Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32010R1103
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer1)

(Tilsyn med kapacitetsmærkning af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, og supplerer bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 313, side 3.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8, stk. 1, § 22, stk. 4, § 30, stk. 2, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011 og lov nr. 161 af 28. februar 2012, og § 89 a, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:«

3. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljøstyrelsen fører desuden tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne om kapacitetsmærkning af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i Kommissionens forordning (EU) nr. 1103/2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Miljøministeriet, den 8. februar 2013

Ida Auken

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 313, side 3.