Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Folkebibliotekerne
Kapitel 2 De statslige og statsstøttede biblioteker
Kapitel 3 Fælles bestemmelser
Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

I medfør af § 4, § 13, stk. 4, § 20, stk. 6, § 22, stk. 2, § 23, stk. 2, § 27, stk. 2, og § 31, stk. 3, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes materialer m.v.

§ 1. Folkebibliotekerne skal hvert år under hensyn til virkeområdets karakter anskaffe en passende del af udgivne danske værker.

Stk. 2. Forinden der disponeres over materialer, der er udskilt af folkebibliotekernes samlinger, og som skønnes egnet til genbrug, skal disse tilbydes Statsbiblioteket.

Stk. 3. Med hensyn til folkebibliotekernes materialeforpligtelse ligestilles dvd med videogrammer, når der er tale om analog eller digital lagring af levende billeder med eller uden lyd.

§ 2. Kommunen kan opkræve depositum eller kræve kaution af en bruger, som låner materiale på folkebiblioteket, såfremt brugeren ikke har fast bopæl i kommunen.

§ 3. Hvor et folkebibliotek driver en afdeling i en institution eller en virksomhed, betragtes afdelingens materialer som en del af folkebibliotekets materialesamling, medmindre andet aftales.

§ 4. Ved materialernes katalogisering og klassificering anvendes de regler, der er udarbejdet til brug ved fremstilling af den danske nationalbibliografi.

Folkebibliotekernes salg af ydelser, der udbydes i konkurrence med private

§ 5. Kommunen skal forinden den afgiver tilbud på og indgår aftale om udførelse af en opgave, der udbydes i konkurrence med private, jf. lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, foretage en kalkulation af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med kommunens varetagelse af den pågældende opgave eller den pågældende type af opgave.

Stk. 2. Prisen på en opgave fastsættes således, at de med opgaven forbundne kalkulerede samlede omkostninger som minimum dækkes af indtægten ved udførelsen af opgaven.

§ 6. Kalkulationen af en kommunes samlede omkostninger ved udførelse af en opgave i henhold til lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, skal omfatte

1) alle de direkte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, for eksempel løn incl. pensionsbidrag og andre løndele samt over- og merarbejde, tjenesterejser, materialer og specielt anskaffet apparatur, og

2) alle de indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, for eksempel indirekte lønomkostninger, andel af fællesomkostninger til for eksempel ledelse, administration, husleje, udstyr, udvikling m.v. og lovpligtige forsikringer, pensionsforpligtigelser, forrentning af driftskapital, forrentning og afskrivning af anlægsværdier samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen.

§ 7. Kommunen skal for de opgaver, der udbydes i henhold til lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4, foretage løbende registrering af de med opgaverne forbundne indtægter og omkostninger, jf. § 6.

Stk. 2. Hvert år optages i kommunens årsregnskab en regnskabsmæssig redegørelse, hvori der redegøres for de samlede faktiske indtægter og omkostninger, der er forbundet med udførelsen af opgaver efter lovens § 20, stk. 1, jf. stk. 4. Redegørelsen skal indeholde en samlet status for årets aktiviteter på området samt oplysninger om status for aktiviteterne for de to seneste regnskabsår.

Folkebibliotekernes lånesamarbejde og udlån til brugere med bopæl i andre kommuner

§ 8. Betaling for lån, der formidles som led i folkebibliotekernes lånesamarbejde, jf. lovens § 22, stk. 1, fastsættes til 25 kr. pr. materialeenhed. Gebyret inkluderer håndteringsomkostninger. Der kan endvidere opkræves betaling for forsendelsesomkostninger. Den nævnte takst kan reguleres med den generelle pris- og lønudvikling.

§ 9. En långivende kommune kan i henhold til lovens § 23, stk. 1, opkræve betaling for netto-udlån til borgere fra en anden kommune, der overstiger 7% af den låntagende kommunes samlede udlån. En låntagende kommune kan dog kun blive afkrævet betaling fra en långivende kommune, såfremt det mellemkommunale lån overstiger 1000 materialeenheder.

Stk. 2. Såfremt den långivende kommunes bibliotek virker som centralbibliotek med bred materialeoverbygningsforpligtelse, skal netto-udlånet overstige 10%, før betaling kan opkræves. For centralbiblioteker med begrænset materialeoverbyg- ningsforpligtelse gælder minimumsgrænsen på 10% for de materialeområder, hvor biblioteket har overbygningsforpligtelse, mens minimumsgrænsen på 7% gælder for bibliotekets øvrige materialeområder. Centralbiblioteker uden materialeoverbygningsforpligtelse er ligestillet med almindelige folkebiblioteker, jf. stk 1. Minimumsgrænsen på 1000 materialeenheder, jf. stk. 1, gælder også ved beregning af mellemkommunal betaling for så vidt angår centralbiblioteker.

Stk. 3. En låntagende kommunes samlede udlån omfatter udlånet fra eget biblioteksvæsen til egne borgere, til borgere fra andre kommuner og til andre biblioteker. Såfremt en kommune har etableret samarbejde med andre kommuner om fælles drift af et folkebibliotek eller har indgået overenskomst med andre kommuner om hel biblioteksbetjening, jf. lovens § 3, indgår udlånet fra de i fællesskabet eller overenskomsten deltagende kommuner i opgørelsen af det samlede lån.

Stk. 4. En långivende kommunes mellemkommunale lån opgøres efter fradrag for den låntagende kommunes mellemkommunale lån til den långivende kommune. Fradraget foretages ved beregningen af minimumsgrænsen på 1000 materialeenheder og ved beregningen af det samlede lån, der kan opkræves betaling for.

Stk. 5. Betalingen fastsættes til 10 kr. pr. materialeenhed, der udlånes. Taksten kan reguleres med den generelle pris- og lønudvikling. Opkrævningsperioden følger kalenderåret, og betaling kan først opkræves efter periodens udløb. Varsling skal ske senest 18 måneder før opkrævningstidspunktet, det vil sige senest den 1. juli, 6 måneder før opkrævningsperioden starter. Varsling skal ledsages af et tilbud om bibliotekssamarbejde med den pågældende kommune. Forpligtelsen til at varsle gælder kun første gang, en kommune iværksætter opkrævning.

Kapitel 2

De statslige og statsstøttede biblioteker

§ 10. Statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til lovens § 13, stk. 2 og 3, kan under hensyn til bibliotekets formål i særlige tilfælde prioritere betjeningen af bibliotekets primære brugere. Ved de primære brugere forstås forskere, studerende, ansatte og andre tilknyttet de institutioner, som biblioteket betjener.

Stk. 2. Bibliotekerne kan i særlige tilfælde opkræve depositum eller kræve kaution af brugere, der ikke indgår i bibliotekets primære brugergruppe.

§ 11. Biblioteksstyrelsen offentliggør årligt hvilke statslige og statsstøttede biblioteker, der har forpligtelser i henhold til lovens § 13, stk. 2 og 3.

§ 12. En særlig serviceydelse, jf. lovens § 27, stk. 1, tilvejebringes ved en særlig omkostningskrævende foranstaltning.

Stk. 2. En særlig serviceydelse skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

Begrænsning i adgangen til at hjemlåne materiale og udelukkelse af lånere

§ 13. Råder et biblioteket over materiale, der er særlig kostbart, som kun findes i få eksemplarer, eller som af andre grunde er mindre egnet til hjemlån, kan biblioteket fastsætte begrænsninger i adgangen til lån af materialet.

§ 14. Det enkelte bibliotek kan under hensyn til bibliotekets ressourcer i bibliotekets reglement fastsætte begrænsninger for den enkelte låners samlede antal lån og reserveringer af materialer.

§ 15. Udelukkelse efter lovens § 31 kan ske, såfremt en bruger i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand.

Stk. 2. Udelukkelse efter lovens § 31 kan endvidere ske, såfremt en bruger skylder at betale gebyr, der er fastsat efter lovens §§ 21 og 28, hvis det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover.

Stk. 3. Udelukkelse af en bruger efter stk. 1 og stk. 2 skal ske med 7 dages skriftligt varsel. Såfremt udelukkelse efter stk. 1 vedrører misligholdelse af det i § 14 nævnte materiale, kan udelukkelsen ske uden varsel.

Stk. 4. Bringer brugeren mellemværendet med biblioteket til ophør, for eksempel ved at levere materialet tilbage, ved at erstatte beskadiget materiale, eller ved at betale skyldige gebyrer, skal udelukkelsen ophøre.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 4. februar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2005 om biblioteksvirksomhed.

Kulturministeriet, den 31. januar 2013

Marianne Jelved

/ Katrine Tarp