Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. december 2012 i sag 39.2012

A

v/Birger Pedersen, Fødevareforbundet NNF

mod

B, nu under konkurs

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine B. Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Steentoft, Dansk Erhverv, og forbundssekretær Flemming Mogensen.

Mellem klageren, A, født den 10. marts 1992, og indklagede B, blev den 14. december 2010 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bager med uddannelsesperiode fra den 3. januar 2011 til den 2. august 2014.

A har ved sin organisation, Fødevareforbundet NNF, ved klageskrift modtaget den 10. august 2012, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 30.000 kr.

Beløbet udgør erstatning i anledning af B’s misligholdelse af uddannelsesaftalen.

B er taget under konkursbehandling, og kurator har i brev af 3. september 2012 meddelt, at konkursboet ikke indtræder i sagen.

Sagen har været skriftligt behandlet i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 64, stk. 5 og § 23 i bekendtgørelse nr. 729 af 29. juni 2012 om Tvistighedsnævnet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af klageskriftet, at virksomheden den 29. marts 2012 meddelte eleven, at han ikke skulle komme mere, da butikken ville lukke. Det er endvidere over for nævnet oplyst, at lønudbetalingen ophørte i marts 2012. Ved brev af 3. april 2012 meddelte Fødevareforbundet, at man betragtede dette som en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, og fremsatte på A’s vegne krav om betaling af 30.000 kr. B reagerede ikke herpå. Sagen har været behandlet i Det Faglige Fællesudvalg, som i brev af 10. juli 2012 konstaterede, at det ikke var lykkedes at opnå kontakt til virksomheden, og at forlig derfor ikke kunne opnås.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

B’s hjemsendelse af eleven den 29. marts 2012 må sidestilles med en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalen begrundet i virksomhedens forhold og udgør dermed en misligholdelse af uddannelsesaftalen. Herefter og efter nævnets faste praksis tages elevens krav på betaling af 30.000 kr. til følge, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, jf. § 61.

T h i b e s t e m m e s

B, nu under konkurs, skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.