Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Indledning

I bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 2013 er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. I denne vejledning beskrives anvendelsen af reglerne, og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer.

Til kapitel 1

Betingelser for tilskud

Til § 1

Selvstændigt erhvervsdrivende kan få støtte i form af tilskud til bevarelsen af beskæftigelsen i deres selvstændige virksomhed, hvis deres arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i forhold til deres virksomhed. Virksomheden skal drives som hovedbeskæftigelse her i landet. Virksomheden drives som hovedbeskæftigelse både ved tilkendelse af tilskud og i hele perioden, hvor tilskuddet bliver udbetalt.

Til stk. 1, nr. 1:

Vurderingen, af om arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat i virksomheden, hviler på de samme hensyn som ved tilkendelse af fleksjob for lønmodtagere. Dog skal arbejdsevnen kun være nedsat i forhold til arbejdet i virksomheden og ikke i forhold til ethvert erhverv.

Til stk. 1, nr. 2:

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal anvende sin arbejdsevne i virksomheden mest muligt. Konstaterer kommunen, at en selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed, arbejder i væsentligt omfang med andet arbejde, skal kommunen vurdere, om den selvstændige fortsat opfylder betingelserne for ret til tilbud om støtte i form af tilskud. Det skal sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende lægger de timer i virksomheden, som personen er i stand til.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om der er tale om andet arbejde i væsentligt omfang. Det kan fx være, hvis arbejdet er af mere fast karakter, den selvstændige i gennemsnit arbejder omkring fem timer eller mere om ugen, den selvstændige driver anden sideløbende virksomhed mere end nogle få timer om ugen, eller den selvstændige arbejder i væsentligt omfang svarende til mindst 30 timer om ugen i visse perioder om året.

Til stk. 1, nr. 5:

Forud for den første tilkendelse af tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i selvstændig virksomhed er det en betingelse, at den selvstændige har drevet virksomheden i væsentligt omfang i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder.

Arbejdskravet skal kun være opfyldt ved første tilkendelse af tilskud. Det er dog en betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende driver virksomheden som hovedbeskæftigelse i hele perioden med tilskud.

Selvstændigt erhvervsdrivende, som får tilskud efter denne bekendtgørelse, og som omdanner virksomheden til fx et anpartsselskab, anses ikke for at have etableret en ny virksomhed, hvis virksomheden i øvrigt fortsætter i uændret form.

Til § 2

Til stk. 2

Af § 2, stk. 2, fremgår, at en medarbejdende ægtefælle kan ansættes som lønmodtager i et fleksjob i en erhvervsvirksomhed, hvor begge deltager i driften af den enes eller begges erhvervsvirksomhed, hvis der i medfør af kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, er indgået en lønaftale mellem 2 ægtefæller, som tillægges skattemæssig virkning. Denne praksis var også gældende, da denne bekendtgørelse trådte i kraft. En medarbejdende ægtefælle kan fortsat ansættes som lønmodtager i den enes eller den fælles virksomhed, hvis der er indgået en lønaftale i medfør af kildeskattelovens § 25 A, stk. 7.

Det er en betingelse for at medarbejdende ægtefælle kan få fleksløntilskud som lønmodtager, at den medarbejdende ægtefælle er visiteret til fleksjob efter § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Er der ikke indgået en lønaftale, er den medarbejdende ægtefælle omfattet af de regler, der i øvrigt gælder for selvstændigt erhvervsdrivende.

Til kapitel 2

Kommunens sagsbehandling

Til § 3

Ophør med tilskud

Vurderer kommunen, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke længere er berettiget til tilskud, skal kommunen træffe afgørelse om, at tilskuddet bortfalder.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der får tilskud til drift af selvstændig virksomhed efter denne bekendtgørelse, er ikke visiteret til fleksjob. Det betyder, at en selvstændigt erhvervsdrivende, som ophører med at modtage tilskud efter stk. 1 ikke er berettiget til ledighedsydelse eller fleksjob som lønmodtager. Kommunen kan dog visitere personen til fleksjob, hvis personen opfylder de almindelige betingelser herfor.

Der gælder ikke særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, som ophører med at modtage tilskud efter stk. 1. Hvis personen ønsker at modtage ydelser fra det offentlige, skal personen derfor opfylde de almindelige betingelser herfor.

Til § 4

Kommunen skal efter 2½ år med tilskud vurdere, om betingelserne for tilskuddet fortsat er opfyldt. Kommunen skal i den forbindelse have en personlig samtale med den selvstændigt erhvervsdrivende.

Det er her en forudsætning for fortsat udbetaling af tilskud, at den selvstændige godtgør over for kommunen, at pågældende personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne.

Det er også en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag. Hvis det er nødvendigt for at konstatere, om personen driver virksomheden aktivt, skal den pågældende endvidere give andre oplysninger fx regnskaber, så kommunen kan vurdere, om der drives selvstændig virksomhed.

Hvis kommunen vurderer, at betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, skal kommunen træffe afgørelse om, at den selvstændige ikke længere er berettiget til tilskud, jf. § 3, stk. 3.

Når en person har fået tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i sin selvstændige virksomhed i 4½ år, skal jobcenteret udarbejde en status på baggrund af ændringer i arbejdstid, skånehensyn samt tilbagemeldinger fra den selvstændige, hvor der tages stilling til, om den selvstændige kan overgå til ordinær beskæftigelse eller skal forblive i fleksjobordningen.

Er det åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan blive bedre, eller er arbejdsevnen yderligere nedsat, vil kommunen uden større sagsbehandling kunne bevilge nye fem år med tilskud jf. § 3, stk. 1.

Kommunen vil normalt kunne træffe afgørelse på baggrund af den udarbejdede status, og skal derfor ikke forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Hvis kommunen vurderer, at der på ny er behov for en tværfaglig afklaring for at kunne træffe afgørelse, kan kommunen forelægge sagen for rehabiliteringsteamet.

Til § 5

Inden kommunen første gang træffer afgørelse om tilkendelse af tilbud om støtte i form af tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende, skal kommunen forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Kommunen skal på baggrund af den forberedende del af rehabiliteringsplanen vurdere nedsættelsen af arbejdsevnen. Den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsevne skal ikke afprøves i anden virksomhed inden tilkendelse af tilskud.

Kommunen skal i samarbejde med den selvstændigt erhvervsdrivende udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del.

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde en systematisk beskrivelse af den selvstændigt erhvervsdrivendes ressourcer og udfordringer i forbindelse med drift af virksomheden, hvor alle relevante forhold i den selvstændiges samlede situation indgår, jf. bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden beskæftigelsesrettet indsats.

Til § 6

Udbetaling af tilskud

Kommunen udbetaler én gang om måneden 1/12 af det årligt beregnede tilskuddet til den selvstændigt erhvervsdrivendes Nemkonto. Efter skattereglerne anses tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende som personlig indkomst. Tilskuddet skal derfor holdes uden for virksomhedsregnskabet. Til gengæld skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Kommunen skal indeholde skat af tilskuddet, da tilskuddet betragtes som personlig indkomst og dermed A-indkomst.

I det kalenderår, hvor selvstændigt erhvervsdrivende får tilkendt tilskuddet første gang, skal kommunen også udbetale 1/12 af det beregnede årlige tilskud pr. måned.

Eksempel

En person får tilkendt tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed fra 1. marts 2013. Kommunen har beregnet det årlige tilskud i 2013 til kr. 60.000. Personen kan i 2013 få tilskud med 60.000 kr. divideret med 12 måneder lig med 5.000 kr. om måneden i 10 måneder (1. marts til 31. december 2013).

Til kapitel 2

Beregning af tilskud

Til § 7

Til stk. 3 - Efterbetaling og tilbagebetaling

Ændres den skattepligtige indkomst, som ligger til grund for tidligere beregninger af tilskud, skal kommunen foretage en ny beregning af tilskuddet med virkning for det pågældende tilskudsår, hvis ændringen har betydning for tilskuddets størrelse. Ansætter skattemyndighederne skønsmæssigt virksomhedens skattepligtige indkomst for et regnskabsår eller indkomstår, som hidtil har ligget til grund for beregningen af satsen, kan året ikke bruges som grundlag for beregning, jf. § 10, stk. 3, og § 11, stk. 1.

Til § 7 og 8

Eksempel

En person (P) bliver tilkendt tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed pr. 1. januar 2014. Personen har haft følgende årsindtægt:

År
Årsindtægt i virksomheden
2011
400.000 kr.
2012
200.000 kr.
2013
150.000 kr.
2014
150.000 kr.
2015
150.000 kr.
2016
150.000 kr.

År 2014:

P vil være berettiget til 37.000 kr. i tilskud i 2014 (127.000 kr. (2013 niveau) minus 90.000 kr. ((400.000 kr. plus 200.000 kr.) divideret med 2 gange 30 pct.))

P’s samlede indtægt i 2014 er 187.000 kr. (150.000 kr. fra virksomhed plus 37.000 kr. tilskud)

År 2015:

P vil være berettiget til 74.500 kr. i tilskud i 2015 (127.000 kr. (2013 niveau) minus 52.500 kr. ((200.000 kr. plus 150.000 kr.) divideret med 2 gange 30 pct.))

P’s samlede indtægt i 2015 er 224.500 kr. (150.000 kr. fra virksomhed plus 74.500 kr. tilskud)

År 2016

P vil være berettiget til 82.000 kr. i tilskud i 2014 (127.000 kr. (2013 niveau) minus 45.000 kr. ((150.000 kr. plus 150.000 kr.) divideret med 2 gange 30 pct.))

P’s samlede indtægt i 2016 er 232.000 kr. (150.000 kr. fra virksomhed plus 82.000 kr. tilskud)

Kommunen skal foretage nedskrivningen af grundtilskuddet på baggrund af 2 regnskabsår. Det gælder også, selv om driften af virksomheden kun har givet overskud i et af regnskabsårene. I regnskabsår, hvor virksomheden har haft underskud sættes overskuddet til 0 kr. inden gennemsnittet af de to regnskabsår beregnes.

Eksempel

En selvstændigt erhvervsdrivende (S) skal have beregnet tilskud i 2013. Virksomhedens regnskab viste i 2010 overskud på 200.000 kr., i 2011 underskud på 50.000 kr. og i 2012 underskud på 10.000 kr. Kommunen beregner tilskuddet ud fra år 2010 og 2012, som er de to bedste regnskabsår.

Nedsættelsen af grundtilskuddet bliver beregnet således:

30 pct. af ((200.000 kr. plus 0 kr.) divideret med 2) = 30.000 kr.

Det månedlige tilskud i 2013 bliver: (127.000 kr. (2013 niveau) minus 30.000 kr.) divideret med 12 måneder = 8.083,33 kr.

Til § 8

Til stk. 1.

Ved et helt regnskabsår forstås et regnskabsår, hvor selvstændigt erhvervsdrivende hele året har drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse. Virksomheden skal drives som hovedbeskæftigelse, for den selvstændige kan få tilskud. Tilskuddets størrelse kan derfor ikke beregnes på baggrund af regnskabsår, hvor virksomheden en del af året har været bibeskæftigelse, eller hvor der er udbetalt anden støtte til virksomheden end tilskud efter denne bestemmelse.

Er der ingen regnskabsår inden for de seneste tre år, som kan danne grundlag for beregning af tilskud, sættes tilskuddet til nul kr. for det pågældende tilskudsår.

Ved beregningsperioden forstås den periode/de perioder, som dækker de regnskabsår, der bruges til at beregne nedsættelsen af grundtilskuddet.

Kun hele regnskabsår kan indgå i beregningen af tilskuddet. En virksomheds regnskabsår er som hovedregel på 12 måneder. En virksomheds første regnskabsperiode kan være på mere eller mindre end 12 måneder, dog højest 18 måneder. Senere regnskabsår kan ved godkendt omlægning af regnskabsperioden være på mere eller mindre end 12 måneder. Det sidste år i en virksomheds samlede regnskabsperiode skal altid være på 12 hele måneder.

Vægtning af regnskabsår, der er på mere eller mindre end 12 måneder

Indgår virksomhedens første regnskabsår i beregningen, og er dette på mere eller mindre end 12 måneder (dog minimum 26 uger/6 måneder), omregnes beregningsgrundlaget og arbejdsindkomsten i forhold til hele år.

Eksempel 1:

Regnskabsår
Måneder i regnskabsåret
Årsindtægt
Årsindtægt til beregning af tilskuddet
1
6
30.000 kr.
60.000 kr.
(30.000 kr.* 12 måneder divideret med 6 måneder)
2
12
40.000 kr.
40.000 kr.
3
12
40.000 kr.
40.000 kr.

Det vil i eksemplet være regnskabsår 1 og 3, som skal lægges til grund for beregning af tilskuddet

Eksempel 2:

Regnskabsår
Måneder i regnskabsåret
Årsindtægt
Årsindtægt til beregning af tilskuddet
1
16
50.000 kr.
37.500 kr.
(50.000 kr.* 12 måneder divideret med 16 måneder)
2
12
40.000 kr.
40.000 kr.
3
12
40.000 kr.
40.000 kr.

Det vil i eksemplet være regnskabsår 2 og 3, som skal lægges til grund for beregning af tilskuddet

Til stk. 2

Når kommunen første gang beregner tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende skal det ske på baggrund de seneste afsluttede regnskabsår på tilkendelsestidspunktet. Det kan indebære, at beregningsgrundlaget for de to første tilskudsår bliver det samme.

Eksempel

En selvstændigt erhvervsdrivende tilkendes tilskud fra 1. juni 2013. Virksomhedens regnskabsår slutter 1. marts. Kommunen beregner tilskuddet for 2013 på baggrund af de seneste tre hele regnskabsår, der er afsluttet inden 1. juni 2013. Dvs. de årsregnskab der er afsluttet 1. marts 2013, 1. marts 2012 og 1. marts 2012.

Kommunen skal i slutningen af 2013 beregne tilskuddet for 2014 på baggrund af de seneste tre hele regnskabsår, der er afsluttet inden 1. november 2013. Dvs. de årsregnskab, der er afsluttet 1. marts 2013, 1. marts 2012 og 1. marts 2012. Tilskuddet i 2013 og 2014 bliver således beregnet ud fra samme års- og arbejdsindkomst.

Til stk. 3

Perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, orlovsydelse eller dagpenge under midlertidigt ophør, med hovedbeskæftigelse sidestilles med hovedbeskæftigelse i relation til afgørelsen af, om der foreligger 3 hele regnskabsår, jf. § 8, stk. 1. Ydelserne skal derfor også medregnes i opgørelsen af årsindtægten.

Årsindtægten i virksomheden beregnes efter de samme principper, som danner grundlag for beregning af dagpengesatsen til selvstændige i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændig erhvervsdrivende.

Til stk. 4

Foreligger der ikke to hele regnskabsår indenfor de seneste tre år, beregnes tilskuddet ud fra ét helt regnskabsår. Er der ingen hele regnskabsår, der kan bruges til beregning af tilskuddet, fastsættes tilskuddet til 0 kr. Regnskabsår kan godt anvendes til beregning, selvom årsindtægten er sat til 0 kr. efter § 10, stk. 4.

Til § 9

Til stk. 1.

Virksomhedens årsindtægt afgør hvilken regnskabsperiode, der lægges til grund for nedsættelsen af tilskuddet. Er årsindtægten den samme i flere af de tre regnskabsår, er det de seneste regnskabsår, der lægges til grund. Anden arbejdsindkomst i regnskabsperioden nedsætter tilskuddet, men er ikke afgørende for opgørelsesperioden.

Eksempel

En person (P) bliver tilkendt tilskud til bevarelse af beskæftigelsen i egen virksomhed fra den 1. januar 2013. Virksomhedens regnskabsår starter 1. april.

P har i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 haft en årsindtægt på 150.000 kr. Da årsindtægten er den samme i de tre seneste regnskabsår, lægges gennemsnittet af de to seneste regnskabsår til grund for beregningen.

Den gennemsnitlige årsindtægt for de to bedste af de seneste tre regnskabsår er således 150.000 kr. (150.000 kr. år 2012 plus 150.000 kr. år 2011 divideret med 2 år)

Personen har desuden fået indberettet følgende lønindkomst i indkomstregistret

1. april 09 til 31. marts 2010
50.000 kr.
(år 2010)
1. april 10 til 31. marts 2011
20.000 kr.
(år 2011)
1. april 11 til 31. marts 2012
10.000 kr.
(år 2012)

Personens gennemsnitlige lønindkomst i beregningsperioden er 15.000 kr. (10.000 kr. år 2012 plus 20.000 kr. år 2011 divideret med 2)

Personens tilskud i 2013 fastsættes til 127.000 kr. (2013 niveau) minus 30 pct. af 165.000 kr. (150.000 kr. i gennemsnitlig årsindtægt plus 15.000 kr. i gennemsnitlig lønindkomst). Det svarer til 77.500 kr. i tilskud i 2013.

Til stk. 2 og 3.

Opgørelsen af arbejdsindkomst sker ud fra oplysningerne i indkomstregisteret og den selvstændiges supplerende oplysninger om indtægter.

Arbejdsindkomsten består som udgangspunkt af oplysninger om løn, som kan hentes i indkomstregisteret. Indkomstregisteret indeholder ikke oplysninger om alle forhold om arbejdsindkomst. Fx indberettes ikke perioder om anden selvstændig virksomhed, ferie med feriegodtgørelse, beskæftigelse i udlandet og overenskomstmæssige fridage i et beskæftigelsesforhold.

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal hvert år inden den 1. november sende ny opgørelse til kommunen, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende på tro og love give oplysninger til kommunen om arbejdsindkomst, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Til § 10

Opgørelse af årsindtægten med revisorattestation

Årsindtægten opgøres med udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige overskud/underskud, der reguleres, så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed. Renteindtægter og -udgifter og andre finansielle poster, der vedrører finansiering af selve driften og forrentning af virksomhedens egenkapital, indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Efter forslaget skal arbejdsindkomst kun nedsætte tilskuddet én gang. Er arbejdsindkomsten medregnet i virksomhedens årsindkomst, skal den ikke også nedsætte tilskuddet som anden arbejdsindkomst.

I. Personligt drevne virksomheder

Udgangspunktet ved opgørelsen af beregningsgrundlaget er virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Beløbet skal svare til det, der fremgår af selvangivelsen og seneste årsopgørelse. Opgørelsen sker uden hensyn til eventuel anvendelse af virksomhedsskattelovens regler (virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen).

I det følgende eksempel vises, hvilket beløb fra årsopgørelsen, der skal bruges ved beregningen. Den selvstændigt erhvervsdrivende har i eksemplet anvendt virksomhedsordningen. Kun den øverste del af årsopgørelsen er medtaget.

Eksempel:
       
         
ÅRSOPGØRELSE
Personlig indkomst
Før arbejds-
markedsbidrag
Arbejds-
markedsbidrag
Efter arbejds-
markedsbidrag
Saldo
Over/underskud af virksomhed/udlejningsejendom
113.045 kr.
     
Renteindtægter virksomhed
753 kr.
     
Renteudgifter virksomhed
(20.725 kr.)
     
Kapitalafkast
(25.766 kr.)
     
Indkomst til virksomhedsbeskatning
(65.262 kr.)
     
Resultat af virksomhed
2.045 kr.
144 kr.
1.901 kr.
 

Den post, der skal bruges ved beregningen, er »Over/underskud af virksomhed/udlejningsejendom«, dvs. 113.045 kr. Det er altid denne post, der bruges ved beregningen, også selv om virksomhedsordningen ikke anvendes.

A. Enkeltmandsvirksomheder

Virksomhedens skattemæssige overskud/underskud tillægges:

1) Ægtefællens eventuelle lønindkomst fra virksomheden, hvis ægtefællen har haft sin hovedbeskæftigelse i virksomheden.

2) Foretagne fradrag for investeringsfondshenlæggelser.

3) Foretagne fradrag for underskud før renter og andre finansielle poster af bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed.

4) Andre foretagne fradrag, der ikke vedrører virksomhedens primære drift, fx underskud ved anparter.

5) Sygedagpenge modtaget af den selvstændige og den medarbejdende ægtefælle for sygefravær i virksomheden. Ægtefællens sygedagpenge kan kun medregnes, hvis ægtefællen har haft sin hovedbeskæftigelse i virksomheden.

Virksomhedens skattemæssige overskud/underskud fratrækkes:

1) Overskud før renter og andre finansielle poster af bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed.

2) Andre indtægter, der ikke vedrører virksomhedens primære drift, fx vedrørende forpagtning, udlejning eller anpartsvirksomhed.

B. Interessentskaber

Har virksomheden været drevet i interessentskabsform, bruges samme fremgangsmåde som ved beregningen under I, A. Hvis interessenten er et selskab, henvises til II.

Beregningsgrundlaget tillægges også lønindkomst eller andre arbejdsbetingede, skattepligtige ydelser fra interessentskabet.

Herefter anses beregningsgrundlaget som udtryk for den selvstændiges og den eventuelle ægtefælles hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed.

II. Aktieselskaber og anpartsselskaber

For en selvstændigt erhvervsdrivende, som er aktie- eller anpartsindehaver, sker beregningen på grundlag af den selvstændiges og den eventuelle ægtefælles samlede andel af selskabets regulerede overskud/underskud. Der tillægges skattepligtige, arbejdsbetingede ydelser fra selskabet.

Opgørelsen af selskabets regulerede overskud/underskud sker med udgangspunkt i selskabets skattepligtige indkomst.

Selskabets skattepligtige indkomst tillægges:

1) Alle fratrukne renteudgifter og kurstab.

2) Overførte underskud fra tidligere år.

3) Andre udgifter, der ikke vedrører selskabets primære drift.

Selskabets skattepligtige indkomst fratrækkes:

1) Renteindtægter og kursgevinster.

2) Skattepligtig del af udbytteindtægter.

3) Andre indtægter, der ikke vedrører virksomhedens primære drift.

Den selvstændiges og den eventuelle ægtefælles samlede andel af det således regulerede overskud/underskud svarer til den del af selskabets kapital, ægtefællerne ejer i alt i det valgte regnskabsår. Der tillægges skattepligtige, arbejdsbetingede ydelser fra selskabet, der vedrører det valgte år i form af:

1) Løn inkl. selskabets indbetalinger til pensionsordninger.

2) Bestyrelseshonorar og tantieme.

3) Andre skattepligtige ydelser fra selskabet, som fx fri bil, telefon og bolig.

Herefter anses beregningsgrundlaget som udtryk for den selvstændiges og den eventuelle ægtefælles hidtidige arbejdsfortjeneste ved drift af selvstændig virksomhed i selskabsform.

III. Øvrige virksomhedsformer, herunder kommanditselskaber

Ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændigt erhvervsdrivende, som driver virksomhed i form af kommanditselskab, er opgørelsen afhængig af, om komplementaren, eller eventuelt kommanditisten, er et selskab (aktie- eller anpartsselskab) eller en eller flere personer. Der henvises derfor til I og II.

Drives virksomheden i anden virksomhedsform, fx forening eller fond, og personen undtagelsesvis ikke kan anses for at være lønmodtager, må det afgøres konkret, om opgørelsen skal foretages efter I eller II.

IV. Særlige forhold vedrørende opgørelsen

A. Blandede indkomster

Arbejdsindkomst, som selvstændigt erhvervsdrivende har sideløbende med drift af virksomheden, indgår ikke i beregningsgrundlaget i virksomheden, men nedsætter tilskuddet som anden arbejdsindkomst efter § 10.

B. Flere virksomheder

Indtægt fra selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse indgå ikke i beregningsgrundlaget for virksomheden, jf. I. A, men nedsætter tilskuddet som anden arbejdsindkomst efter § 9.

C. Virksomheder med finansieringsaktiviteter

Indtægter og udgifter, der vedrører en virksomheds finansieringsaktivitet, kan ikke indgå i beregningsgrundlaget, medmindre det godtgøres, at aktiviteten er en væsentlig og sædvanlig del af virksomhedens drift.

Til § 11

Selvstændigt erhvervsdrivende, som driver enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, kan få beregnet tilskuddet på grundlag af sine seneste årsopgørelser i stedet for et revisorattesteret skema, jf. § 10. Grundlaget for beregningen er virksomhedens skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Det beløb fra årsopgørelsen, der skal lægges til grund ved beregningen, er det, der fremgår af posten »Over/underskud af virksomhed/udlejningsejendom«, jf. eksemplet i vejledningen til § 10, stk. 1.

Satsen beregnes uden hensyn til eventuel anvendelse af virksomhedsskatteloven (virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen).

Det er en betingelse, at beløbet ikke er takseret eller på anden måde helt eller delvis skønsmæssigt ansat af skattemyndighederne.

Det er også en betingelse, at beløbet kun vedrører den selvstændiges indkomst fra hovedbeskæftigelsen. Årsopgørelsen kan derfor ikke bruges, hvis beløbet også indeholder overskud eller underskud fra anden virksomhed, der ikke den selvstændiges hovedbeskæftigelse. Det gælder fx bibeskæftigelse, udlejning, forpagtning eller anparter.

Har ægtefællen deltaget i virksomheden, kan årsopgørelserne ikke bruges, men beregningen skal ske efter § 10.

Den selvstændige skal erklære:

1) at årsopgørelserne ønskes anvendt som beregningsgrundlag,

2) at beløbet alene vedrører den selvstændiges hovedbeskæftigelse, og

3) at skattemyndighederne for de valgte år ikke har takseret eller på anden måde skønsmæssigt har ansat beløbet.

Den selvstændige skal desuden fremlægger dokumentation fra kommunen for sygedagpenge, der er modtaget i det valgte beregningsår.

Til § 12

Ægtefæller

Beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne udgør altid 50 pct. af den samlede opgjorte årsindtægt. Det gælder, selv om den ene ægtefælle har lønarbejde. Det gælder også, hvis ægtefællerne ikke bruger samme regnskabsår.

Den selvstændiges beregningsgrundlag udgør i disse tilfælde en forholdsmæssig del af den samlede, opgjorte årsindtægt svarende til det tidsrum, hvor den selvstændige har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og faktisk har arbejdet i virksomheden.

Til stk. 4

I den selvstændiges beregningsgrundlag skal der altid ske fradrag for indkomst, der må anses for indtjent af ægtefællen, selv om denne ikke har sin hovedbeskæftigelse i virksomheden.

Når der er overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle, fradrages dette beløb.

I andre tilfælde skal værdien af ægtefællens arbejdsindsats opgøres skønsmæssigt og fradrages i beregningsgrundlaget. Værdien af arbejdsindsatsen ansættes til lønudgiften ved ansættelse af fremmed arbejdskraft til ægtefællens arbejdsfunktion i virksomheden.

Hvis ægtefællen har været aflønnet i virksomheden, sker der ikke fradrag.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 18. januar 2013

Kirsten Brix Pedersen

/ Charlotte Hvid Olavsgaard