Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Husstandsindkomst
Kapitel 2 Opgørelse af forventet indkomst på ansøgningstidspunktet
Kapitel 3 Opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

I medfør af § 8, stk. 2 og 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Husstandsindkomst

§ 1. Boligstøtteåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Husstandsindkomsten opgøres ved beregning af individuel boligstøtte som den forventede indkomst på årsbasis efter § 8 i lov om individuel boligstøtte.

Kapitel 2

Opgørelse af forventet indkomst på ansøgningstidspunktet

§ 2. Den forventede indkomst efter boligstøttelovens § 8, stk. 1 og 3, for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer opgøres ved ansøgning om individuel boligstøtte som indkomsten på ansøgningstidspunktet omregnet til årsbasis. Formuetillæg efter boligstøttelovens § 8, stk. 6, opgøres på ansøgningstidspunktet efter lovens § 8 a.

Kapitel 3

Opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen

§ 3. Den forventede indkomst efter boligstøttelovens § 8, stk. 1 og 3, for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer til brug for den årlige omregning pr. 1. januar efter § 43 i lov om individuel boligstøtte, opgøres på grundlag af den indkomst, der for hver enkelt er noteret af Udbetaling Danmark i boligstøttesagen den 1. december i året forud for boligstøtteåret.

Stk. 2. Det enkelte husstandsmedlems personlige indkomst opgjort efter stk. 1, opreguleres med en procentsats, der fastsættes af Social- og Integrationsministeren. Det enkelte husstandsmedlems negative personlige indkomst reguleres ikke. Det enkelte husstandsmedlems kapitalindkomst og aktieindkomst som fastsat i lovens § 8, stk. 1 og 3, opreguleres ikke.

Stk. 3. Den således beregnede indkomst betegnes »den fremskrevne indkomst«.

Stk. 4. Formuetillæg til brug for den årlige omregning efter boligstøttelovens § 8, stk. 6, opgøres efter lovens § 8 a.

§ 4. Hvis summen af de i boligstøttelovens § 8, stk. 1 og 3, nævnte indkomster for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer opgjort af skattemyndighederne ved årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår er større end den fremskrevne indkomst opgjort efter § 3, stk. 1-2, lægges denne højere indkomst i stedet til grund ved den årlige omregning pr. 1. januar. Indkomsten reguleres ikke.

Stk. 2. Dog anvendes indkomsten opgjort efter § 3, hvis der i det i stk. 1 nævnte slutlignede indkomstår eller senere er sket ændring i den personkreds, der udgør ansøgerens husstandsmedlemmer, eller hvis der i perioden er meddelt Udbetaling Danmark nedgange i husstandsindkomsten, der har medført omberegning af boligstøtten efter boligstøttelovens § 44.

Stk. 3. I indkomsten opgjort af skattemyndighederne ved årsopgørelsen, jf. stk. 1, fradrages den supplerende pensionsydelse efter § 72 d i lov om social pension inden sammenligningen efter stk. 1, med indkomsten efter § 3, stk. 1-2.

§ 5. Hvis summen af de i boligstøttelovens § 8, stk. 1-3, nævnte indkomster for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer pr. 1. januar i boligstøtteåret er faldet med mindst 10.000 kr. på årsbasis i forhold til den fremskrevne indkomst opgjort efter § 3 eller indkomsten opgjort efter § 4, stk. 1, og hvis støttemodtageren giver meddelelse til Udbetaling Danmark herom inden 1. februar i boligstøtteåret, beregnes boligstøtten med virkning fra 1. januar på grundlag af den ændrede indkomst.

Stk. 2. Hvis summen af de i boligstøttelovens § 8, stk. 1-3, nævnte indkomster for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer pr. 1. januar i boligstøtteåret er forøget med mindst 18.800 kr., jf boligstøttelovens § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1, for året i forhold til den forventede indkomst for året opgjort efter § 3, stk. 1-2, eller § 4, beregnes boligstøtten på grundlag af den ændrede indkomst omregnet til årsbasis med virkning fra 1. januar.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte ophæves samtidig.

Social- og Integrationsministeriet, den 11. februar 2013

Karen Hækkerup

/ Bent Nielsen