Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af budgetlovens §§ 2-4

I medfør af § 20, stk. 2, i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012, fastsættes, at lovens §§ 2-4 træder i kraft den 1. februar 2013.

Finansministeriet, den 18. januar 2013

Bjarne Corydon

/ Torben Steen Hansen