Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (30. januar 2013)

Transportministeren (Henrik Dam Kristensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg

(Lovforslag nr. L 123)

Lovforslaget indgår som en del af transportaftalen af 29. januar 2009 »En grøn transportpolitik« mellem den daværende regering (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, hvorved der blev truffet beslutning om udarbejdelse af grundlag for politisk stillingtagen til opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg.

Lovforslaget er det første skridt hen imod at kunne gennemføre timemodellen mellem Aarhus og Aalborg og således forøge hastigheden på strækningen til gavn for passagererne.

Lovforslaget indebærer, at tre overkørsler i henholdsvis Skørping, Ellidshøj og Svenstrup nedlægges, og der etableres tre niveaufri krydsninger i stedet for. Endvidere ombygges Skørping Station.

Anlægsarbejderne planlægges gennemført i perioden 2013-2015, og således at projektet kan koordineres med signalprogrammet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.