Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (30. januar 2013)

Justitsministeren (Morten Bødskov):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

(Lovforslag nr. L 127)

Formålet med lovforslaget er for det første at gennemføre de ændringer i retsplejeloven og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere Europarådets hvidvask- og terrorfinansieringskonvention fra 2005. Dette sker ved at indføre regler om tavshedspålæg og hjemmel til at fuldbyrde udenlandske konfiskationsafgørelser, som er omfattet af konventionen.

Formålet med lovforslaget er for det andet at gennemføre de ændringer i udleveringsloven, der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering.

Den tredje tillægsprotokol fra 2010 har til formål at indføre en forenklet procedure for udlevering af lovovertrædere til lande uden for EU og Norden i tilfælde, hvor den person, der skal udleveres, og den anmodede stat har meddelt samtykke hertil.

Med den fjerde tillægsprotokol fra 2012 moderniseres en række af bestemmelserne i udleveringskonventionen. Det drejer sig bl.a. om konventionens bestemmelse om, i hvilke tilfælde en person, der er udleveret, kan drages til ansvar for andre lovovertrædelser begået før udleveringen, end den eller de, den pågældende er udleveret for.

Med lovforslagets vedtagelse styrkes Danmarks muligheder for at tage del i et smidigt og effektivt internationalt samarbejde om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Herudover styrkes mulighederne for at udlevere lovovertrædere til retsforfølgning i det land, hvor de har begået en strafbar handling, samtidig med at hensynet til den enkeltes retssikkerhed tilgodeses.

Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget i medfør af grundlovens § 19 sit samtykke til, at Danmark ratificerer den nævnte konvention og de nævnte tillægsprotokoller.

Lovforslaget indeholder herudover forslag om justering af udleveringslovens regler om forbud mod dobbelt strafforfølgning, hvorefter der ikke kan ske udlevering, når den, der søges udleveret, allerede er dømt eller frifundet for den samme strafbare handling.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om en præcisering af udleveringslovens bestemmelse om tilladelse til gennemtransport, idet der tilvejebringes udtrykkelig hjemmel til anvendelse af en række straffeprocessuelle tvangsindgreb i forbindelse hermed.

Den del af lovforslaget, der indeholder forslag om justering af udleveringslovens regler om forbud mod dobbelt strafforfølgning, fremsættes på baggrund af en kendelse, som Højesteret afsagde den 17. december 2012. På den baggrund – og under hensyntagen til, at kendelsen er afsagt, efter det oprindelige lovforslag blev sendt i høring – har denne del af lovforslaget ikke været sendt i høring.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.