Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ved forsinket betaling har fordringshaver ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. til dækning af inddrivelsesomkostninger, uden at det påvirker fordringshavers eventuelle øvrige betalingskrav efter stk. 1 og 4.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som nævnt i rentelovens § 7, stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

3. I § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Dette gælder dog ikke, hvis fordringshavers rimelige og relevante omkostninger faktisk overstiger dette beløb. 2. pkt. finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som nævnt i rentelovens § 7, stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013 og gælder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den 31. januar 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen