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser.

2) Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

3) Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom.

4) Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.

5) Arbejde, der indebærer fare for drukning.

6) Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.

7) Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning.

8) Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.

9) Arbejde i trykkammer.

10) Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer.

11) Arbejde under forhold, hvor der er risiko for eksplosion i øvrigt.

12) Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer.

13) Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der kan indebære en brand- eller eksplosionsfare.

14) Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og materialer, der er sundhedsfarlige.

Andre særlige forhold

1) Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre pladsforhold i øvrigt.

2) Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter.

3) Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer.

4) Arbejde under særligt uhygiejniske forhold.

5) Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farlige mængder af statisk elektricitet.


Bilag 2

Generelle forebyggelsesprincipper

(Jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet)

1) Forhindring af risici.

2) Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

3) Bekæmpelse af risici ved kilden.

4) Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.

5) Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6) Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

7) Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.

8) Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

9) Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EF-Tidende 1992, L 245/6.