Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand1)

I medfør af § 28, stk. 2, og § 31, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj 2012, og i medfør af § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Virksomheder, som ansøger om godkendelse i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, skal inden udstedelsen af godkendelsen betale den i § 2 fastsatte takst herfor til dækning af godkendelsessekretariatets aktiviteter forbundet med udstedelse af sådanne godkendelser, herunder behandling af ansøgninger, afrapporteringsforpligtelser over for Energistyrelsen, information til ansøgere og offentligheden om ansøgningsprocedure og om ordningen som helhed mv.

§ 2. For betaling efter § 1 fastsættes følgende takst:

Gebyret fastsættes til 9.775 kr. i 2012-priser.

§ 3. Godkendelsessekretariatet opkræver betaling efter § 1 på vegne af Energistyrelsen.

Stk. 2. Gebyret opkræves ved udstedelse af godkendelse og fornyelse af godkendelser i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelser, såfremt det skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af krav for opretholdelse af en godkendelse i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Stk. 3. Godkendelsessekretariatet sender den samlede indbetaling for udstedelse af godkendelser månedsvis til Energistyrelsen.

Stk. 4. Energistyrelsen afholder godkendelsessekretariatets aflønning af den samlede indbetaling for udstedelse af godkendelser.

Stk. 5. Betaling til godkendelsessekretariatet foretages af Energistyrelsen kvartalsvis bagud og reguleres efter aktivitetsniveau i henhold til indgået resultatkontrakt.

§ 4. Taksten for godkendelse reguleres med prisudviklingen hvert år den 1. januar.

§ 5. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af godkendelsessekretariatet i medfør af nærværende bekendtgørelse.

§ 6. Afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energistyrelsen.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet indsendes til godkendelsessekretariatet, der er forpligtet til inden for 4 uger at vurdere og meddele, om klagen giver anledning til at ændre den trufne afgørelse. Såfremt godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal klager have meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar.

Stk. 3. Såfremt klager ikke får medhold, videresendes klagen til Energistyrelsen sammen med godkendelsessekretariatets redegørelse for sagen. Godkendelsessekretariatet skal videresende klagen og redegørelsen til Energistyrelsen senest en uge efter meddelelse til klager om godkendelsessekretariatets afgørelse, jf. stk. 2.

Stk. 4. Godkendelsessekretariatet skal straks orientere Energistyrelsen om modtagne klager, eventuelle meddelelser til klager om forsinket svar og om meddelelser til klager om, at klager ikke får medhold.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Stk. 2. Ansøgninger om godkendelser i henhold til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand, kan indsendes fra den 1. april 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 21. januar 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Peter Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.