Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed

(Differentierede og øgede afgifter ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1258 af 18. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 103 a affattes således:

»§ 103 a. Hos den, der har tilladelse efter § 39, stk. 1, til forhandling til brugere af lægemidler til produktionsdyr, opkræver Sundhedsstyrelsen en afgift som fastsat i stk. 2-5 til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Stk. 2. Afgiften fastsættes til 0,77 pct. af forhandlerens omsætning af simple smalspektrede penicilliner til produktionsdyr.

Stk. 3. Afgiften fastsættes til 10,77 pct. af forhandlerens omsætning af kritisk vigtige antibiotika til produktionsdyr.

Stk. 4. Afgiften fastsættes til 5,44 pct. af forhandlerens omsætning af øvrige antibiotika til produktionsdyr.

Stk. 5. Afgiften fastsættes til 0,77 pct. af forhandlerens omsætning af øvrige lægemidler til produktionsdyr, idet der dog ikke fastsættes en afgift, for så vidt angår forhandlerens omsætning af vacciner til produktionsdyr.«

§ 2

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1259 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 71 b, stk. 3, ophæves.

2. Efter § 71 b indsættes:

»§ 71 c. Hos apoteker, som til brugere forhandler lægemidler til produktionsdyr, opkræver Sundhedsstyrelsen en afgift som fastsat i stk. 2-5 til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Stk. 2. Afgiften fastsættes til 0,77 pct. af apotekets omsætning af simple smalspektrede penicilliner til produktionsdyr.

Stk. 3. Afgiften fastsættes til 10,77 pct. af apotekets omsætning af kritisk vigtige antibiotika til produktionsdyr.

Stk. 4. Afgiften fastsættes til 5,44 pct. af apotekets omsætning af øvrige antibiotika til produktionsdyr.

Stk. 5. Afgiften fastsættes til 0,77 pct. af apotekets omsætning af øvrige lægemidler til produktionsdyr, idet der dog ikke fastsættes en afgift, for så vidt angår forhandlerens omsætning af vacciner til produktionsdyr.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. Uanset § 103 a, stk. 2-5, i lov om lægemidler som affattet ved denne lovs § 1 fastsættes afgiften i en periode fra lovens ikrafttræden til 2,04 pct. af forhandlerens samlede omsætning af lægemidler til produktionsdyr. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter tidspunktet for denne periodes afslutning.

Stk. 3. Uanset § 71 c, stk. 2-5, i lov om apoteksvirksomhed som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, fastsættes afgiften i en periode fra lovens ikrafttræden til 2,04 pct. af apotekets samlede omsætning af lægemidler til produktionsdyr. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter tidspunktet for denne periodes afslutning.

Givet på Amalienborg, den 29. januar 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag