Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed foretages følgende ændring:

1. § 32, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Ved bygge- og anlægsarbejde deltager arbejdsgiverne eller disses repræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen i de sikkerhedsmøder herunder i de opstartsmøder, som bygherren indkalder til efter bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Stk. 4. Hvor det besluttes på sikkerhedsmøderne, deltager den i stk. 3 nævnte personkreds i de sikkerhedsrunderinger, der gennemføres efter bekendtgørelse om bygherrens pligter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Arbejdstilsynet, den 5. februar 2013

Jens Jensen

/ Anette Lerche