Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. januar 2013)

Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker)

(Lovforslag nr. L 113)

Lovforslaget tager afsæt i regeringens overordnede målsætning om at forebygge sygdomme, om at fremme større lighed i sundhedstilstanden og om at bekæmpe rygning blandt unge.

Lovforslagets ene del om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år følger op på regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« fra oktober 2011 og er en udmøntning af den politiske aftale af 21. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop mellem regeringen og Enhedslisten. Med henblik på en øget håndhævelse af forbuddet mod salg af tobak og alkohol til unge under 18 år foreslås følgende justeringer af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år:

Pligt til at forlange gyldigt billedlegitimation fremvist ved detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, hvis sælgeren er tvivl om, at kunden opfylder gældende aldersgrænser.

Krav om at butikker, hvor der foregår detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, ved synlig skiltning skal informere om, at salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer kun kan finde sted ved forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder gældende aldersgrænser.

Ca. en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af forbud mod salg af tobak og alkohol til unge under 18 år – dvs. til 5.000 kr., 10.000 kr. og 20.000 kr. for henholdsvis 1., 2. og 3. gangstilfælde.

Med henblik på at bringe den danske retstilstand i overensstemmelse med tobaksreklamedirektivet foreslås følgende justering af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.:

Adgangen til at reklamere på internettet for salgssteder, der har specialiseret sig i salg af piber, pibetobak og cigarer, ophæves.

Ændringerne træder ifølge lovforslaget i kraft den 1. september 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg på regeringens vegne anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.