Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00321

Resumé

Pressenævnet afviser en klage over en artikel i Roskilde Avis, fordi klageren ikke er nævnt. Roskilde Avis skriver om kendelsen og nævner klager ved navn. Han klager derfor igen, men nævnet siger, at omtale ikke efterfølgende gør ham klageberettiget i forhold til den oprindelige artikel.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

[Klager] er fortsat ikke direkte eller indirekte nævnt i artiklen ”Ja til helhedsplan for Ringparken”. Det forhold, at artiklen ”Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis” beskriver Pressenævnets afgørelse med angivelse af, hvem der har klaget til nævnet, indebærer ikke, at [Klager] efterfølgende bliver klageberettiget i forhold til artiklen ”Ja til helhedsplan for Ringparken”. Da der således hverken er fremkommet nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, eller er påvist sagsbehandlingsfejl, afslås anmodningen om genoptagelse.

Klagen over artiklen ”Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis” af 16. september 2012 vil blive behandlet i sag nr. 12-70-00324.

[Klager] har den 18. september 2012 klaget til Pressenævnet over artiklen ”Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis” bragt på roskilde.lokalavisen.dk den 16. september 2012.

[Klager] har videre anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 12-70-00285, som nævnet traf afgørelse i den 12. september 2012. Afgørelsen vedrørte artiklen ”Ja til helhedsplan for Ringparken” bragt i Roskilde Avis og på roskilde.lokalavisen.dk.

I kendelsen hedder det:

”Da klager ikke personligt er direkte eller indirekte nævnt, har han ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at klager var blandt de ca. 200 fremmødte mødedeltagerne, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.”

[Klager] har til støtte for anmodningen om genoptagelse bl.a. anført, at han i den nye artikel ”Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis” er nævnt ved navn og derved personligt omtalt. Klager vil derfor gerne have Pressenævnet til at vurdere artiklen af 16. september 2012 såvel som den oprindelige klage over artiklen ”Ja til helhedsplan for Ringparken”, eftersom han nu også må anses for personligt nævnt i denne.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

[Klager] er fortsat ikke direkte eller indirekte nævnt i artiklen ”Ja til helhedsplan for Ringparken”. Det forhold, at artiklen ”Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis” beskriver Pressenævnets afgørelse med angivelse af, hvem der har klaget til nævnet, indebærer ikke, at [Klager] efterfølgende bliver klageberettiget i forhold til artiklen ”Ja til helhedsplan for Ringparken”. Da der således hverken er fremkommet nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse, eller er påvist sagsbehandlingsfejl, afslås anmodningen om genoptagelse.

Klagen over artiklen ”Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis” af 16. september 2012 vil blive behandlet i sag nr. 12-70-00324.

Afgjort den19. september 2012