Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 15. november 2012 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet

Den 15. november 2012 undertegnedes i Paris en aftale mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet. Aftalen og et tilknyttet aftalememorandum har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA
 
Aftale mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet
     
Whereas, the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark (each, a “Party”) have a longstanding and close relationship with respect to mutual assistance in tax matters and desire to conclude an agreement to improve international tax compliance by further building on that relationship,
 
Eftersom regeringen i Amerikas Forenede Stater og regeringen i Kongeriget Danmark (hver betegnet som en ”Part”) har et langvarigt og nært forhold med hensyn til gensidig bistand i skattesager og ønsker at indgå en aftale for at forbedre efterrettelighed vedrørende international beskatning ved at udbygge dette forhold,
     
Whereas, Article 26 of the Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Washington on August 19, 1999 . as amended (“the Convention”) authorizes exchange of information for tax purposes, including on an automatic basis,
 
Eftersom artikel 26 i Overenskomsten mellem Regeringen i Amerikas Forenede Stater og Regeringen i Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet i Washington den 19. august 1999, som ændret, (”Overenskomsten”) giver hjemmel til udveksling af oplysninger til brug i skattesager, herunder automatisk informationsudveksling,
     
Whereas, the United States of America enacted provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), which introduce a reporting regime for financial institutions with respect to certain accounts,
 
Eftersom Amerikas Forenede Stater har gennemført bestemmelser, som almindeligvis er kendt som Foreign Account Tax Compliance Act (”FATCA”), som indfører en indberetningsordning for finansielle institutter med hensyn til visse konti,
     
Whereas, the Government of the Kingdom of Denmark is supportive of the underlying policy goal of FATCA to improve tax compliance,
 
Eftersom regeringen i Kongeriget Danmark støtter FATCAs underliggende politiske målsætning om at forbedre efterrettelighed vedrørende beskatning,
     
Whereas, FATCA has raised a number of issues, including that Danish financial institutions may not be able to comply with certain aspects of FATCA due to domestic legal impediments,
 
Eftersom FATCA har medført en række problemer, herunder at danske finansielle institutter kan være forhindret i opfylde visse aspekter i FATCA på grund af begrænsninger i national lovgivning,
     
Whereas, the Government of the United States of America collects information regarding certain accounts maintained by U. S. financial institutions held by residents of Denmark and is committed to exchanging such information with the Government of the Kingdom of Denmark and pursuing equivalent levels of exchange,
 
Eftersom regeringen i Amerikas Forenede Stater indsamler oplysninger vedrørende visse konti, som personer hjemmehørende i Danmark har i amerikanske finansielle institutter, og er forpligtet til at udveksle disse oplysninger med regeringen i Kongeriget Danmark og stræbe efter lige niveauer for udveksling,
     
Whereas, the Parties are committed to working together over the longer term towards achieving common reporting and due diligence standards for financial institutions,
 
Eftersom Parterne er forpligtet til at arbejde sammen på langt sigt mod at opnå samme standarder for indberetning og for passende omhu (due diligence) for finansielle institutter,
     
Whereas, the Government of the United States of America acknowledges the need to coordinate the reporting obligations under FATCA with other U. S. tax reporting obligations of Danish financial institutions to avoid duplicative reporting,
 
Eftersom regeringen i Amerikas Forenede Stater anerkender behovet for at koordinere forpligtelserne for indberetning efter FATCA med andre amerikanske skatterelaterede indberetningsforpligtelser for danske finansielle institutter for at undgå dobbelt indberetning,
     
Whereas, an intergovernmental approach to FATCA implementation would address legal impediments and reduce burdens for Danish financial institutions,
 
Eftersom et mellemstatsligt tiltag til gennemførelse af FATCA kan løse juridiske begrænsninger og nedsætte byrder for danske finansielle institutter,
     
Whereas, the Parties desire to conclude an agreement to improve international tax compliance and provide for the implementation of FATCA based on domestic reporting and reciprocal automatic exchange pursuant to the Convention and subject to the confidentiality and other protections provided for therein, including the provisions limiting the use of the information exchanged under the Convention,
 
Eftersom Parterne ønsker at indgå en aftale for at forbedre efterrettelighed vedrørende international beskatning og sørge for gennemførelsen af FATCA på grundlag af national indberetning og gensidig automatisk udveksling efter Overenskomsten og under hensyn til tavshedspligten og den øvrige beskyttelse, som er fastlagt heri, herunder bestemmelserne om begrænsning af anvendelsen af oplysninger, som udveksles efter Overenskomsten,
     
Now, therefore, the Parties have agreed as follows:
 
Er Parterne derfor nu blevet enige om følgende:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Definitions
 
Definitioner
     
1. For purposes of this agreement and any annexes thereto (“Agreement”), the following terms shall have the meanings set forth below:
 
1. I denne aftale og ethvert bilag hertil (Aftalen) har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:
a)
The term “United States” means the United States of America, including the States thereof; the term, however, does not include the U. S. Territories. Any reference to a “State” of the United States includes the District of Columbia.
 
a)
Udtrykket “De Forenede Stater” betyder Amerikas Forenede Stater, herunder dens stater; udtrykket omfatter imidlertid ikke amerikanske territorier. Enhver henvisning til en ”stat” i De Forenede Stater omfatter District of Columbia.
b)
The term “U. S. Territory” means American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the U. S. Virgin Islands.
 
b)
Udtrykket ” amerikanske territorier” betyder Amerikansk Samoa, Commonwealth of Northern Mariana Islands, Guam, Commonwealth of Puerto Rico eller De Amerikanske Jomfruøer.
c)
The term “IRS” means the U. S. Internal Revenue Service.
 
c)
Udtrykket “IRS” betyder den amerikanske Internal Revenue Service.
d)
The term “Denmark” means the Kingdom of Denmark; the term, however, does not comprise the Faroe Islands or Greenland.
 
d)
Udtrykket “Danmark” betyder Kongeriget Danmark; udtrykket omfatter imidlertid ikke Færøerne eller Grønland.
e)
The term “Partner Jurisdiction” means a jurisdiction that has in effect an agreement with the United States to facilitate the implementation of FATCA. The IRS shall publish a list identifying all Partner Jurisdictions.
 
e)
Udtrykket “partnerjurisdiktion” betyder en jurisdiktion, som har en aftale, der har fået virkning, med de Forende Stater til at lette gennemførelsen af FATCA. IRS vil offentliggøre en liste, som identificerer alle partnerjurisdiktioner.
f)
The term “Competent Authority” means:
 
f)
Udtrykket ”kompetent myndighed” betyder:
 
(1)
in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and
   
(1)
i De Forenede Stater: finansministeren eller dennes delegerede; og
 
(2)
in the case of Denmark, the Minister for Taxation or his authorized representative.
   
(2)
i Danmark: skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.
g)
The term “Financial Institution” means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company.
 
g)
Udtrykket “finansielt institut” betyder et forvaltningsinstitut, et indskudsinstitut, en investeringsenhed eller et specificeret forsikringsselskab.
h)
The term “Custodial Institution” means any entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others. An entity holds financial assets for the account of others as a substantial portion of its business if the entity’s gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20 percent of the entity’s gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on December 31 (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the entity has been in existence.
 
h)
Udtrykket “forvaltningsinstitut” (Custodial Institution) betyder enhver enhed, der som en væsentlig del af dens forretningsvirksomhed besidder finansielle aktiver for andres regning. En enhed besidder finansielle aktier for andres regning som en væsentlig del af dens forretningsvirksomhed, hvis enhedens bruttoindkomst, der kan henføres til besiddelse af finansielle aktiver og dertil knyttede finansielle tjenesteydelser, svarer til eller overstiger 20 pct. af enhedens bruttoindkomst i den mindste af: (i) den tre års-periode, som slutter den 31. december (eller den sidste dag af en regnskabsperiode, som ikke følger kalenderåret) forud for det år, hvor beslutningen træffes; eller (ii) den periode, hvor enheden har eksisteret.
i)
The term “Depository Institution” means any entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.
 
i)
Udtrykket ”indskudsinstitut” (Depository Institution) betyder enhver enhed, der accepterer indskud som sædvanligt led i bankvirksomhed eller lignende forretningsvirksomhed.
j)
The term “Investment Entity” means any entity that conducts as a business (or is managed by an entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:
 
j)
Udtrykket “investeringsenhed” (Investment Entity) betyder enhver enhed, der som led i forretningsvirksomhed udfører (eller bliver administreret af en enhed, der som led i forretningsvirksomhed udfører) en eller flere af følgende aktiviteter eller operationer for eller på vegne af en kunde:
 
(1)
trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;
   
(1)
handel med pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser, derivater m.v.), valutaveksling, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsættelige værdipapirer, eller råvareterminskontrakter;
 
(2)
individual and collective portfolio management; or
   
(2)
individuel og kollektiv porteføljeforvaltning; eller
 
(3)
otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons.
   
(3)
anden form for investering, administration eller forvaltning af kapital eller penge på vegne af andre personer.
 
This subparagraph 1(j) shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of “financial institution” in the Financial Action Task Force Recommendations.
   
Dette litra (j) i stykke 1 skal fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med tilsvarende sprogbrug fastsat i definitionen af ”finansielt institut” i anbefalingerne fra Financial Action Task Force.
k)
The term “Specified Insurance Company” means any entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.
 
k)
Udtrykket ”specificeret forsikringsselskab” (Specified Insurance Company) betyder enhver enhed, som er et forsikringsselskab (eller holdingselskab til et forsikringsselskab), som udsteder – eller er forpligtet til at foretage betalinger med hensyn til – en forsikringsaftale med kontantværdi (Cash Value Insurance Contract) eller en annuitetsaftale.
l)
The term “Danish Financial Institution” means (i) any Financial Institution resident in Denmark, but excluding any branches of such Financial Institution that are located outside Denmark, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in Denmark, if such branch is located in Denmark.
 
l)
Udtrykket “dansk finansielt institut” betyder (i) ethvert finansielt institut, der er hjemmehørende i Danmark, med undtagelse af enhver filial af et sådant finansielt institut, der er beliggende uden for Danmark, og (ii) enhver filial af et finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i Danmark, hvis en sådan filial er beliggende i Danmark.
m)
The term “Partner Jurisdiction Financial Institution” means (i) any Financial Institution resident in a Partner Jurisdiction, but excluding any branches of such Financial Institution that are located outside the Partner Jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in the Partner Jurisdiction, if such branch is located in the Partner Jurisdiction.
 
m)
Udtrykket “partnerjurisdiktions finansielt institut” betyder (i) ethvert finansielt institut, der er hjemmehørende i en partnerjurisdiktion, med undtagelse af enhver filial af et sådant finansielt institut, der er beliggende uden for partnerjurisdiktionen, og (ii) enhver filial af et finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i partnerjurisdiktionen, hvis en sådan filial er beliggende i partnerjurisdiktionen.
n)
The term “Reporting Financial Institution” means a Reporting Danish Financial Institution or a Reporting U. S. Financial Institution, as the context requires.
 
n)
Udtrykket “indberettende finansielt institut” betyder et indberettende dansk finansielt institut eller et indberettende amerikansk finansielt institut, alt efter sammenhængen.
o)
The term “Reporting Danish Financial Institution” means any Danish Financial Institution that is not a Non-Reporting Danish Financial Institution.
 
o)
Udtrykket ”indberettende dansk finansielt institut” betyder ethvert dansk finansielt institut, som ikke er et ikke-indberettende dansk finansielt institut.
p)
The term “Reporting U. S. Financial Institution” means (i) any Financial Institution that is resident in the United States, but excluding any branches of such Financial Institution that are located outside the United States, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in the United States, if such branch is located in the United States, provided that the Financial Institution or branch has control, receipt, or custody of income with respect to which information is required to be exchanged under subparagraph (2)(b) of Article 2 of this Agreement.
 
p)
Udtrykket ”indberettende amerikansk finansielt institut” betyder (i) ethvert finansielt institut, der er hjemmehørende i De Forenede Stater, med undtagelse af enhver filial af et sådant finansielt institut, der er beliggende uden for De Forenede Stater, og (ii) enhver filial af et finansielt institut, der ikke er hjemmehørende i De Forenede Stater, hvis en sådan filial er beliggende i De Forenede Stater, forudsat at det finansielle institut eller filialen kontrollerer eller modtager indkomst eller har indkomst i forvaring, med hensyn til hvilken indkomst oplysninger skal udveksles i henhold til denne aftales artikel 2, stykke 2, litra b.
q)
The term “Non-Reporting Danish Financial Institution” means any Danish Financial Institution, or other entity resident in Denmark that is identified in Annex II as a Non-Reporting Danish Financial Institution or that otherwise qualifies as a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI under relevant U. S. Treasury Regulations.
 
q)
Udtrykket ”ikke-indberettende dansk finansielt institut” betyder ethvert dansk finansielt institut eller anden enhed, der er hjemmehørende i Danmark, som er identificeret i bilag II som et ikke-indberettende dansk finansielt institut, eller som på anden måde kvalificerer som et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut (deemed compliant FFI), som en fritaget retmæssig ejer (exempt beneficial owner), eller som et undtaget fremmed finansielt institut (excepted FFI) i henhold til relevante amerikanske skatteforskrifter.
r)
The term “Nonparticipating Financial Institution” means a nonparticipating FFI, as that term is defined in relevant U. S. Treasury Regulations, but does not include a Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution other than a Financial Institution identified as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to paragraph 2 of Article 5.
 
r)
Udtrykket ”ikke-deltagende finansielt institut” betyder et fremmed finansielt institut, som ikke deltager, således som dette udtryk er defineret i relevante amerikanske skatteforskrifter, men omfatter ikke et dansk finansielt institut eller et andet partnerjurisdiktions finansielt institut, bortset fra et finansielt institut, der er identificeret som et ikke-deltagende finansielt institut i henhold til artikel 5, stykke 2.
s)
The term “Financial Account” means an account maintained by a Financial Institution, and includes:
 
s)
Udtrykket ”finansiel konto” betyder en konto, der føres af et finansielt institut, og omfatter:
 
(1)
in the case of an entity that is a Financial Institution solely because it is an Investment Entity, any equity or debt interest (other than interests that are regularly traded on an established securities market) in the Financial Institution;
   
1)
for så vidt angår en enhed, som er et finansielt institut, alene fordi det er en investeringsenhed: enhver andel i egenkapital eller gæld (bortset fra andele, der regelmæssigt handles på et etableret værdipapirmarked) i det finansielle institut.
 
(2)
in the case of a Financial Institution not described in subparagraph 1(s)(1) above, any equity or debt interest in the Financial Institution (other than interests that are regularly traded on an established securities market), if (i) the value of the debt or equity interest is determined, directly or indirectly, primarily by reference to assets that give rise to U. S. Source Withholdable Payments, and (ii) the class of interests was established with a purpose of avoiding reporting in accordance with this Agreement; and
   
2)
for så vidt angår et finansielt institut, som ikke er beskrevet i stykke 1, litra s, nr. 1, ovenfor: enhver andel i egenkapital eller gæld i det finansielle institut (bortset fra andele, der regelmæssigt handles på et etableret værdipapirmarked), hvis (i) værdien af andelen i egenkapitalen eller gælden bliver bestemt – direkte eller indirekte – hovedsagligt under hensyn til aktiver, som ville medføre kildeskattepligtige betalinger med amerikansk kilde, og (ii) denne type andel er oprettet med et formål om at undgå indberetning i overensstemmelse med denne aftale; og
 
(3)
any Cash Value Insurance Contract and any Annuity Contract issued or maintained by a Financial Institution, other than a noninvestment-linked, nontransferable immediate life annuity that is issued to an individual and monetizes a pension or disability benefit provided under an account, product, or arrangement identified as excluded from the definition of Financial Account in Annex II.
   
3)
enhver forsikringsaftale med kontantværdi og enhver annuitetsaftale, som er udstedt eller føres af et finansielt institut, med undtagelse af en ikke-investeringstilknyttet, ikke-overdragelig umiddelbar livrente, der er udstedt til en fysisk person og tillægger en økonomisk værdi til pensions- eller invaliditetsydelsen , som indrømmes under en konto, produkt eller ordning, der er identificeret som undtaget fra definitionen af finansiel konto i bilag II.
 
Notwithstanding the foregoing, the term “Financial Account” does not include any account, product, or arrangement identified as excluded from the definition of Financial Account in Annex II.
   
Uanset det forestående skal udtrykket ”finansiel konto” ikke omfatte enhver konto, produkt eller ordning, der er identificeret som undtaget fra definitionen af finansiel konto i bilag II.
t)
The term “Depository Account” includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, or an account that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment certificate, certificate of indebtedness, or other similar instrument maintained by a Financial Institution in the ordinary course of a banking or similar business. A Depository Account also includes an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed investment contract or similar agreement to pay or credit interest thereon.
 
t)
Udtrykket ”indskudskonto” omfatter enhver kommerciel konto, checkkonto, opsparingskonto, tidskonto eller foliokonto eller en konto, der er dokumenteret ved et indskudsbevis, opsparingsbevis, investeringsbevis, gældsbevis eller andet tilsvarende instrument, og som føres af et finansielt institut som sædvanligt led i bankvirksomhed eller tilsvarende forretningsvirksomhed. En indskudskonto omfatter også et beløb, som opbevares af et forsikringsselskab i henhold til en garanteret investeringskontrakt eller en tilsvarende aftale om at betale eller godskrive renter af beløbet.
u)
The term “Custodial Account” means an account (other than an Insurance Contract or Annuity Contract) for the benefit of another person that holds any financial instrument or contract held for investment (including, but not limited to, a share or stock in a corporation, a note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness, a currency or commodity transaction, a credit default swap, a swap based upon a nonfinancial index, a notional principal contract, an Insurance Contract or Annuity Contract, and any option or other derivative instrument).
 
u)
Udtrykket ”forvaltningskonto” betyder en konto (bortset fra en forsikringsaftale eller annuitetsaftale) til fordel for en anden person, som indeholder ethvert finansielt instrument eller kontrakt, som ejes til investeringsformål (herunder, men ikke begrænset til, en aktie eller andel i et selskab, en obligation, et lånebevis, et gældsbrev, eller et tilsvarende bevis på gæld, en valuta- eller råvaretransaktion, en credit default swap, en swap baseret på et ikke-finansielt indeks, en notional principal contract, en forsikringsaftale eller annutitetsaftale og enhver option eller andet derivatinstrument).
v)
The term “Equity Interest” means, in the case of a partnership that is a Financial Institution, either a capital or profits interest in the partnership. In the case of a trust that is a Financial Institution, an Equity Interest is considered to be held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust. A Specified U. S. Person shall be treated as being a beneficiary of a foreign trust if such Specified U. S. Person has the right to receive directly or indirectly (for example, through a nominee) a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust.
 
v)
Udtrykket ”andel i egenkapital” betyder, for så vidt angår et interessentskab, der er et finansielt institut, enten andel i kapital eller andel i overskud i interessentskabet. For så vidt angår en trust, der er et finansielt institut, skal en andel i egenkapital anses som besiddet af enhver person, der behandles som stifter eller berettiget i hele eller en del af trusten, eller enhver anden fysisk person, der udøver endelig effektiv kontrol over trusten. En specificeret amerikansk person skal behandles som værende berettiget i en udenlandsk trust, hvis en sådan specificeret amerikansk person har retten til at modtage direkte eller indirekte (for eksempel gennem en nominel ejer) en pligtmæssig udlodning eller kan modtage direkte eller indirekte en skønsmæssig udlodning fra trusten.
w)
The term “Insurance Contract” means a contract (other than an Annuity Contract) under which the issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, morbidity, accident, liability, or property risk.
 
w)
Udtrykket ”forsikringsaftale” betyder en aftale (bortset fra en annuitetsaftale), i henhold til hvilken udstederen accepterer at betale et beløb ved indtræden af en specificeret hændelse, der omfatter døds-, sygdoms-, ulykkes-, ansvars- eller ejendomsrisiko.
x)
The term “Annuity Contract” means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more individuals. The term also includes a contract that is considered to be an Annuity Contract in accordance with the law, regulation, or practice of the jurisdiction in which the contract was issued, and under which the issuer agrees to make payments for a term of years.
 
x)
Udtrykket ”annuitetsaftale” betyder en aftale, i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage udbetalinger i en tidsperiode, der helt eller delvis bestemmes under hensyn til forventet levetid for en eller flere fysiske personer. Udtrykket omfatter også en aftale, der anses som en annuitetsaftale i henhold til lov, forskrift eller praksis i den jurisdiktion, hvor aftalen er udstedt, og i henhold til hvilken udstederen accepterer at foretage betalinger for et tidsrum af år.
y)
The term “Cash Value Insurance Contract” means an Insurance Contract (other than an indemnity reinsurance contract between two insurance companies) that has a Cash Value greater than $50,000.
 
y)
Udtrykket “forsikringsaftale med kontantværdi” betyder en forsikringsaftale (bortset fra en genforsikringsaftale for regresansvar mellem to forsikringsselskaber), som har en kontantværdi større end 50.000 USD.
z)
The term “Cash Value” means the greater of (i) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender charge or policy loan), and (ii) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract. Notwithstanding the foregoing, the term “Cash Value” does not include an amount payable under an Insurance Contract as:
 
z)
Udtrykket ”kontantværdi” betyder det største af (i) det beløb, som policeejeren er berettiget til at modtage ved opsigelse eller udløb af aftalen (bestemt uden nedsættelse for enhver betaling i forbindelse med opsigelse eller forsikringspolicelån) og (ii) det beløb, som policeejeren kan låne i henhold til eller under hensyn til aftalen). Uanset det forestående skal udtrykket ”kontantværdi” ikke omfatte et beløb, som skal betales efter en forsikringsaftale i form af
 
(1)
a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against;
   
1)
personskade- eller sygdomsydelser eller anden ydelse, der erstatter et økonomisk tab ved indtræden af den begivenhed, der er forsikret mod;
 
(2)
a refund to the policyholder of a previously paid premium under an Insurance Contract (other than under a life insurance contract) due to policy cancellation or termination, decrease in risk exposure during the effective period of the Insurance Contract, or arising from a redetermination of the premium due to correction of posting or other similar error; or
   
2)
en tilbagebetaling til policeejeren af en tidligere indbetalt præmie efter en forsikringsaftale (bortset fra en livsforsikringsaftale) som følge af annullering eller udløb af police, nedsættelse af risikoeksponering i forsikringsaftalens dækningsperiode, eller som følge af en omberegning af præmien som følge af rettelse af posteringsfejl eller anden lignende fejl; eller
 
(3)
a policy holder dividend based upon the underwriting experience of the contract or group involved.
   
3)
en udlodning til policeejer på grundlag af forsikringsudviklingen for aftalen eller gruppen.
aa)
The term “Preexisting Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Financial Institution as of December 31, 2013.
 
aa)
Udtrykket ”allerede eksisterende konto” betyder en finansiel konto, som føres af et indberettende finansielt institut pr. den 31. december 2013.
bb)
The term “Reportable Account” means a U. S. Reportable Account or a Danish Reportable Account, as the context requires.
 
bb)
Udtrykket ”indberetningspligtig konto” betyder en amerikansk indberetningspligtig konto eller en dansk indberetningspligtig konto, alt efter sammenhængen.
cc)
The term “Danish Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting U. S. Financial Institution if: (i) in the case of a Depository Account, the account is held by an individual resident in Denmark and more than $10 of interest is paid to such account in any given calendar year; or (ii) in the case of a Financial Account other than a Depository Account, the Account Holder is a resident of Denmark, including entities that certify that they are resident in Denmark for tax purposes, with respect to which U. S. source income that is subject to reporting under chapter 3 or chapter 61 of subtitle A of the U. S. Internal Revenue Code is paid or credited.
 
cc)
Udtrykket ”dansk indberetningspligtig konto” betyder en finansiel konto, som føres af et indberettende amerikansk finansielt institut, hvis (1) for så vidt angår en indskudskonto, kontoen ejes af en fysisk person, der er hjemmehørende i Danmark, og der betales renter på mere end 10 USD på en sådan konto i ethvert givet kalenderår, eller (ii) for så vidt angår en finansiel konto, som ikke er en indskudskonto, kontohaveren er hjemmehørende i Danmark, herunder enheder, som godtgør, at de er hjemmehørende i Danmark i skattemæssig henseende, med hensyn til hvilken der betales eller godskrives indkomst med amerikansk kilde, som er omfattet af indberetning i henhold til kapitel 3 eller kapitel 61 i den amerikanske Internal Revenue Codes underafdeling A.
dd)
The term “U. S. Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Danish Financial Institution and held by one or more Specified U. S. Persons or by a Non-U. S. Entity with one or more Controlling Persons that is a Specified U. S. Person. Notwithstanding the foregoing, an account shall not be treated as a U. S. Reportable Account if such account is not identified as a U. S. Reportable Account after application of the due diligence procedures in Annex I.
 
dd)
Udtrykket ”amerikansk indberetningspligtig konto” betyder en finansiel konto, som føres af et indberettende dansk finansielt institut og ejes af en eller flere specificerede amerikanske personer eller af en ikke-amerikansk enhed med en eller flere kontrollerende personer, der er specificerede amerikanske personer. Uanset det foranstående skal en konto ikke anses som en amerikansk indberetningspligtig konto, hvis en sådan konto ikke er identificeret som en amerikansk indberetningspligtig konto efter anvendelse af procedurerne for passende omhu i bilag I.
ee)
The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account for purposes of this Agreement, and such other person is treated as holding the account. In the case of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, the Account Holder is any person entitled to access the Cash Value or change the beneficiary of the contract. If no person can access the Cash Value or change the beneficiary, the Account Holders are any person named as the owner in the contract and any person with a vested entitlement to payment under the terms of the contract. Upon the maturity of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, each person entitled to receive a payment under the contract is treated as an Account Holder.
 
ee)
Udtrykket ”kontohaver” betyder den person, som det finansielle institut, der fører kontoen, har opført eller identificeret som ejer af en finansiel konto. En person, som ikke er et finansielt institut, der ejer en finansiel konto til fordel for eller for regning af en anden person som repræsentant, værge, nominel ejer, underskriftsberettiget, investeringsrådgiver eller mellemmand, skal ikke behandles som kontohaver ved anvendelsen af denne aftale, og vedkommende anden person skal behandles som kontohaver. For så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller en annuitetsaftale er kontohaver enhver person, der er berettiget til at få kontantværdien eller til at ændre den begunstigede efter aftalen. Hvis ingen person kan få kontantværdien eller kan ændre den begunstigede, er kontohaverne enhver person, der er nævnt som ejer i aftalen, og enhver person med en personlig ret til rettidige betalinger i henhold til aftalens betingelser. Når udbetalinger i henhold til en forsikringsaftale med kontantværdi eller en annuitetsaftale påbegyndes, skal enhver person, der er berettiget til at modtage en betaling i henhold til aftalen, behandles som kontohaver.
ff)
The term “U. S. Person” means a U. S. citizen or resident individual, a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, a trust if (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U. S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States. This subparagraph 1(ff) shall be interpreted in accordance with the U. S. Internal Revenue Code.
 
ff)
Udtrykket ”amerikansk person” betyder en amerikansk statsborger eller hjemmehørende fysisk person, et interessentskab eller selskab, der er oprettet i De Forenede Stater eller i henhold til lovgivningen i De Forenede Stater eller enhver af dens stater, en trust, hvis (i) en domstol i De Forenede Stater ville have myndighed i henhold til gældende lovgivning til at afsige kendelse eller dom vedrørende væsentligt alle emner med hensyn til administrationen af trusten, og (ii) en eller flere amerikanske personer har myndighed til at kontrollere alle væsentlige beslutninger for trusten, eller et dødsbo efter en afdød person, der var amerikansk statsborger eller hjemmehørende i De Forenede Stater. Dette stykke 1, litra (ff), skal fortolkes i overensstemmelse med den amerikanske Internal Revenue Code.
gg)
The term “Specified U. S. Person” means a U. S. Person, other than: (i) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets; (ii) any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U. S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (i); (iii) the United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof; (iv) any State of the United States, any U. S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing; (v) any organization exempt from taxation under section 501(a) or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U. S. Internal Revenue Code; (vi) any bank as defined in section 581 of the U. S. Internal Revenue Code; (vii) any real estate investment trust as defined in section 856 of the U. S. Internal Revenue Code; (viii) any regulated investment company as defined in section 851 of the U. S. Internal Revenue Code or any entity registered with the Securities Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U. S. C. 80a-64); (ix) any common trust fund as defined in section 584(a) of the U. S. Internal Revenue Code; (x) any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U. S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U. S. Internal Revenue Code; (xi) a dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State; or (xii) a broker as defined in section 6045(c) of the U. S. Internal Revenue Code.
 
gg)
Udtrykket ”specificeret amerikansk person” betyder en amerikansk person som ikke er: (i) et selskab, hvis aktier regelmæssigt handles på et eller flere etablerede værdipapirmarkeder; (ii) et selskab, der er medlem af samme udvidede forbundne gruppe, som defineret i paragraf 1471(e)(2) i den amerikanske Internal Revenue Code, som et selskab, der er beskrevet i litra (i); (iii) De Forenede Stater eller enhver fuldt ejet institution eller organ heraf; (iv) enhver stat i De forenede Stater, ethvert amerikansk territorium, enhver politisk underafdeling af enhver af de foranstående eller enhver fuldt ejet institution eller organ af enhver eller flere af de foranstående; (v) enhver organisation, der er fritaget for beskatning i henhold til paragraf 501 (a), eller en individuel pensionsordning, som defineret i paragraf 7701 (a) (37) i den amerikanske Internal Revenue Code; (vi) enhver bank, som defineret i paragraf 581 i den amerikanske Internal Revenue Code; (vii) enhver “real estate investment trust”, som defineret i paragraf 856 i den amerikanske Internal Revenue Code; (viii) ethvert reguleret investeringsselskab, som defineret i paragraf 851 i den amerikanske Internal Revenue Code, eller enhver enhed, som er registreret hos Securities Exchange Commission i henhold til Investment Company Act fra 1940 (15 U. S. C. 80a-64); (ix) enhver common trust fund, som defineret i paragraf 584(a) i den amerikanske Internal Revenue Code; (x) enhver trust, som er fritaget for beskatning i henhold til paragraf 664(c) i den amerikanske Internal Revenue Code, eller som er beskrevet i paragraf 4947(a)(1) i den amerikanske Internal Revenue Code; (xi) en forhandler af værdipapirer, råvarer eller finansielle derivatinstrumenter (herunder notional principal contracts, futures, forwards og optioner), der er registreret som sådan i henhold til lovgivningen i De Forenede Stater eller enhver stat; eller (xii) en mægler, som defineret i paragraf 6045(c ) i den amerikanske Internal Revenue Code.
hh)
The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement such as a trust.
 
hh)
Udtrykket ”enhed” betyder en juridisk person eller et juridisk arrangement såsom en trust.
ii)
The term “Non-U. S. Entity” means an Entity that is not a U. S. Person.
 
ii)
Udtrykket ”ikke-amerikansk enhed” betyder en enhed, som ikke er en amerikansk person.
jj)
The term “U. S. Source Withholdable Payment” means any payment of interest (including any original issue discount), dividends, rents, salaries, wages, premiums, annuities, compensations, remunerations, emoluments, and other fixed or determinable annual or periodical gains, profits, and income, if such payment is from sources within the United States. Notwithstanding the foregoing, a U. S. Source Withholdable Payment does not include any payment that is not treated as a withholdable payment in relevant U. S. Treasury Regulations.
 
jj)
Udtrykket ”kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde” betyder enhver betaling af rente (herunder enhver oprindelig udstedelsesrabat), udbytte, leje, løn, gage, præmier, livrenter, kompensationsbeløb, vederlag, godtgørelse og anden fast eller bestemmelig årlig eller periodisk gevinst, fortjeneste og indkomst, hvis en sådan betaling har kilde i De Forenede Stater. Uanset det foranstående skal en kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde dog ikke omfatte enhver betaling, der ikke behandles som en betaling omfattet af pligt til indeholdelse af kildeskat i relevante amerikanske skatteforskrifter.
kk)
An Entity is a “Related Entity” of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 percent of the vote or value in an Entity. Notwithstanding the foregoing, Denmark may treat an Entity as not a Related Entity of another Entity if the two Entities are not members of the same expanded affiliated group as defined in section 1471(e)(2) of the U. S. Internal Revenue Code.
 
kk)
En enhed er en ”forbundet enhed” af en anden enhed, hvis enten en enhed kontrollerer den anden enhed, eller de to enheder er under fælles kontrol. I denne henseende omfatter kontrol direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 pct. af stemmerne eller værdien i en enhed. Uanset det foranstående kan Danmark behandle en enhed som en ikke-forbundet enhed af en anden enhed, hvis de to enheder ikke er medlem af samme udvidede forbundne gruppe, som defineret i paragraf 1471(e)(2) i den amerikanske Internal Revenue Code.
ll)
The term “U. S. TIN” means a U. S. federal taxpayer identifying number.
 
ll)
Udtrykket ”amerikansk skatteyder-nummer” betyder amerikansk føderalt skatteyder-identifikationsnummer.
mm)
The term “Danish TIN” means a Danish taxpayer identifying number.
 
mm)
Udtrykket ”dansk skatteyder-nummer” betyder dansk skatteyder-identifikationsnummer.
nn)
The term “Controlling Persons” means the natural persons who exercise control over an entity. In the case of a trust, such term means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons” shall be interpreted in a manner consistent with the Recommendations of the Financial Action Task Force.
 
nn)
Udtrykket ”kontrollerende personer” betyder fysiske personer, der udøver kontrol over en enhed. For så vidt angår trusts betyder udtrykket stifteren, forvaltere, (eventuel) protektor, de begunstigede eller klassen af begunstigede og enhver anden fysisk person, der udøver ultimativ effektiv kontrol over trusten, og for så vidt angår et andet juridisk arrangement end en trust, betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling. Udtrykket ”kontrollerende personer” skal fortolkes på en måde i overensstemmelse med anbefalingerne fra Financial Action Task Force.
         
2. Any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires or the Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law), have the meaning that it has at that time under the law of the Party applying the Agreement, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.
 
2. Ethvert udtryk, som ikke på anden måde er defineret i denne aftale, skal, medmindre andet følger af sammenhængen, eller de kompetente myndigheder bliver enige om en fælles forståelse (som tilladt efter national lovgivning), tillægges den betydning, som det har på det tidspunkt i henhold til lovgivningen i den Part, som anvender aftalen, idet enhver betydning i denne Parts skattelove skal gå forud for den betydning, som dette udtryk er tillagt i denne Parts andre love.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Obligations to Obtain and Exchange Information with Respect to Reportable Accounts
 
Forpligtelser til at fremskaffe og udveksle oplysninger med hensyn til indberetningspligtige konti
     
1. Subject to the provisions of Article 3, each Party shall obtain the information specified in paragraph 2 of this Article with respect to all Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the other Party on an automatic basis pursuant to the provisions of Article 26 of the Convention.
 
1. Medmindre bestemmelserne i artikel 3 medfører andet, skal hver Part fremskaffe de oplysninger, der er nærmere beskrevet i denne artikels stykke 2, med hensyn til alle indberetningspligtige konti og skal årligt udveksle disse oplysninger med den anden Part på automatisk basis i overensstemmelse med bestemmelserne i Overenskomstens artikel 26.
     
2. The information to be obtained and exchanged is:
 
2. De oplysninger, der skal fremskaffes og udveksles, er:
a)
In the case of Denmark with respect to each U. S. Reportable Account of each Reporting Danish Financial Institution:
 
a)
For så vidt angår Danmark med hensyn til enhver amerikansk indberetningspligtig konto i ethvert indberettende dansk finansielt institut:
 
(1)
the name, address, and U. S. TIN of each Specified U. S. Person that is an Account Holder of such account and, in the case of a Non-U. S. Entity that, after application of the due diligence procedures set forth in Annex I, is identified as having one or more Controlling Persons that is a Specified U. S. Person, the name, address, and U. S. TIN (if any) of such entity and each such Specified U. S. Person;
   
1)
navn, adresse og amerikansk skatteyder-nummer for enhver specificeret amerikansk person, som er kontohaver af en sådan konto, og for så vidt angår en ikke-amerikansk enhed, som, efter iagttagelse af de procedurer for passende omhu, som er foreskrevet i bilag 1, bliver identificeret som havende en eller flere kontrollerende personer, der er specificerede amerikanske personer, navn, adresse og amerikansk skatteyder-nummer (hvis et sådant forefindes) for enhver sådan enhed og enhver sådan specificeret amerikansk person;
 
(2)
the account number (or functional equivalent in the absence of an account number);
   
2)
kontonummeret (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes);
 
(3)
the name and identifying number of the Reporting Danish Financial Institution;
   
3)
navn og identitetsnummer på det indberettende danske finansielle institut;
 
(4)
the account balance or value (including, in the case of a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract, the Cash Value or surrender value) as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the account was closed during such year, immediately before closure;
   
4)
kontoens saldo eller værdi (herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien) ved udløbet af det relevante kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode eller, hvis kontoen er lukket i løbet af et sådant år, umiddelbart før lukningen;
 
(5)
in the case of any Custodial Account:
   
5)
for så vidt angår enhver forvaltningskonto:
   
(A)
the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) during the calendar year or other appropriate reporting period; and
     
A)
det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, i hvert tilfælde betalt eller tilskrevet kontoen (eller med hensyn til kontoen) i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode; og
   
(B)
the total gross proceeds from the sale or redemption of property paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Danish Financial Institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the Account Holder;
     
B)
det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, for så vidt angår hvilken det indberettende danske finansielle institut har optrådt som værge, mægler, nominel ejer eller i øvrigt som repræsentant for kontohaveren.
 
(6)
in the case of any Depository Account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period; and
   
6)
for så vidt angår enhver indskudskonto det samlede bruttobeløb af renter betalt eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode; og
 
(7)
in the case of any account not described in subparagraph (5) or (6) of this paragraph, the total gross amount paid or credited to the Account Holder with respect to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Danish Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the Account Holder during the calendar year or other appropriate reporting period.
   
7)
for så vidt angår enhver konto, som ikke er beskrevet i nr. 5 eller 6 i dette stykke, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode, for hvilket det indberettende danske finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.
b)
In the case of the United States, with respect to each Danish Reportable Account of each Reporting U. S. Financial Institution:
 
b)
For så vidt angår De Forenede Stater med hensyn til enhver dansk indberetningspligtig konto i ethvert indberettende amerikansk finansielt institut:
 
(1)
the name, address, and Danish TIN of any person that is a resident of Denmark and is an Account Holder of the account;
   
1)
navn, adresse og dansk skatteyder-nummer for enhver person, der er hjemmehørende i Danmark og er kontohaver for kontoen;
 
(2)
the account number (or the functional equivalent in the absence of an account number);
   
2)
kontonummeret (eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes);
 
(3)
the name and identifying number of the Reporting U. S. Financial Institution;
   
3)
navn og identitetsnummer for det indberettende amerikanske finansielle institut;
 
(4)
the gross amount of interest paid on a Depository Account;
   
4)
bruttobeløbet af renter indbetalt på en indskudskonto;
 
(5)
the gross amount of U. S. source dividends paid or credited to the account; and
   
5)
bruttobeløbet af udbytter med amerikansk kilde betalt eller tilskrevet kontoen; og
 
(6)
the gross amount of other U. S. source income paid or credited to the account, to the extent subject to reporting under chapter 3 or 61 of subtitle A of the U. S. Internal Revenue Code.
   
6)
bruttobeløbet af anden indkomst med amerikansk kilde betalt eller tilskrevet kontoen, i det omfang sådan indkomst er undergivet indberetningspligt efter kapitel 3 eller 61 i den amerikanske Internal Revenue Code, underafdeling A.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Time and Manner of Exchange of Information
 
Tidspunkt og fremgangsmåde for udveksling af oplysninger
     
1. For purposes of the exchange obligation in Article 2, the amount and characterization of payments made with respect to a U. S. Reportable Account may be determined in accordance with the principles of Denmark’s tax laws, and the amount and characterization of payments made with respect to a Danish Reportable Account may be determined in accordance with principles of U. S. federal income tax law.
 
1. Ved udvekslingsforpligtelsen efter artikel 2 kan beløbet og betalingsklassificeringen foretaget med hensyn til en amerikansk indberetningspligtig konto fastsættes i overensstemmelse med principperne i Danmarks skattelovgivning, og beløbet og klassificeringen af betalinger foretaget med hensyn til en dansk indberetningspligtig konto kan fastsættes i overensstemmelse med amerikansk føderal indkomstskattelovgivning.
     
2. For purposes of the exchange obligation in Article 2, the information exchanged shall identify the currency in which each relevant amount is denominated.
 
2. Ved udvekslingsforpligtelsen efter artikel 2 skal udvekslede oplysninger angive den møntfod, i hvilken ethvert relevant beløb er angivet.
     
3. With respect to paragraph 2 of Article 2, information is to be obtained and exchanged with respect to 2013 and all subsequent years, except that:
 
3. Ved udvekslingsforpligtelsen efter artikel 2, stykke 2, skal oplysningerne fremskaffes og udveksles med hensyn til 2013 og alle efterfølgende år, bortset fra at:
a)
In the case of Denmark:
 
a)
for så vidt angår Danmark:
 
(1)
the information to be obtained and exchanged with respect to 2013 and 2014 is only the information described in subparagraphs (a)(1) to (a)(4);
   
1)
de oplysninger, der skal fremskaffes og udveksles med hensyn til 2013 og 2014, er kun de oplysninger, der er angivet i litra a, nr. 1-4;
 
(2)
the information to be obtained and exchanged with respect to 2015 is the information described in subparagraphs (a)(1) to (a)(7), except for gross proceeds described in subparagraph (a)(5)(B); and
   
2)
de oplysninger, der skal fremskaffes og udveksles med hensyn til 2015, er kun de oplysninger, der er angivet i litra a, nr. 1-7, bortset fra det bruttoafkast, der er angivet i litra a, nr. 5, underlitra B;
 
(3)
the information to be obtained and exchanged with respect to 2016 and subsequent years is the information described in subparagraph (a)(1) to (a)(7);
   
3)
de oplysninger, der skal fremskaffes og udveksles med hensyn til 2016 og efterfølgende år, er de oplysninger, der er angivet i litra a, nr. 1-7;
b)
In the case of the United States, the information to be obtained and exchanged with respect to 2013 and subsequent years is all of the information identified in subparagraph (b).
 
b)
for så vidt angår De Forenede Stater er de oplysninger, der skal fremskaffes og udveksles med hensyn til 2013 og efterfølgende år, de oplysninger, der er angivet i litra b.
         
4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, with respect to each Reportable Account that is a Preexisting Account, and subject to paragraph 4 of Article 6, the Parties are not required to obtain and include in the exchanged information the Danish TIN or the U. S. TIN, as applicable, of any relevant person if such taxpayer identifying number is not in the records of the Reporting Financial Institution. In such case, the Parties shall obtain and include in the exchanged information the date of birth of the relevant person, if the Reporting Financial Institution has such date of birth in its records.
 
4. Uanset denne artikels stykke 3 er parterne for så vidt angår enhver indberetningspligtig konto, som er en allerede eksisterende konto, medmindre andet følger af artikel 6, stykke 4, ikke forpligtet til at fremskaffe og lade indgå i de udvekslede oplysninger det danske skatteyder-nummer eller amerikanske skatteyder-nummer alt efter sammenhængen for enhver relevant person, hvis et sådant skatteyder-nummer ikke er arkivført hos det indberettende finansielle institut. I sådanne tilfælde skal parterne fremskaffe og lade indgå i de udvekslede oplysninger fødselsdatoen for den relevante person, hvis det indberettende finansielle institut har arkivført en sådan fødselsdato.
     
5. Subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, the information described in Article 2 shall be exchanged within nine months after the end of the calendar year to which the information relates. Notwithstanding the foregoing, the information that relates to calendar year 2013 shall be exchanged no later than September 30, 2015.
 
5. Medmindre andet følger af stykke 3 og 4 i denne artikel, skal de oplysninger, der er angivet i artikel 2, udveksles inden for ni måneder efter udløbet af det kalenderår, som oplysningerne vedrører. Uanset det foranstående skal oplysninger, der vedrører 2013, udveksles ikke senere end den 30. september 2015.
     
6. The Competent Authorities of Denmark and the United States shall enter into an agreement under the mutual agreement procedure provided for in Article 25 of the Convention, which shall:
 
6. Danmarks og De Forenede Staters kompetente myndigheder skal indgå en aftale efter den fremgangsmåde ved indgåelse af gensidige aftaler, der er fastsat ved Overenskomstens artikel 25, som skal:
a)
establish the procedures for the automatic exchange obligations described in Article 2;
 
a)
fastlægge fremgangsmåden for de forpligtelser til automatisk udveksling, som fremgår af artikel 2;
b)
prescribe rules and procedures as may be necessary to implement Article 5; and
 
b)
foreskrive de regler og fremgangsmåder, som måtte være nødvendige til gennemførelsen af artikel 5; og
c)
establish as necessary procedures for the exchange of the information reported under subparagraph 1(b) of Article 4.
 
c)
fastlægge, i det omfang det er nødvendigt, fremgangsmåder for udvekslingen af de oplysninger, som indberettes efter artikel 4, stykke 1, litra b.
7. All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged.
 
7. Alle oplysninger, som udveksles, er omfattet af den tavshedspligt og øvrige beskyttelse, som er foreskrevet i Overenskomsten, herunder de bestemmelser, som begrænser anvendelsen af de udvekslede oplysninger.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Application of FATCA to Danish Financial Institutions
 
Anvendelse af FATCA på danske finansielle institutter
     
1. Treatment of Reporting Danish Financial Institutions. Each Reporting Danish Financial Institution shall be treated as complying with, and not subject to withholding under, section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code if Denmark complies with its obligations under Articles 2 and 3 with respect to such Reporting Danish Financial Institution, and the Reporting Danish Financial Institution:
 
1. Behandling af indberettende danske finansielle institutter. Ethvert indberettende dansk finansielt institut skal behandles som efterretteligt med hensyn til, og ikke undergivet indeholdelse efter, paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code, hvis Danmark opfylder sine forpligtelser efter artikel 2 og 3 for så vidt angår et sådant indberettende dansk finansielt institut, og det indberettende danske finansielle institut:
a)
identifies U. S. Reportable Accounts and reports annually to the Danish Competent Authority the information required to be reported in subparagraph 2(a) of Article 2 in the time and manner described in Article 3;
 
a)
identificerer amerikansk indberetningspligtige konti og årligt indberetter de oplysninger, der skal indberettes efter artikel 2, stykke 2, litra a, til den danske kompetente myndighed på det tidspunkt og efter de fremgangsmåder, der er foreskrevet i artikel 3;
b)
for each of 2015 and 2016, reports annually to the Danish Competent Authority the name of each Nonparticipating Financial Institution to which it has made payments and the aggregate amount of such payments;
 
b)
for hvert af årene 2015 og 2016 årligt indberetter navnet på ethvert ikke-deltagende finansielt institut, hvortil det har foretaget betalinger, samt det samlede beløb af sådanne betalinger til den danske kompetente myndighed;
c)
complies with the registration requirements applicable to Financial Institutions in Partner Jurisdictions;
 
c)
opfylder de registreringsforpligtelser, der anvendes på finansielle institutter i partnerjurisdiktioner;
d)
to the extent that a Reporting Danish Financial Institution is (i) acting as a qualified intermediary (for purposes of section 1441 of the U. S. Internal Revenue Code) that has elected to assume primary withholding responsibility under chapter 3 of subtitle A of the U. S. Internal Revenue Code, (ii) a foreign partnership that has elected to act as a withholding foreign partnership (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U. S. Internal Revenue Code), or (iii) a foreign trust that has elected to act as a withholding foreign trust (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U. S. Internal Revenue Code), withholds 30 percent of any U. S. Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution; and
 
d)
i det omfang et indberettende dansk finansielt institut (i) fungerer som en kvalificeret mellemmand (qualified intermediary) (ved anvendelsen af paragraf 1441 i den amerikanske Internal Revenue Code), som har valgt at påtage sig en umiddelbar indeholdelsesforpligtelse efter afsnit A, kapitel 3, i den amerikanske Internal Revenue Code, (ii) er et udenlandsk interessentskab, som har valgt at fungere som et indeholdende udenlandsk interessentskab (ved anvendelsen af både paragraf 1441 og 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code), eller (iii) er en udenlandsk trust, som har valgt at fungere som en indeholdende udenlandsk trust (ved anvendelsen af både paragraf 1441 og 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code), indeholder 30 pct. af enhver kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde til ethvert ikke-deltagende finansielt institut; og
e)
in the case of a Reporting Danish Financial Institution that is not described in subparagraph (d) of this paragraph and that makes a payment of, or acts as an intermediary with respect to, a U. S. Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution, the Reporting Danish Financial Institution provides to any immediate payor of such U. S. Source Withholdable Payment the information required for withholding and reporting to occur with respect to such payment.
 
e)
for så vidt angår et indberettende dansk finansielt institut, som ikke er omfattet af litra d i dette stykke, og som foretager en betaling af, eller fungerer som mellemmand for så vidt angår, en kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde til ethvert ikke-deltagende finansielt institut, skal det indberettende danske finansielle institut videregive de oplysninger, der er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan foregå for så vidt angår en sådan betaling, til enhver umiddelbar betaler af en sådan kildeskattepligtig betaling med amerikansk kilde.
Notwithstanding the foregoing, a Reporting Danish Financial Institution with respect to which the conditions of this paragraph are not satisfied shall not be subject to withholding under section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code unless such Reporting Danish Financial Institution is identified by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2(b) of Article 5.
 
Uanset det foregående skal et indberettende dansk finansielt institut, for hvilket betingelserne i dette stykke ikke er opfyldt, ikke undergives indeholdelse efter paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code, medmindre dette indberettende danske finansielle institut er klassificeret af IRS som et ikke-indberettende dansk finansielt institut i henhold til artikel 5, stykke 2, litra b.
     
2. Suspension of Rules Relating to Recalcitrant Accounts. The United States shall not require a Reporting Danish Financial Institution to withhold tax under section 1471 or 1472 of the U. S. Internal Revenue Code with respect to an account held by a recalcitrant account holder (as defined in section 1471(d)(6) of the U. S. Internal Revenue Code), or to close such account, if the U. S. Competent Authority receives the information set forth in subparagraph 2(a) of Article 2, subject to the provisions of Article 3, with respect to such account.
 
2. Suspension af regler vedrørende uefterrettelige konti. De Forenede Stater kan ikke kræve, at et indberettende dansk finansielt institut skal indeholde skat efter paragraf 1471 eller 1472 i den amerikanske Internal Revenue Code for så vidt angår en konto tilhørende en uefterrettelig kontohaver (som fastlagt i paragraf 1471 (d) (6), i den amerikanske Internal Revenue Code) eller skal lukke en sådan konto, hvis De Forenede Staters kompetente myndighed modtager de oplysninger, der er angivet i artikel 2, stykke 2, litra a, medmindre bestemmelserne i artikel 3 medfører andet, for så vidt angår en sådan konto.
     
3. Specific Treatment of Retirement Plans. The United States shall treat as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code Danish retirement plans described and identified in Annex II. For this purpose, a Danish retirement plan includes an entity established or located in and regulated in Denmark, or a predetermined contractual or legal arrangement, operated to provide pension or retirement benefits or earn income for providing such benefits under the laws of Denmark and regulated with respect to contributions, distributions, reporting, sponsorship, and taxation.
 
3. Særlige regler for behandlingen af pensionsordninger. De Forenede Stater skal behandle danske pensionsordninger, som nævnt og beskrevet i bilag II, som et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut eller en fritaget retmæssig ejer, alt efter sammenhængen, ved anvendelsen af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code. Ved anvendelsen heraf omfatter en dansk pensionsordning en enhed, der er oprettet eller beliggende i Danmark og undergivet danske regler, eller et foruddefineret aftalemæssigt eller juridisk arrangement, som drives med det formål at yde pensioner eller andre tilbagetrækningsydelser eller at indtjene indkomst for at kunne yde sådanne fordele i overensstemmelse med dansk lovgivning, og som er reguleret for så vidt angår indbetalinger, udbetalinger, indberetning, sponsorskab og beskatning.
     
4: Identification and Treatment of Other Deemed-Compliant FFIs and Exempt Beneficial Owners. The United States shall treat each Non-Reporting Danish Financial Institution as a deemed-compliant FFI or as an exempt beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code.
 
4. Identifikation og behandling af andre skønnet efterrettelige fremmede finansielle institutter og fritagne retmæssige ejere. De Forenede Stater skal behandle ethvert ikke-indberettende dansk finansielt institut som et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut eller en fritaget retmæssig ejer, alt efter sammenhængen, ved anvendelsen af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code.
     
5. Special Rules Regarding Related Entities That Are Nonparticipating Financial Institutions. If a Danish Financial Institution, that otherwise meets the requirements of paragraph 1 of this Article or is described in paragraph 3 or 4 of this Article, has a Related Entity or branch that operates in a jurisdiction that prevents such Related Entity or branch from fulfilling the requirements of a participating FFI or deemed-compliant FFI for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code, such Danish Financial Institution shall continue to be in compliance with the terms of this Agreement and shall continue to be treated as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code, provided that:
 
5. Særlige regler for forbundne enheder, der er ikke-deltagende finansielle institutter. Hvis et dansk finansielt institut, som i øvrigt opfylder betingelserne i stykke 1 i denne artikel eller er omfattet af stykke 3 eller 4 i denne artikel, har en forbundet enhed eller filial, som opererer i en jurisdiktion, som forhindrer, at en sådan forbundet enhed eller filial opfylder kravene til et deltagende fremmed finansielt institut eller et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut ved anvendelsen af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code, skal et sådant dansk finansielt institut fortsat anses for at overholde betingelserne i denne aftale og skal fortsat behandles som et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut eller en fritaget retmæssig ejer ved anvendelsen af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code på betingelse af, at:
a)
the Danish Financial Institution treats each such Related Entity or branch as a separate Nonparticipating Financial Institution for purposes of all the reporting and withholding requirements of this Agreement and each such Related Entity or branch identifies itself to withholding agents as a Nonparticipating Financial Institution;
 
a)
det danske finansielle institut behandler enhver sådan forbundet enhed eller filial som et udskilt ikke-deltagende finansielt institut ved anvendelsen af alle indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser i denne aftale, og enhver sådan forbundet enhed eller filial giver sig til kende over for sine indeholdelsespligtige repræsentanter som et ikke-deltagende finansielt institut;
b)
each such Related Entity or branch identifies its U. S. accounts and reports the information with respect to those accounts as required under section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code to the extent permitted under the relevant laws pertaining to the Related Entity or branch; and
 
b)
enhver sådan forbundet enhed eller filial identificerer sine amerikanske konti og indberetter de oplysninger for så vidt angår sådanne konti, som kræves efter paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code, i det omfang dette er tilladt efter den relevante lovgivning, som finder anvendelse på den forbundne enhed eller filial; og
c)
such Related Entity or branch does not specifically solicit U. S. accounts held by persons that are not resident in the jurisdiction where such Related Entity or branch is located or accounts held by Nonparticipating Financial Institutions that are not established in the jurisdiction where such branch or Related Entity is located, and such branch or Related Entity is not used by the Danish Financial Institution or any other Related Entity to circumvent the obligations under this Agreement or under section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code, as appropriate.
 
c)
en sådan forbundet enhed eller filial ikke målrettet søger at tiltrække amerikanske konti tilhørende personer, der ikke er hjemmehørende i den jurisdiktion, hvori den pågældende forbundne enhed eller filial er beliggende, eller konti hos ikke-deltagende finansielle institutter, der ikke er oprettet i den jurisdiktion, hvori den pågældende forbundne enhed eller filial er beliggende, og denne forbundne enhed eller filial ikke anvendes af det danske finansielle institut eller en anden forbundet enhed til at omgå forpligtelserne efter denne aftale eller efter paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code, alt efter sammenhængen.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Collaboration on Compliance and Enforcement
 
Samarbejde om efterrettelighed og håndhævelse
     
1. Minor and Administrative Errors. Subject to any further terms set forth in a competent authority agreement executed pursuant to paragraph 6 of Article 3, a Competent Authority can make an inquiry directly to a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction where it has reason to believe that administrative errors or other minor errors may have led to incorrect or incomplete information reporting or resulted in other infringements of this Agreement. The competent authority agreement may provide that a Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority makes such an inquiry of a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction regarding the Reporting Financial Institution’s compliance with the conditions set forth in this Agreement.
 
1. Ubetydelige og administrative fejl. Medmindre andre vilkår er fastsat i en aftale mellem de kompetente myndigheder indgået i overensstemmelse med artikel 3, stykke 6, kan en kompetent myndighed rette en forespørgsel direkte til et indberettende finansielt institut i den anden jurisdiktion, når den har grund til at tro, at administrative fejl eller andre ubetydelige fejl kan have ført til ukorrekt eller ufuldstændig indberetning af oplysninger eller har medført andre overtrædelser af denne aftale. Aftalen mellem de kompetente myndigheder kan fastsætte, at en kompetent myndighed skal give meddelelse til den anden Parts kompetente myndighed, når den førstnævnte kompetente myndighed retter en sådan forespørgsel til et indberettende finansielt institut i den anden jurisdiktion angående det indberettende finansielle instituts overholdelse af de betingelser, der er fastsat i denne aftale.
     
2. Significant Non-compliance.
 
2. Væsentlig uefterrettelighed.
a)
A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority has determined that there is significant non-compliance with the obligations under this Agreement with respect to a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction. The Competent Authority of such other Party shall apply its domestic law (including applicable penalties) to address the significant non-compliance described in the notice.
 
a)
En kompetent myndighed skal give meddelelse til den anden Parts kompetente myndighed, når den førstnævnte kompetente myndighed har fastslået, at der foreligger væsentlig uefterrettelighed i forhold til forpligtelserne efter denne aftale med hensyn til et indberettende finansielt institut i den anden jurisdiktion. Den kompetente myndighed i denne anden Part skal anvende sin interne lovgivning (herunder gældende sanktioner) for at imødegå den væsentlige uefterrettelighed, der er beskrevet i meddelelsen.
b)
If, in the case of a Reporting Danish Financial Institution, such enforcement actions do not resolve the non-compliance within a period of 18 months after notification of significant non-compliance is first provided, the United States shall treat the Reporting Danish Financial Institution as a Nonparticipating Financial Institution. The IRS shall make available a list of all Reporting Danish Financial Institutions and other Partner Jurisdiction Financial Institutions that are treated as Nonparticipating Financial Institutions pursuant to this paragraph.
 
b)
Hvis, i tilfælde af et indberettende dansk finansielt institut, sådanne håndhævelsesforanstaltninger ikke løser uefterretteligheden inden for en periode på 18 måneder fra det tidspunkt, hvor meddelelse om væsentlig uefterrettelighed først blev givet, behandler De Forenede Stater det indberettende danske finansielle institut som et ikke-deltagende finansielt institut. IRS stiller en liste til rådighed over alle indberettende danske finansielle institutter og andre partnerjurisdiktioners finansielle institutter, som behandles som ikke-deltagende finansielle institutter i henhold til dette stykke.
         
3. Reliance on Third Party Service Providers. Each Party may allow Reporting Financial Institutions to use third party service providers to fulfill the obligations imposed on them by a Party, as contemplated in this Agreement, but these obligations shall remain the responsibility of the Reporting Financial Institutions.
 
3. Benyttelse af tredjepartstjenesteydere. Hver Part kan tillade indberettende finansielle institutter at benytte tredjepartstjenesteydere til at opfylde de forpligtelser, som en Part har pålagt dem, som forudsat i denne aftale, men disse forpligtelser forbliver det indberettende finansielle instituts ansvar.
     
4. Prevention of Avoidance. The Parties shall implement as necessary requirements to prevent Financial Institutions from adopting practices intended to circumvent the reporting required under this Agreement.
 
4. Forebyggelse af omgåelse. Parterne skal indføre de foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at hindre finansielle institutter i at anlægge forretningsgange, som tager sigte på at omgå indberetning, som kræves efter denne aftale.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Mutual Commitment to Continue to Enhance the Effectiveness of Information Exchange and Transparency
 
Gensidig forpligtelse til at fortsætte med at forstærke effektiviteten af informationsudveksling og gennemsigtighed
     
1. Reciprocity. The Government of the United States acknowledges the need to achieve equivalent levels of reciprocal automatic information exchange with Denmark. The Government of the United States is committed to further improve transparency and enhance the exchange relationship with Denmark by pursuing the adoption of regulations and advocating and supporting relevant legislation to achieve such equivalent levels of reciprocal automatic exchange.
 
1. Gensidighed. Regeringen i De Forenede Stater anerkender behovet for at opnå lige niveauer for gensidig automatisk udveksling af oplysninger med Danmark. Regeringen i De Forenede Stater forpligter sig til yderligere at forbedre gennemsigtigheden og forstærke udvekslingsforbindelsen med Danmark ved at fortsætte gennemførelsen af regler og fremme og støtte relevant lovgivning for at opnå sådanne lige niveauer for gensidig automatisk udveksling.
     
2. Treatment of Passthru Payments and Gross Proceeds. The Parties are committed to work together, along with other partners, to develop a practical and effective alternative approach to achieve the policy objectives of foreign passthru payment and gross proceeds withholding that minimizes burden.
 
2. Behandlingen af gennemstrømning af betalinger og bruttoafkast. Parterne forpligter sig til, sammen med hinanden og med andre partnere, at arbejde for at udvikle en praktisk og effektiv alternativ tilgang for at opnå de politiske mål for indeholdelse vedrørende fremmede gennemstrømning af betalinger og bruttoafkast, som minimerer belastning.
     
3. Development of Common Reporting and Exchange Model. The Parties are committed to working with other partners, the Organisation for Economic Co-operation and Development, and the European Union, on adapting the terms of this Agreement to a common model for automatic exchange of information, including the development of reporting and due diligence standards for financial institutions.
 
3. Udvikling af en fælles indberetnings- og udvekslingsmodel. Parterne forpligter sig til sammen med andre partnere, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Den Europæiske Union at arbejde for at tilpasse vilkårene i denne aftale til en fælles model for automatisk udveksling af oplysninger, herunder udvikling af standarder for indberetning og passende omhu for finansielle institutter.
     
4. Documentation of Accounts Maintained as of January 1, 2014. With respect to Reportable Accounts that are Preexisting Accounts maintained by a Reporting Financial Institution:
 
4. Dokumentation for konti, der føres pr. den 1. januar 2014. Med hensyn til indberetningspligtige konti, der er allerede eksisterende konti ført af et indberettende finansielt institut:
a)
The United States commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting U. S. Financial Institutions to obtain and report the Danish TIN of each Account Holder of a Danish Reportable Account as required pursuant to subparagraph 2(b)(1) of Article 2; and
 
a)
forpligter De Forenede Stater sig til at indføre regler pr. den 1. januar 2017, der forpligter indberettende amerikanske finansielle institutter til, med virkning for indberetninger vedrørende 2017 og efterfølgende år, at fremskaffe og indberette det danske skatteyder-nummer for enhver kontohaver af en dansk indberetningspligtig konto som foreskrevet i artikel 2, stykke 2, litra b, nr. 1; og
b)
Denmark commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting Danish Financial Institutions to obtain the U. S. TIN of each Specified U. S. Person as required pursuant to subparagraph 2(a)(1) of Article 2.
 
b)
forpligter Danmark sig til at indføre regler pr. den 1. januar 2017, der forpligter indberettende danske finansielle institutter til, med virkning for indberetninger vedrørende 2017 og efterfølgende år, at fremskaffe det amerikanske skatteyder-nummer for enhver specificeret amerikansk person som foreskrevet i artikel 2, stk. 2, litra a, nr. 1.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions
 
Sammenhæng i anvendelsen af FATCA på partnerjurisdiktioner
     
1. Denmark shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article 4 or Annex I of this Agreement relating to the application of FATCA to Danish Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction under a signed bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to undertake the same obligations as Denmark described in Articles 2 and 3 of this Agreement, and subject to the same terms and conditions as described therein and in Articles 5 through 9 of the Agreement.
 
1. Danmark tildeles fordelen af eventuelle mere gunstige vilkår efter artikel 4 eller bilag 1 til denne aftale, for så vidt angår anvendelsen af FATCA på danske finansielle institutter, der tildeles en anden partnerjurisdiktion ved en underskrevet bilateral aftale, ifølge hvilken partnerjurisdiktionen forpligter sig til at påtage sig de samme forpligtelser som Danmark, som angivet i artikel 2 og 3 i denne aftale, og under forudsætning af de samme vilkår og betingelser som beskrevet deri og i artikel 5-9 i denne aftale.
     
2. The United States shall notify Denmark of any such more favorable terms and shall apply such more favorable terms automatically under this Agreement as if they were specified in this Agreement and effective as of the date of the entry into force of the agreement incorporating the more favorable terms.
 
2. De Forenede Stater skal underrette Danmark om sådanne eventuelle mere gunstige vilkår og skal automatisk anvende sådanne mere fordelagtige vilkår på denne aftale, som om de var specificeret i denne aftale, med virkning fra datoen for ikrafttræden af den aftale, der indeholder de mere gunstige vilkår.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Consultations and Amendments
 
Konsultationer og ændringer
     
1. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either Party may request consultations to develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement.
 
1. I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder ved gennemførelsen af denne aftale, kan hver af parterne anmode om konsultation for at udvikle passende foranstaltninger til at sikre opfyldelsen af denne aftale.
     
2. This Agreement may be amended by written mutual consent of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such an amendment shall enter into force through the same procedures as set forth in paragraph 1 of Article 10.
 
2. Denne aftale kan ændres med parternes gensidige skriftlige samtykke. Medmindre andet aftales, træder en sådan ændring i kraft ved anvendelsen af de samme fremgangsmåder som foreskrevet i artikel 10, stykke 1.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Annexes
 
Bilag
     
The Annexes form an integral part of this Agreement.
 
Bilagene udgør en integreret del af denne aftale.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Term of Agreement
 
Aftalens varighed
     
1. The Parties shall notify each other in writing when their necessary internal procedures for entry into force have been completed. The Agreement shall enter into force on the later of January 1, 2013, or the date of the later of such notifications, and shall continue in force until terminated.
 
1. Parterne underretter skriftligt hinanden, når deres nødvendige interne fremgangsmåder for, at aftalen kan træde i kraft, er gennemført. Aftalen træder i kraft på den seneste af datoerne den 1. januar 2013 eller datoen for den seneste af de nævnte underretninger og forbliver i kraft, indtil den opsiges.
     
2. Either Party may terminate the Agreement by giving notice of termination in writing to the other Party. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date of the notice of termination.
 
2. Hver af Parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til den anden Part. En sådan opsigelse har virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på 12 måneder, der løber fra datoen for meddelelsen om opsigelse.
     
3. The Parties shall, prior to December 31, 2016, consult in good faith to amend this Agreement as necessary to reflect progress on the commitments set forth in Article 6.
 
3. Parterne skal forud for den 31. december 2016 konsultere hinanden i samarbejdets ånd om ændringer til denne aftale, der måtte være nødvendige for at afspejle fremskridt i de forpligtelser, der er angivet i artikel 6.
     
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
 
Til bekræftelse har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne aftale.
     
Done at Paris, in duplicate, this fifteenth day of November 2012.
 
Udfærdiget i Paris, i to eksemplarer, den 15. november 2012.
     
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
MANAL CORWIN
 
For Amerikas Forenede Staters regering
MANAL CORWIN
     
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK
IVAR NORDLAND
 
For Kongeriget Danmarks regering
IVAR NORDLAND
     
     
     
ANNEX I
 
BILAG I
     
DUE DILIGENCE OBLIGATIONS FOR IDENTIFYING AND REPORTING ON U. S. REPORTABLE ACCOUNTS AND ON PAYMENTS TO CERTAIN NONPARTICIPATING FINANCIAL INSTITUTIONS
 
FORPLIGTELSER TIL PASSENDE OMHU (DUE DILIGENCE) VED IDENTIFIKATION OG INDBERETNING AF AMERIKANSK INDBERETNINGSPLIGTIGE KONTI OG BETALINGER TIL VISSE IKKE-DELTAGENDE FINANSIELLE INSTITUTTER
     
I. General
 
I. Generelt
     
A. Denmark shall require that Reporting Danish Financial Institutions apply the due diligence procedures contained in this Annex I to identify U. S. Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions.
 
A. Danmark skal forpligte indberettende danske finansielle institutter til at anvende de procedurer for passende omhu, der er indeholdt i dette bilag I, til at identificere amerikansk indberetningspligtige konti og konti ejet af ikke-deltagende finansielle institutter.
     
B. For purposes of the Agreement,
 
B. I forbindelse med aftalen gælder:
1. All dollar amounts shall be read to include the equivalent in other currencies.
 
1. Alle beløb i amerikanske dollars skal anses for at indbefatte de tilsvarende beløb i andre valutaer.
2. The balance or value of an account shall be determined as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period.
 
2. En kontos saldo eller værdi skal være fastsat pr. den sidste dag i kalenderåret eller anden relevant indberetningsperiode.
3. Where a balance or value threshold is to be determined as of the last day of a calendar year under this Annex I, the relevant balance or value shall be determined as of the last day of the reporting period that ends with or within that calendar year.
 
3. Når en saldo- eller værdigrænse skal fastsættes pr. den sidste dag i kalenderåret i henhold til dette bilag I, skal den relevante saldo eller værdi fastsættes pr. den sidste dag i den indberetningsperiode, som udløber med eller i vedkommende kalenderår.
4. Subject to paragraph II. E (1), an account shall be treated as a U. S. Reportable Account beginning as of the date it is identified as such pursuant to the due diligence procedures in this Annex I.
 
4. Med forbehold for afsnit II. E (1) skal en konto behandles som en amerikansk indberetningspligtig konto fra og med den dato, hvor den identificeres som værende en sådan i henhold til procedurerne for passende omhu i dette bilag I.
5. Unless otherwise provided, information with respect to a U. S. Reportable Account shall be reported annually in the calendar year following the year to which the information relates.
 
5. Medmindre andet er angivet, skal oplysninger med hensyn til en amerikansk indberetningspligtig konto indberettes årligt i kalenderåret efter det år, som oplysningerne vedrører.
     
C. As an alternative to the procedures described in each section of this Annex I, Denmark may allow its Reporting Danish Financial Institutions to rely on the procedures described in relevant U. S. Treasury Regulations to establish whether an account is a U. S. Reportable Account or an account held by a Nonparticipating Financial Institution.
 
C. Som et alternativ til procedurerne beskrevet i hvert afsnit i dette bilag I kan Danmark tillade sine indberettende danske finansielle institutter at basere sig på procedurerne beskrevet i relevante amerikanske skatteforskrifter for at fastslå, om en konto er en amerikansk indberetningspligtig konto eller en konto ejet af et ikke-deltagende finansielt institut.
     
II. Preexisting Individual Accounts. The following rules and procedures apply for identifying U. S. Reportable Accounts among Preexisting Accounts held by individuals (“Preexisting Individual Accounts”).
 
II. Allerede eksisterende person-konti. Følgende regler og procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere amerikansk indberetningspligtige konti blandt allerede eksisterende konti ejet af personer (”allerede eksisterende person-konti”).
     
A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified, or Reported. Unless the Reporting Danish Financial Institution elects otherwise, where the implementing rules in Denmark provide for such an election, the following accounts are not required to be reviewed, identified, or reported as U. S. Reportable Accounts:
 
A. Konti, hvor der ikke er pligt til undersøgelse, identifikation eller indberetning. Medmindre det indberettende danske finansielle institut vælger andet, hvor gennemførelsesbestemmelserne i Danmark giver mulighed for et sådant valg, er der ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette følgende konti som amerikansk indberetningspligtige konti:
     
1. Subject to subparagraph E (2) of this section, Preexisting Individual Accounts with a balance or value that does not exceed $50,000 as of December 31, 2013.
 
1. Med forbehold for underpunkt E (2) i dette afsnit, allerede eksisterende person-konti med en saldo eller værdi, der ikke overstiger 50.000 USD pr. den 31. december 2013.
     
2. Subject to subparagraph E (2) of this section, Preexisting Individual Accounts that are Cash Value Insurance Contracts and Annuity Contracts with a balance or value of $250,000 or less as of December 31, 2013.
 
2. Med forbehold for underpunkt E (2) i dette afsnit, allerede eksisterende person-konti, som er forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler med en saldo eller værdi på 250.000 USD eller derunder pr. den 31. december 2013.
     
3. Preexisting Individual Accounts that are Cash Value Insurance Contracts or Annuity Contracts, provided the law or regulations of Denmark or the United States effectively prevents the sale of Cash Value Insurance Contracts or Annuity Contracts to U. S. residents, such as if the relevant Financial Institution does not have the required registration under U. S. law, and the law of Denmark requires reporting or withholding with respect to insurance products held by residents of Denmark.
 
3. Allerede eksisterende person-konti, som er forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler, forudsat at love eller forskrifter i Danmark eller De Forenede Stater i praksis forhindrer salg af forsikringsaftaler med kontantværdi eller annuitetsaftaler til nogen, som er hjemmehørende i De forenede Stater, som f.eks. at det relevante finansielle institut ikke har den krævede registrering i henhold til amerikansk ret, og dansk ret indeholder pligt til indberetning eller indeholdelse af kildeskat med hensyn til forsikringsprodukter ejet af nogen, der er hjemmehørende i Danmark.
     
4. Any Depository Account with a balance or value of $50,000 or less.
 
4. Enhver indskudskonto med en saldo eller værdi på 50.000 USD eller mindre.
     
B. Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value as of December 31, 2013, that Exceeds $50,000 ($250,000 for a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract), But Does Not Exceed $1,000,000 (“Lower Value Accounts”)
 
B. Undersøgelsesprocedurer for allerede eksisterende person-konti med en saldo eller værdi pr. den 31. december 2013, som overstiger 50.000 USD (250.000 USD for en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale), men som ikke overstiger 1.000.000 USD (”Lavværdikonti”)
     
1. Electronic Record Search. The Reporting Danish Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Danish Financial Institution for any of the following U. S. indicia:
 
1. Søgning i elektroniske arkiver. Det indberettende danske finansielle institut skal undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det indberettende danske finansielle institut for hvert af følgende amerikanske indicier:
a)
Identification of the account holder as a U. S. citizen or resident;
 
a)
identifikation af kontohaver som amerikansk statsborger eller hjemmehørende i De Forenede Stater,
b)
Unambiguous indication of a U. S. place of birth;
 
b)
entydig angivelse af amerikansk fødested,
c)
Current U. S. mailing or residence address (including a U. S. post office box or U. S. “in-care-of” address);
 
c)
nuværende amerikansk post- eller bopælsadresse (herunder en amerikansk postboksadresse eller amerikansk c/o-adresse),
d)
Current U. S. telephone number;
 
d)
nuværende amerikansk telefonnummer,
e)
Standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States;
 
e)
stående instruktioner om at overføre midler til en konto ført i De Forenede Stater,
f)
Currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U. S. address; or
 
f)
gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person med en amerikansk adresse, eller
g)
An “in-care-of” or “hold mail” address that is the sole address the Reporting Danish Financial Institution has on file for the account holder. In the case of a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account, an “in-care-of” address outside the United States shall not be treated as U. S. indicia.
 
g)
en c/o-adresse eller opbevaringsadresse, som er den eneste adresse, det indberetningspligtige danske finansielle institut har for kontohaveren. I tilfælde af en allerede eksisterende person-konto, som er en lavværdikonto, skal en c/o-adresse uden for De Forenede Stater ikke behandles som et amerikansk indicium.
         
2. If none of the U. S. indicia listed in subparagraph B (1) of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances described in subparagraph C (2) of this section with respect to the account that results in one or more U. S. indicia being associated with the account.
 
2. Hvis ingen af de amerikanske indicier angivet i dette afsnits underpunkt B (1) opdages i den elektroniske søgning, er der ingen pligt til yderligere handling, indtil der sker en ændring i omstændigheder omhandlet i dette afsnits underpunkt C (2) med hensyn til kontoen, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier sættes i forbindelse med kontoen.
     
3. If any of the U. S. indicia in subparagraph B (1) of this section are discovered in the electronic search, then the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B (4) of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.
 
3. Hvis nogen af de amerikanske indicer angivet i dette afsnits underpunkt B (1) opdages i den elektroniske søgning, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre det vælger at anvende dette afsnits underpunkt B (4), og en af undtagelserne i dette underpunkt gælder for denne konto.
     
4. Notwithstanding a finding of U. S. indicia under subparagraph B (1) of this section, a Reporting Danish Financial Institution is not required to treat an account as a U. S. Reportable Account if:
 
4. Uanset et fund af amerikanske indicier i henhold til dette afsnits underpunkt B (1) er et indberettende dansk finansielt institut ikke forpligtet til at behandle en konto som en amerikansk indberetningspligtig konto i følgende tilfælde:
a)
Where account holder information unambiguously indicates a U. S. place of birth, the Reporting Danish Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:
 
a)
Hvis kontohaverinformationerne entydigt angiver et amerikansk fødested, og det indberetningspligtige danske institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:
 
(1)
a self-certification that the account holder is neither a U. S. citizen nor a U. S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form);
   
(1)
en egenerklæring om, at kontohaveren hverken er en amerikansk statsborger eller er hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende (hvilket kan ske på IRS blanket W-8 eller i anden lignende aftalt form),
 
(2)
a non-U. S. passport or other government-issued identification evidencing the account holder’s citizenship or nationality in a country other than the United States; and
   
(2)
et ikke-amerikansk pas eller anden myndighedsudstedt legitimation, som dokumenterer kontohaverens indfødsret i et andet land end De Forenede Stater, og
 
(3)
a copy of the account holder’s Certificate of Loss of Nationality of the United States or a reasonable explanation of:
   
(3)
en kopi af kontohaverens certifikat for fortabelse af amerikansk statsborgerskab eller en rimelig forklaring på:
   
(a)
the reason the account holder does not have such a certificate despite renouncing U. S. citizenship; or
     
(a)
grunden til, at kontohaveren ikke har et sådant certifikat på trods af, at vedkommende har givet afkald på amerikansk statsborgerskab, eller
   
(b)
the reason the account holder did not obtain U. S. citizenship at birth.
     
(b)
grunden til, at kontohaveren ikke er blevet tildelt amerikansk statsborgerskab ved fødslen.
b)
Where account holder information contains a current U. S. mailing or residence address, or one or more U. S. telephone numbers that are the only telephone numbers associated with the account, the Reporting Danish Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:
 
b)
Hvis kontohaverinformationerne indeholder nuværende amerikansk post- eller bopælsadresse eller et eller flere amerikanske telefonnumre, som er de eneste telefonnumre med tilknytning til kontoen, og det indberetningspligtige danske institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:
 
(1)
a self-certification that the account holder is not a U. S. citizen or resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and
   
(1)
en egenerklæring om, at kontohaveren ikke er en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende (hvilket kan ske på IRS blanket W-8 eller i anden lignende aftalt form), og
 
(2)
a non-U. S. passport or other government-issued identification evidencing the account holder’s citizenship or nationality in a country other than the United States.
   
(2)
et ikke-amerikansk pas eller anden myndighedsudstedt legitimation, som dokumenterer kontohaverens indfødsret i et andet land end De Forenede Stater.
c)
Where account holder information contains standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, the Reporting Danish Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:
 
c)
Hvis kontohaverinformationerne indeholder stående instruktioner om at overføre midler til en konto ført i De Forenede Stater, og det indberettende danske finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:
 
(1)
a self-certification that the account holder is not a U. S. citizen or resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and
   
(1)
en egenerklæring om, at kontohaveren ikke er en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende (hvilket kan ske på IRS blanket W-8 eller i anden lignende aftalt form), og
 
(2)
documentary evidence, as defined in paragraph VI. D of this Annex I, establishing the account holder’s non-U. S. status.
   
(2)
dokumentation som defineret i afsnit VI. D i dette bilag I, som fastslår kontohaverens ikke-amerikanske status.
d)
Where account holder information contains a currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U. S. address, has an “in care of” address or “hold mail” address that is the sole address identified for the account holder, or has one or more U. S. telephone numbers (if a non-U. S. telephone number is also associated with the account), the Reporting Danish Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:
 
d)
Hvis kontohaverinformationerne indeholder en gældende fuldmagt eller underskriftsret tildelt en person, som har en amerikansk adresse, har en c/o-adresse eller opbevaringsadresse, som er den eneste adresse angivet for kontohaveren, eller har et eller flere amerikanske telefonnumre (hvis et ikke-amerikansk telefonnummer også er tilknyttet kontoen), og det indberettende danske finansielle institut indhenter eller tidligere har undersøgt og arkivfører dokumentation i form af:
 
(1)
a self-certification that the account holder is not a U. S. citizen or resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); or
   
(1)
en egenerklæring om, at kontohaveren ikke er en amerikansk statsborger eller hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende (hvilket kan ske på IRS blanket W-8 eller i anden lignende aftalt form), eller
 
(2)
documentary evidence, as defined in paragraph VI. D of this Annex I, establishing the account holder’s non-U. S. status.
   
(2)
dokumentation som defineret i afsnit VI. D i dette bilag I, som fastslår kontohaverens ikke-amerikanske status.
             
C. Additional Procedures Applicable to Preexisting Individual Accounts That Are Lower Value Accounts
 
C. Yderligere procedurer, som finder anvendelse på allerede eksisterende personlige konti, som er lavværdikonti
     
1. Review of Preexisting Individual Accounts that are Lower Value Accounts for U. S. indicia must be completed by December 31, 2015.
 
1. Undersøgelse af amerikanske indicier for allerede eksisterende konti, som er lavværdikonti, skal være afsluttet senest den 31. december 2015.
     
2. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account that results in one or more U. S. indicia described in subparagraph B (1) of this section being associated with the account, then Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account unless subparagraph B (4) of this section applies.
 
2. Hvis der sker en ændring af omstændigheder med hensyn til en allerede eksisterende person-konto, som er en lavværdikonto, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier som omhandlet i dette afsnits underpunkt B (1) sættes i forbindelse med kontoen, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre dette afsnits underpunkt B (4) finder anvendelse.
     
3. Except for Depository Accounts described in subparagraph A (4) of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U. S. Reportable Account under this section shall be treated as a U. S. Reportable Account in all subsequent years, unless the account holder ceases to be a Specified U. S. Person.
 
3. Med undtagelse af indskudskonti som omhandlet i dette afsnits underpunkt A (4) skal enhver allerede eksisterende konto, der er identificeret som en amerikansk indberetningspligtig konto i henhold til dette afsnit, behandles som en amerikansk indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre kontohaveren ophører med at være en specificeret amerikansk person.
     
D. Enhanced Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value That Exceeds $1,000,000 as of December 31, 2013, or December 31 of Any Subsequent Year (“High-Value Accounts”)
 
D. Udvidede undersøgelsesprocedurer for allerede eksisterende person-konti med en saldo eller værdi, som overstiger 1.000.000 USD pr. den 31. december 2013 eller den 31. december i ethvert efterfølgende år (højværdikonti)
     
1. Electronic Record Search. The Reporting Danish Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Danish Financial Institution for any of the U. S. indicia identified in subparagraph B (1) of this section.
 
1. Søgning i elektroniske arkiver. Det indberettende danske finansielle institut skal undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det indberettende danske finansielle institut for hvert af de amerikanske indicier, som er angivet i dette afsnits underpunkt B (1).
     
2. Paper Record Search. If the Reporting Danish Financial Institution’s electronically searchable databases include fields for and capture all of the information identified in subparagraph D (3) of this section, then no further paper record search is required. If the electronic databases do not capture all of this information, then with respect to High Value Accounts, the Reporting Danish Financial Institution must also review the current customer master file and, to the extent not contained in the current customer master file, the following documents associated with the account and obtained by the Reporting Danish Financial Institution within the last five years for any of the U. S. indicia identified in subparagraph B (1) of this section:
 
2. Søgning i papirarkiver. Hvis det indberettende danske finansielle instituts elektronisk søgbare databaser indeholder felter for og opfanger alle oplysninger som omhandlet i dette afsnits underpunkt D (3), er der ingen pligt til yderligere søgning i papirarkiver. Hvis de elektroniske databaser ikke opfanger alle disse oplysninger, skal det indberettende danske finansielle institut, for så vidt angår højværdikonti, også undersøge de nuværende kundesagsakter og, i det omfang de ikke indgår i de nuværende kundesagsakter, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen, som det indberettende danske finansielle institut har indhentet inden for de seneste fem år, for hvert af de amerikanske indicier, som omhandlet i dette afsnits underpunkt B (1):
a)
the most recent documentary evidence collected with respect to the account;
 
a)
den seneste dokumentation indhentet med hensyn til kontoen;
b)
the most recent account opening contract or documentation;
 
b)
den seneste kontooprettelsesaftale eller -dokumentation;
c)
the most recent documentation obtained by the Reporting Danish Financial Institution pursuant to AML/KYC Procedures or for other regulatory purposes;
 
c)
den seneste dokumentation indhentet af det indberettende danske finansielle institut i henhold til AML/KYC-procedurer eller med andre regulatoriske formål;
d)
any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and
 
d)
enhver gældende fuldmagt eller ethvert gældende underskriftsretsskema; og
e)
any standing instructions to transfer funds currently in effect.
 
e)
enhver stående instruktion om at overføre midler.
         
3. Exception Where Databases Contain Sufficient Information. A Reporting Danish Financial Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph D (2) of this section if the Reporting Danish Financial Institution’s electronically searchable information includes the following:
 
3. Undtagelse, når databaser indeholder tilstrækkelige oplysninger. Et indberettende dansk finansielt institut er ikke forpligtet til at foretage søgningen i papirarkiv som omhandlet i dette afsnits underpunkt D (2), hvis det indberettende dansk finansielt instituts elektronisk søgbare oplysninger indeholder følgende:
a)
the account holder’s nationality or residence status;
 
a)
kontohaverens nationalitet eller bopælstatus;
b)
the account holder’s residence address and mailing address currently on file with the Reporting Danish Financial Institution;
 
b)
kontohaverens bopælsadresse og postadresse, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det indberettende danske finansielle institut;
c)
the account holder’s telephone number(s) currently on file, if any, with the Reporting Danish Financial Institution;
 
c)
kontohaverens eventuelle telefonnummer eller -numre, som på det aktuelle tidspunkt er registreret hos det indberettende danske finansielle institut;
d)
whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account (including an account at another branch of the Reporting Danish Financial Institution or another Financial Institution);
 
d)
om der er stående instruktioner om at overføre midler på kontoen til en anden konto (herunder en konto i en anden filial af det indberettende danske finansielle institut eller et andet finansielt institut),
e)
whether there is a current “in care of” address or “hold mail” address for the account holder; and
 
e)
om der er en aktuel c/o-adresse eller opbevaringsadresse for kontohaveren; og
f)
whether there is any power of attorney or signatory authority for the account.
 
f)
om der er nogen fuldmagt eller underskriftsret for kontoen.
         
4. Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge. In addition to the electronic and paper record searches described above, the Reporting Danish Financial Institution must treat as U. S. Reportable Accounts any High Value Accounts assigned to a relationship manager (including any accounts aggregated with such account) if the relationship manager has actual knowledge that the account holder is a Specified U. S. Person.
 
4. Forespørgsel til kundeansvarlig om aktuelt kendskab. Ud over søgningerne i elektroniske arkiver og papirarkiver som omhandlet ovenfor skal det indberettende danske finansielle institut behandle enhver højværdikonto tildelt en kundeansvarlig (herunder enhver konto lagt sammen med en sådan konto) som en amerikansk indberetningspligtig konto, hvis den kundeansvarlige har aktuel viden om, at kontohaveren er en specificeret amerikansk person.
     
5. Effect of Finding U. S. Indicia
 
5. Virkning af, at der opdages amerikanske indicier
a)
If none of the U. S. indicia listed in subparagraph B (1) of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, and the account is not identified as held by a Specified U. S. Person in subparagraph D (4) of this section, then no further action is required until there is a change in circumstances described in subparagraph E (4) of this section.
 
a)
Hvis ingen amerikanske indicier som omhandlet i dette afsnits underpunkt B (1) bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af højværdikonti beskrevet ovenfor, og kontoen ikke er identificeret som ejet af en specificeret amerikansk person efter dette afsnits underpunkt D (4), er ingen yderligere handling påkrævet, indtil der sker en ændring i omstændigheder omhandlet i dette afsnits underpunkt E (4).
b)
If any of the U. S. indicia listed in subparagraph B (1) of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, or if there is a subsequent change in circumstances that results in one or more U. S. indicia being associated with the account, then the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account unless subparagraph B (4) of this section applies.
 
b)
Hvis nogen af de amerikanske indicier som omhandlet i dette afsnits underpunkt B (1) bliver opdaget i den udvidede undersøgelse af højværdikonti beskrevet ovenfor, eller hvis der sker en efterfølgende ændring af omstændigheder, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier sættes i forbindelse med kontoen, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre dette afsnits underpunkt B (4) finder anvendelse.
c)
Except for Depository Accounts described in paragraph A (4) of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U. S. Reportable Account under this section shall be treated as a U. S. Reportable Account in all subsequent years, unless the account holder ceases to be a Specified U. S. Person.
 
c)
Med undtagelse af indskudskonti beskrevet i dette afsnits punkt A (4) skal enhver allerede eksisterende person-konto, som er identificeret som en amerikansk indberetningspligtig konto efter dette afsnit, behandles som en amerikansk indberetningspligtig konto i alle efterfølgende år, medmindre kontohaveren ophører med at være en specificeret amerikansk person.
         
E. Additional Procedures Applicable to High Value Accounts
 
E. Yderligere procedurer, som finder anvendelse på højværdikonti
1. If a Preexisting Individual Account is a High Value Account as of December 31, 2013, the Reporting Danish Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this section with respect to such account by December 31, 2014. If based on this review such account is identified as a U. S. Reportable Account, the Reporting Danish Financial Institution must report the required information about such account with respect to 2013 and 2014 in the first report on the Account. For all subsequent years, information about the account should be reported on an annual basis.
 
1. Hvis en allerede eksisterende person-konto er en højværdikonto pr. den 31. december 2013, skal det indberettende danske finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer beskrevet i dette afsnits punkt D med hensyn til sådanne konti senest den 31. december 2014. Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en amerikansk indberetningspligtig konto, skal det indberettende danske finansielle institut indberette de krævede oplysninger om den pågældende konto med hensyn til 2013 og 2014 i den første indberetning om kontoen. For alle efterfølgende år skal oplysninger om kontoen indberettes på årlig basis.
     
2. If a Preexisting Individual Account is not a High Value Account as of December 31, 2013, but becomes a High Value Account as of the last day of a subsequent calendar year, the Reporting Danish Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this section with respect to such account within six months after the last day of the calendar year in which the account becomes a High Value Account. If based on this review such account is identified as a U. S. Reportable Account, the Reporting Danish Financial Institution must report the required information about such account with respect to the year in which it is identified as a U. S. Reportable Account and subsequent years on an annual basis.
 
2. Hvis en allerede eksisterende person-konto ikke er en højværdikonto pr. den 31. december 2013, men bliver en højværdikonto pr. den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal det indberettende danske finansielle institut gennemføre de udvidede undersøgelsesprocedurer beskrevet i dette afsnits punkt D med hensyn til en sådan konto inden for seks måneder efter den sidste dag i det kalenderår, i hvilket kontoen bliver en højværdikonto. Hvis en sådan konto på grundlag af denne undersøgelse bliver identificeret som en amerikansk indberetningspligtig konto, skal det indberettende danske finansielle institut indberette de krævede oplysninger om den pågældende konto med hensyn til det år, i hvilket den er identificeret som en amerikansk indberetningspligtig konto, og efterfølgende år på årlig basis.
     
3. Once a Reporting Danish Financial Institution applies the enhanced review procedures set forth above to a High Value Account, the Reporting Danish Financial Institution shall not be required to re-apply such procedures, other than the relationship manager inquiry in subparagraph D (4) of this section, to the same High Value Account in any subsequent year.
 
3. Når et indberettende dansk finansielt institut anvender de udvidede undersøgelsesprocedurer som omhandlet ovenfor på en højværdikonto, skal det indberettende danske finansielle institut ikke være forpligtet til at anvende sådanne procedurer igen, bortset fra forespørgsel til den kundeansvarlige som omhandlet i dette afsnits underpunkt D (4), på den samme højværdikonto i noget efterfølgende år.
     
4. If there is a change of circumstances with respect to a High Value Account that results in one or more U. S. indicia described in subparagraph B (1) of this section being associated with the account, then the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account unless subparagraph B (4) of this section applies.
 
4. Hvis der sker en ændring i omstændighederne med hensyn til en højværdikonto, som resulterer i, at et eller flere amerikanske indicier som omhandlet i dette afsnits underpunkt B (1) sættes i forbindelse med kontoen, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre dette afsnits underpunkt B (4) finder anvendelse.
     
5. A Reporting Danish Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account. For example, if a relationship manager is notified that the account holder has a new mailing address in the United States, the Reporting Danish Financial Institution shall be required to treat the new address as a change in circumstances and shall be required to obtain the appropriate documentation from the account holder.
 
5. Et indberettende dansk finansielt institut skal indføre procedurer, som sikrer, at en kundeansvarlig identificerer enhver ændring i omstændigheder vedrørende en konto. Hvis en kundeansvarlig for eksempel bliver underrettet om, at kontohaveren har en ny postadresse i De Forenede Stater, skal det indberettende danske finansielle institut være forpligtet til at behandle den nye adresse som en ændring i omstændigheder og skal være forpligtet til at indhente den relevante dokumentation fra kontohaveren.
     
III. New Individual Accounts. The following rules and procedures apply for identifying U. S. Reportable Accounts among accounts held by individuals and opened on or after January 1, 2014 (“New Individual Accounts”).
 
III. Nye person-konti. Følgende regler og procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere amerikansk indberetningspligtige konti blandt konti ejet af personer og oprettet den 1. januar 2014 eller senere (”nye person-konti”).
     
A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported. Unless the Reporting Danish Financial Institution elects otherwise where the implementing rules in Denmark provide for such an election:
 
A. Konti, hvor der ikke er pligt til undersøgelse, identifikation eller indberetning. Medmindre det indberettende danske finansielle institut vælger andet, hvor gennemførelsesbestemmelserne i Danmark giver mulighed for et sådant valg, gælder:
     
1. A New Individual Account that is a Depository Account is not required to be reviewed, identified, or reported as a U. S. Reportable Account unless the account balance exceeds $50,000 at the end of any calendar year or other appropriate reporting period.
 
1. Der er ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette en ny person-konto, som er en indskudskonto, som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre kontosaldoen overstiger 50.000 USD ved udgangen af et kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode.
     
2. A New Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract is not required to be reviewed, identified, or reported as a U. S. Reportable Account unless the Cash Value exceeds $50,000 at the end of any calendar year or other appropriate reporting period.
 
2. Der er ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette en ny person-konto, som er en forsikringsaftale med kontantværdi, som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre kontantværdien overstiger 50.000 USD ved udgangen af et kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode.
     
B. Other New Individual Accounts. With respect to New Individual Accounts not described in paragraph A of this section, upon account opening, the Reporting Danish Financial Institution must obtain a self-certification which may be part of the account opening documentation, that allows the Reporting Danish Financial Institution to determine whether the account holder is resident in the United States for tax purposes (for this purpose, a U. S. citizen is considered to be resident in the United States for tax purposes, even if the account holder is also a tax resident of another country) and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the Reporting Danish Financial Institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures.
 
B. Andre nye person-konti. Med hensyn til nye person-konti, som ikke er omhandlet i dette afsnits punkt A, skal det indberettende danske finansielle institut indhente en egenerklæring ved oprettelsen af kontoen, hvilken kan være en del af kontooprettelsesdokumentationen, og som sætter det indberettende danske finansielle institut i stand til at fastslå, om kontohaveren er hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende (i denne sammenhæng anses en amerikansk statsborger for at være hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende, selv om kontohaveren også er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land), og bekræfte rimeligheden af en sådan egenerklæring på grundlag af oplysninger indhentet af det indberettende danske finansielle institut i forbindelse med oprettelse af kontoen, herunder enhver dokumentation indhentet i henhold til AML/KYC-procedurer.
     
C. If the self-certification establishes that the account holder is resident in the United States for tax purposes, the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account and obtain a self-certification that includes the account holder’s U. S. TIN (which may be an IRS Form W-9 or other similar agreed form).
 
C. Hvis egenerklæringen fastslår, at kontohaveren er hjemmehørende i De Forenede Stater i skattemæssig henseende, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto og indhente en egenerklæring, som omfatter kontohaverens amerikanske skatteyder-nummer (hvilket kan ske på IRS blanket W-9 eller i anden lignende aftalt form).
     
D. If there is a change of circumstances with respect to a New Individual Account that causes the Reporting Danish Financial Institution to know or have reason to know that the original self-certification is incorrect or unreliable, the Reporting Danish Financial Institution cannot rely on the original self-certification and must obtain a valid self-certification that establishes whether the account holder is a U. S. citizen or resident for U. S. tax purposes. If the Reporting Danish Financial Institution is unable to obtain a valid self-certification, the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account.
 
D. Hvis der sker en ændring af omstændigheder med hensyn til en ny person-konto, som medfører, at det indberettende danske finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at den oprindelige egenerklæring er forkert eller upålidelig, kan det indberettende danske finansielle institut ikke basere sig på den oprindelige egenerklæring og skal indhente en gyldig egenerklæring, som fastslår, om kontohaveren er amerikansk statsborger eller hjemmehørende i De Forende Stater i skattemæssig henseende. Hvis det indberettende danske finansielle institut ikke er i stand til at indhente en gyldig egenerklæring, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto.
     
IV. Preexisting Entity Accounts. The following rules and procedures apply for purposes of identifying U. S. Reportable Accounts and accounts held by a Nonparticipating Financial Institutions among Preexisting Accounts held by entities (“Preexisting Entity Accounts”).
 
IV. Allerede eksisterende enheds-konti. Følgende regler og procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere amerikanske indberetningspligtige konti og konti ført af ikke-deltagende finansielle institutter blandt allerede eksisterende konti, der føres af enheder (”allerede eksisterende enheds-konti”)
     
A. Entity Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported. Unless the Reporting Danish Financial Institution elects otherwise, where the implementing rules in Denmark provide for such an election, Preexisting Entity Accounts with account balances that do not exceed $250,000 as of December 31, 2013, are not required to be reviewed, identified, or reported as U. S. Reportable Accounts until the account balance exceeds $1,000,000.
 
A. Enheds-konti, hvor der ikke er pligt til undersøgelse, identifikation eller indberetning. Medmindre det indberettende danske finansielle institut vælger andet, hvor gennemførelsesbestemmelserne i Danmark giver mulighed for et sådant valg, er der ikke pligt til at undersøge, identificere eller indberette allerede eksisterende enheds-konti med kontosaldi, der ikke overstiger 250.000 USD pr. den 31. december 2013, som amerikansk indberetningspligtige konti, indtil kontosaldoen overstiger 1.000.000 USD.
     
B. Entity Accounts Subject to Review. Preexisting Entity Accounts that have an account balance or value that exceeds $250,000 as of December 31, 2013, and Preexisting Entity Accounts that initially do not exceed $250,000 but the account balance of which later exceeds $1,000,000 must be reviewed in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this section.
 
B. Enheds-konti, der skal undersøges. Allerede eksisterende enheds-konti, der har en kontosaldo eller værdi, der overstiger 250.000 USD pr. den 31. december 2013, og allerede eksisterende enheds-konti, der oprindelig ikke overstiger 250.000 USD, men hvor kontosaldoen efterfølgende overstiger 1.000.000 USD, skal undersøges i overensstemmelse med procedurerne i punkt D i dette afsnit.
     
C. Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required. With respect to Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section, only accounts that are held by one or more entities that are Specified U. S. Persons, or by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U. S. citizens or residents shall be treated as U. S. Reportable Accounts. In addition, accounts held by Nonparticipating Financial Institutions shall be treated as accounts for which aggregate payments as described in paragraph 1(b) of Article 4 of the Agreement are reported to the Danish Competent Authority.
 
C. Enheds-konti, hvor indberetning er påkrævet. Med hensyn til allerede eksisterende enheds-konti beskrevet i punkt B i dette afsnit skal kun konti, der ejes af en eller flere enheder, der er specificerede amerikanske personer, eller af passive NFFE’er med en eller flere kontrollerende personer, der er amerikanske statsborgere eller hjemmehørende i USA, behandles som amerikansk indberetningspligtige konti. Herudover skal konti ejet af ikke-deltagende finansielle institutter behandles som konti, for hvilke de samlede betalinger som beskrevet i aftalens artikel 4, stykke 1, litra b bliver indberettet til den danske kompetente myndighed.
     
D. Review Procedures for Identifying Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required. For Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section, the Reporting Danish Financial Institution must apply the following review procedures to determine whether the account is held by one or more Specified U. S. Persons, by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U. S. citizens or residents, or by a Nonparticipating Financial Institution:
 
D. Undersøgelsesprocedurer til identifikation af enheds-konti, hvor indberetning er påkrævet. For allerede eksisterende enheds-konti beskrevet i punkt B i dette afsnit skal det indberettende danske finansielle institut anvende følgende undersøgelsesprocedurer for at afgøre, om kontoen ejes af en eller flere specificerede amerikanske personer, af passive NFFE’er med en eller flere kontrollerende personer, som er amerikanske statsborgere eller hjemmehørende i USA, eller af et ikke-deltagende finansielt institut:
     
1. Determine Whether the Entity is a Specified U. S. Person.
 
1. Afgøre, om enheden er en specificeret amerikansk person.
a)
Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the entity account holder is a U. S. Person. For this purpose, information indicating that the entity is a U. S. Person includes a U. S. place of incorporation or organization, or a U. S. address.
 
a)
Undersøge oplysninger, der opbevares ud fra regulatoriske eller kundeforholdsmæssige formål (herunder information, der indhentes i henhold til AML/KYC-procedurer), for at afgøre, om oplysningen indikerer, at enheds-kontohaveren er en amerikansk person. I denne henseende skal oplysninger, der indikerer, at en enhed er en amerikansk person indbefatte amerikansk indregistrerings- eller organiseringssted eller en amerikansk adresse.
b)
If the information indicates that the entity account holder is a U. S. Person, the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account unless it obtains a self-certification from the account holder (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or a similar agreed form), or reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available, that the account holder is not a Specified U. S. Person.
 
b)
Hvis oplysninger indikerer, at enheds-kontohaveren er en amerikansk person, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto, medmindre det indhenter en egenerklæring fra kontohaveren (hvilket kan ske på en IRS-blanket W-8 eller W-9, eller i anden lignende aftalt form), eller det med rimelighed kan afgøre, at kontohaveren ikke er en specificeret amerikansk person baseret på oplysninger, der er i dets besiddelse, eller som er offentligt tilgængelige.
         
2. Determine Whether a Non-U. S. Entity is a Financial Institution.
 
2. Afgøre, om en ikke-amerikansk enhed er et finansielt institut.
a)
Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the entity account holder is a Financial Institution.
 
a)
Undersøge oplysninger, der opbevares til regulatoriske eller kundeforholdsmæssige formål (herunder oplysninger, der indhentes i henhold til AML/KYC-procedurer), for at afgøre, om oplysningerne indikerer, at enheds-kontohaveren er et finansielt institut.
b)
If the information indicates that the entity account holder is a Financial Institution, then the account is not a U. S. Reportable Account.
 
b)
Hvis oplysningerne indikerer, at enheds-kontohaveren er et finansielt institut, er kontoen ikke en amerikansk indberetningspligtig konto.
         
3. Determine Whether a Financial Institution is a Nonparticipating Financial Institution Payments to Which Are Subject to Aggregate Reporting Under Paragraph 1(b) of Article 4 of the Agreement.
 
3. Afgøre, om et finansielt institut er et ikke-deltagende finansielt institut, for hvilket betalinger er omfattet af samlet indberetning efter aftalens artikel 4, stykke 1, litra b).
a)
Subject to subparagraph (b) of this paragraph, if the account holder is a Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution, then no further review, identification, or reporting is required with respect to the account.
 
a)
Hvis kontohaveren er et dansk finansielt institut eller et andet partnerjurisdiktions finansielt institut, er der ikke pligt til yderligere undersøgelse, identifikation eller indberetning med hensyn til kontoen, medmindre andet følger af litra b i dette nummer.
b)
A Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution shall be treated as a Nonparticipating Financial Institution if it is identified as such by the IRS pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the Agreement.
 
b)
Et dansk finansielt institut eller et andet partnerjurisdiktions finansielt institut skal behandles som et ikke-deltagende finansielt institut, hvis det er identificeret som et sådant af IRS ifølge aftalens artikel 5, stykke 2.
c)
If the account holder is not a Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution, then the Reporting Danish Financial Institution must treat the entity as a Nonparticipating Financial Institution payments to which are reportable under paragraph 1(b) of Article 4 of the Agreement, unless the Reporting Danish Financial Institution:
 
c)
Hvis kontohaveren ikke er et dansk finansielt institut eller et andet partnerjurisdiktions finansielt institut, skal det indberettende danske finansielle institut behandle enheden som et ikke-deltagende finansielt institut, til hvilket betalinger er indberetningspligtige efter aftalens artikel 4, stykke 1, litra b, medmindre det indberettende danske finansielle institut:
 
(1)
Obtains a self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or similar agreed form) from the entity that it is a certified deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U. S. Treasury Regulations; or
   
(1)
indhenter en egenerklæring (hvilket kan ske på en IRS-blanket W-8 eller i en lignende aftalt form) fra enheden, om at den er et certificeret skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, en fritaget retmæssig ejer eller et undtaget fremmed finansielt institut, som disse begreber er defineret i relevante amerikanske skatteforskrifter; eller
 
(2)
In the case of a participating FFI or registered deemed-compliant FFI, verifies the entity’s FATCA identifying number on a published IRS FFI list.
   
(2)
for så vidt angår et deltagende fremmed finansielt institut eller et registret skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, verificerer enhedens FATCA identifikations-nummer på en af IRS offentliggjort liste over fremmede finansielle institutter.
             
4. Determine Whether an Account Held by an NFFE is a U. S. Reportable Account. With respect to an account holder of a Preexisting Entity Account that is not identified as either a U. S. Person or a Financial Institution, the Reporting Danish Financial Institution must identify (i) whether the entity has Controlling Persons, (ii) whether the entity is a Passive NFFE, and (iii) whether any of the Controlling Persons of the entity is a citizen or resident of the United States. In making these determinations the Reporting Danish Financial Institution should follow the guidance in sub-paragraphs (a) through (d) of this paragraph in the order most appropriate under the circumstances.
 
4. Afgøre, om en konto, der ejes af en NFFE, er en amerikansk indberetningspligtig konto. For så vidt angår en kontohaver af en allerede eksisterende enheds-konto, der ikke er identificeret som enten en amerikansk person eller et finansielt institut, skal det indberettende danske finansielle institut identificere, (i) om enheden har kontrollerende personer, (ii) om enheden er en passiv NFFE, og (iii) om nogen af enhedens kontrollerende personer er statsborger eller hjemmehørende i USA. Ved afgørelsen heraf skal det indberettende danske finansielle institut følge vejledningen i underpunkt (a) til (d) i dette nummer i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig efter omstændighederne.
a)
For purposes of determining the Controlling Persons of an entity, a Reporting Danish Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures.
 
a)
Med henblik på at fastslå en enheds kontrollerende personer kan et indberettende dansk finansielt institut basere sig på oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurerne.
b)
For purposes of determining whether the entity is a Passive NFFE, the Reporting Danish Financial Institution must obtain a self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the account holder to establish its status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can reasonably determine that the entity is an Active NFFE.
 
b)
Med henblik på at afgøre, om en enhed er en passiv NFFE, skal det indberettende danske finansielle institut indhente en egenerklæring (hvilket kan ske på en IRS blanket W-8 eller W-9 eller i en lignende aftalt form) fra kontohaveren for at fastslå dennes status, medmindre det har oplysninger i besiddelse eller oplysninger, der er offentligt tilgængelige, hvoraf det med rimelighed kan afgøre, at enheden er en aktiv NFFE.
c)
For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFFE is a citizen or resident of the United States for tax purposes, a Reporting Danish Financial Institution may rely on:
 
c)
Med henblik på at afgøre, om en kontrollerende person i en passiv NFFE er statsborger eller hjemmehørende i USA i skattemæssig henseende, kan et indberettende dansk finansielt institut basere sig på:
 
(1)
Information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance that does not exceed $1,000,000; or
   
(1)
oplysninger indsamlet og opbevaret efter AML/KYC-procedurer for så vidt angår en allerede eksisterende enheds-konto, der ejes af en eller flere NFFE’er, med en kontosaldo, der ikke overstiger 1.000.000 USD; eller
 
(2)
A self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the account holder or such Controlling Person in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance that exceeds $1,000,000.
   
(2)
en egenerklæring (hvilket kan ske på en IRS blanket W-8 eller W-9 eller i en lignende aftalt form) fra kontohaveren eller sådan kontrollerende person for så vidt angår en allerede eksisterende enheds-konto, der ejes af en eller flere NFFE’er med en kontosaldo, der oversiger 1.000.000 USD.
d)
If any Controlling Person of a Passive NFFE is a citizen or resident of the United States, the account shall be treated as a U. S. Reportable Account.
 
d)
Hvis nogen kontrollerende person i en passiv NFFE er statsborger eller hjemmehørende i USA, skal kontoen behandles som en amerikansk indberetningspligtig konto.
         
E. Timing of Review and Additional Procedures Applicable to Preexisting Entity Accounts
 
E. Tidspunktet for undersøgelse og yderligere procedurer gældende for allerede eksisterende enheds-konti
     
1. Review of Preexisting Entity Accounts with an account balance or value that exceeds $250,000 as of December 31, 2013, must be completed by December 31, 2015.
 
1. Undersøgelse af allerede eksisterende enheds-konti med en kontosaldo eller værdi, der overstiger 250.000 USD pr. den 31. december 2013, skal være afsluttet senest den 31. december 2015.
     
2. Review of Preexisting Entity Accounts with a balance or value that does not exceed $250,000 as of December 31, 2013, but exceeds $1,000,000 as of December 31 of a subsequent year, must be completed within six months after the end of the calendar year in which the account balance exceeds $1,000,000.
 
2. Undersøgelse af allerede eksisterende enheds-konti med en saldo eller værdi, som ikke overstiger 250.000 USD pr. den 31. december 2013, men overstiger 1.000.000 USD pr. den 31. december i et efterfølgende år, skal være afsluttet inden for seks måneder efter udløbet af det kalenderår, hvor kontosaldoen overstiger 1.000.000 USD.
     
3. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Entity Account that causes the Reporting Danish Financial Institution to know or have reason to know that the self-certification or other documentation associated with an account is incorrect or unreliable, the Reporting Danish Financial Institution must re-determine the status of the account in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this section.
 
3. Hvis der sker en ændring af omstændigheder med hensyn til en allerede eksisterende enheds-konto, der medfører, at det indberettende danske finansielle institut får viden om eller grund til at vide, at egenerklæringen eller anden dokumentation knyttet til en konto er forkert eller upålidelig, skal det indberettende danske finansielle institut omgøre kontoens status i overensstemmelse med procedurerene beskrevet i punkt D i dette afsnit.
     
V. New Entity Accounts. The following rules and procedures apply to accounts held by entities and opened on or after January 1, 2014 (“New Entity Accounts”).
 
V. Nye enheds-konti. Følgende regler og procedurer finder anvendelse på konti, der ejes af enheder, og som oprettes fra og med den 1. januar 2014 (”Nye enheds-konti”).
     
A. The Reporting Danish Financial Institution must determine whether the account holder is: (i) a Specified U. S. Person; (ii) a Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution; (iii) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U. S. Treasury Regulations; or (iv) an Active NFFE or Passive NFFE.
 
A. Det indberettende danske finansielle institut skal afgøre, om kontohaveren er: (i) en specificeret amerikansk person; (ii) et dansk finansielt institut eller andet partnerjurisdiktions finansielt institut; (iii) et deltagende fremmed finansielt institut, et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, en fritaget retmæssig ejer eller et undtaget fremmed finansielt institut, således som disse begreber er defineret i relevante amerikanske skatteforskrifter; eller (iv) en aktiv NFFE eller en passiv NFFE.
     
B. A Reporting Danish Financial Institution may determine that an account holder is an Active NFFE, a Danish Financial Institution, or other Partner Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Danish Financial Institution reasonably determines that the entity has such status on the basis of information that is publicly available or in the possession of the Reporting Danish Financial Institution.
 
B. Et indberettende dansk finansielt institut kan afgøre, at en kontohaver er en aktiv NFFE, et dansk finansielt institut, eller andet partnerjurisdiktions finansielt institut, hvis det indberettende danske finansielle institut med rimelighed kan afgøre, at enheden har en sådan status, på grundlag af oplysninger, som er offentligt tilgængelige, eller som det indberettende danske finansielle institut er i besiddelse af.
     
C. In all other cases, a Reporting Danish Financial Institution must obtain a self-certification from the account holder to establish the account holder’s status.
 
C. I alle andre tilfælde skal et indberettende dansk finansielt institut indhente en egenerklæring fra kontohaveren for at fastslå kontohaverens status.
     
1. If the entity account holder is a Specified U. S. Person, the Reporting Danish Financial Institution must treat the account as a U. S. Reportable Account.
 
1. Hvis enheds-kontohaveren er en specificeret amerikansk person, skal det indberettende danske finansielle institut behandle kontoen som en amerikansk indberetningspligtig konto.
     
2. If the entity account holder is a Passive NFFE, the Reporting Danish Financial Institution must identify the Controlling Persons as determined under AML/KYC Procedures, and must determine whether any such person is a citizen or resident of the United States on the basis of a self-certification from the account holder or such person. If any such person is a citizen or resident of the United States, the account shall be treated as a U. S. Reportable Account.
 
2. Hvis enheds-kontohaveren er en passiv NFFE, skal det indberettende danske finansielle institut identificere de kontrollerende personer som bestemt i henhold til AML/KYC-procedurer og skal afgøre, om enhver sådan person er statsborger eller hjemmehørende i USA, på grundlag af en egenerklæring fra kontohaveren eller sådan en person. Hvis nogen person er statsborger eller hjemmehørende i USA, skal kontoen behandles som en amerikansk indberetningspligtig konto.
     
3. If the entity account holder is: (i) a U. S. Person that is not a Specified U. S. Person; (ii) subject to subparagraph C (4) of this section, a Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution; (iii) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U. S. Treasury Regulations; (iv) an Active NFFE; or (v) a Passive NFFE none of the Controlling Persons of which is a U. S. citizen or resident, then the account is not a U. S. Reportable Account and no reporting is required with respect to the account.
 
3. Hvis enheds-kontohaveren er: (i) en amerikansk person, der ikke er en specificeret amerikansk person; (ii) et dansk finansielt institut eller et andet partnerjurisdiktions finansielt institut, medmindre underpunkt C (4) i dette afsnit medfører andet; (iii) et deltagende fremmed finansielt institut, et skønnet efterretteligt fremmed finansielt institut, en fritaget retmæssig ejer eller et undtaget fremmed finansielt institut, således som disse begreber er defineret i relevante amerikanske skatteforskrifter; (iv) en aktiv NFFE; eller (v) en passiv NFFE, hvor ingen af dens kontrollerende personer er statsborgere eller hjemmehørende i De Forenede Stater, er kontoen ikke en amerikansk indberetningspligtig konto, og ingen indberetning er påkrævet for så vidt angår denne konto.
     
4. If the entity account holder is a Nonparticipating Financial Institution (including a Danish Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution that is identified by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the Agreement), then the account is not a U. S. Reportable Account, but payments to the account holder must be reported as contemplated in paragraph 1(b) of Article 4 of the Agreement.
 
4. Hvis enheds-kontohaveren er et ikke-deltagende finansielt institut (herunder et dansk finansielt institut eller et andet partnerjurisdiktions finansielt institut, som IRS har identificeret som et ikke-deltagende finansielt institut i henhold til aftalens artikel 5, stykke 2), er kontoen ikke en amerikansk indberetningspligtig konto, men betalinger til kontohaveren skal indberettes som påtænkt i aftalens artikel 4, stykke 1, litra b.
     
VI. Special Rules and Definitions. The following additional rules and definitions apply in implementing the due diligence procedures described above:
 
VI. Særlige regler og definitioner. De følgende yderligere regler og definitioner finder anvendelse ved gennemførelsen af procedurerne for passende omhu beskrevet ovenfor:
     
A. Reliance on Self-Certifications and Documentary Evidence. A Reporting Danish Financial Institution may not rely on a self-certification or documentary evidence if the Reporting Danish Financial Institution knows or has reason to know that the self-certification or documentary evidence is incorrect or unreliable.
 
A. Tillid til egenerklæringen og dokumentbevis. Et indberettende dansk finansielt institut kan ikke basere sig på en egenerklæring eller dokumentbevis, hvis det indberettende danske finansielle institut ved eller har grund til at vide, at egenerklæringen eller dokumentbeviset er forkert eller upålidelig.
     
B. Definitions. The following definitions apply for purposes of this Annex I.
 
B. Definitioner: De følgende definitioner finder anvendelse for så vidt angår dette bilag I.
     
1. AML/KYC Procedures. “AML/KYC Procedures” means the customer due diligence procedures of a Reporting Danish Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or similar requirements of Denmark to which such Reporting Danish Financial Institution is subject.
 
1. AML/KYC-procedurer. ”AML/KYC-procedurer” betyder et dansk finansielt instituts kundeidentifikationsprocedurer efter Danmarks anti-hvidvaskregler eller tilsvarende danske krav, som det indberettende danske finansielle institut er underlagt.
     
2. NFFE. An “NFFE” means any Non-U. S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U. S. Treasury Regulations, and also includes any Non-U. S. Entity that is resident in Denmark or other Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.
 
2. NFFE. En ”NFFE” betyder enhver ikke-amerikansk enhed, der ikke er et fremmed finansielt institut som defineret i relevante amerikanske skatteforskrifter, og omfatter også enhver ikke-amerikansk enhed, som er hjemmehørende i Danmark eller en anden partnerjurisdiktion, og som ikke er et finansielt institut.
     
3. Passive NFFE. A “Passive NFFE” means any NFFE that is not (i) an Active NFFE or (ii) a withholding foreign partnership or withholding foreign trust pursuant to relevant U. S. Treasury Regulations.
 
3. Passiv NFFE. En ”passiv NFFE” betyder enhver NFFE, der ikke er (i) en aktiv NFFE eller (ii) et indeholdelsespligtigt udenlandsk interessentskab eller en indeholdelsespligtig udenlandsk trust efter relevante amerikanske skatteforskrifter.
     
4. Active NFFE. An “Active NFFE” means any NFFE that meets any of the following criteria:
 
4. Aktiv NFFE. En ”aktiv NFFE” betyder enhver NFFE, der opfylder ethvert af følgende kriterier:
a)
Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
 
a)
under 50 pct. af NFFE’ens bruttoindkomst for det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode er passiv indkomst, og mindre end 50 pct. af de aktiver, der ejes af NFFE’en i det foregående kalenderår eller anden relevant indberetningsperiode, er aktiver, som genererer eller ejes med henblik på at generere passiv indkomst;
b)
The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
 
b)
aktierne i NFFE’en handles regelmæssigt på et etableret værdipapirmarked, eller NFFE’en er en forbundet enhed af en enhed, hvis aktier handles på et etableret værdipapirmarked;
c)
The NFFE is organized in a U. S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U. S. Territory;
 
c)
NFFE’en er organiseret i et amerikansk territorium, og alle ejerne af modtageren er reelt hjemmehørende i dette amerikanske territorium;
d)
The NFFE is a non-U. S. government, a government of a U. S. Territory, an international organization, a non-U. S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;
 
d)
NFFE’en er en ikke-amerikansk regering, en regering i et amerikansk territorium, en international organisation, en ikke-amerikansk pengeudstedende centralbank eller en enhed fuldt ud ejet af en eller flere af de nævnte;
e)
Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, and providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
 
e)
væsentligt alle aktiviteterne i NFFE’en består ni at eje (helt eller delvist) den udestående beholdning af aktier i, og yde finansiering og tjenesteydelser til, et eller flere datterselskaber, der driver handel eller forretningsvirksomhed, der ikke er virksomhed i et finansielt institut, bortset fra, at en NFFE ikke er kvalificeret til denne status, hvis NFFE’en fungerer som (eller foregiver at være) en investeringsfond, som f.eks. en private equity fond, venturekapitalfond, leveraged buyout fond eller ethvert investeringsinstrument, hvis formål er at erhverve eller finansiere selskaber og derefter eje aktieposter i disse selskaber som anlægsaktiver til investeringsformål;
f)
The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution; provided, that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;
 
f)
NFFE’en driver endnu ikke forretningsvirksomhed og har ingen tidligere driftshistorie, men investerer kapital i aktiver med det formål at drive en forretningsvirksomhed, der ikke er virksomhed i et finansielt institut; det er forudsat, at NFFE’en ikke er kvalificeret til denne undtagelse efter den dato, der ligger 24 måneder efter datoen for den oprindelige organisering af NFFE’en;
g)
The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
 
g)
NFFE’en har ikke været et finansielt institut i de seneste 5 år og er i færd med at afvikle sine aktiver eller er ved at omorganisere sig med det formål at fortsætte eller genoptage driften i en forretningsvirksomhed, der ikke er virksomhed i et finansielt institut;
h)
The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or
 
h)
NFFE’en er hovedsageligt beskæftiget med finansiering og hedgingtransaktioner med eller for forbundne enheder, der ikke er finansielle institutter, og yder ikke finansiering eller hedgingydelser til nogen enhed, der ikke er en forbundet enhed; det er forudsat, at den gruppe af sådanne tilknyttede enheder hovedsagelig driver forretningsvirksomhed, der ikke er virksomhed i et finansielt institut; eller
i)
The NFFE meets all of the following requirements:
 
i)
NFFE’en opfylder alle de følgende krav:
 
i.
It is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, or educational purposes;
   
i.
den er etableret og opretholdt i sit hjemland udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål;
 
ii.
It is exempt from income tax in its country of residence;
   
ii.
den er fritaget for indkomstskat i sit hjemland;
 
iii.
It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
   
iii.
den har ingen aktionærer eller medlemmer, der har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver;
 
iv.
The applicable laws of the Entity’s country of residence or the Entity’s formation documents do not permit any income or assets of the Entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the Entity’s charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the Entity has purchased; and
   
iv.
den gældende ret i enhedens hjemland eller enhedens stiftelsesdokumenter tillader ikke nogen del af enhedens indkomst eller aktiver at blive udloddet til, eller anvendt til fordel for, en privat person eller ikke-velgørende enhed, bortset fra, hvad der følger af udøvelsen af enhedens velgørende aktiviteter, eller som betaling af et rimeligt vederlag for leverede tjenesteydelser, eller som betaling, der repræsenterer den rimelige markedsværdi af ejendom, som enheden har købt; og
 
v.
The applicable laws of the Entity’s country of residence or the Entity’s formation documents require that, upon the Entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the Entity’s country of residence or any political subdivision thereof.
   
v.
den gældende ret i enhedens hjemland eller enhedens stiftelsesdokumenter kræver, at alle enhedens aktiver ved enhedens likvidation eller opløsning skal udloddes til en statslig enhed eller en anden non-profit organisation, eller tilfalde regeringen i enhedens hjemland eller enhver politisk underafdeling deraf.
             
C. Account Balance Aggregation and Currency Translation Rules
 
C. Sammenlægning af kontosaldi og valutaomregningsregler
     
1. Aggregation of Individual Accounts. For purposes of determining the aggregate balance or value of accounts held by an individual, a Reporting Danish Financial Institution shall be required to aggregate all accounts maintained by the Reporting Danish Financial Institution, or Related Entities, but only to the extent that the Reporting Danish Financial Institution’s computerized systems link the accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number, and allow account balances to be aggregated. Each holder of a jointly held account shall be attributed the entire balance or value of the jointly held account for purposes of applying the aggregation requirements described in this paragraph.
 
1. Sammenlægning af person-konti. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af konti, der ejes af en fysisk person, er et indberettende dansk finansielt institut forpligtet til at sammenlægge alle konti ført i det indberettende danske finansielle institut eller tilknyttede enheder, men kun i den udstrækning det indberettende danske finansielle instituts it-systemer forbinder de pågældende konti til et dataelement som f.eks. kundenummer eller skatteyder-identifikationsnummer og tillader kontosaldi at blive sammenlagt. Hver ejer af en konto, der ejes i fællesskab, skal tildeles hele saldoen eller værdien af den i fællesskab ejede konto ved anvendelsen af de sammenlægningsforpligtelser, der beskrives i dette punkt.
     
2. Aggregation of Entity Accounts. For purposes of determining the aggregate balance or value of accounts held by an Entity, a Reporting Danish Financial Institution shall be required to take into account all accounts held by Entities that are maintained by the Reporting Danish Financial Institution, or Related Entities, to the extent that the Reporting Danish Financial Institution’s computerized systems link the accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number and allow account balances to be aggregated.
 
2. Sammenlægning af enheds-konti. Med henblik på fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af konti, der ejes af en enhed, er et indberettende dansk finansielt institut forpligtet til at tage alle konti i betragtning, der ejes af enheder, og som er ført af det indberettende danske finansielle institut eller forbundne enheder, i det omfang det indberettende danske finansielle instituts it-systemer forbinder de pågældende konti til et dataelement, som f.eks. et kundenummer eller skatteyder-identifikationsnummer, og tillader kontosaldi at blive sammenlagt.
     
3. Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers. For purposes of determining the aggregate balance or value of accounts held by a person to determine whether an account is a High Value Account, a Reporting Danish Financial Institution shall also be required, in the case of any accounts that a relationship manager knows or has reason to know are directly or indirectly owned, controlled, or established (other than in a fiduciary capacity) by the same person, to aggregate all such accounts.
 
3. Særlig sammenlægningsregel, som gælder for kundeansvarlige. Med henblik på at fastsættelsen af den samlede saldo eller værdi af konti, der ejes af en person, for at afgøre, om en konto er en højværdi-konto, er et indberettende dansk finansielt institut også forpligtet til, for så vidt angår enhver konto, som en kundeansvarlig ved eller har grund til at vide er direkte eller indirekte ejet, kontrolleret eller oprettet (bortset fra i egenskab af formynder) af den samme person, at sammenlægge alle sådanne konti.
     
4. Currency Translation Rule. For purposes of determining the balance or value of accounts denominated in a currency other than the U. S. dollar, a Reporting Danish Financial Institution must convert the dollar threshold amounts described in this Annex I into such currency using a published spot rate determined as of the last day of the calendar year preceding the year in which the Reporting Danish Financial Institution is determining the balance or value.
 
4. Valutakursomregningsregel. Med henblik på fastsættelsen af saldoen eller værdien af konti angivet i en anden valuta end den amerikanske dollar, skal et indberettende dansk finansielt institut omregne dollar-beløbsgrænser beskrevet i dette bilag I til en sådan valuta ved anvendelse af en offentliggjort spotkurs fastsat pr. den sidste dag i kalenderåret forud for det år, hvor det indberettende danske finansielle institut fastsætter saldoen eller værdien.
     
D. Documentary Evidence. For purposes of this Annex I, acceptable documentary evidence includes any of the following:
 
D. Dokumentationsbevis. Ved anvendelsen af dette bilag I skal hvert af de følgende anses for at være dokumentationsbeviser:
     
1. A certificate of residence issued by an appropriate tax official of the country in which the payee claims to be a resident.
 
1. En hjemlandsattest udstedt af en relevant skatteembedsmand i det land, hvor betalingsmodtageren hævder at være hjemmehørende.
     
2. With respect to an individual, any valid identification issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality), that includes the individual’s name and is typically used for identification purposes.
 
2. Med hensyn til en fysisk person, enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en regering, et regeringsorgan eller en kommune), der omfatter personens navn, og som typisk anvendes til identifikationsformål.
     
3. With respect to an Entity, any official documentation issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) that includes the name of the Entity and either the address of its principal office in the country (or U. S. Territory) in which it claims to be a resident or the country (or U. S. Territory) in which the Entity was incorporated or organized.
 
3. Med hensyn til en enhed, enhver gyldig dokumentation udstedt af et autoriseret myndighedsorgan (f.eks. en regering, et regeringsorgan eller en kommune), der omfatter enhedens navn og enten adressen på dens hovedkontor i det land (eller amerikanske territorium), hvor den hævder at være hjemmehørende, eller det land (eller amerikanske territorium), hvor enheden blev registreret eller oprettet.
     
4. With respect to an account maintained in a jurisdiction with anti-money laundering rules that have been approved by the IRS in connection with a QI agreement (as described in relevant U. S. Treasury Regulations), any of the documents other than a Form W-8 or W-9 referenced in the jurisdiction’s attachment to the QI agreement for identifying individuals or entities.
 
4. Med hensyn til en konto ført i en jurisdiktion med anti-hvidvaskregler, som er blevet godkendt af IRS i forbindelse med en QI-aftale (som beskrevet i relevante amerikanske skatteforskrifter), ethvert af dokumenterne, bortset fra blanket W-8 eller W-9, som der er henvist til i jurisdiktionens tillæg til QI-aftalen til identifikation af fysiske personer eller enheder.
     
5. Any financial statement, third-party credit report, bankruptcy filing, or U. S. Securities and Exchange Commission report.
 
5. Ethvert årsregnskab, tredjeparts kreditrapport, konkursbegæring eller rapport fra det amerikanske Securities and Exchange Commission.
     
     
     
ANNEX II
 
BILAG II
     
NON-REPORTING DANISH FINANCIAL INSTITUTIONS AND PRODUCTS
 
IKKE-INDBERETTENDE DANSKE FINANSIELLE INSTITUTTER OG PRODUKTER
     
This Annex II may be updated by a mutual agreement entered into between the Competent Authorities of Denmark and the United States: (1) to include additional entities, accounts, and products that present a low risk of being used by U. S. Persons to evade U. S. tax and that have similar characteristics to the entities, accounts, and products identified in this Annex II as of the date of entry into force of the Agreement; or (2) to remove entities, accounts, and products that, due to changes in circumstances, no longer present a low risk of being used by U. S. Persons to evade U. S. tax. Procedures for reaching such a mutual agreement may be included in the mutual agreement described in paragraph 6 of Article 3 of the Agreement.
 
Dette bilag II kan opdateres ved gensidig aftale indgået mellem de kompetente myndigheder i Danmark og De Forenede Stater: (1) for at medtage yderligere enheder, konti og produkter, som er forbundet med lav risiko for at blive benyttet af amerikanske personer til at unddrage amerikansk skat, og som har tilsvarende karakteristika som de enheder, konti og produkter, der er nævnt i dette bilag II på datoen for ikrafttrædelsen af aftalen, eller (2) for at fjerne enheder, konti og produkter, som på grund af ændringer i omstændigheder ikke længere er forbundet med lav risiko for at blive benyttet af amerikanske personer til at unddrage amerikansk skat. Procedurer til at opnå sådan gensidig aftale kan medtages i den gensidige aftale beskrevet i aftalens artikel 6, stykke 3.
     
I. Exempt Beneficial Owners. The following categories of institutions are Non-Reporting Danish Financial Institutions that are treated as exempt beneficial owners for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code:
 
I. Fritagne retmæssige ejere. Følgende kategorier af institutter er ikke-indberettende danske finansielle institutter, som behandles som fritagne retmæssige ejere ved anvendelsen af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code:
     
A. Governmental Entities
 
A. Myndighedsenheder
The Danish government, any political subdivision of the Danish government, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing.
 
Den danske regering, enhver politisk underafdeling af den danske regering eller enhver myndighed eller virksomhed fuldt ud ejet af en eller flere af de førnævnte.
         
B. Central Bank
 
B. Nationalbanken
The Central Bank of Denmark (Nationalbanken)
 
Danmarks Nationalbank
         
C. Retirement Funds
 
C. Pensionskasser
Any pension fund established in Denmark and described in Article 22, subparagraph 2 (e) (Limitation of Benefits) in the Protocol signed at Copenhagen on May 2, 2006, amending the Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed on August 19, 1999.
 
Enhver pensionskasse oprettet i Danmark og beskrevet i artikel 22, stykke 2, litra e, (begrænsning af overenskomstfordele) i protokol underskrevet i København den 2. maj 2006 til ændring af Overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, underskrevet den 19. august 1999.
         
II. Deemed-Compliant Financial Institutions.
 
II. Skønnet efterrettelige finansielle institutter
A. The following categories of institutions are Non-Reporting Danish Financial Institutions that are treated as deemed-compliant FFIs for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code:
 
A. Følgende kategorier af institutter er ikke-indberettende danske finansielle institutter, der behandles som skønnet efterrettelige fremmede finansielle institutter, som anses for efterrettelige ved anvendelse af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code:
     
1. Small Financial Institutions with Local Client Base
 
1. Små finansielle institutter med et lokalt kundeunderlag
     
A. Danish Financial Institution that meets all of the following requirements:
 
A. Et dansk finansielt institut, som opfylder alle de følgende krav:
a.
The Financial Institution must be licensed and regulated under the laws of Denmark;
 
a.
Det finansielle institut skal være godkendt og reguleret i henhold til dansk lovgivning;
b.
The Financial Institution must have no fixed place of business outside Denmark;
 
b.
Det finansielle institut skal være uden faste forretningssteder uden for Danmark;
c.
The Financial Institution must not solicit account holders outside Denmark. For this purpose, a Financial Institution shall not be considered to have solicited account holders outside of Denmark merely because it operates a website, provided that the website does not specifically indicate that the Financial Institution provides accounts or services to nonresidents or otherwise target or solicit U. S. customers;
 
c.
Det finansielle institut må ikke søge at tiltrække kontohavere uden for Danmark. I denne forbindelse skal et finansielt institut ikke anses for at have søgt at tiltrække kontohavere uden for Danmark, blot fordi det har en hjemmeside, forudsat at hjemmesiden ikke specifikt angiver, at det finansielle institut tilbyder konti eller tjenesteydelser til ikke-hjemmehørende eller på anden måde er rettet mod eller søger at tiltrække amerikanske kunder;
d.
The Financial Institution must be required under the tax laws of Denmark to perform either information reporting or withholding of tax with respect to accounts held by residents of Denmark;
 
d.
Det finansielle institut skal være forpligtet efter dansk skattelovgivning til at foretage enten indberetning eller indeholdelse af kildeskat med hensyn til konti, hvor ejeren er hjemmehørende i Danmark;
e.
At least 98 percent of the accounts by value provided by the Financial Institution must be held by residents (including residents that are entities) of Denmark or another Member State of the European Union;
 
e.
For mindst 98 procent af værdien af de konti, der er ført af det finansielle institut, skal ejerne være hjemmehørende (herunder enheder, som er hjemmehørende) i Danmark eller en anden medlemsstat i den Europæiske Union;
f.
Subject to subparagraph 1(g), below, beginning on January 1, 2014, the Financial Institution does not maintain accounts for (i) any Specified U. S. Person who is not a resident of Denmark (including a U. S. Person that was a resident of Denmark when the account was opened but subsequently ceases to be a resident of Denmark), (ii) a Nonparticipating Financial Institution, or (iii) any Passive NFFE with Controlling Persons who are U. S. citizens or residents;
 
f.
Med forbehold for underpunkt 1(g) nedenfor fører det finansielle institut fra og med den 1. januar 2014 ikke konti for: (i) nogen specificeret amerikansk person, som ikke er hjemmehørende i Danmark (herunder en amerikansk person, som var hjemmehørende i Danmark, da kontoen blev oprettet, men efterfølgende ophører med at være hjemmehørende i Danmark), (ii) et ikke-deltagende finansielt institut, eller (iii) nogen passiv NFFE med kontrollerende personer, som er amerikanske statsborgere eller hjemmehørende i De Forenede Stater;
g.
On or before January 1, 2014, the Financial Institution must implement policies and procedures to monitor whether it provides any account held by a person described in subparagraph 1(f), and if such an account is discovered, the Financial Institution must report such account as though the Financial Institution were a Reporting Danish Financial Institution or close such account;
 
g.
Senest den 1. januar 2014 skal det finansielle institut indføre politikker og procedurer for at kontrollere, om det fører nogen konto ejet af personer som omhandlet i underpunkt 1(f), og hvis en sådan konto opdages, skal det finansielle institut indberette den pågældende konto, som om det finansielle institut var et indberettende dansk finansielt institut, eller lukke den pågældende konto;
h.
With respect to each account that is held by an individual who is not a resident of Denmark or by an entity, and that is opened prior to the date that the Financial Institution implements the policies and procedures described in subparagraph 1(g), above, the Financial Institution must review those accounts in accordance with the procedures described in Annex I applicable to Preexisting Accounts to identify any U. S. Reportable Account or account held by a Nonparticipating Financial Institution, and must close any such accounts that were identified, or report on such accounts as though the Financial Institution were a Reporting Danish Financial Institution;
 
h.
Med hensyn til enhver konto, der ejes af en person, som ikke er hjemmehørende i Danmark, eller af en enhed, og som er oprettet før den dato, hvor den finansielle institution indfører de politikker og procedurer, som er beskrevet i underafsnit 1 (g) ovenfor, skal det finansielle institut undersøge disse konti i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i bilag I gældende for allerede eksisterende konti, for at identificere enhver amerikansk indberetningspligtig konto eller konto ejet af et ikke-deltagende finansielt institut, og skal lukke eventuelle sådanne konti, der måtte blive identificeret, eller indberette sådanne konti, som om det finansielle institut var et indberettende dansk institut,
i.
Each Related Entity of the Financial Institution must be incorporated or organized in Denmark and must meet the requirements set forth in this paragraph; and
 
i.
Hver forbundet enhed af et finansielt institut skal være registreret eller oprettet i Danmark og skal opfylde kravene fastsat i dette punkt; og
j.
The Financial Institution must not have policies or practices that discriminate against opening or maintaining accounts for individuals who are Specified U. S. Persons and who are residents of Denmark.
 
j.
Det finansielle institut må ikke have politikker eller praksis, som diskriminerer imod oprettelse eller førelsen af konti for personer, som er specificerede amerikanske personer, og som er hjemmehørende i Danmark.
         
B. Certain Collective Investment Vehicles
 
B. Visse kollektive investeringsinstrumenter
In the case of an Investment Entity that is a collective investment vehicle regulated under the laws of Denmark:
 
I tilfælde af en investeringsenhed, som er et kollektivt investeringsinstrument reguleret i den danske lovgivning, gælder følgende:
a)
if all of the interests in the collective investment vehicle (including debt interests in excess of $50,000) are held by or through one or more Financial Institutions that are not Nonparticipating Financial Institutions, such collective investment vehicle will be treated as a deemed-compliant FFI for purposes of section 1471 of the U. S. Internal Revenue Code, and the reporting obligations of any Investment Entity (other than a Financial Institution through which interests in the collective investment vehicle are held) will be deemed fulfilled with respect to interests in the collective investment vehicle; or
 
a)
hvis alle andelene i det kollektive investeringsinstrument (herunder andele i gæld, som overstiger 50.000 USD) er ejet af eller gennem et eller flere finansielle institutter, som ikke er ikke-deltagende finansielle institutter, vil sådanne kollektive investeringsinstrumenter blive behandlet som skønnet efterrettelige finansielle institutter ved anvendelsen af paragraf 1471 i den amerikanske Internal Revenue Code, og indberetningspligterne for enhver investeringsenhed (bortset fra et finansielt institut, gennem hvilket andele i det kollektive investeringsinstrument er ejet) vil blive anset for opfyldt med hensyn til andele i det kollektive investeringsinstrument; eller
b)
if the collective investment vehicle is not described in paragraph (a), consistent with paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, if the information required to be reported by the collective investment vehicle under the Agreement with respect to interests in the collective investment vehicle is reported by the collective investment vehicle or another Investment Entity, the reporting obligations of all other Investment Entities required to report with respect to the interests in the collective investment vehicle will be deemed fulfilled with respect to such interests.
 
b)
hvis det kollektive investeringsinstrument ikke er omfattet af punkt (a), og hvis de oplysninger, der kræves indberettet af det kollektive investeringsinstrument i henhold til aftalen med hensyn til andele i det kollektive investeringsinstrument, indberettes af det kollektive investeringsinstrument eller en anden investeringsenhed, vil indberetningspligterne i overensstemmelse med aftalens artikel 3, stykke 5, for alle andre investeringsenheder, som har pligt til at indberette om andelene i det kollektive investeringsinstrument, blive anset for opfyldt med hensyn til sådanne andele.
         
C. Nonprofit Organizations
 
C. Velgørende organisationer
Charitable associations, funds, foundations and institutions covered by section 8A of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven).
 
Almenvelgørende foreninger, fonde, stiftelser, og institutioner omfattet af ligningslovens § 8 A.
         
D. Housing Cooperatives
 
D. Boligfællesskaber
Housing cooperatives (andelsboligforeninger) as defined in the Housing Cooperatives Act (Consolidated Act 1716 of 16 December 2010, sections 1 and 1a).
 
Andelsboligforeninger som defineret i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (§§ 1 og 1 a i lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010).
Associations of Condominium Owners (ejerforeninger) as defined in the Condominium Act (Consolidated Act 1713 of 16 December 2010 section 2, paragraph 2).
 
Ejerforeninger som defineret i lov om ejerlejligheder (§ 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010).
Social Housing Companies (almene boligselskaber) as defined in and incorporated under the Social Housing Act (Consolidated Act 884 of 10 August 2011, section 1).
 
Almene boligselskaber som defineret i og oprettet efter almenboligloven (§ 1 i lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011).
         
III. Exempt Products. The following categories of accounts and products established in Denmark and maintained by a Danish Financial Institution shall not be treated as Financial Accounts, and therefore shall not be U. S. Reportable Accounts or accounts held by a Nonparticipating Financial Institution, under the Agreement:
 
III. Fritagne produkter. Følgende kategorier af konti og produkter oprettet i Danmark og ført af et dansk finansielt institut skal ikke behandles som finansielle konti og skal derfor ikke være amerikansk indberetningspligtige konti eller konti ejet af et ikke-deltagende finansielt institut i henhold til aftalen:
     
A. Certain Retirement Accounts or Products
 
A. Visse pensionskonti og produkter
Pension plans covered by chapter 1 of the Danish Pension Tax Act (Pensionsbeskatningsloven).
 
Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.
Self Pension Savings Account (selvpensioneringskonti) as defined in section 51 of the Danish Pension Tax Act.
 
Selvpensioneringskonti som defineret i pensionsbeskatningslovens § 51.
         
B. Certain Other Tax-Favored Accounts or Products
 
B. Visse andre skattebegunstigede konti eller produkter
Property Savings Contacts (Boligsparekontrakter) opened in accordance with Consolidated Act 26 of January 12, 2005.
 
Boligsparekontrakter oprettet i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 26 af 12. januar 2005.
Property Savings Accounts (Boligopsparingskonti) opened in accordance with Consolidated Act 107 of February 21, 2005.
 
Boligopsparingskonti oprettet i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 107 af 21. februar 2005.
Children's Savings Accounts (Børneopsparingskonti) opened in accordance with Regulation 1059 of November 17, 2011.
 
Børneopsparingskonti oprettet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1059 af 17. november 2011.
Education Savings Accounts (Uddannelseskonti) opened in accordance with Consolidated Act 769 of September 17, 1993.
 
Uddannelseskonti oprettet i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 769 af 17. september 1993.
         
         
         
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REGARDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT FATCA
 
AFTALEMEMORANDUM VEDRØRENDE AFTALEN MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I AMERIKAS FORENEDE STATER TIL FORBEDRING AF EFTERRETTELIGHED VEDRØRENDE INTERNATIONAL BESKATNING OG TIL GENNEMFØRELSE AF LOVGIVNING OM EFTERRETTELIGHED VEDRØRENDE BESKATNING AF KONTI I UDLANDET
     
At the signing today of the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Denmark to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA (hereinafter the “Agreement”), the representatives of the United States of America and the Kingdom of Denmark wish to confirm their understanding of the following:
 
Ved underskrivelsen i dag af aftalen mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet (herefter aftalen) ønsker repræsentanterne for Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater at bekræfte deres forståelse af følgende:
     
In reference to paragraph 1 of Article 1 (Definitions) of the Agreement, it is understood that, in the case of securities registered in a Danish Central Securities Depository (værdipapircentral) as defined in part 21 of the Danish Securities Trading Act (Værdipapirhandelsloven) that are held by or through one or more other Financial Institutions, the relevant Financial Accounts will be treated as held by such other Financial Institutions, and such other Financial Institutions will be responsible for any reporting required with respect to such Financial Accounts. Notwithstanding the foregoing, in accordance with paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, the Central Securities Depository may report on behalf of such other Financial Institutions.
 
Med henvisning til stykke 1 i artikel 1 (Definitioner) i aftalen er der enighed om, at for så vidt angår værdipapirer registreret i en dansk værdipapircentral som defineret i værdipapirhandelslovens kapitel 21, som ejes af eller gennem et eller flere andre finansielle institutter, skal de relevante finansielle konti behandles som ejet af sådanne andre finansielle institutter, og sådanne andre finansielle institutter vil være ansvarlige for enhver indberetning, der er påkrævet med hensyn til sådanne finansielle konti. Uanset det foranstående kan værdipapircentralen indberette på vegne af sådanne andre finansielle institutter i overensstemmelse med aftalens artikel 5, stykke 3.
     
Signed at Paris, In duplicate, this fifteenth day of November, 2012
 
Udfærdiget i Paris, i to eksemplarer, den 15. november 2012.
     
For the Government of the
Kingdom of Denmark
Ivar Nordland
 
For Kongeriget Danmarks regering
Ivar Nordland
       
For the Government of the
United States of America
Manal Corwin
 
For Amerikas Forenede Staters regering
Manal Corwin
     
     

Aftalen trådte i medfør af artikel 10, stykke 1, i kraft den 1. januar 2013.

Skatteministeriet, den 4. marts 2013

Holger K. Nielsen