Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012, bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012 og bekendtgørelse nr. 971 af 28. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 15 som nyt nummer:

»15 a. AM-2233 ((2-iodphenyl)[1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl]methanon).«

2. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 78 som nyt nummer:

»78 a. Ethylphenidat (ethyl[[2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)]acetat]).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 30. januar 2013

Astrid Krag

/ Lars Petersen