Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område

I vejledning nr. 81 af 12. november 2012 om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område foretages følgende ændringer:

 
1
 
 

 
1. I punkt 1 indsættes efter nr. 11 som nr. 12 og 13:

»12) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012.

13) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 29. oktober 2009.«

2. I punkt 1 ændres »9 nævnte love« til: »13 nævnte love«

3. I bilag 1 indsættes sidst i indholdsfortegnelsen:

»Familieret
TABEL 33: Forhøjet børnebidrag, - vejledende indkomstoversigt for 2013
TABEL 34: Uddannelsesbidrag - vejledende indkomstbeløb for 2013
TABEL 35: Konfirmations- og beklædningsbidrag
TABEL 36: Andre børnebidrag
TABEL 37: Børne- og uddannelsesbidrag, betydning af barnets indkomst
TABEL 38: Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 39: Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
TABEL 40: Parrådgivning«

4. Tabel 5 i bilag 1 affattes således:

»TABEL 5: Førtidspension
   
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
208.176
17.348
 
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
57.000
4.750
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
176.952
14.746
 
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
49.000
4.083
1)
Det månedlige beløb er beregnet efter det årlige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4. «

 
 
5. Tabel 28 i bilag 1 affattes således:

»TABEL 28: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer 1) 2)
 
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
1.
0 - 98.900
0 - 8.242
1,00
2.
98.901 - 300.213
8.243 - 25.018
1,60
3.
300.214 -
25.018 -
2,10
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag3)
1.
0 - 42.000
0 - 3.500
1,00
2.
42.001 - 278.875
3.501 - 23.240
1,60
3.
278.876 -
23.241 -
2,10
1)
Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012.
2)
Jf. bilag 1 til bkg. nr. 356 af 27. april 2011 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012.
3)
Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.«
 

6. I bilag 1 indsættes efter TABEL 32 som nye tabeller:

»TABEL 33: Familieret - forhøjet børnebidrag, vejledende indkomstbeløb for 20131) 2)
Normalbidraget
+
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
25 %
ca. 400.000 kr.
ca. 420.000 kr.
ca. 460.000 kr.
ca. 520.000 kr.
ca. 580.000 kr.
50 %
ca. 420.000 kr.
ca. 460.000 kr.
ca. 520.000 kr.
ca. 580.000 kr.
ca. 670.000 kr.
100 %
ca. 460.000 kr.
ca. 520.000 kr.
ca. 580.000 kr.
ca. 670.000 kr.
ca. 800.000 kr.
200 %
ca. 600.000 kr.
ca. 800.000 kr.
ca. 900.000 kr.
ca. 1,0 mio. kr.
ca. 1,1 mio. kr.
300 %
ca. 1,2 mio. kr.
ca. 1,4 mio. kr.
ca. 1,7 mio. kr.
ca. 1,8 mio. kr.
ca. 2,0 mio. kr.
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.
 

TABEL 34: Familieret - uddannelsesbidrag, vejledende indkomstbeløb for 20131) 2)
 
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
Normalbidragets grundbeløb
ca. 350.000 kr.
ca. 400.000 kr.
ca. 460.000 kr.
ca. 540.000 kr.
ca. 640.000 kr.
+ 50 %
ca. 500.000 kr.
ca. 600.000 kr.
ca. 700.000 kr.
ca. 800.000 kr.
ca. 1,0 mio. kr.
+ 100 %
ca. 900.000 kr.
ca. 1,0 mio. kr.
ca. 1,1 mio. kr.
ca. 1,3 mio. kr.
ca. 1,6 mio. kr.
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.
 

TABEL 35: Familieret - konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag1) 2)
 
kr. én gang
1.
Det normal konfirmations- og beklædningsbidrag
 
3.312
2.
Det forhøjede konfirmations- og beklædningsbidrag
ved en indkomst, der kan begrunde 50 % forhøjet børnebidrag, jf. tabel 32
 
4.416
3.
Det forhøjede konfirmations- og beklædningsbidrag
ved en indkomst, der kan begrunde 100 % forhøjet børnebidrag, jf. tabel 32
 
5.520
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.
 

TABEL 36: Familieret - andre børnebidrag1) 2)
 
kr. én gang
kr. måned
1.
Fødselsbidrag og barselsbidrag
758
1.322
2.
Dåbs- og navngivningsbidrag
1.104
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.
 

TABEL 37: Familieret - børne- og uddannelsesbidrag, betydning af barnets indkomst1) 2)
Fastsættelse af børne- og uddannelsesbidraget
kr. måned
1.
Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er:
ca. 4.000
2.
Er barnets indkomst i 2013 ca. 5.000 kr. om måneden, kan et børne- eller uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et bidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
ca. 5.000
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.

TABEL 38: Familieret - ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren1) 2)
Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
Bidrag bør ikke fastsættes
< ca. 260.000
2.
Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers
ca. 260.000-280.000
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.

TABEL 39: Familieret - ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst1)2)
Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
270.000-290.000
ca. <700.000
2.
290.000-310.000
ca. 700.000<1,2 mio.
3.
310.000-330.000
ca. >1,2 mio.
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Jf. cirkulæreskrivelse nr. 89 af 13. december 2012 om indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2013.

TABEL 40: Familieret - tilskud fra Ankestyrelsen til parrådgivning1)2)
1.
Familier med børn under18 år.
kr. årsindkomst pr. par (brutto)
kr. egenbetaling pr. par
0 - 599.999
500
600.000 - 999.999
1.000
1.000.000 - og derover
2.000
1)Familier uden børn under 18 år er ikke berettiget til støtte via Ankestyrelsen, men kan købe kursuspladser.
2) Se hjemmesiden for mere information:
http://www.familieudvikling.dk/prep-kurser/stoette-fra-ankestyrelsen/«

 
2
 

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013.

Social- og Integrationsministeriet, den 14. februar 2013

P.M.V
E.B.
Lone Larsen

/