Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster

(Til menighedsråd, provstiudvalg, GiasCenter, stiftsadministrationer m.v.)

I medfør af § 12, stk. 5 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009, fastsættes:

Begrænsninger ved takstfastsættelse

§ 1. Kirkegårdstakster er underlagt den offentlige rets principper for beregning af gebyrer. Beregning af kirkegårdstakster følger generelt de statslige regler for beregning af gebyrer, jf. modst.dk/OEAV. Taksterne må således ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med levering af den pågældende ydelse. Taksterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

Omkostningsberegning til brug for takstfastsættelse

§ 2. Provstiudvalget har ansvaret for, at der foretages en beregning af omkostningerne forbundet med erhvervelse, fornyelse og forlængelse af gravsteder, gravning samt pleje og vedligeholdelse af gravsteder på kirkegården. Provstiudvalget kan bistå kirkegården eller menighedsrådet med selve beregningen.

Stk. 2. Beregningen skal følge principperne i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes vejledning om beregning af kirkegårdstakster.

§ 3. Beregningen skal dække omkostningerne forbundet med følgende produkter og ydelser:

1) Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

2) Gravning og tilkastning af grave.

3) Pleje og vedligeholdelse af gravsteder.

Takstfastsættelse

§ 4. Provstiudvalget fastsætter taksterne i provstiet for de i § 3 nævnte ydelser. Provstiudvalget har ansvaret for at sikre ensartede takster i ligningsområdet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Provstiudvalget kan efter forhandling med menighedsrådet tage initiativ til at ændre tidligere godkendte vedtægters takstbestemmelser.

Stk. 2. Til folkekirkemedlemmer må der ydes tilskud til erhvervelse og fornyelse af gravsteder og gravning og tilkastning af grave. For pleje og vedligeholdelse af gravsteder skal taksterne svare til omkostningerne.

Stk. 3. Ikke-medlemmer skal betale en takst svarende til omkostningerne for produkter og ydelser. For valgmenighedsmedlemmer gælder det, at disse i relation til takster, er at betragte som ikke-medlemmer af folkekirken, idet valgmenighedsmedlemmer ikke betaler kirkeskat.

Stk. 4. Provstiudvalgets afgørelse om fastsættelse af kirkegårdstakster efter stk. 1 kan indbringes for stiftsøvrigheden.

Ajourføring af takster

§ 5. Menighedsrådet har ansvaret for, at de gældende takster fremgår af kirkegårdens takstblad i GravstedsIndberetnings- og AdministrationsSystemet (GIAS). Provstiudvalget påser, at taksterne er ajourførte.

§ 6. Provstiudvalget skal påse, at takstberegningen, jf. §§ 2-3 om beregning af takster, er lagt til grund ved ajourføringen af kirkegårdstaksterne i provstiet.

Stk. 2. Taksterne i GIAS ydelseskataloget reguleres årligt i henhold til Vejledning om beregning af kirkegårdstakster.

Stk. 3. Uanset prisudviklingen skal taksterne ajourføres, jf. stk. 4, når der sker væsentlige ændringer i omkostningsberegningsgrundlaget for taksterne. Der skal ske en genberegning af taksterne mindst hvert fjerde år.

Stk. 4. Uanset om nye takster fremkommer ved regulering eller ved en genberegning er taksterne gældende fra 1. januar til 31. december. Der kan ikke ske en ændring i løbet af året.

Overgangsordning 2013

§ 7. Kirkegårde, som tidligere har prisreguleret på at andet tidspunkt end pr. 1. januar kan ekstraordinært foretages en ekstra regulering. Den skal foretages senest pr. 1. juli 2013 og indberettes i GIAS senest 30 dage før.

Ikrafttræden

§ 8. Cirkulæret træder i kraft med virkning fra 1. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9705 af 1. september 2009 om beregning af kirkegårdstakster.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. februar 2013

Klaus Kerrn-Jespersen