Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010, fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkræ: Høns, kalkuner, ænder, gæs, emuer, nanduer og afrikanske strudse samt afkom heraf.

2) Slagtefjerkræ: Fjerkræ, som føres til et slagtested med henblik på slagtning inden 72 timer efter ankomsten.

3) Vildtfugle: Agerhøns (rødben og gråben) og fasaner.

§ 2. For slagtefjerkræ, der er produceret i Danmark, og som slagtes på et autoriseret slagteri, skal der betales en afgift. Dette gælder også slagterier, der er autoriserede i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., såfremt de pågældende slagterier på dispensation fra Fødevarestyrelsen foretager slagtninger af arterne anført i § 1.

Stk. 2. Afgiften på slagtekyllinger udgør 1 øre pr. kg levende vægt.

Stk. 3. Afgiften på afrikanske strudse udgør 30 kr. pr. stk. struds.

Stk. 4. Afgiften på emuer udgør 15 kr. pr. stk. emu.

Stk. 5. Afgiften på nanduer udgør 6 kr. pr. stk. nandu.

Stk. 6. For andet fjerkræ udgør afgiften 0,5 øre pr. kg fjerkræ i opskåret (grydeklar) stand, der ved offentlig kontrol ubetinget er godkendt til menneskeføde.

§ 3. For hvert stykke slagtefjerkræ, der er produceret i Danmark, og som udføres levende fra landet, skal eksportøren betale en afgift.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør følgende beløb pr. 100 stk.:

1)
Slagtekyllinger
160 øre
2)
Udsætterhøns
 60 øre
3)
Ænder
440 øre
4)
Gæs
275 øre
5)
Kalkuner indtil 14 uger
150 øre
6)
Kalkuner over 14 uger
700 øre

Stk. 3. Den i stk. 2, nr. 3 og 6 nævnte afgift på ænder og kalkuner over 14 uger er gældende i perioden 30. april 2012 - 28. april 2013. Med virkning fra 29. april 2013 udgør afgiften følgende beløb pr.100 stk.:

1)
Ænder
110 øre
2)
Kalkuner over 14 uger
500 øre

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør følgende beløb pr. stk.:

1)
Afrikanske strudse
30 kr.
2)
Emuer
15 kr.
3)
Nanduer
6 kr.

§ 4. Ethvert pakkeri, der er autoriseret til kvalitetssortering af æg, skal betale en afgift af den mængde æg, der er produceret i Danmark, og som er indgået til autorisationshaveren.

Stk. 2. Enhver virksomhed, der er autoriseret til produktion af ægprodukter, skal betale en afgift af den mængde æg, der er produceret i Danmark, og som er indgået til autorisationshaveren, medmindre æggene er modtaget fra et autoriseret ægpakkeri, jf. stk. 1.

Stk. 3. Enhver konsumægsproducent, der fra egen ejendom sælger konsumæg fra egen produktion, skal betale en afgift af den mængde æg, der er solgt. Afgiften skal betales første gang æggene afhændes til en modtager, der ikke er afgiftspligtig efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 4. Den i stk. 1-3 anførte afgift udgør 3,20 kr. pr. 1.000 stk. æg.

§ 5. Alle registrerede rugerier skal betale en afgift for anvendte kyllinger, ællinger, kalkunkyllinger og gæslinger, der er produceret i Danmark.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør følgende beløb pr. stk.:

1)
Hønekyllinger til
10 øre
 
konsumægsproduktion
 
2)
Slagtekyllinger
 3 øre
3)
Ællinger
 8 øre
4)
Kalkunkyllinger
 6 øre
 
og gæslinger
 

§ 6. Alle registrerede rugerier af vildtfugle skal betale en afgift af anvendte rugeæg, der er produceret i Danmark.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte afgift udgør 33,6 øre pr. rugeæg i perioden 30. april 2012 - 28. april 2013. Med virkning fra 29. april 2013 udgør afgiften 20 øre pr. rugeæg.

Stk. 3. Enhver eksportør af rugeæg fra vildtfugle skal betale en afgift af de rugeæg, der er eksporteret.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte afgift udgør 33,6 øre pr. rugeæg i perioden 30. april 2012 - 28. april 2013. Med virkning fra 29. april 2013 udgør afgiften 20 øre pr. rugeæg.

§ 7. De i §§ 2-6 nævnte afgifter indgår i Fjerkræafgiftsfonden, c/o Det Danske Fjerkræraad, Axelborg, Axeltorv 3, 7. sal, 1609 København V.

Stk. 2. De autoriserede slagterier skal inden den 15. i hver måned indberette virksomhedens samlede slagtninger af afgiftspligtigt fjerkræ i den forudgående måned (afgiftsperioden) til Fjerkræafgiftsfonden og samtidig indbetale den heraf skyldige afgift til fonden. Hvis slagteriernes årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal slagterierne endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede afgiftspligtige slagtninger af fjerkræ i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. For afrikanske strudse, emuer og nanduer, der slagtes på slagterier som anført i § 2, stk. 1, påhviler det slagterierne at indbetale det i § 2 nævnte afgiftsbeløb til Fjerkræafgiftsfonden senest 14 dage efter en foretagen slagtning. Indbetalingskort fås hos den kontrollerende dyrlæge, hvem det påhviler umiddelbart efter den foretagne kontrolstempling at indberette antallet af slagtede strudse, emuer og nanduer til Fjerkræafgiftsfonden. Hvis slagteriernes årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal slagterierne endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede afgiftspligtige slagtninger i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4. Eksportøren af levende slagtefjerkræ, jf. § 3, og rugeæg fra vildtfugle, jf. § 6, stk. 3, skal inden den 15. i hver måned indberette den stedfundne eksport af levende slagtefjerkræ og rugeæg i den forudgående måned til Fjerkræafgiftsfonden og samtidig indbetale den herefter skyldige afgift til fonden. Indberetningen skal vedlægges kopier af de i måneden udfærdigede dyrlægeattesterede sundhedscertifikater, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Hvis eksportørens årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal eksportøren endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede eksport af levende slagtefjerkræ og rugeæg i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 5. De autoriserede pakkerier, ægproduktvirksomheder og registrerede rugerier skal indsende en opgørelse over henholdsvis indvejede afgiftspligtige æg og anvendte afgiftspligtige rugeæg, kyllinger m.v. til Fjerkræafgiftsfonden. De nærmere retningslinier herfor fastsættes af fonden, hvortil de skyldige beløb indbetales. Indbetalingen sker månedsvis med en indbetalingsfrist på en måned til Fjerkræafgiftsfonden. Hvis pakkeriernes, ægproduktvirksomhedernes og rugeriernes årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr., skal pakkerierne, ægproduktvirksomhederne og rugerierne endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over virksomhedens samlede henholdsvis indvejede afgiftspligtige æg og anvendte afgiftspligtige rugeæg, kyllinger m.v. i det forløbne regnskabsår til Fjerkræafgiftsfonden. Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af en driftsøkonomisk jordbrugskonsulent godkendt som særligt sagkyndig efter reglerne om støtteordning for yngre jordbrugere.

§ 8. Konsumægsproducenter, der agter at sælge konsumæg fra egen produktion fra egen ejendom skal hvert år inden den 1. februar anmelde dette skriftligt til Fjerkræafgiftsfonden med oplysning om antal høner på ejendommen.

Stk. 2. Producenterne skal halvårligt udarbejde en opgørelse over produktion og salg af æg i de foregående 6 måneder.

Stk. 3. Opgørelsen skal indsendes til Fjerkræafgiftsfonden senest den 1. august og 1. februar.

Stk. 4. Forfaldne afgifter skal indbetales til Fjerkræafgiftsfonden samtidig med indsendelsen af de i stk. 3 nævnte opgørelser. Konsumægsproducenterne skal endvidere ved hvert regnskabsårs afslutning indsende en opgørelse over det samlede salg i det forløbne regnskabsår til fonden.

§ 9. Såfremt det fremgår af indberetningen til Fjerkræafgiftsfonden, jf. §§ 7 og 8, at det samlede afgiftsbeløb er på 50 kr. eller derunder, opkræves afgiften ikke.

§ 10. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 11. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 10 nævnte rentebeløb.

§ 12. Overtrædelse af §§ 7 og 8 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. januar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 371 af 26. april 2012 om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 24. januar 2013

Pernille Andersen

/ Elisabeth Demandt