Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. december 2012 i sag 88.2011

A

v/jurist Ilse Irene Werrenrath, 3F/Privatservice, Hotel og Restauration

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand) chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og jurist Dennis Schnell-Lauritzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, Niels-Jørgen Larsen ApS, udpeget af Horesta, og konsulent Lotte Knudsen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 30. juli 1992, og indklagede B, blev indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som gastronom cater, med uddannelsesperiode fra den 15. april til den 14. september 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund 3F, ved klageskrift modtaget den 20. december 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at efterbetale 16.861,10 kr. til A for løn og feriepenge for april og maj 2011.

Kravet er opgjort som elevens samlede løn inklusiv tillæg for overtid, forskudttid og feriepenge på i alt 16.490,07 kr., samt betaling for optjente, men ikke afholdte feriefridage med 371,03 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. december 2012, hvor B ikke gav møde.

Sagsfremstilling

B er ikke omfattet af den overenskomst, der er gældende for uddannelsesområdet.

Uddannelsesaftalen blev ophævet i prøvetiden med virkning fra den 22. maj 2011.

Der har i Tvistighedsnævnet været dokumenteret elevens optegnelser over den faktiske arbejdstid fra den 20. april til den 22. maj 2011.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at der ikke var en vagtplan i virksomheden, men at hun fra dag til dag fik at vide, hvornår hun skulle møde næste dag. Hun mødte mellem kl. 8 og 9 om morgenen og gik hjem mellem kl. 20 og 22. I weekenden var arbejdstiden som regel lidt kortere. B lukkede omkring kl. 20.30-21.00, og derefter skulle eleverne gøre rent. Der var lukket tirsdag og onsdag, medmindre der blev afholdt særlige arrangementer. Hun har aldrig fået lønsedler, men har fået 6.900 kr. indsat på sin bankkonto ad to omgange. Hun havde takket nej til at få sin løn sort. Hun har afspadseret fra den 1. til den 8. maj 2011, men ikke holdt ferie.

Procedure

Klageren har til støtte for påstanden anført, at eleven efter den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst, som er Elevoverenskomsten for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, har det opgjorte krav. Hendes arbejdstid er dokumenteret ved de fremlagte notater. Der er ikke bemærkninger til, at de beløb, som er indsat hendes bankkonto, fratrækkes det samlede tilgodehavende.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad løn og feriepenge mv.

Efter bevisførelsen, herunder forklaringen fra A sammenholdt med notaterne om den faktisk præsterede arbejdstid, findes det godtgjort, at A efter den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst har krav på betaling af løn mv. som opgjort af hende, dog således at det beløb på 6.900 kr., der er blevet indsat på hendes bankkonto, fratrækkes hendes samlede tilgodehavende, der herefter kan opgøres til 9.690,07 kr.

Ad feriefridage

Tre medlemmer udtaler:

I overensstemmelse med Tvistighedsnævnets faste praksis finder vi, at eleven tillige har krav på kompensation for optjente, men ikke afholdte feriefridage, hvorfor vi stemmer for at tage det opgjorte krav herpå til følge.

To medlemmer udtaler:

Vi finder ikke, at kompensation for feriefridage er en løndel omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, hvorfor vi stemmer for at frifinde B for dette krav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 9.961,10 kr. til A.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 9.961,10 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.