Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om beregning af krematorietakster

Begrænsninger ved takstfastsættelse

1. Krematorietakster følger de statslige regler for beregning af gebyrer og afskrivning af bygninger, anlæg og installationer, jf. § 1 i cirkulære om beregning af krematorietakster. Taksterne må ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med kremeringen. Taksterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

De faktiske omkostninger dokumenteres ved at foretage en beregning af størrelsen af driftsomkostninger, lønomkostninger og kapitalomkostninger. Beregningerne sker på grundlag af lokale oplysninger om forbrug og priser, f.eks. som et gennemsnit af de seneste fire års drifts- og lønomkostninger.

Beregningen af kapitalomkostninger skal foretages på grundlag af nyværdien af teknisk udstyr (ovne) og bygninger. Såfremt det tekniske udstyr er anskaffet inden for de seneste 15 år, anvendes anskaffelsesprisen (nyværdien) ved beregningen af kapitalomkostningerne for teknisk udstyr.

For teknisk udstyr, der er ældre end 15 år, skal der ved beregning af kapitalomkostninger for dette udstyr anvendes en nyværdipris på 11.000.000 kr. inklusiv moms for ét komplet ovnanlæg med miljøfiltre. For to komplette ovnanlæg med miljøfiltre anvendes en nyværdipris på 19.250.000 kr. inklusiv moms.

For krematoriebygninger gælder, at såfremt de er opført inden for de seneste 30 år, anvendes den samlede byggeudgift ved beregning af kapitalomkostninger for bygningen. Er bygningen ældre end 30 år, skal der ved beregning af kapitalomkostninger for bygningen, anvendes en nyværdipris på 13.850.000 kr. inklusiv moms for et krematorium, hvor der er en ovn med miljøfilter. For et krematorium, hvor der er to ovne med miljøfiltre, anvendes en nyværdipris på 20.985.000 kr. inklusiv moms.

Nyværdierne for teknisk udstyr og bygninger ændres ikke i disse aktivers afskrivningsperiode på henholdsvis 15 på for teknisk udstyr og 30 år for bygninger.

Tvivlsspørgsmål om reglerne for beregning af krematorietakster kan forelægges for stiftet.

Omkostningsberegning til brug for takstfastsættelse

2. Provstiudvalget har ansvaret for, at der foretages en beregning af taksterne på baggrund af oplysninger fra de enkelte krematorier.

Det er det enkelte menighedsråds eller krematoriebestyrelses ansvar, at der sker en korrekt beregning af taksterne. Provstiudvalget kan bistå med selve beregningen.

3. Til beregning af krematorietakster kan anvendes Ministeriet for Ligestilling og Kirkes takstberegningsskema med tilhørende vejledning, som kan hentes fra folkekirkens Digitale Arbejdsplads (DAP). Regnearket er en hjælp og ikke en udtømmende vejledning.

Ved takstberegningen indgår nogle beregnede omkostninger, der ikke indgår i krematoriets regnskab, f.eks. afskrivninger og forrentning. Dette indebærer, at der vil være overskud i regnskabet. Dette overskud skal spares op i krematoriets regnskab til geninvesteringer og skal indgå i krematoriets egenkapital.

Takstfastsættelse

4. Provstiudvalget fastsætter taksterne for et krematorium i provstiet. Takstfastsættelsen sker med udgangspunkt i omkostningsberegningerne, jf. punkt 2-3.

Provstiudvalget skal lægge kostprisberegningen til grund for fastsættelsen af krematorietaksterne i provstiet.

Der gælder fælgende for takster for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken:

Taksterne for folkekirkemedlemmer skal ikke nødvendigvis dække omkostningerne til en kremering. Provstiudvalget har mulighed for at yde tilskud af ligningsmidlerne.

For ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer gælder, at taksterne skal dække samtlige omkostninger, idet ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer ikke betaler kirkeskat.

Det skal nøje fremgå af krematorietaksterne, hvilke takster der gælder for folkekirkemedlemmer, medlemmer af valgmenigheder og ikke-medlemmer.

Taksterne skal fremgå af kirkegårdens eller krematoriets vedtægt. Provstiudvalget meddeler taksterne til menighedsrådet, som har ansvaret for at føre taksterne ind i takstkataloget i kirkegårdens eller krematoriets vedtægt.

Ajourføring af takster

5. Menighedsrådet har ansvaret for, at gældende takster er ajourførte og fremgår af kirkegårdens eller krematoriets vedtægt. Provstiudvalget har pligt til at sikre, at taksterne er ajourførte.

6. Taksterne pristalsreguleres årligt ved brug af Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks. Perioden der reguleres, er fra august måned året før til august måned i indeværende år. Dette indeks offentligøres af Danmarks Statistik hvert år den 10. september eller første hverdag efter den 10. september. Taksterne ændres proportionalt med ændringen i prisindekset mellem de to perioder, det vil sige, at taksterne skal reguleres med den procentvise udvikling i prisindekset. Der anvendes én decimal i prisreguleringen. Forbrugerprisindekset offentliggøres på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks.aspx. Ajourføring af taksterne kan ske ved at opdatere beregningen i takstberegningsskemaet (ved genberegning).

Taksterne skal genberegnes mindst hver fjerde år. Provstiudvalget fastsætter derefter på grundlag af de opdaterede beregninger ajourførte takster og meddeler disse til menighedsrådets eller krematoriets bestyrelse, som fører taksterne ind i kirkegårdens eller krematoriets takstkatalog.

7. Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9516 af 8. september 2010 om beregning af kremeringstakster.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. februar 2013

Klaus Kerrn-Jespersen