Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje

I medfør af § 89 i lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje fastsættes:

§ 1. For behandling af klager over kommunalbestyrelsernes afgørelser efter lov om private fællesveje (privatvejsloven), jf. privatvejslovens § 87, betales et gebyr på 1.000 kr. til Vejdirektoratet.

Stk. 2. Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræver Vejdirektoratet et gebyr for hver selvstændig klage.

Stk. 3. Betaling af gebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling.

Stk. 4. Vejdirektoratet fastsætter en frist for indbetalingen af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen

§ 2. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af privatvejslovens § 87.

§ 3. Kommunalbestyrelserne kan opkræve et gebyr på 1.000 kr. til behandling af:

1) Ansøgning efter privatvejslovens § 12 om nedlæggelse af private fællesveje på landet.

2) Ansøgning efter privatvejslovens § 26, stk.3-5 om tildeling af vejrettigheder til private fællesveje i byer og bymæssige områder.

3) Ansøgning efter privatvejslovens § 27, stk. 1 om vejudlæg af private fællesveje i byer og bymæssige områder.

4) Ansøgninger i forbindelse med udstykninger m.v. på private fællesveje i byer og bymæssige områder efter privatvejslovens § 32.

5) Anmodning om fordeling af udgifter til anlæg af en privat fællesvej i by og bymæssigt område efter privatvejslovens § 42.

6) Ansøgning efter privatvejslovens § 57, stk.1, om forandringer og færdselsreguleringer på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

7) Ansøgning efter privatvejslovens § 60 om fremspringende bygningsdele, tankanlæg, vejskilte, færdselstavler og hegn på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

8) Ansøgning efter privatvejslovens § 61, stk. 1, om beplantning på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

9) Ansøgning efter privatvejslovens § 62 om yderligere overkørsler eller flytning af eksisterende overkørsler på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

10) Ansøgning efter privatvejslovens § 63, stk. 1, om benyttelse af eksisterende overkørsler på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

11) Ansøgning efter privatvejslovens § 66 om anden brug af vejareal.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på klager over afgørelser truffet før den 15. februar 2013 eller for ansøgninger indgivet før den 15. februar 2013.

Transportministeriet, den 8. februar 2013

Henrik Dam Kristensen

/ Thomas Jørgensen