Den fulde tekst
L 127
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 30/1 13
Lovf som fremsat 30/1 13
1.beh 7/2 13
Betænkning 4/4 13
2.beh 11/4 13
Lovf som vedt 23/4 13
3.beh 23/4 13
Lov nr 428 af 1. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Joachim B. Olsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er for det første at gennemføre de ændringer i retsplejeloven og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v., der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere Europarådets hvidvask- og terrorfinansieringskonvention fra 2005, ved at indføre regler om tavshedspålæg og hjemmel til at fuldbyrde udenlandske konfiskationsafgørelser, som er omfattet af konventionen.
Formålet med loven er for det andet at gennemføre de ændringer i udleveringsloven, der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering. De har til formål henholdsvis at indføre en forenklet procedure for udlevering af lovovertrædere til lande uden for EU og Norden og at modernisere en række af bestemmelserne i udleveringskonventionen.
Med vedtagelsen af loven giver Folketinget i medfør af grundlovens § 19 sit samtykke til, at Danmark ratificerer den nævnte konvention og de nævnte tillægsprotokoller. Loven indeholder herudover en justering af udleveringslovens regler om forbud mod dobbelt strafforfølgning og en præcisering af udleveringslovens bestemmelse om tilladelse til gennemtransport.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget