Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. december 2012 i sag 78.2011

A

v/faglig sekretær Vibeke Ansbjerg, HK Privat

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Tina Lambert Andersen, DI, og faglig sekretær Anita Reinhardt, HK.

Mellem klageren, A, født den 2. april 1961, og indklagede B, blev den 4. februar 2008 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes inden for kontoruddannelsen med økonomi med uddannelsesperiode fra den 4. februar 2008 til den 3. februar 2010.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af pension og beløb til fritvalgskonto samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

A har ved sin organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 20. september 2011 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 60.349,50 kr. med procesrente af 50.349,50 kr. fra de enkelte lønandeles forfaldstidspunkt.

Beløbet er opgjort som 46.950,93 kr. i manglende pensionsindbetaling, 3.398,57 kr. i manglende indbetaling til fritvalgskonto og 10.000 kr. i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

B har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. november 2012.

Sagsfremstilling

B er ikke medlem af en arbejdsgiverforening og har ikke indgået overenskomst. I uddannelsesaftalens punkt 8 er der afkrydset i feltet ”Lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever og fremgår af den overenskomst, der gælder for uddannelsen”, men feltet ”Kollektiv overenskomst” er ikke udfyldt.

Den aftalte løn udgjorde 17.408 kr. om måneden. Der er under uddannelsen ikke indbetalt til en fritvalgskonto eller en pensionsordning.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Industriens Funktionæroverenskomst indeholder i § 4 en bestemmelse om, at virksomheden pr. 1. maj 2009 og hver den 1. maj herefter skal indbetale 1 % af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Af samme overenskomsts § 8 fremgår bl.a., at elever, der efter det fyldte 20. år har påbegyndt uddannelsen, og som er omfattet af en arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse, omfattes af en pensionsordning, hvortil arbejdsgiverbidraget udgør 2/3 og medarbejderes bidrag udgør 1/3.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at uddannelsesaftalen kom i stand efter et praktikforløb i virksomheden. De talte ikke om pension i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen. Først under et kursus i april 2009 blev hun opmærksom på pensionsbidrag, og hun spurgte herefter virksomhedens bogholder, om ikke hun var berettiget til pension, hvilket bogholderen ikke vidste noget om. Efter at have talt med en lærer på skolen rejste hun krav om betaling af pension over for virksomheden. Hun fik at vide, at virksomheden havde en privat pensionsordning med en bank, som hun kunne indgå i, men det sagde hun nej tak til, da hun i forvejen havde en pensionsordning. Hun affandt sig nok dengang med, at hun ikke ville få betalt pension.

B har forklaret bl.a., at virksomheden har indgået pensionsaftale med Nordea. A blev i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen tilbudt at indtræde i denne ordning, men det var hun ikke interesseret i, da hun i forvejen havde en pensionsordning. I stedet aftalte de en løn, der var cirka 5.500 kr. højere end de lønsatser, der fremgik af elevaftalen for HTS Handel, Transport og Service, som var den overenskomst, der blev anbefalet af Syddjurs Jobcenter. Det var også jobcenteret, der udfærdigede uddannelsesaftalen.

Procedure

Klager har gjort gældende, at uddannelsesforholdet må anses for omfattet af Industriens Overenskomst, som er den overenskomst, der ville have været gældende for virksomheden, såfremt den havde været medlem af en arbejdsgiverorganisation. Ifølge denne overenskomst har arbejdsgiveren pligt til at betale til såvel en pensionsordning som en fritvalgskonto, hvilket ikke er sket. Selvom virksomheden ikke har indgået overenskomst, er den i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, forpligtet til at betale A dels 1 % af lønnen, dels såvel arbejdsgiverens som elevens bidrag til pensionsordning. Uddannelsesaftalen er ikke korrekt udfyldt, idet det ikke er anført, hvilken kollektiv overenskomst der er gældende for uddannelsesforholdet, og virksomheden er som følge heraf i overensstemmelse med nævnets praksis forpligtet til at betale 10.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Indklagede har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at der ved indgåelse af uddannelsesaftalen blev aftalt en højere løn som kompensation for, at eleven efter eget ønske ikke indtrådte i den pensionsordning, som var gældende i virksomheden. Der skal derfor ikke betales yderligere pension til A. Virksomheden er ikke omfattet af nogen overenskomst, og det er derfor korrekt, når feltet ”Kollektiv overenskomst” ikke er udfyldt. Virksomheden er hele vejen igennem blevet vejledt af Syddjurs Jobcenter og har blot fulgt deres råd.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende fritvalgskonto

Det følger af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, at lønnen mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, hvilket efter de foreliggende oplysninger må antages at være Industriens Funktionæroverenskomst. Efter denne overenskomst er arbejdsgiveren forpligtet til at indbetale 1 % af lønnen til en fritvalgskonto, hvilket ikke er sket.

Herefter, og da beløbet til en fritvalgskonto er en løndel som omtalt i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, er virksomheden forpligtet til at betale det krævede beløb til eleven.

Vedrørende pensionsbidrag

To medlemmer udtaler:

Vi finder det ikke mod A’s forklaring uden skriftlig dokumentation for parternes aftale godtgjort, at det ved indgåelse af uddannelsesaftalen blev aftalt, at lønnen tillige indeholdt et pensionsbidrag svarende til det, der fremgår af Industriens Funktionæroverenskomst. Det bemærkes herved, at lønnen til voksenelever, der efter overenskomsten skal give udtryk for bl.a. den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed, ofte vil overstige minimallønssatserne i overenskomsten.

Vi stemmer allerede af denne grund for at give eleven medhold i kravet på betaling af pensionsbidrag, jf. erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, hvilket krav efter nævnets tidligere praksis og Vestre Landsrets dom af 4. januar 2012, der er optrykt i UfR 2012.12, også omfatter et beløb, svarende til elevens andel af pensionsbeløbet, som i strid med overenskomstens regler ikke er indbetalt til en pensionsordning.

1 medlem udtaler:

Jeg er enig i, at det ikke kan anses for godtgjort, at den aftalte løn tillige indeholdt pensionsbidrag.

Jeg finder imidlertid efter Østre Landsrets dom af 6. juni 2012 i sag B-0287-11 og i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets nye praksis, jf. TN 73.2011, at der i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, eller § 65 ikke er hjemmel til at yde elever erstatning for manglende indbetaling af deres andel af pensionsbidraget til en pensionsordning, hvorfor jeg stemmer for, at der alene tilkommer eleven krav på betaling af arbejdsgiverens bidrag til pensionsordning på 2/3 af det rejste krav, svarende til 31.300,62 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi lægger efter forklaringen fra B til grund, at den aftalte løn også indeholder virksomhedens bidrag til pensionsbidrag, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for det rejste krav.

Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Tre medlemmer udtaler:

Uddannelsesaftalen er mangelfuld, idet det af punkt 8 ikke fremgår, hvilken overenskomst der er gældende for uddannelsesforholdet. Selvom uddannelsesaftalen er udfyldt efter vejledning fra Syddjurs Jobcenter, bærer virksomheden ansvaret for, at uddannelsesaftalen opfylder de krav, der efter ansættelsesbevisloven kan stilles til en sådan aftale.

Herefter, og idet manglen har haft konkret betydning for den opståede tvist, og da uvisheden om, hvilke vilkår der var gældende for uddannelsesforholdet, har indebåret risiko for betydelige løntab, finder vi, at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til 10.000 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi er enige i, at uddannelsesaftalen er mangelfuld, og at virksomheden hæfter herfor, men finder efter en samlet vurdering, at en eventuel godtgørelse i anledning heraf bør fastsættes til et meget lavere beløb end det krævede.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 44.699,19 kr. med renter som påstået.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale til A 44.699,19 kr. med procesrente af 34.699,19 kr. fra de enkelte løndeles forfaldstid.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.