Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om beregning af krematorietakster

(Til menighedsråd, krematoriebestyrelser, provstiudvalg og stiftsadministrationer m.v.)

I medfør af § 12, stk. 5, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009, fastsættes:

Begrænsninger ved takstfastsættelse

§ 1. Krematorietakster er underlagt den offentlige rets principper for beregning af gebyrer. Beregning af krematorietakster følger generelt de statslige regler for beregning af gebyrer, jf. modst.dk/OEAV. Taksterne må således ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med levering af den pågældende ydelse. Taksterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

Omkostningsberegning til brug for takstfastsættelse

§ 2. Provstiudvalget har ansvaret for, at der foretages en omkostningsberegning som grundlag for fastsættelse af krematoriets takster. Provstiudvalget kan bistå menighedsrådet eller krematoriebestyrelsen med selve beregningen.

Stk. 2. Beregningen skal danne grundlag for takstfastsættelsen, jf. § 4 om takstfastsættelse.

Stk. 3. Beregningen skal følge principperne i Ministeriet for Ligestilling og Kirkes vejledning om beregning af krematorietakster.

§ 3. Beregningen skal dække omkostningerne til:

1) Driftsomkostninger.

2) Lønomkostninger.

3) Kapitalomkostninger i form af afskrivning og forrentning af nyværdien af bygninger og teknisk udstyr.

Takstfastsættelse

§ 4. Provstiudvalget fastsætter taksterne for et krematorium i provstiet. Provstiudvalget kan efter forhandling med menighedsrådet eller krematoriebestyrelsen tage initiativ til at ændre tidligere godkendte vedtægters takstbestemmelser.

Stk. 2. Der må ydes tilskud til krematorievirksomhed ved at sætte taksterne for folkekirkemedlemmer lavere end de beregnede omkostningsdækkende takster for disse medlemmer.

Stk. 3. Ikke-medlemmer af folkekirken skal betale en takst, der dækker omkostningerne. For valgmenighedsmedlemmer gælder, at disse i relation til takster er at betragte som ikke-medlemmer af folkekirken, idet valgmenighedsmedlemmer ikke betaler kirkeskat.

Stk. 4. Provstiudvalgets afgørelse om fastsættelse af krematorietakster efter stk. 1, kan indbringes for stiftsøvrigheden.

Ajourføring af takster

§ 5. Menighedsrådet eller krematoriets bestyrelse har ansvaret for, at de gældende takster fremgår af kirkegårdens eller krematoriets vedtægt. Provstiudvalget påser, at taksterne er ajourførte.

§ 6. Provstiudvalget skal som udgangspunkt påse, at takstberegningen er lagt til grund ved ajourføringen af krematoriets takster.

Stk. 2. Forholdet mellem indtægter og omkostninger skal løbende overvåges af krematoriets bestyrelse.

Stk. 3. Taksterne reguleres årligt i henhold til Vejledning om beregning af krematorietakster.

Stk. 4. Uanset prisudviklingen skal taksterne ajourføres, når der sker væsentlige ændringer i omkostningsberegningsgrundlaget for taksterne. Der skal ske en genberegning af taksterne mindst hvert fjerde år.

Stk. 5. Uanset om nye takster fremkommer ved regulering eller ved en genberegning er taksterne gældende fra 1. januar til 31. december. Der kan ikke ske en ændring i løbet af året.

Takstbetaling

§ 7. Betaling for en kremering sker til krematoriet.

Ikrafttræden

§ 8. Cirkulæret træder i kraft med virkning fra 1. marts 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9515 af 8. september 2010 om beregning af kremeringstakster.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. februar 2013

Klaus Kerrn-Jespersen