Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kiropraktorers adgang til indhentning af helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer

I medfør af § 42 a, stk. 1, 2. pkt., i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 605 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Kiropraktorer kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 11. januar 2013

Astrid Krag

/ Carlo V. Andersen