Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Ændring af afgørelse om nedsættelse af støtten pga. overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde nedsat landbrugsstøtten for en landbruger med 5 %, da et krydsoverensstemmelseskrav var overtrådt.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede, at NN overtrådte krydsoverensstemmelseskrav 3.2, fordi NN ikke havde aflivet et skadet svin eller konsulteret en dyrlæge, før svinet blev sendt til slagtning. Svinet var på transporttidspunktet dårligt gående og viste sig senere at have et benbrud. Fødevareministeriets Klagecenter ændrede dog størrelsen af nedsættelsen af landbrugsstøtten fra 5 til 3 %, da det ikke var dokumenteret, at varigheden af overtrædelsen havde været mere end 1 måned.

Bornholms Landbrug
Att. Kirsten Kyndesen
Rønnevej 1
3720 Aakirkeby
Den 27. marts 2012
Sagsnr.: 5093
Ref.: KFAL
Tlf.: 33951411

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2008 ændres delvist

I har i brev af 24. august 2009 klaget på vegne af NN over NaturErhvervstyrelsens (tidligere: FødevareErhverv) afgørelse af 12. august 2009.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og ændrer afgørelsen delvist.

Sammendrag

NN overtrådte forud for kontroltidspunktet den 14. oktober 2008 krydsoverensstemmelseskrav 3.2, fordi NN ikke havde aflivet et skadet svin eller konsulteret en dyrlæge, før svinet blev sendt til slagtning. Fødevareministeriets Klagecenter ændrer dog størrelsen af nedsættelsen af landbrugsstøtten, som skal nedsættes med 3 % for ansøgningsåret 2008. Vi ændrer nedsættelsen fra 5 til 3 %, da det ikke er dokumenteret, at varigheden af overtrædelsen har været mere end 1 måned.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Dyret skulle have været aflivet eller dyrlæge konsulteret før transport til slagteriet

I har bl.a. anført, at det brækkede ben ikke blev opdaget mens dyret var på bedriften. Ud fra oplysningerne i sagen har vi lagt til grund, at dyret fortsat var halt eller dårligt gående, da det blev sendt til slagtning, dvs. før transporten begyndte. Vi har ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at dyret var opstaldet i sygesti helt frem til transporten og, at dyret var transporteret til slagteriet som sygetransport på chaufførens foranledning. Da dyret derfor ikke var kommet sig af den behandling, det havde fået, skulle NN have aflivet dyret straks eller konsulteret en dyrlæge. NN gjorde ingen af delene op til transporten og har derfor overtrådt § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, hvilket er en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 3.2.

Kontrol den 14. oktober 2008

Ved kontrol den 14. oktober 2008 på XX slagteri i Rønne konstaterede Fødevareregionen, at der forelå en manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav 3.2: Alle landbrugsdyr, tilsyn1), fordi et svin, der var dårligt gående, havde sat sig efter ankomsten til slagteriet og ikke ville rejse sig. Dyrets tilstand var så dårlig, at det blev aflivet straks. Efter slagtning fandtes et kraftigt deformeret lårben fra et gammelt knoglebrud.

Regler om beskyttelse af landbrugsdyr

Syge og tilskadekomne dyr skal omgående have en passende behandling. Hvis dyret ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret aflives straks eller dyrlæge skal tilkaldes2).

NaturErhvervstyrelsens nedsættelse af støtten med 5 % var ikke korrekt

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at dyrlæge var konsulteret, at svinet havde fået antibiotika og antiinflamatorisk behandling samt, at dyrlægen ikke havde opdaget benbruddet. Dyrlægen var i besætningen den 23. september 2008. Klagecentret finder derfor, at NN maksimalt har overtrådt reglerne i perioden fra 23. september 2008 og frem til transporten den 14. oktober 2008. Vi finder derfor, at det ikke er dokumenteret, at NN har overtrådt reglerne længere end en måned. Vi finder derfor, at karakteren for »varighed« skal være 2 i stedet for 3.

Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte kontrolmyndighedens faglige vurdering af de faktiske forhold i forhold til de øvrige karakterer 4 for »alvor« og 4 for »omfang«. Den samlede karakter skal derfor være 10 i stedet for 11. Vi ændrer derfor nedsættelsesprocenten fra 5 % til 3 % Nedsættelsen på 3 % gives efter praksis3), når den samlede karakter er mellem 8-10. Da den samlede karakter er 10 for overtrædelsen skal støtten nedsættes med 3 %.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 12. august 2009 om krydsoverensstemmelse for 2008.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Jeres klage af 24. august 2009.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 9. marts 2010.

***

Klagen er pr. 1. april 2011 overdraget fra Fødevareministeriets departement til Fødevareministeriets Klagecenter. Vi er en nyoprettet selvstændig myndighed, som fremover skal behandle Fødevareministeriets klagesager.

FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet er fra 1. oktober 2011 samlet i NaturErhvervstyrelsen.

Fødevareministeriets Klagecenter beklager den lange sagsbehandlingstid.

I kan ikke klage over Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Kirsten Falkum

Specialkonsulent

NaturErhvervstyrelsens modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 935 af 22. september 2008 om krydsoverensstemmelse.

2) § 5 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.

3) Punkt 3.3 i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008, januar 2008 (NaturErhvervstyrelsens hjemmeside).