Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibspassagerers rettigheder

I medfør af § 440 og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved lov nr. 249 af 21. marts 2012 og lov nr. 1384 af 23. december 2012, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (passagerrettighedsforordningen) og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 inden for sølovens og lov om sikkerhed til søs anvendelsesområder.

§ 2. Klager fra passagerer vedrørende forordningen, som ikke behandles af Forbrugerklagenævnet eller Pakkerejseankenævnet, kan indgives til Søfartsstyrelsen. Klage skal indgives digitalt via Søfartsstyrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk. Klager over terminaloperatører skal dog indgives til Kystdirektoratet.

Stk. 2. Forinden Søfartsstyrelsen kan behandle en klage, skal der være klaget skriftligt til transportøren i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordningen.

§ 3. For Søfartsstyrelsens behandling af en klage skal passageren betale et gebyr på 160 kr. Der betales dog ikke gebyr for klager vedrørende forhold omfattet af forordningens særlige rettigheder for personer med funktionsnedsættelse.

Stk. 2. Gebyret tilbagebetales, såfremt passageren får medhold i klagen.

Stk. 3. En erhvervsdrivende skal betale et beløb på 9.000 kr. til Søfartsstyrelsens udgifter til en sags behandling, hvis passageren får medhold i sin klage, jf. dog stk. 4. Får passageren ikke medhold i sin klage, skal den erhvervsdrivende ikke betale et beløb til sagens behandling.

Stk. 4. Hvis en erhvervsdrivende imødekommer passagerens krav senest tre uger efter at have fået forelagt klagen af Søfartsstyrelsen, skal den erhvervsdrivende betale et beløb på 3.000 kr. til Søfartsstyrelsens udgifter til sagens behandling.

§ 4. Transportører, der er omfattet af forordningen, og som i et kalenderår har haft flere end 100.000 erhvervsmæssige passagerbevægelser, skal underrette Søfartsstyrelsen herom senest den 1. marts det efterfølgende kalenderår.

Stk. 2. Underretning kan udelades, hvis transportøren det foregående kalenderår i medfør af stk. 1 indberettede at have mere end 100.000 erhvervsmæssige passagerbevægelser

§ 5. Den, der på grov måde overtræder forordningen, straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for Færøerne og Grønland.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Søfartsstyrelsen, den 29. januar 2013

Henriette Bytoft Flügge

/ Ditte Helene Bang