Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2012

(til alle ministre)

Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2012

1.  Rigsrevisionen skal undersøge fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholde bevillings- og regnskabstal (bevillingskontrol), jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012). Rigsrevisionen afgiver en beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet, hvori der redegøres for den udførte bevillingskontrol.

2. Ministeriet bedes sende de oplysninger, der er nævnt i pkt. 4-7, vedrørende samtlige hovedkonti under ministerens område til Rigsrevisionen senest den 15. april 2013.

Kravene til de regnskabsmæssige forklaringer

3.  Ministeriet bør afgive regnskabsmæssige forklaringer ved væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål og de opnåede resultater samt ved væsentlige afvigelser mellem bevillingstal og regnskabstal. De nærmere krav til de regnskabsmæssige forklaringer er beskrevet i pkt. 4-7.

For bevillingstypen statsvirksomhed og for bevillingstypen driftsbevilling skal de regnskabsmæssige forklaringer indgå i årsrapporten eller det finansielle regnskab for 2012. For øvrige bevillingstyper kan ministeriet afgive de regnskabsmæssige forklaringer særskilt.

4.  For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i bevillingslovene, skal der redegøres for væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål, fx effekt-, aktivitets- og produktivitetsmål, og de opnåede resultater. Oplysningerne om de opnåede resultater afgives i en form, der muliggør sammenligning med oplysningerne i bevillingslovene.

For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i resultatkontrakten e.l. , skal der endvidere redegøres for væsentlige afvigelser mellem disse mål og de opnåede resultater.

Hvis ministeriet er i tvivl om, hvorvidt en afvigelse er væsentlig, bør der afgives regnskabsmæssig forklaring.

5.  Ministeriet skal endvidere for alle bevillingstyper på hovedkontoniveau afgive regnskabsmæssig forklaring for væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene. For hovedkonti med bevillingsafregning bør de regnskabsmæssige forklaringer tage udgangspunkt i årets resultat.

Ved vurdering af, om en afvigelse er væsentlig, skal såvel den procentvise som den beløbsmæssige afvigelse tages i betragtning. Hvis der er tvivl, bør der afgives regnskabsmæssig forklaring.

De regnskabsmæssige forklaringer skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke ændringer i budgetteringsforudsætningerne, herunder aktivitetsændringer, afvigelserne dækker over, baggrunden for disse ændringer, samt hvordan ændringerne relaterer sig til de realiserede udgifter og indtægter.

For driftsbevillinger og statsvirksomheder bør ministeriet give forklaring i følgende tilfælde:

   
a.
For driftsbevillinger og statsvirksomheder omfattet af omkostningsreformen, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling.
   
 
For driftsbevillinger skal der afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis årets lønudgifter og tidligere års akkumulerede mindreforbrug overstiger lønsumsloftet, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.5.
   
 
Der skal endvidere afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis det akkumulerede overskud for den virksomhedsbærende hovedkonto er negativt og overstiger den regulerede egenkapital, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.3.
   
 
Der skal ligeledes afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis der er overført underskud 4 år i træk, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.7.3.
   
 
For indtægtsdækket virksomhed skal der afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis det akkumulerede resultat har været negativt 4 år i træk, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.8.2.
   
 
Der bør desuden afgives forklaring i tilfælde af, at virksomheden har overskredet lånerammen pr. 31. december, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.4.
   
b.
For driftsbevillinger undtaget for omkostningsreformen, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling eller for lønsumsbevillingen.
   
For anlægsbevillinger bør ministeriet give forklaring i følgende tilfælde:
   
c.
For anlægsbevillinger i form af projektbevilling afgives regnskabsmæssig forklaring ved væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for det enkelte projekt, eller hvis der i øvrigt er væsentlige projektændringer eller væsentlige ændringer med hensyn til totaludgift og færdiggørelsestidspunkt, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.8.3.
   
 
For anlægsbevillinger, hvor dele af bevillingen er afsat som rådighedspulje, afgives der regnskabsmæssig forklaring ved merforbrug eller væsentligt mindreforbrug af rådighedspuljen i forhold til det bevilgede.
   

6.  Ministeriet bedes vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finansministeriet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at foretage dispositioner, hvortil der ikke normalt er hjemmel, herunder fx overførsler mellem hovedkonti.

7.  Ministeriet bedes tillige vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finansministeriet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at anvende en reserveret bevilling til et andet formål, jf. Budgetvejledning 2011, pkt. 2.6.7.1.

Rigsrevisionen, den 10. december 2012

Lone Strøm

/ Yvan Pedersen