Den fulde tekst
L 133
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 31/1 13
Lovf som fremsat 31/1 13
1.beh 7/2 13
Betænkning 7/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 13 Tillæg H
2.beh 23/5 13
Lovf som vedt 28/5 13
3.beh 28/5 13
Lov nr 628 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Joachim B. Olsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er for det første at gennemføre de elementer i aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016, som kræver ændringer af straffeloven og straffuldbyrdelsesloven. Det drejer sig bl.a. om visse ændringer af reglerne om prøveløsladelse, reglerne om afsoning i fodlænke samt straffuldbyrdelseslovens regler om undersøgelse af besøgende i afsoningsinstitutionerne med henblik på at styrke indsatsen mod indsmuglinger.
For det andet indebærer loven en ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), så fængselsbetjentelever overgår til statens uddannelsesstøtte (SU) i skoleperioder.
Endelig indeholder loven en ændring af straffelovens § 124, stk. 5, som skal sikre, at flugt under fodlænkeafsoning fremover kan straffes på lige fod med flugt fra anden afsoning m.v.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013, dog træder lovens § 1, nr. 3, i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.