Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om hittegods

Herved bekendtgøres lov om hittegods, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 9. juli 2009, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1245 af 18. december 2012 og § 11 i lov nr. 736 af 25. juni 2014.

§ 1. Hittegods skal snarest muligt afleveres til politiet, medmindre finderen ved, hvem ejeren er, og straks tilbageleverer det til denne.

Stk. 2. Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner, forlystelsesetablissementer, forretninger, offentlige befordringsmidler og lignende steder, kan afleveres til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hittegods kan opbevares af institutionen, forretningen m.v. i indtil 30 dage. Er hittegodset ikke udleveret til ejeren inden 30 dages forløb, skal det straks afleveres til politiet.

Stk. 3. Politiet kan tillade, at de i stk. 2 nævnte institutioner, forretninger m.v. opbevarer andet hittegods end penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende i indtil 3 måneder, hvis institutionen opbevarer hittegodset på betryggende måde og fører en fortegnelse over det med oplysning om, hvor, hvornår og af hvem det er fundet.

§ 2. Er politiet i stand til at fastslå, hvem hittegodset tilhører, tilsiges ejeren til at afhente det. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at politiet kan udlevere hittegods på anden måde.

Stk. 2. Hvis ejeren ikke kendes eller ikke afhenter det fundne, drager politiet omsorg for, at det opbevares på forsvarlig måde.

Stk. 3. Hvis ejeren ikke kendes, foranstalter politiet en bekendtgørelse om fundet optaget i et eller flere egnede medier, medmindre dette på grund af det fundnes art eller værdi skønnes unyttigt.

§ 3. Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når han melder sig og godtgør sin ret, inden det er bortsolgt, og når han betaler findeløn og de i anledning af fundet påløbne omkostninger.

§ 4. Melder ejeren sig ikke inden udløbet af 3 måneder regnet fra hittegodsets indlevering til politiet og afhenter det fundne, bortsælges det ved politiets foranstaltning ved offentlig auktion eller offentligt tilgængelig internetauktion. Hittegodscykler og -knallerter kan dog bortsælges ved offentlig auktion eller offentligt tilgængelig internetauktion, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

Stk. 2. Hittegods, der er af så ringe værdi, at det ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

Stk. 3. En offentligt tilgængelig internetauktion skal afholdes i overensstemmelse med udbyderens almindelige auktionsvilkår.

Stk. 4. Auktionslederen eller udbyderen af internetauktionen kan træffe bestemmelse om, at hittegods, som forgæves er forsøgt bortsolgt ved auktionssalg i overensstemmelse med denne lov, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål.

§ 5. Er hittegodset udsat for hurtig fordærvelse, eller ville opbevaring af det i øvrigt medføre en væsentlig værdiforringelse eller være forbundet med uforholdsmæssig store omkostninger, kan det bortsælges straks, og salget kan da ske på anden måde end ved auktion.

Stk. 2. Ejeren har i disse tilfælde, når han melder sig inden udløbet af den i § 4, stk. 1, 1. pkt., fastsatte frist, krav på salgssummen med fradrag af findeløn og omkostninger.

§ 6. Tilbageleveres hittegodset af politiet til ejeren, eller får han i det i § 5 nævnte tilfælde salgssummen for hittegodset udbetalt, fastsætter politidirektøren en findeløn under hensyntagen til hittegodsets art og værdi, findestedet og de nærmere omstændigheder ved fundet.

§ 7. Hvis ejeren ikke afhenter det fundne inden udløbet af de i § 4, stk. 1, fastsatte frister eller dog inden det fundnes bortsalg efter fristens udløb, tilfalder der finderen en tredjedel af det ved salget indkomne beløb med fradrag af omkostningerne. Resten tilfalder statskassen.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af beløbet efter stk. 1 til finderen.

§ 7 a. Lovens §§ 2-7 finder ikke anvendelse på hittegods med en af politiet anslået værdi på under 500 kr.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om hittegods omfattet af stk. 1.

§ 8. Justitsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.

§ 9. Bestemmelserne om glemte eller tabte genstande i lov om DSB1) eller administrative forskrifter herom udstedt i medfør af loven berøres ikke af denne lov. Tilsvarende gælder, for så vidt angår bestemmelserne om danefæ m.v. i museumsloven og bestemmelserne om optagelse af husdyr i lov om mark- og vejfred.

§ 10. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. juli 1952.

Stk. 2. Fra lovens ikrafttræden ophæves patent af 28. september 1767 vedrørende hittegods, der findes i København, og plakaterne af 8. juni 1811 og 5. december 1812 vedrørende hittegods, der findes henholdsvis i købstæderne og på landet.


Lov nr. 1245 af 18. december 20122) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 736 af 25. juni 20143) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 13

Stk. 1. (Udelades)

Stk. 2. §§ 1-4, § 5, nr. 1, og §§ 6-11 træder i kraft den 1. juli 2014.

Justitsministeriet, den 4. juli 2014

Karen Hækkerup

/ Rikke-Louise Ørum Petersen

Officielle noter

1) Lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 6. august 1996, er ophævet ved § 30, stk. 2, i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed m.v., der trådte i kraft den 21. maj 1998. § 50 i lov om DSB (om glemte og tabte genstande) er ikke videreført i lov om jernbanevirksomhed m.v.

2) Lovændringen vedrører § 4, stk. 2, § 6, stk. 2-4, og § 7 a.

3) Lovændringen vedrører § 2, stk. 3, § 4, stk. 1, 3 og 4, og § 7, stk. 2.